Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  capacity of intersection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A detailed analysis of traffic conditions at the intersection allows us to obtain information about the efficiency of its operation. This type of analysis usually involves assessing the capacity and scale of the intersection and applying classical measures to assess its quality. In Poland, for this purpose, methods developed by the General Directorate for National Roads and Motorways are used to estimate the capacity of intersections without traffic lights, intersections with traffic lights, and roundabouts. The paper presents the results of the analysis of traffic conditions at the intersection of Brzezinska and Nowochrzanowska Streets, located in Myslowice (Silesian Province, Poland). The paper also examines the findings on traffic safety at this intersection.
PL
Przejście dla pieszych prowadzone w poziomie jezdni stanowi powierzchnię, na której w tym samym czasie może znajdować się zarówno uczestnik ruchu pieszego, jak i kołowego. Ze względu na ustalone prawnie pierwszeństwo przechodniów, ruch kołowy zostaje w tym miejscu zakłócony, a jego uczestnicy doznają strat czasu zależnych głownie od intensywności ruchu pieszych. W artykule przedstawiono sposób analizy zagadnienia oraz zaproponowano wskaźniki wspomagające ocenę wpływu przejść dla pieszych na zakłócenia w ruchu drogowym. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą wybranych lokalizacji na terenie aglomeracji górnośląskiej.
EN
The pedestrian crossings at the level of the roadway are the conflicting areas both for pedestrian and for road traffic. Due to the legally established priority of the pedestrians, road traffic is disturbed in this place, and its participants experience delays mainly dependent on the intensity of pedestrian traffic. The article presents the method of analyzing the problem and it proposes measures supporting the assessment of the impact of pedestrian crossings on traffic disruptions. The presented examples relate to the selected locations in the Upper Silesian Agglomeration.
PL
W artykule omówiony został problem nieprawidłowego szacowania w kraju warunków ruchu na miejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w przypadku stanów zatłoczenia. Wykazano, że spowodowane jest to pomijaniem w analizach stopnia obciążenia ruchem wlotów, uwzględniającego długości tzw. kolejki początkowej pojazdów, formułującej się na skutek przesycenia ruchem wlotów. Fakt ten ma znaczący wpływ na błędy w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą drogową. W artykule podkreślono także, że obecnie stosowane w Polsce wytyczne obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną nie dają możliwości prawidłowego wyznaczania długości tych kolejek.
EN
The article discusses the problem of incorrect estimation of traffic conditions in urban intersections with traffic lights in case of congestion. This is caused by skipping the volume-to-capacity ratio of inlets with the queue lengths at the start of analyzed period, socalled the ‘initial queue’. The initial queue is formulated as a result of oversaturation in the period preceding the analyzed period. This has a significant impact on errors in the planning, design and management of road infrastructure. The article also emphasizes that the guidelines for calculating the capacity of intersections with traffic lights, currently used in Poland, do not allow for the correct calculation of these queue lengths.
4
Content available Priority rules on ATN (PRT) intersections
EN
In Autonomous Transit Networks some basic elements influence the throughput: network structure, maximum velocity, number of vehicles etc. Other parameters like station structure, dynamic routing or vehicle behavior on intersections play minor role. Yet in highly congested nets, when vehicles interfere in the traffic, some subtle decisions may influence overall system ridership. We tested the impact of intersection priority rules on passenger waiting time, which measures the through-put. The dependence occurred its relevance in a crowded network.
PL
W sieciach transportowych ATN (Autonomous Transit Network) na przepustowość mają wpływ jej główne elementy jak struktura sieci, maksymalna prędkość, liczba pojazdów itd. Inne parametry jak struktura przystanków, dynamiczny wybór drogi czy zachowania pojazdów na skrzyżowaniach grają niewielką rolę. Jednak przy dużym zagęszczeniu pojazdy przeszkadzają sobie wzajemnie i pewne subtelne decyzje mogą wpłynąć na zdolność przewozową sieci. Zbadaliśmy wpływ zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach na czas oczekiwania na pojazdy, który jest miarą przepustowości. Zależność okazała się istotna w zatłoczonej sieci.
