Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 298

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carbon nanotubes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane metody utleniania wielościennych nanorurek węglowych
PL
Przedstawiono dwie metody utleniania wielościennych nanorurek węglowych (CNT), przy użyciu stężonego kwasu azotowego(V) oraz mieszaniny stężonych kwasów azotowego(V) i siarkowego(VI). Dodatkowo zbadano wpływ działania ultradźwięków na ilość utworzonych grup funkcyjnych. Do oceny modyfikacji powierzchni CNT zastosowano metodę termograwimetryczną, spektroskopię Ramana, metodę Boehma oraz pomiar potencjału zeta i ciepła immersji w wodzie. Duże stężenie tlenowych grup funkcyjnych (2,23 mmol/g) uzyskano, stosując mieszaninę stężonych kwasów i ultradźwięki przez 6 h. Tak długi czas procesu przyczynił się jednak do znacznego zniszczenia struktury węglowej.
EN
The multiwall C nanotubes (CNT) were oxidized with concd. HNO₃ or its mixt. with H₂SO₄ optionally under ultrasonication. Thermogravimetric anal., Raman spectroscopy and Boehm method, as well as detn. of heat of immersion in H₂O and zeta potential were used to characterize the CNT surface modification. The large amt. of acidic functional groups (2.23 mmol/g) was obtained when a mixt. of acids and ultrasonication for 6 h were used. The longtime contributed however to a significant decompn. of the C structure.
EN
Nanocomposite flocculants based on polyacrylamide-grafted starch copolymers with carbon nanotubes (PAM-St-CNT) were prepared using natural polymer – potato starch (St), acrylamide (AM) as monomer and CNTs by in situ polymerization process. The effect of monomer to starch molar ratio, dose of flocculants and content of CNTs in composition on flocculation efficiency were investigated. All materials were characterized by FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy), TGA (thermogravimetric analysis) and DSC (differential scanning calorimetry) methods. An aqueous suspension of kaolin was used for the flocculation studies. The flocculation effectiveness was evaluated on the basis of reduction of suspension absorption and the sludge volume. It was found that synthesized nanocomposites PAM-St-CNT exhibit satisfactory flocculating properties.
PL
Z zastosowaniem naturalnego polimeru – skrobi ziemniaczanej (St) – akryloamidu (AM) jako monomeru i nanorurek węglowych (CNTs) w procesie polimeryzacji in situ wytworzono nanokompozytowe poliakryloamidowe kopolimery szczepione skrobi z nanorurkami węglowymi (PAM-St-CNT) do wykorzystania w charakterze flokulantów. Badano zależność wydajności flokulacji od stosunku molowego monomeru do skrobi oraz dodatku flokulantów i zawartości CNTs w materiale. Otrzymane układy scharakteryzowano metodami spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Do testów flokulacyjnych zastosowano wodną zawiesinę kaolinu. Skuteczność flokulacji oceniono na podstawie zmian absorpcji zawiesiny modelowej i objętości osadu poflokulacyjnego. Stwierdzono, że zsyntetyzowane nanokompozyty PAM-St-CNT wykazują zadowalające właściwości flokulacyjne.
EN
Two 1D-types’ nanofillers, in the form of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and halloysite nanotubes (HNTs), were introduced in an amount of 10, 15 and 20 wt % to linear low density polyethylene (LLDPE) in order to compare their effect on rheological properties. The neat LLDPE and its nanocomposites were obtained by direct melt blending. Since rheological properties have a key impact on the processing of polymer materials, it has been determined whether and how carbon and non-carbon nanotubes affect the viscosity of the composition. It was found that the addition of MWCNTs more significantly affects both the melt viscosity as well as the storage and loss moduli of the LLDPE matrix, compared to HNTs-based nanocomposites.
PL
Dwa rodzaje nanonapełniaczy 1D, w postaci wielościennych nanorurek węglowych (MWCNTs) oraz nanorurek haloizytowych (HNTs) wprowadzono do liniowego polietylenu małej gęstości (LLDPE) w ilości 10, 15 lub 20% mas. Nienapełniony LLDPE oraz nanokompozyty na jego osnowie otrzymano metodą bezpośredniego mieszania w stanie stopionym. Zbadano wpływ dodatku nanonapełniaczy na właściwości reologiczne wytworzonych kompozytów determinujące ich przetwórstwo. Stwierdzono, że dodatek MWCNTs do polietylenowej osnowy znacznie wyraźniej niż dodatek HNTs wpływa zarówno na zwiększenie lepkości stopu, jak ina moduły: zachowawczy oraz stratności.
