Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 269

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  car
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Critical evaluation of R134a, R1234yf and R744 in passenger carcooling systems
EN
The Montreal Protocol on ozone-depleting substances and the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change are affecting the refrigeration industry. Both documents have banned the use of substances responsible for ozone depletion and global warming. The automotive industry must keep up with these changes. The design of cooling systems in cars must meet the requirements of new refrigerants. In addition, changing the production profile of large car companies towards electric and hybrid cars increases this need. This development has a significant impact on the solutions installed in passenger vehicles. The paper presents a critical assessment of R134a, R1234yf, and R744 in passenger car heat pump systems. The possibility of their use in common air conditioning systems with motor drive and in the heat pump of an electric vehicle was presented. The calculation algorithm of the heat pump system has been developed, showing the influence of the physical properties of refrigerants on efficiency during the process of the designed heat pump system. The impact of using new refrigerants in the car production process has been analyzed and commented on. The influence of thermodynamic and ecological properties of refrigerants on the process of designing a heat pump system using a calculation model was described. Types of heat pump in electric cars and a calculation model were presented
PL
Analizowano zagrożenie piorunowe pojazdów samochodowych w ruchu i w czasie parkowania. Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód osobowy. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach. Wskazano zasady budowy układów ochrony odgromowej samochodów ciężarowych w czasie ich ruchu na otwartej przestrzeni oraz postoju na typowych otwartych parkingach oraz parkingach prowizorycznych.
EN
The lightning hazard of motor vehicles in motion and during parking was analyzed. . Moreover, the circumstances and effects of a lightning stroke on a passenger car have been described. Principles of proper conduct have been indicated as well to guarantee the safety of vehicle passengers in such situations. Finally, the rules for the construction of lightning protection systems for trucks during their movement in open spaces and stopping at typical open car parks and makeshift car parks have been indicated.
3
Content available remote Lightning Hazard of Motor Vehicles and Rules for Using them During Storms
EN
The lightning hazard of motor vehicles in motion and during parking was analyzed. . Moreover, the circumstances and effects of a lightning stroke on a passenger car have been described. Principles of proper conduct have been indicated as well to guarantee the safety of vehicle passengers in such situations. Finally, the rules for the construction of lightning protection systems for trucks during their movement in open spaces and stopping at typical open car parks and makeshift car parks have been indicated.
PL
Analizowano zagrożenie piorunowe pojazdów samochodowych w ruchu i w czasie parkowania. Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód osobowy. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach. Wskazano zasady budowy układów ochrony odgromowej samochodów ciężarowych w czasie ich ruchu na otwartej przestrzeni oraz postoju na typowych otwartych parkingach oraz parkingach prowizorycznych.
EN
The article proposes a phenomenological model of a passenger car. The model includes the biomechanical model of human bodies in the sitting position of Muksian and Nash acting as passengers, while the driver’s weight has been reduced to the concentrated weight of the loading seat. The research carried out in this study consisted of passing the vehicle through a transverse obstacle along the so-called speed bump. Vehicle passes through the threshold at three different speeds: 10km/h, 20km/h, and 30km/h. The purpose of the conducted experiments was to initially estimate the values of accelerations acting especially on the passenger at selected driving speeds. On the basis of conducted tests, it was possible to verify the numerical model of the vehicle overcoming the obstacle on the road. This approach allows the use of the proposed model to verify the forces and accelerations affecting the passenger, specified before any selected specific biomechanical model of the human person, for example, a model of pregnant women in this configuration allows us to estimate the forces and accelerations acting on the embryo while overcoming some obstacles on the road.
