Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calculation methodology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Drgania mechaniczne stropów w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. biura, mieszkania) jak i poziom hałasu panujący w pomieszczeniu mają znaczący wpływ na subiektywne odczucie komfortu osoby eksponowanej na te zjawiska. W polskich przepisach dopuszczalne wartości dla prędkości zarówno drgań, jak i poziomu ciśnienia akustycznego A-ważonego są podawane przez osobne dokumenty i stanowią osobny przedmiot oceny. Niniejszy artykuł stanowi analizę, przy użyciu metod uproszczonych, sprzężenia mechano-akustycznego, jakim jest generowanie hałasu w pomieszczeniu przez drgające przegrody ograniczające to pomieszczenie z wykorzystaniem wartości progowych odczuwania drgań.
PL
Omówiono wybrane aspekty projektowe, konstrukcyjne i obliczeniowe kratownicowego mostu kolejowego o rozpiętości 75,0 m nad rzeką Drawą km 87+819,20 linii kolejowej E59. Obiekt zaprojektowano zgodnie z normami PN-EN (eurokodami). Przedstawiono szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych mostu, metodykę obliczeń statycznych i wymiarowania elementów ustroju oraz wnioski z oceny dynamicznego zachowania się ustroju.
EN
The paper discussed selected aspects of design, construction and calculation of a truss railway bridge with a span 75.0 m above the river Drawa km 87 + 819,20 of the E59 railway line. This railway bridge was designed in accordance with the PN-EN (Eurocode) standard system. Moreover, details of bridge construction solutions, methodology of static calculations and designing of structure elements as well as conclusions from the assessment of the dynamic behavior of the structure were presented.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty obliczeniowe i konstrukcyjne związane z dopuszczeniem sprężenia częściowego i zarysowania w konstrukcjach mostowych. Na przykładzie wiaduktu drogowego przeanalizowano, jakie skutki powoduje zastosowanie sprężenia częściowego w kontekście wymiarowania przęseł na podstawie normy PN-S-10042:1991, nawiązując do niektórych wymagań PN-EN. Przykład oraz przyjęte założenia zostały celowo tak dobrane, aby uwidocznić problemy, jakie pojawiają się w projektowaniu obiektów sprężonych częściowo.
EN
The paper presents selected calculation and construction problems related to the partially prestressed concrete bridges. Using an example of a simply supported superstructure of road overpass, an analysis of the effects of its partial compression is performed based on being yet in the use PN-S-10042:1991 standard and referring also to some PN-EN requirements. Based on the calculation analysis of the chosen bridge structure, some more general conclusion are formulated concerning the design procedure of partially prestressed concrete bridges. According to the author’s opinion, the above type of prestressing is not technically and economically recommended taking into account the current state of the standard requirements.
PL
W artykule przestawiono kluczowe zmiany w metodyce obliczania obciążenia cieplnego budynków, zawarte w normie PN-EN 12831-1:2017-08, w stosunku do norm dotychczasowych. Zestawiono terminy i symbole używane w nowej normie i normach poprzednich. Omówiono również zagadnienia związane z obowiązkiem stosowania norm.
EN
The article presents key changes in the methodology of the calculations of design heat load of buildings according to PN-EN 12831-1:2017-08 standard in comparison with previous standards. Symbols and terms have been set together, used in the standard discussed and the previous standards. Issues have been discussed connected with the legal requirements concerning applications of standards.
PL
W artykule przedstawiono przegląd istniejących metodyk szacowania miejsc postojowych w części parkingowej na obiektach MOP w różnych krajach (Polska, Wielka Brytania, USA, Niemcy). W jego wyniku zostały określone cechy jakie powinny być uwzględnione w analizach, co pozwoliło na opracowanie nowej metodyki, która może się sprawdzić w warunkach polskich. Najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującej metodyki jest uwzględnienie zmienności sezonowej ruchu, kierunków ruchu oraz długości odcinka drogi dla której będzie wyznaczana ilość miejsc postojowych (w przyszłości można uwzględnić także atrakcyjność MOP). Metodyka ta ze względu na swoją prostotę i uniwersalność (bazuje na stabelaryzowanych wielkościach; umożliwia wyznaczenie potrzebnej liczby miejsc w odniesieniu do pojazdów lekkich i ciężkich) jest bardzo użyteczna. Prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone MOP-y wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po przeprowadzeniu własnych pomiarów i badań ruchu na krajowych MOP-ach należy zweryfikować uzyskane wyniki.
EN
The article presents an overview of existing parking estimation methodologies in the parking area at SAs in various countries (Poland, United Kingdom, USA, Germany). As a result, the characteristics that should be included in the analyzes were determined, which allowed for the development of a new methodology that could be suitable in Polish conditions. The most important change to the current methodology is taking into account the seasonal variation in traffic, traffic directions and the length of the road section for which the number of parking spaces will be determined. This methodology is very useful due to its simplicity and universality (it is based on tabularized values, and allows for determining the required number of spaces for light and heavy vehicles). Properly designed and arranged SAs will improve road safety. After conducting own measurements and traffic studies at national SAs, the obtained results should be verified.