EN
Users of fossil fuels are facing a range of challenges such aslong-term rising demand, climate concerns due to emission ofgreenhouse gases, ecological pollution, finite reserves and price fluctuations. Diesel fuel is similarly affected, though with its own subset of issues. Studies suggest that diesel fuel characteristics are affected by addition of nanoparticles. In this research, carbon nanotubes (CNTs) were blended with pure diesel as an additive at concentrations of 30, 60, and 90 ppm to assess the emission and performance characteristics of a single-cylinder compression combustion engine. The considered emission contents included CO, CO2, HC, and NO produced by an engine at 50% and 100% loads, at 1800, 2300, and 2800 rpm. Addition of CNTs to the diesel fuel considerably reduced the emission of CO, CO2, HC, and NO compared to additive-free diesel fuel. Furthermore, with the addition of carbon nanotubes, the Exhaust Gas Temperature (EGT) and the Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) decreased, while the power and Brake Thermal Efficiency (BTE) increased at all loads and speeds oft he engine.
EN
The results of studies assessing the influence of the addition of carbon nanofillers, such as multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) and graphene oxide (GO) that differ in size and structure, on the molecular and supramolecular structure and properties of alginate fibers that might be prospective precursors for carbon fiber (PCF) industry are presented in this article. The investigation was carried out by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, wide-angle X-ray diffraction (WAXD), and tension testing. In the frame of the current study, two types of alginate fibers were examined and compared: alginic acid and calcium alginate fibers. Alginic acid fibers were formed by chemical treatment of calcium alginate fibers with hydrochloric acid due to the fact that Ca2+ ions presented in the fibers were expected to adversely affect the prospective carbonization process. This investigation brought important conclusions about the influence of nanofillers on the physical properties of the final material. Understanding the link between the incorporation of carbon nanostructures and a possible influence on the formation of ordered carbon structures in the precursor fibers brings an important opportunity to get insights into the application of alginate fibers as a prospective base material for obtaining cost-efficient carbon fibers.
EN
Suspensions of nano-scale particles in liquids, dubbed nanofluids, are of great interest for heat transfer applications. Nanofluids potentially offer superior thermal conductivity to alternative, pure fluids and are of particular interest in applications where active cooling of power-dense systems is required. In this work, the thermophysical properties of carbon nanotube nanofluids (CNTNf) and those of graphene nanoplatelette nanofluids (GNPNf) as functions of particle volume fraction are deduced from published experiments. These properties are applied to a perturbative boundary layer model to examine how the velocity and temperature profiles (and correspondingly shear stress and surface heat transfer) vary with the nanoparticle concentration in the entrance region of microchannels. Findings of this modeling effort indicate that both shear stress and heat transfer in GNPNf increase with increasing particle concentration. The normalized increase in shear stress is approximately twice that for heat transfer as a function of the GNP particle concentration. Interestingly, CNTNf shows anti-enhancement heat transfer behaviour; an increasing concentration of CNT nanoparticles is associated with both an increase in shear stress and a decrease in the surface heat transfer rate.
7
Content available remote Wpływ właściwości nanorurek węglowych na ich nanotoksyczność
PL
Nanomateriały mają bardzo szerokie możliwości aplikacyjne, jednak ich stosowanie może powodować niezbadane dotąd zagrożenie dla środowiska i człowieka. Jednymi z najbardziej znanych nanomateriałów, które znalazły wiele zastosowań ze względu na unikatowe właściwości są nanorurki węglowe. Mimo że nanorurki węglowe są zwykle zbudowane tylko z jednego pierwiastka, który jest uważany za bezpieczny (węgiel) to wykazują odmienne właściwości fizykochemiczne. Pozwala to przypuszczać, że mogą wykazywać różną toksyczność. Przedstawiono przegląd badań naukowych w zakresie wpływu właściwości nanorurek węglowych na ich nanotoksyczność.
EN
A review, with 31 refs., of toxic properties of C nanotubes and their impact on living organisms. The effect of their length and diam., their aggregation in the living organisms, the presence of impurities and surface properties were taken into consideration.