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
EN
One of the most important parameters affecting traction properties as well as driving safety, especially with regard to vehicles with special purpose, is the distribution of wheel and axle loads on the ground. This issue should be taken into account during the process of creating new vehicles as well as during the modernization process. In the first case, it is quite simple because the mass distribution is shaped already in the design phase. In the second case, the problem is more complex, because with modernization solutions we enter an already existing structure. Modernization basically assumes improving the performance and capabilities of the vehicle with possibly small changes in its base structure. Thus, it imposes important boundary conditions. The article presents the methodology of measurement and selected results of measurements of mass distribution as well as wheel and axle loads of selected motor vehicles during their advanced modernization (STAR 266 cars to the version STAR 266M2 and Honker 2000 to the version Honker M-AX). Modernizations carried out by Autobox Innovations Ltd. Lim. Par are mainly focused on increasing the traction of vehicles, traffic safety, and driving comfort. Measurements were made at the above-mentioned company.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono prędkości rozprzestrzeniania się płomienia po badanych materiałach wg wymagań PN-ISO 3795 Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne - Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów dla tapicerek pobranych z 15 różnych modeli samochodów osobowych oraz ocenę możliwości wykorzystania alternatywnej procedury badawczej weryfikującej palność wyrobów stosowanych wewnątrz samochodów osobowych.
EN
This publication presents the flame propagation rates of tested materials according to PN-ISO 3795 requirements. Road vehicles and tractors, agricultural and forestry machinery - Determination of combustibility of materials used inside vehicles for upholstery taken from 15 different passenger car models and assessment of the possibility of using an alternative verification procedure flammability of products used in passenger cars.
EN
This paper concerns the assessment of the impact of tyre pressure and additional vehicle loading which is inconsistent with the manufacturer’s requirements on the results of wheel alignment measurement. A sample of results from tests performed on a second generation Toyota Prius and a fifth generation Volkswagen Passat are presented. The tested vehicles differed in the types of front axle wheel suspension. An analysis of the obtained results was conducted. The analysis revealed differences between the results of reference tests performed in accordance with the requirements of vehicle manufacturers and those conducted for incorrectly prepared vehicles. The values of these differences depended, inter alia, on the type of suspension.
PL
Praca dotyczy oceny wpływu ciśnienia w ogumieniu oraz obciążenia pojazdu niezgodnego z wymaganiami producenta, na wyniki pomiaru geometrii zawieszenia. Przedstawione zostały przykładowe wyniki prób przeprowadzonych na samochodach Toyota Prius II generacji oraz Volkswagen Passat generacji piątej. Pojazdy różniły się rodzajami zawieszenia kół osi przedniej. Wykonana została analiza uzyskanych wyników, która wskazała różnice pomiędzy wynikami prób referencyjnych – przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami producentów – a próbami dla pojazdów niewłaściwie obciążonych bądź z niewłaściwym ciśnieniem w ogumieniu. Wartości tych różnic uzależnione były między innymi od rodzaju zawieszenia.
9
Content available remote Measurements of the angular and linear displacements of steered wheel
EN
This paper concerns the use of a prototype measuring instrument for conducting measurements of the linear and angular displacements of a steered wheel in relation to the car body. The theoretical principles of the measurement are presented, as are the notation method and a solution to the system of equations of the geometric constraints of the instrument’s mechanism. In the research section, the manner in which the measurements were conducted is discussed and sample results are described. A preliminary analysis of the results is performed in the summary section.
PL
Praca dotyczy pomiarów przemieszczenia i orientacji koła kierowanego względem nadwozia pojazdu wykonanych za pomocą prototypowego przyrządu pomiarowego. Przedstawione zostały teoretyczne podstawy pomiaru, jak również sposób zapisu i rozwiązywania układu równań więzów geometrycznych mechanizmu przedmiotowego przyrządu. W części badawczej omówiono sposób przeprowadzania pomiarów oraz przedstawiono przykładowe wyniki. W podsumowaniu została dokonana ich wstępna ocena i analiza.