PL
Występowanie długich kolejek pojazdów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną pozwoliło na zbadanie parametrów ruchu pojazdów oczekujących w kolejce w różnych odległościach od linii zatrzymania przed sygnalizatorem. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odstępów czasu pomiędzy pojazdami ruszającymi w kolejce oraz pomiędzy pojazdami poruszającymi się w kolejce w określonych odległościach od sygnalizatora.
6
Content available remote Poprawione ujęcie teorii płynności ruchu
PL
W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie ich. Wykazano, że taka metoda jest właściwą metodą optymalizacji. Tak więc, problem optymalizacji sieci transportowych jest w gruncie rzeczy problemem oceny warunkowych przepustowości, a więc jest tylko problemem teorii potoków ruchu.
EN
The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenecks, and in the next steps, and the bottlenecks remove in order the most serious bottlenecks. This is proved that such method of network optimization is proper only. So the network optimization is as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only!
7
Content available remote Aktualna wersja teorii płynności ruchu
PL
W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. Proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie tych wąskich gardeł z najbardziej istotnych wąskich gardeł. Wykazano, że taka metoda jest właściwą metodą optymalizacji. Tak więc problem optymalizacji sieci transportowych jest w gruncie rzeczy problemem oceny warunkowych przepustowości, a więc jest tylko problemem teorii potoków ruchu.
EN
The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenecks, and in the next steps, and the bottlenecks remove in order the most serious bottlenecks. This is proved that such method of network optimization is proper only. So the network optimization is as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only.
PL
W artykule przedstawiono algorytm w postaci modelu matematycznego ruchu pojazdów na małych rondach i jego wlotach dojazdowych. Algorytm został opracowany jako podstawa do budowy komputerowego modelu symulacyjnego obrazującego zachowanie się potoku pojazdów na małych rondach.
EN
The article deals with the algorithm as a mathematical model of traffic on the small traffic circles and theirs inlets. The algorithm had been created as fundamentals of the computer simulation model that represents traffic tendencies on the small traffic circles.
9
Content available remote Wspomaganie komputerowe obliczania przepustowości małych rond
PL
W artykule przedstawiono niektóre elementy programu komputerowego, który na podstawie wytycznych i zaleceń zawartych w Instrukcji Projektowania Małych Rond wykonuje (po wprowadzeniu niezbędnych do programu danych) obliczeń przepustowości rond. Program zbudowany został za pomocą narzędzia programowania typu Delphi firmy Borland. Fundamentem Delphi jest popularny i cieszący się uznaniem użytkowników język Pascal w wersji obiektowej (Object Pascal). Przedstawiony i opisany program ma formę roboczą, nie został jeszcze do końca przetestowany. Aktualnie trwają prace nad tym programem i jest on stopniowo uzupełniany i rozbudowywany o brakujące elementy. W przyszłości planowane jest stworzenie symulacji komputerowej obrazującej zachowanie się pojazdów na małych rondach.
EN
The paper deals with some elements of a computer program that is still being developed. The program is based on directions included in Instruction of Projecting Small Traffic Circles, and calculates the small traffic circles capacity after inserting necessary data. The program has been built using Delphi by Borland Company. Delphi is based on Object Pascal, a very popular and well-liked object programming language. Described and presented program is still under construction and has not been yet tested. Currently some works on the program are being applied, and it is successively increased and updated by missing elements. There are plans to create a computer simulation illustrating vehicles understeering on the small traffic circles.
10
Content available remote Optymalizacja sieci transportowych w nowym ujęciu
PL
Artykuł przedstawia nowe ujęcie optymalizacji sieci transportowych, wykorzystujące fakt zależności przepustowości sieci transportowej od organizacji ruchu w skrzyżowaniach transportowych, proponując głębokie analizy przepustowości warunkowych, pozwalające na dobrą identyfikację wąskich gardeł sieci transportowej, a następnie usuwanie tych wąskich gardeł w kolejności najistotniejszych wąskich gardeł. Dowodzi się, że jest to jedyne właściwe ujęcie optymalizacji sieci transportowych. Tak więc optymalizacja sieci transportowych jest w gruncie rzeczy zagadnieniem oceny warunkowych przepustowości sieci transportowej, a więc głównie problemem teoriopotokowym!
EN
The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenecks, and in the next steps, and the bottlenecks remove in order the most serious bottlenecks. This is proved that such method of network optimization is proper only. So the network optimization is as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only!