PL
Pokazano wykorzystanie jednościennych nanorurek węglowych modyfikowanych w różny sposób w celu zbadania stopnia adsorpcji wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych na ich powierzchni. Nanorurki węglowe, ze względu na swoją bardzo rozbudowaną powierzchnię, jak również jej modyfikację grupami funkcyjnymi, często wykorzystywane są jako adsorbenty w wielu procesach związanych z oczyszczaniem wód. Z uwagi na mnogość typów i modyfikacji nanorurek węglowych w badaniach zdecydowano się zastosować dwa typu nanorurek jednościennych niemodyfikowanych o różnej powierzchni właściwej oraz dwa typy nanorurek modyfikowanych grupami karboksylowymi i hydroksylowymi. Zastosowano je do usunięcia z wody czterech mikrozanieczyszczeń o różnych właściwościach: nikotyny, kofeiny, α-endosulfanu i bisfenolu A. Wyniki badań wykazały, że największą rolę w adsorpcji na nanorurkach, ale też na innych materiałach węglowych posiada powierzchnia właściwa adsorbentu. W niektórych przypadkach jednak swoją rolę spełnia również obecność grup funkcyjnych na powierzchni nanorurek.
EN
The subject of the research are single-walled carbon nanotubes modified in various ways to investigate the degree of adsorption of selected micropollutants on their surface. Carbon nanotubes, because of their very large surface area and presence of modifications by functional groups, are often used as adsorbents in many processes connected with water purification. Due to the multiplicity of types and modifications of carbon nanotubes, in this test included two types of single-wall unmodified nanotubes with different specific surface area, and two types of nanotubes modified with carboxyl and hydroxyl groups. They were used to remove from water by adsorption process four micro-pollutants with different properties: nicotine, caffeine, α-endosulfan and bisphenol A. The results of the research showed that the biggest role in adsorption on nanotubes, and other carbon materials has the specific surface of the adsorbent. In some cases the presence of functional groups on the surface of nanotubes also fulfils its role. Properly selected type of carbon nanotubes may find application in preparation of nanocomposites membranes and in others processes of water treatment connected with adsorption phenomeneon.
9
Content available remote Możliwość wykorzystania nanorurek węglowych w obszarze General Aviation
PL
Nanotechnologia to stosunkowa młoda dziedzina nauki, która skupia się na poznawaniu oraz szerokim wykorzystywaniu technologii w skali nano. Materia w takim wymiarze wykazuje niejednokrotnie znacząco różne właściwości, które znajdują swoje zastosowanie w zupełnie nowych obszarach technicznych. General Aviation, tak jak każda inna dziedzina lotnictwa, nieustannie dąży do obniżania kosztów produkcji i eksploatacji statków powietrznych przy zachowaniu niezmiennych parametrów bezpieczeństwa oraz niezawodności. Systemy stosowane w lotnictwie np. komunikacyjnym zazwyczaj nie znajdują zastosowania w obszarze General Aviation ze względu właśnie na ich kosztowność. Przykładem może być system przeciwoblodzeniowy stosowany w samolotach pasażerskich, który nie może być stosowany w przypadku samolotów obszaru GA ze względu na koszty oraz dodatkowe obciążenie konstrukcji. Nanorurki węglowe wykazują bardzo dobre właściwości hydrofobowe, dzięki czemu mogą okazać się doskonałym substytutem dla systemów z obszaru lotnictwa komunikacyjnego. Artykuł przedstawia rozważania na temat możliwości zastosowania poszczególnych właściwości nanorurek węglowych w obszarze lotnictwa ogólnego.
EN
Nanotechnology is a relatively new field of science that focuses on technology at the nanoscale. Matter in this dimension often shows significantly different properties that find their application in completely new technical areas [1]. General Aviation, like every other area of aviation, constantly strives to reduce the costs of production and operation of aircraft while maintaining unchanged safety and reliability parameters. Systems used in aviation, for example communication, usually do not apply in the area of General Aviation because of their cost. An example of this is the anti-icing system used in passenger airliners, which cannot be used in GA aircraft due to the costs and additional construction load. Carbon nanotubes exhibit very good hydrophobic properties, thanks to that, they can turn out to be an excellent substitute for systems in the area of aviation transport.