PL
Świat nieustannie rozwija się, wprowadzane są coraz nowsze technologie usprawniające życie. Jedną z nich był samochód, który do dziś obecny jest w przestrzeni miejskiej. Kierowca stał się dominującym użytkownikiem ruchu. Wnętrza urbanistyczne przytłoczone są obecnymi wszędzie miejscami parkingowymi, bez których nie funkcjonowałoby miasto, muszące przyjąć stale rosnącą liczbę pojazdów. Zwrócenie uwagi w kierunku zdrowego, ekologicznego środowiska, wolnego od zanieczyszczeń i hałasu sprawia, że warto zastanowić się, czy istnieje alternatywa dla samochodu w przestrzeni miejskiej? Jakie zmiany niesie ze sobą idea zrównoważonego transportu w mieście wolnym od prywatnych pojazdów osobowych? Problematyka omówiona została na podstawie trzech znaczących przykładów: Oslo, San Francisco, a także miasta Masdar City.
EN
World is constantly developing, and new technologies that improve our life are being introduced. One of them was a car which is still present in urban spaces. The driver became the dominant traffic user. Urban interiors are overwhelmed by parking spaces which are present everywhere around. Without them the city could not function, having to adopt constantly increasing number of vehicles. Paying attention to a healthy, clean environment, free from pollution and noise, makes it worth considering whether there is an alternative to the car in urban space? What changes brings the idea of sustainable transport in a city free of private vehicles? Problematic aspects were discussed on the basis of three significant examples: Oslo, San Francisco, as well as Masdar City.
11
Content available Snowdrift extent on motorways with busy traffic
EN
The paper examines the problem of snow-drafts on roads and ways of mitigating them. The results of theoretical analyses of development of snow-drafts and experimental investigations with road models are presented. Authors examined low and high blowing snows with different wind velocities, roads with road bed at terrain elevation and situated on an embankment, with and without snow protective facilities and with variable amount of traffic. Based on the conducted analyses a set of recommendations for snow protection of roads are provided.
PL
W artykule dokonano analizy problemu występowania zaśnieżania dróg oraz opisano sposoby ich ochrony przed tym zjawiskiem. Przedstawiono także wyniki analizy teoretycznej przyczyn zaśnieżania dróg oraz wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem modeli dróg. Badano wpływ małych i dużych opadów śniegu występujących przy różnej prędkości wiatru na drogę usytuowaną w poziomie terenu (zero niwelety) i na nasypie, z uwzględnieniem wpływu obecności zasłon przeciwśnieżnych oraz niewielkiego ruchu pojazdów. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano zalecenia dotyczące ochrony drogi przed opadami śniegu.
EN
Costs for tolling a motorway in Poland should take into account not only profits of owners and managers, but also difficulties and losses incurred by road users. Lack of smoothness of travel as well as high tolls do not have a positive impact on the country's economic development. The nervousness and stress of drivers and passengers trapped in cars standing in traffic jams in front of the gates on motorways - they indicate an important social problem. The costs of fuel burnt during forced stops, costs of harmful effects on the environment, pollution from car exhaust emissions while waiting on the highway in front of the gates – they all are a significant burden. Failure to ensure the conditions for a smooth ride causing the need to wait on the highway in front of the gates is an example of disregarding people, wastage and deliberate harm to the environment for disproportionate profits charges for using the highways.
PL
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wpływu regulacji unijnych w postaci porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję na koszty napraw samochodów osobowych w Polsce. Rozważania uzupełniono o autorskie symulacje kosztów napraw, obejmujące zastosowanie poszczególnych kategorii części zamiennych w procesach naprawy wyselekcjonowanych samochodów osobowych z czterech wybranych segmentów rynkowych. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej poprzez wykazanie, jakie rozbieżności cenowe występują pomiędzy danymi kategoriami części zamiennych, co w przyszłości może ułatwić odpowiedź na pytanie. Zastosowanie, której kategorii części zamiennych prowadzi do najwyższej redukcji kosztów naprawy pojazdu. Adresatami zaprezentowanych wyników badań są zarówno warsztaty naprawcze, użytkownicy prywatni jak i towarzystwa ubezpieczeniowe.
