Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cable line
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przybliża wybrane aspekty projektowania linii kablowych wysokich napięć. Opisano powody stosowania infrastruktury kablowej w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych WN, a także przedstawiono zagadnienia związane z optymalnym wyborem trasy linii, wyznaczeniem dopuszczalnej obciążalności prądowej oraz sposobami łączenia żył powrotnych kabli. Scharakteryzowano kilka projektów linii kablowych 110, 220 i 400 kV.
EN
Authors bring us closer to selected aspects of designing high voltage cable lines. Described are the reasons to use cable infrastructure in transmission and distribution HV lines as well as presented are issues connected with optimal selection of cable routes, determination of safe current-carrying capacity and methods of connecting cable return conductors. Characterized are some of 110, 220 and 400 kV cable lines projects.
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena możliwości zagrożenia zakłóceniowego i niebezpiecznego w podziemnych liniach infrastruktury kolejowej na skutek zbliżenia do linii kablowej 110kV. Analiza dotyczy przykładowej linii kablowej 110kV, na trasie której występuje wiele miejsc zbliżeń i krzyżowań z grupami kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych. W Zakres prac wchodzi analiza rozkładów pola magnetycznego (PM) w warunkach pracy ciągłej i zwarciowej, a także analiza oddziaływania i obliczenia sumarycznej wartości napięć (SEM) indukowanych w kolejowej infrastrukturze dla najostrzejszych warunków generacji zakłóceń. Opracowanie obejmuje także wybór i obliczenia związane z zastosowaniem Środków zapobiegawczych. Analiza dotyczy głównie wpływu oddziaływania magnetycznego w obwodach telekomunikacyjnych znajdujących się w odległości do 50m, względem osi trasy linii kablowej 110kV.
EN
The present work investigates the possibility of interference in underground railway infrastructure lines that are run parallel to 110kV power cable lines. The analysis concerns an exemplary 110 kV cable line which runs in close proximity and crosses many times a groups of control and telecommunication cables. The scope of work includes the analysis of magnetic field (MF) distributions in steady state and short-circuit conditions, as well as the analysis of interference and calculation of the induced voltages in telecommunications infrastructure for the worst case. The analysis also includes the calculation to prevent inference affects. The analysis concerns mainly the telecommunications underground cables located up to 50 m away from the 110 kV cable line axis.
PL
W artykule poruszony został temat kablowania elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI. Przedstawiono w nim wyniki statystycznej analizy wartości wymienionych wskaźników jakościowych dla Polski oraz innych krajów europejskich. Analizie poddano zależności między wartościami tych wskaźników, a stopniem „skablowania” całej sieci elektroenergetycznej. Zaprezentowano szereg wniosków z przeprowadzonych analiz oraz badań.
EN
The article deals with the topic of cabling power distribution networks. An attempt was made to answer the question whether the very process of „cabling” medium and low voltage distribution networks will bring the expected results in the form of a significant improvement in system quality indicators, such as SAIDI, SAIFI or MAIFI. It presents the results of a statistical analysis of the values of the above-mentioned qualitative indicators for Poland and other European countries. The relationship between the values of these indicators and the degree of „cabling” of the entire power grid were analyzed. A number of conclusions from the analyzes and research were presented.
PL
Analizowano parametry techniczne dwóch układów rozmieszczenia linii kablowych zbudowanych z jednożyłowych kabli wysokiego napięcia o izolacji z tworzyw sztucznych. Stwierdzono, że każdy układ linii ma inne właściwości termiczne, obciążalność prądową, poziom strat energii oraz oddziaływanie na środowisko. Charakterystyczne dla rozpatrywanego układu właściwości, decydują o jego zastosowaniu w konkretnych warunkach sieciowych. Dobrze wykonany projekt linii kablowej powinien uwzględniać wskazane zależności.