EN
The surface morphology, structure and hydrophobicity of low-and high-molecular weight poly(dimethylsiloxane) (PDMS) fluids physically adsorbed onto multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) at different weight percentages (5, 10, 20 and 40 wt.%), were studied employing X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectanceFouriertransforminfrared spectroscopy (ATR-FTIR), scanning electron microscopy (SEM) and measurements of contact angle with water. It was found that MWCNTs agglomerate forming voids between tubes of a broad range, while adsorption of the polymer from a hexane solution results in the expected wrapping of nanotubes withPDMS chains and, further, in filling voids, as represented by SEM data. ATR-FTIR was used to investigate the possible structural changes in the polymer nanocomposites. Based on the contact anglemeasurementsvia water drop shape analysis,MWCNTs/PDMS nanocomposites were characterizedas astable,superhydrophobic materials with the maximum contact angle (CA) equal to 152°at CPDMS=40wt.%.
EN
Purpose: The paper presents the issues of designing the maintenance of materials and products in accordance with the idea of Industry 4.0. The author's views on the need for augmentation of the Industry 4.0 model were also presented, as well as the author's original concept that hybrid activities in predictive maintenance and condition-based maintenance should be preceded by designing material, maintenance & manufacturing 3MD at the stage of the product's material designing and technological designing. The 3MD approach significantly reduces the frequency of assumed actions, procedures and resources necessary to remain the condition of this product for the longest possible time, enabling it to perform the designed working functions. Examples of own advanced research on several selected, newly developed materials, used in very different areas of application, confirmed the validity of the scientific hypothesis and the relationship between the studied phenomena and structural effects and the working functions of products and their maintenance and indicated that material design is one of the most important elements guaranteeing progress production at the stage of Industry 4.0 of the industrial revolution. Design/methodology/approach: The author's considerations are based on an extensive literature study and the results of the author's previous study and empirical work. Each of the examples given required the use of a full set of research methods available to modern material engineering, including HRTEM high-resolution transmission electron microscopy. Findings: The most interesting intellectual achievements contained in the paper include presentations of the author's original concepts regarding the augmentation of the Industry 4.0 model, which has been distributed so far, which not only requires augmentation but is actually only one of the 4 elements of the technology platform of the extended holistic model of current industrial development, concerning cyber-IT production aided system. The author also presents his own concept for designing material, maintenance and manufacturing 3MD already at the stage of material and technological design of the product, eliminating many problems related to product maintenance, even before they are manufactured and put into exploitation. Detailed results of detailed structural researches of several selected avant-garde engineering materials and discussion of structural changes that accompanying their manufacturing and/or processing are also included. Originality/value: The originality of the paper is associated with the novelty of the approach to analysing maintenance problems of materials and products, taking into account the requirements of the contemporary stage of Industry 4.0 development. The value of the paper is mainly associated with the presentation of original issues referred to as findings, including the concept of augmentation of the Industry 4.0 model and the introduction and experimental confirmation of the idea by designing material, maintenance and manufacturing 3MD.
EN
Purpose: Carbon nanotubes are used in composite materials due to the improvement of (including tribological) properties of composites, especially thermoplastic matrix composites. This demonstrates the potential of CNTs and the validity of research on determining the impact of this type of reinforcement on the composite materials under development. Design/methodology/approach: The article presents selected results of research on polymer composites made of C.E.S. R70 resin, C.E.S. H72 hardener with the addition of a physical friction modifier (CNTs) with a percentage by volume of 18.16% and 24.42%, respectively, which also acts as a reinforcement. The produced material was subjected to hardness measurements according to the Shore method and EDS analysis. The study of abrasive wear in reciprocating movement was carried out using the Taber Linear Abraser model 5750 tribotester and a precision weight. The surface topography of the composite material after tribological tests was determined using scanning electron microscopy (SEM). Some of the mentioned tests were carried out on samples made only of resin, used as the matrix of the tested polymer composite. Findings: Carbon nanotubes used in polymer matrix composites, including bisphenol A/F epoxy resin have an influence on the tribological properties of the material. The addition of carbon nanotubes contributed to a 24% increase in the Ra parameter relative to pure resin, to a level corresponding to rough grinding of steel. Research limitations/implications: The results of the tests indicate the need to continue research in order to optimize the composition of composites in terms of operating parameters of friction nodes in broadly understood aviation. Originality/value: The analysed literature did not find any studies on the impact of the addition of carbon nanotubes on epoxy resins based on bisphenol A/F. Due to the wide scope of application of such resins, the properties of such composite materials in which carbon nanotubes are the reinforcing phase have been investigated.