EN
The article presents considerations regarding the impact of EU regulations in the form of vertical agreements in the motor vehicle sector from the prohibition of agreements restricting competition to the costs of passenger car repairs in Poland. The considerations were supplemented with proprietary repairs of repair costs, covering the use of individual categories of spare parts in the processes of repairing selected passenger cars from four selected market segments. The intention of the article is to draw attention to the essence of the research issues undertaken by showing which price discrepancies occur between the given spare parts, which in the future may facilitate the answer to the question: application, which category of spare parts leads to the highest reduction of vehicle repair costs. The addressees of the presented research results are both repair workshops, private users and insurance companies.
PL
W artykule poruszono podstawową problematykę związaną z ruchem pojazdów w dużych miastach oraz związaną z nim podwyższoną emisją szkodliwych substancji. W części badawczej przeanalizowano wpływ nieszczelności kolektora dolotowego silnika ZI na emisję szkodliwych substancji. Przerobiono kolektor dolotowy samochodu osobowego w celu zasymulowania nieszczelności każdego z jego kanałów. Zachowano identyczny stopień nieszczelności dla zasilenia każdego z cylindrów, badając emisję szkodliwych substancji w pełnym zakresie prędkości obrotowych. Wykazano różnice w składzie spalin w zależności od badanych wariantów, wpływających na stopień napełnienia kolejnych cylindrów silnika.
EN
In this article, the issues related to vehicular traffic in big cities and heightened harmful substance emissions stemming from it were described. In the research part, the effect of air leakage in the SI engine intake manifold on substance emissions was investigated. The manifold was customized to simulate air leakage in each of its air ducts. Same ratio of leakage was assumed for each duct, and substance emissions were measured in full range of engine rotational speeds. A difference in exhaust gas composition was shown for each researched variant, being the result of varying cylinder filling ratio due to simulated air leakage.
PL
Przedstawiono doświadczenia Zespołu Pojazdów Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej dotyczące urządzeń badawczych (przyczep) do pomiaru oporu toczenia opon do samochodów osobowych i nawierzchni drogowych. Opisano przyczepy pomiarowe tego typu.
EN
The experience of The Departament of Machine Design and Vehicles of Faculty of Mechanical Engineerig of Gdansk University of Technology regarding research devices (trailers) for car tyre/road rolling resistance measurements has been presented. The measuring trailers of this type have been described.
EN
This paper presents a calculation algorithm for a thermoelectric generator fitted in the exhaust system of a combustion engine. The viability of the presented calculation method was verified on an actual combustion engine. The calculations were performed for a BMW engine, and the generator design was based on a prototype from the same manufacturer. The paper includes calculations of the thermal cycle and of the parameters of exhaust gases from the engine. Subsequent calculations cover heat transfer from exhaust gases to the thermoelectric module and the amount of electric energy obtained from a series of modules. In the last part, the focus is on the influence of engine speed on the performance of the thermoelectric generator.
PL
W pracy przedstawiono algorytm obliczeniowy generatora termoelektrycznego do zastosowania w układzie wydechowym silnika samochodowego. W celu sprawdzenia poprawności metody obliczeniowej pokazano jej przydatność na wybranym przykładzie silnika spalinowego. Do obliczeń wykorzystano silnik marki BMW, a konstrukcję generatora oparto o prototyp tej samej marki. Przeprowadzono obliczenia obiegu cieplnego i wyznaczono parametry spalin na wylocie z silnika. Następnie wykonano obliczenia przekazywania ciepła od spalin do modułu termoelektrycznego i wyznaczono energię elektryczną uzyskiwaną z szeregu modułów. W ostatniej części przedstawiono wpływ prędkości obrotowej silnika na parametry pracy generatora termoelektrycznego.