PL
W opracowaniu zaprezentowano wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic wykonane w ramach koncepcji modernizacji cztero wlot owego skrzyżowania ulic na małe trójwlotowe rondo. Celem pracy było polepszenie panujących na skrzyżowaniu warunków ruchowo - drogowych, takich jak zwiększenie przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Referat jest kontynuacją problematyki przedstawionej w poprzednim artykule.
EN
The elaboration presents the changes in traffic road organization on all crossroad area. This changes were realizationed with the crossroad modernization conception from crossing with four partly canalized inlets to small roundabout with three inlets. The destination of projected the traffic road organization is make for improvement present traffic road condition, like larger capacity in all the inlets of roundabout and better safety on traffic road on all crossroad. This report continues a problem presented in previous article.
PL
W artykule przedstawiono budowę programu SSS obliczającego parametry przepustowościowe skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną. Program został opracowany jako narzędzie pomocnicze w systemie optymalizacji zamknięć drogowych w złożonych sieciach transportowych. Do obliczania przepustowości skrzyżowań wykorzystano metodę HCM-94.
EN
The construction of SSS program has been presented in this article. The program computes signalized intersections capacity parameters and it has been built as an auxiliary tool in road closures optimization system. The capacity has been evaluated according to one of the most frequently used and best applied to Polish conditions methods - HCM-94.
PL
W opracowaniu zaprezentowano kolejne etapy modernizacji skrzyżowania wraz z wynikami obliczania przepustowości przed i po modernizacji ze skrzyżowania czterowlotowego częściowo skanalizowanego, na małe trójwlotowe rondo o średnicy zewnętrznej 26 m, nieprzejezdną wyspą środkową, jednopasowych wlotach i jednopasowej jezdni wokół wyspy środkowej ronda. Celem wprowadzonych zmian w organizacji ruchu było polepszenie panujących warunków ruchowo - drogowych, takich jak zwiększenie przepustowości, w tym płynności ruchu, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania.
EN
The elaboration presents the successive of crossroad modernization stages with the calculation results of capacity before and after modernization from crossroad with four partly canalized inlets, to small roundabout with three inlets and external diameter 26 m. The central island of roundabout will be impassable. Every inlet with one roadway and one roadway around central island of roundabout. The destination of changes in traffic road organization is make for improvement present traffic road condition, like traffic fluency and larger capacity in all the inlets of roundabout and better safety on traffic road an all crossroad.
14
Content available remote Computer aided evaluation of intersection capacity in dense road network
EN
From increasing number of vehicles comes the need to quantify congestion in dense road network. The paper presents useful computer aided tools for evaluating priority-type and signalized intersection capacity parameters. The applications have been designed on the basis of popular and verified methods. Along with related database they are essential components of system that enables optimization of road closures placing in dense road network.
PL
Wzrost liczby pojazdów w sieciach drogowych zmusza projektantów do opracowania odpowiednich narzędzi służących do oszacowania przepustowości poszczególnych składników sieci oraz usprawniania ruchu. Wybór metody powinien zależeć zarówno od indywidualnych potrzeb, jak i możliwości zastosowania w określonych warunkach ruchu. Ruch na skrzyżowaniu może być regulowany odpowiednim oznakowaniem (znaki A7 i B20) lub sygnalizacją świetlną. W Zakładzie Inżynierii Ruchu Politechniki Śląskiej w oparciu o znane i sprawdzone w warunkach polskich metody opracowano aplikacje komputerowe służące do obliczania przepustowości obu typów skrzyżowań. Programy te zapewniają łatwy dostęp do bazy danych, która została zaprojektowana i uzupełniona wartościami parametrów geometrycznych, ruchowych i sygnalizacyjnych centrum Katowic. Obliczone parametry przepustowościowe są przesyłane, z powrotem do bazy danych. W ten sposób jest ona stale uaktualniana w zależności od rzeczywistych wartości natężenia ruchu. Proces ten jest niezbędny przy optymalizacji zamknięć drogowych w sieci transportowej. Aplikacje są stale rozbudowywane i weryfikowane. Jako składniki systemu optymalizacyjnego zapewniają możliwość dołączania nowych elementów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.