PL
Do eksperymentu użyto stopu tytanu Ti13Zr13Nb, który ze względu na swój skład chemiczny i właściwości mechaniczne stanowi doskonały materiał do zastosowań w inżynierii medycznej. Celem pracy była ocena wpływu przygotowania podłoża (rodzaj zastosowanego odczynnika trawiącego) oraz obróbki końcowej (proces spiekania) powłok z wielościennych nanorurek węglowych na ich właściwości mechaniczne (nanotwardość, moduł Younga). Do wytworzenia powłoki węglowej wykorzystano metodę osadzania elektroforetycznego (EDP). Porównano działanie dwóch odczynników trawiących: 5% roztworu kwasu fluorowodorowego i 25% roztworu kwasu azotowego (V). Właściwości mechaniczne zmierzono za pomocą nanoindentera, a mikrostrukturę powierzchni badano z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zarówno rodzaj odczynnika trawiącego, jak i zastosowanie obróbki spiekaniem wpływa na mikrostrukturę powierzchni oraz właściwości otrzymanych powłok z nanorurek węglowych.
EN
The titanium alloy Ti13Zr13Nb was used as a substrate, because of its chemical composition and good mechanical properties in application of tissue engineering. The aim of the work was the assessment of the influence of a substrate preparation (a kind of etching agent) and a final treatment (a sintering process) of multi-walled carbon nanotube’s coating for mechanical properties (nanohardness, Young modulus). Electrophoretic deposition (EDP) method was used to prepare carbon coating. The effect of two etching agents: 5% hydrofluoric acid solution, 25% nitric acid solution was compared. Mechanical properties were checked with nanoindenter and surface microstructure with scanning electron microscope (SEM). Both, the kind of etching agent and sintering process carried out affects surface microstructure, and properties of achieved carbon nanotubes coatings.
EN
Nano TiO2 and TiO2/MWCNT nanocomposite synthesized by the sol-gel method were characterized by XRD, BET, SEM, EDAX and FTIR techniques. These nanoparticles were used for photocatalytic decolorisation and degradation of three different reactive dyes such as Reactive Orange 16 (RO 16), Reactive Yellow 145 (RY 145) and Reactive Red 195 (RR 195) and real textile composite wastewater under the UVA and UVA-LED irradiation at room temperature. The maximum color removal of 96% and COD removal of 72% were achieved after 5 h in the presence of TiO2/MWCNT and H2O2 under UVA-LED irradiation. The kinetic studies obey pseudo-first order kinetics which is discussed in terms of the Langmuir–Hinshelwood kinetic model. The maximum degradation of 50% was achieved after 5 h in the presence of H2O2 using TiO2/MWCNT/UVA-LED for real textile composite wastewater. This study revealed that TiO2/MWCNT has improved the photocatalytic activity when compared to that of bare TiO2 under similar conditions. UVA-LED could be an alternative light source for the replacement of the conventional UV light for the photocatalytic treatment of reactive dyes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności termooksydacyjnej i wpływu starzenia termooksydacyjnego na masę cząsteczkową i właściwości mechaniczne nanokompozytów na osnowie elastomeru eterowo-estrowego z udziałem wielościennych nanorurek węglowych niefunkcjonalizowanych i funkcjonalizowanych grupami –COOH (MWCNT, MWCNT-COOH). Multiblokowy kopolimer eterowo-estrowy, zastosowany jako osnowa nanokompozytu, był zbudowany ze sztywnych bloków poli(tereftalanu trimetylenu) (PTT) i giętkich bloków poli(oksytetrametylenowych) (PTMO). Wpływ udziału nanorurek na stabilność termiczną i termooksydacyjną oceniono za pomocą analizy termograwimetrycznej. Zbadano wpływ czasu starzenia termooksydacyjnego w podwyższonej temperaturze na właściwości mechaniczne i masę cząsteczkową badanych nanokompozytów i nienapełnionego kopolimeru PTT-PTMO. Stwierdzono, że obecność nanorurek węglowych poprawia stabilność termiczną i termooksydacyjną kopolimeru PTT-PTMO, a także wpływa na zwiększenie odporności na starzenie termooksydacyjne otrzymanych nanokompozytów.