17
Content available remote Driver drowsiness detection systems
EN
Nowadays, more and more professions require long-term concentration. Drivers must keep a close eye on the road, so they can react to sudden events immediately. Driver fatigue often becomes a direct cause of many traffic accidents. Therefore, there is a need to develop the systems that will detect and notify a driver of her/him bad psychophysical condition, which could significantly reduce the number of fatigue-related car accidents. However, the development of such systems encounters many difficulties related to fast and proper recognition of a driver’s fatigue symptoms. One of the technical possibilities to implement driver drowsiness detection systems is to use the vision-based approach. This article presents the currently used driver drowsiness detection systems. The technical aspects of using the vision system to detect a driver drowsiness are also discussed.
PL
W dzisiejszych czasach coraz więcej zawodów wymaga długotrwałej koncentracji. Kierowcy muszą stale obserwować drogę, aby w porę zareagować na nagłe zdarzenia na jezdni. Zmęczenie kierowcy często staje się bezpośrednią przyczyną wielu wypadków drogowych. Pojawia się zatem potrzeba budowy systemów, które umożliwiłyby wykrycie i zasygnalizowanie zmęczenia operatorów pojazdów, gdyż ich zastosowanie pozwoliłoby na znaczne zredukowanie liczby wypadków wynikających ze zmęczenia kierowców. Budowa takich systemów napotyka jednak wiele trudności związanych z automatycznym rozpoznawaniem symptomów zmęczenia kierowcy. Jedną z technicznych możliwości realizacji systemów wykrywania senności kierowcy jest wykorzystanie w tym celu odpowiednio przystosowanych systemów wizyjnych. W artykule przedstawiono używane obecnie systemy detekcji senności kierowcy. Omówiono również techniczne aspekty użycia systemu wizyjnego w celu wykrycia zmęczenia kierowcy.
EN
This paper concerns the determination of the initial configuration of a mechanism of a prototypical instrument for measuring the translation and rotation of a steered wheel. It covers the determination of coordinates of characteristic points of the mechanism. They were measured using a ROMER measuring arm. In the paper the methodology of measurements is discussed, and in addition the results obtained are presented and their analysis conducted.
PL
Praca dotyczy wyznaczania konfiguracji początkowej mechanizmu prototypowego przyrządu do pomiaru translacji i rotacji koła kierowanego. Polegało to na wyznaczeniu współrzędnych charakterystycznych punktów jego mechanizmu. Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem ramienia pomiarowego firmy ROMER. W pracy została omówiona metodologia pomiarów, przedstawiono uzyskane wyniki oraz przeprowadzono ich analizę.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. W artykule skupiono się na powstawaniu impulsów elektromagnetycznych podczas wyzwalania poduszek powietrznych w samochodach. W artykule scharakteryzowano systemy poduszek oraz przedstawiono stanowisko pomiarowe do pomiaru impulsów elektromagnetycznych towarzyszących podczas wyzwalania poduszek powietrznych. Przedstawiono w nim wyniki pomiarów impulsów towarzyszących podczas wyzwalania poduszek powietrznych oraz widma częstotliwościowe dla zarejestrowanych impulsów.
EN
The article concerns problems of electromagnetic compatibility. The article focuses on the creation of electromagnetic pulses during airbags detonation in cars. The article describes airbag systems in car and presents the laboratory stand for measuring the electromagnetic pulse associated with the liberation airbags. It presents the results of measurements of pulses associated with the liberation airbags and frequency spectrum for registered pulses.
PL
W artykule scharakteryzowano metodykę badawczą badań preferencji i zachowań transportowych prowadzonych w Gdyni. Zaprezentowano wyniki tych badań z 2015 r. w zakresie deklarowanego i rzeczywistego sposobu podróży, czynników wyboru samochodu i transportu zbiorowego w podróżach miejskich oraz czasu pod róży. Wyniki te stanowiły podstawę do wskazania roli samochodu osobowego w podróżach miejskich mieszkańców Gdyni.
EN
The article describes the methodology of the research studies on the preferences and travel behavior carried out in Gdynia in 2015. The results of these studies are presented in ranges of the declared and actual way of travel, the reasons of choosing a car and public transport in urban travel and travel time. These results were the basis for identifying the role of car in urban travel of residents of Gdynia.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.