PL
W 2004 r. opracowano w Polsce Typowy Rok Meteorologiczny (TRM) dla ponad 60 miejscowości, w oparciu o dane klimatyczne z lat 1971–2000. Ze względu na obserwowane tendencje ocieplenia klimatu otrzymane na jego podstawie charakterystyki energetyczne budynków mogą odbiegać od rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i chłód. W pracy porównano zapotrzebowanie na energię wyznaczone za pomocą TRM i późniejszych danych klimatycznych z lat 2001−2012 dla trzech przykładowych miejscowości zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych na terenie Polski. Przeprowadzone analizy wskazują na możliwość wykorzystania TRM do oceny zapotrzebowania na ciepło, zapotrzebowanie na chłód jest jednak znacznie niższe w porównaniu z wynikami otrzymanymi dla późniejszego okresu. Może to powodować niewłaściwą ocenę potrzeb energetycznych i warunków klimatu wewnętrznego w okresie letnim oraz przyczyniać się do znacznego dyskomfortu użytkowania nowych i istniejących obiektów.
EN
In 2004, a data set named Typical Meteorological Year (TRM) has been prepared in Poland for more than 60 towns, based on climatic data from the years 1971–2000. Due to the global warming tendencies, the energy profiles of the buildings obtained on the basis of the data contained in the above mentioned set may diverge from the actual needs for heat and coolness. The paper compares the energy requirements determined using the TRM and subsequent weather data from the period between 2001 and 2012 for three exemplary towns located in different climatic zones, within the territory of Poland. The conducted analysis proves that there is a possibility to use the TRM data for assessing the thermal needs pertaining the buildings. However, the needs related to the cooling ability are much lower, in comparison with the results obtained for the later period. This may cause inadequate assessment of the energy needs and of internal climatic conditions in the summer period as well as contribute to significant lack of user comfort, when it comes to using the new and existing facilities.
7
Content available remote Wpływ zmian w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynku na wyniki
PL
W artykule omówiono zmiany w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynków z 2015 r. Na podstawie starych i nowych przepisów przeprowadzono obliczenia cieplne i sporządzono certyfikaty charakterystyki energetycznej zabytkowej kamienicy w Warszawie. Wyniki obliczeń zaprezentowano w postaci wykresów i porównano. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski dotyczące wpływu zmian w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynku na wyniki.
EN
This article studies the changes made in 2015 in the methodology for calculating the energy performance of buildings. The calculations and the certificate are done for the historical house located in Warsaw. They are prepared following the present and the previous national regulations.The results are introduced in the graphs and compared with each other. The summary describes the impact of changes in the rules for the energy calculations results.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe teorie nośności nadkrytycznej blachownic stalowych mające zastosowanie we współczesnych normach projektowania. Opisano rozbudowaną metodykę wymiarowania pośrednich żeber usztywniających blachownice zawartą w normie PN-EN 1993-1-5 [11] odnosząc się do bazowych teorii nośności nadkrytycznej. Wskazano niekonsekwencję i niespójność w przepisach normy, których efektem może być znaczne, nawet kilkukrotne [15], przeszacowanie wartości sił podłużnych działających na żebro w nadkrytycznym stadium pracy blachownicy.
EN
Fundamental post-buckling theories of steel plate girders applied in contemporary design codes were presented in this paper. Complex procedure of girder intermediate stiffener design included in PN-EN 1993-1-5 [11] was described in respect to fundamental post-buckling theories. Some inconsistency in code provisions, which could be reason of significant, even several times [15], overestimation of stiffener longitudinal force values which is acting at post-buckling state of plate girder work, were pointed out.
11
Content available remote Parametry cieplne ścian z ABK oraz metodologia ich wyznaczania
PL
Praca dotyczy zagadnienia wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych na ścinanie przy użyciu materiałów kompozytowych. Zaproponowano metodę obliczania udziału zbrojenia kompozytowego w nośności na ścinanie elementów wzmocnionych sposobem „S”, „U” i „W”, popartą komentarzem i doświadczalną weryfikacją.
EN
The paper concerns shear strengthening of reinforced concrete beams with polymer composites. A method of calculating composite contribution in the shear capacity of RC beam strengthened with S", "U" and "W" systems is proposed. A comparison of calculated and test shear FRP contribution confirms correctness of the proposed method for all types of strengthening.
PL
W badaniach odbiorczych (gwarancyjnych) kotłów energetycznych stosuje się polską normę PN-72/M-34128 lub inną, zgodnie z kontraktem na dostawę kotła - najczęściej jest to niemiecka norma DIN 1942:1994. Normy te w różny sposób regulują obliczenia ilości powietrza i spalin.
EN
For the commissioning (guarantee) tests of power boilers there is used the PN-72/M-34128 Polish Standard or other standard according to the contract for the boiler supply - the most frequently is used the German Standard DIN 1942:1994. These standards in individual manner regulate calculations of the air and flue gas quantities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.