EN
This paper presents the results of the studies on thermo-oxidative stability and the influence of thermo-oxidative ageing on the molecular mass and mechanical properties of nanocomposites based on copoly(ether-ester) elastomer filled with non-functionalized and functionalized by –COOH groups multi-wall carbon nanotubes (MWCNT, MWCNT-COOH). The multiblock poly(ether-ester) copolymer used as a polymer matrix in investigated nanocomposites was composed of rigid poly(trimethylene terephthalate) (PTT) blocks and flexible poly(tetramethylene oxide) (PTMO) blocks. The effect of nanotubes contribution on thermal and thermo-oxidative stability was evaluated by thermogravimetric analysis. The influence of the aging time at the elevated temperature on the copolymer molecular mass and mechanical properties of the tested nanocomposites and unfilled PTT-PTMO copolymer was investigated. It was found that the presence of carbon nanotubes improves the thermal and thermo-oxidative stability of the PTT-PTMO copolymer, as well as increases the resistance to thermo-oxidative ageing of the obtained nanocomposites.
PL
Nanorurki węglowe uważane są za jedne z najtwardszych materiałów. Mają relatywnie dużą wytrzymałość na rozciąganie, mogą być przewodnikiem ciepła lepszym niż diament, przewodnikiem elektrycznym, względnie izolatorem. Możliwość kształtowania właściwości w zależności od potrzeb powoduje, że są jednym z najbardziej obiecujących nanomateriałów przyszłości. Jeżeli za jeden z kierunków modyfikacji właściwości nanorurek przyjmie się hydrofobizację, otrzymuje się nanomateriał zdolny do „odpychania” od siebie wody. Taki kierunek daje możliwość włączenia nanorurek do grupy modyfikatorów używanych do materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni drogowych. Pomiar oporności elektrycznej w próbkach z betonu cementowego z dodatkiem nanorurek węglowych hydrofobowych umożliwia śledzenie zmian naprężeń i odkształceń własnych oraz deformacji strukturalnych. To prosta droga do tworzenia elementów interaktywnej diagnostyki nawierzchni, monitorowania natężenia ruchu czy wreszcie oznaczania ciężaru pojazdów sposobami innymi niż montowanie wag w nawierzchni. Można budować układy, w których nawierzchnia poprzez samonagrzewanie zapobiega tworzeniu się lodu lub stapia lód już powstały. Dodatek nanorurek obejmuje także kierunek badań dotyczący modyfikacji właściwości nawierzchni drenażowych.
EN
Carbon nanotubes were discovered relatively recently. They are considered to be one of the hardest materials at present, have a relatively high tensile strength, can be a better heat conductor than a diamond, can serve as an electric conductor or an insulator. The ability to shape their properties according to people needs makes them one of the most promising nanomaterials of the future. If one of the directions of modification of the nanotube properties is to be hydrophobized, a nanomaterial capable of repelling water from oneself is obtained. This direction allows the inclusion of nanotubes in the group of modifiers used for materials used in road pavements. By measuring electrical resistance in concrete cement samples with the addition of hydrophobic carbon nanotubes one can follow changes in stresses and deformations or structural deformations. This is a simple way to create elements of interactive diagnostics of pavement, traffic monitoring or finally determining the weight of vehicles using methods other than the installation of weights in the pavements. It can be built systems in which the pavement by self-heating prevents the formation of ice or melts the ice already embedded. The addition of nanotubes is also an interesting direction of research on the modification of drainage pavement properties adapted to the Polish climate.
EN
Research was carried out on a newly manufactured particleboard (PB) containing carbon nanotubes (CNTs) to determine the effect of the CNTs on physical, mechanical and combustion properties of the board. The experiment consisted of two stages. In the first, wood particles were treated with an aqueous suspension of CNTs (0.2% w/w) and sodium dodecylbenzenesulfonate (0.2% w/w) as a dispersant. After drying to constant weight, a modified form of the ASTM E69 method was used to determine the effectiveness of fire protection provided by CNT-modified wood chips. The rate of wood decomposition decreased significantly, and the time to complete combustion increased from 18 to 22.5 min for the reference and CNT-modified wood particles respectively. In the second stage of the experiment a particleboard bonded with phenyl-formaldehyde resin was produced, in which the particles were modified with CNTs using the method described in the first stage. Selected physical and mechanical properties of the final board were determined. Samples of the board were tested using a mass loss calorimeter in accordance with the ISO 13927 standard, and mechanical tests were performed by applicable standard methods. However, no significant improvement in the properties of the PB were observed.
EN
Carbon nanotubes (CNTs) beneficial tribological properties were reported in numerous studies performed mostly in idealized tribometer conditions, previously described full engine tests confirmed that CNTs added to the lubricating oil reduced friction significantly. Apparently the engine application requires low CNT concentration in oil, otherwise when increasing the CNT concentration beyond a certain level oil viscosity increases, rapidly forming a greasy substance not suitable for engine lubrication. In this paper we report a study of tribological properties of such a high viscosity lubricant performed in Amsler tribometer in comparison to high quality commercially available lithium grease. The CNT based high viscosity lubricant in its current formulation turned out as not reliable for general application due to its low adhesion to the metal surface. In contrary to some samples made of a polymer widely used in industry as a friction component, we observed wear reduction reaching nearly 50% when replacing the best suitable lithium grease by a CNT based lubricant. This effect was first observed after 30 min into a friction test, suggesting a CNT related mechanism of anti-wear protection which still need to be explained.
EN
In the recent years industrial applications of carbon allotropes such as carbon nanotubes (CNTs) and graphene have been tested extensively, thus justifying research on the environmental impact these materials have. In the current paper we compare EDS spectroscopy results of a cabin filter used in a car to a filter used in an air purifier inside a residential space. The contaminants adsorbed on the car-bon nanoparticles trapped in both types of filters allows for determining of their source of origin demonstrating clearly the dominant role of non-road emissions in Poland. Finally we present the experimental study on the growth of plants on substrates intentionally enriched with CNTs.
EN
Modifications of polymer composites are one of the fastest developing fields of technology. Research is focused on two directions: obtaining new composites or modifying existing materials. The first group of tests uses methods for preparing new chemical formulas of polymers containing, as the main structural element: carbon (organic polymers) or silicon (inorganic polymers). In the second group, the research consists in seeking methods to modify the properties of polymers. In building construction, among the others types, the glues (adhesive polymers) are used. They are exerted to connect materials with different physical and mechanical properties. Under the influence of the factor initiating the crosslinking reaction (hardener or temperature), the polymers obtain a solid form. The strength of the glued joint depends on the initial parameters of the glue resin and the target substrate of its application. The glued surface is usually the weakest element in this connection in terms of the possibility of damage due to the effects of loads, therefore methods to improve the strength parameters of adhesives are sought.The study presents the results of own research on methods of modification of a selected epoxy resin used in the technique as a glue. In order to ensure effective mixing of the adhesive with the fillers, ultrasound energy was used. After the resin had hardened, tests were carried out to determine the hardness and tensile strength of the obtained composites. Based on the results, SEM analysis and observation of the effect of ultrasound, the phenomena affecting the changes in the above mechanical properties were explained.
PL
Modyfikacje kompozytów polimerowych to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin techniki. Badania skupiają się na dwóch kierunkach: uzyskiwaniu nowych materiałów lub modyfikacji materiałów już istniejących. W pierwszej grupie badań stosuje się metody sporządzania nowych wzorów chemicznych polimerów, zawierających główny pierwiastek strukturalny: węgiel (polimery organiczne) lub krzem (polimery nieorganiczne). W grupie drugiej badania polegają na poszukiwaniu metod modyfikacji właściwości polimerów. W budownictwie stosowane są m.in. są kleje (polimery adhezyjne). Wykorzystywane są do łączenia materiałów o różnych właściwościach fizyko – mechanicznych. Pod wpływem działania czynnika inicjującego reakcję sieciowania (utwardzacze lub temperatura) polimery uzyskują formę stałą. Wytrzymałość złącza klejonego zależy od parametrów wyjściowych kleju i docelowej powierzchni jego stosowania. Ponieważ takie złącze jest zazwyczaj najsłabszym elementem, to poszukuje się metod mogących pomóc w poprawieniu parametrów wytrzymałościowych klejów. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnych nad sposobami modyfikacji wybranej żywicy epoksydowej stosowanej w technice jako klej. W celu zapewnienia skutecznego wymieszania kleju z wypełniaczami zastosowano energię ultradźwięków. Po stwardnieniu żywicy przeprowadzono badania mające na celu ustalenie twardości i wytrzymałości na rozciąganie uzyskanych kompozytów żywicznych. Na podstawie wyników, analizy SEM oraz obserwacji efektu działania ultradźwięków wyjaśniono zjawiska wpływające na zmiany w/w cech mechanicznych.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.