EN
The technical parameters of two cable line formations constructed of high-voltage single-core cables with plastic insulation were analysed. It was found that each line formation has different thermal properties, current carrying capacity, energy loss level and environmental impact. Characteristic properties of the considered formation decide on its application in specifc network conditions. A well-made cable line design should take into account the indicated dependencies.
PL
W artykule opisano rozpływ prądu zwarcia 1-fazowego w liniach kablowych WN z jednostronnie uziemionymi żyłami powrotnymi oraz sposób wyznaczenia tego rozpływu. Przeanalizowano przypadki zwarć w układach o dużych mocach zwarciowych i w szerokim przedziale wartości rezystancji uziemień słupa kablowego. Określenie rozpływu prądu zwarcia 1-fazowego w linii kablowej pozwala na dokładne określenie napięć służących do doboru ograniczników przepięć chroniących osłony zewnętrzne kabli WN.
EN
The article describes the line-to-earth short-circuit current flow in HV cable lines with single point bonding of shield and the method of determining this flow. Cases of short-circuits in systems with high short-circuit power and in a wide range of cable pole earthing resistance values were analyzed. Determination of the line-to-earth short-circuit current flow in the cable line allows to precisely determine the voltages used to select the surge arresters protecting the sheaths of HV cables.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z rozkładami składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (50 Hz) występującego w bliskim sąsiedztwie słupów kablowych usytuowanych w środowisku ogólnie dostępnym. Przeanalizowano zasadność ich stosowania w aglomeracjach miejskich i na wprowadzeniach i wyprowadzeniach do stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono sposoby ograniczenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości po stronie linii kablowej dochodzącej do słupa kablowego.
EN
The paper discusses issues related to magnetic field distributions of the low frequency (50 Hz) occurring in the close vicinity of cable poles located in a generally accessible environment. The validity of their application in urban agglomerations and at the inputs and outputs to electric power stations was analyzed. Presented are the ways of limiting the magnetic component of the low frequency electromagnetic field on the side of the cable line approaching the cable pole.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmu genetycznego do rozwiązania problemu optymalnego wyboru fragmentów linii średniego napięcia (SN) do modernizacji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej (SN) na linie kablowe. Jako kryteria optymalizacji przyjęto minimalizację wskaźników SAIDI, SAIFI oraz maksymalizację wskaźnika modernizacji sieci. W optymalizacyjnych obliczeniach uwzględniono parametry techniczne i niezwodnościowe linii SN, warunki terenowe (zadrzewienie terenu), oraz uwzględniono ograniczenia odnoszące się do przyjętego poziomu nakładów inwestycyjnych. Głównym celem optymalizacji jest osiągnięcie większej niezawodności sieci SN (zmniejszenie SAIDI i SAIFI) oraz zwiększenie liczby kablowych linii SN w wybranych lokalizacjach terenowych sieci dystrybucyjnych.
EN
The article presents the use of the genetic algorithm to solve the problem of optimal selection of medium voltage line (MV) fragments for the modernization and change of overhead power lines (MV) on cable lines. As the optimization criteria, minimization of SAIDI and SAIFI indicators was used as well as the maximization of the network modernization ratio. The optimization calculations include technical and reliability parameters of the MV lines, terrain conditions (tree areas), and restrictions referring to the assumed level of expenditure. The main goal of optimization is to achieve greater reliability of MV grids (SAIDI and SAIFI reduction) and to increase the number of MV cable lines in selected locations of field distribution networks.
PL
Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, wyciąg z warunków technicznych zasilania, obliczenia oraz uwagi końcowe.
9
Content available remote Kable ECC w układzie SPB kabli wysokiego napięcia
PL
W artykule opisano układy przestrzenne rozmieszczania kabli jednożyłowych WN oraz rodzaj połączenia i uziemienia ich żył powrotnych wpływające m.in. na obciążalność prądową linii kablowych. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli, w zależności od sposobu ułożenia oraz liczby kabli ECC. Przedstawiono rozważania dotyczące budowy i parametrów kabli ECC oraz sposobów ich ułożenia w linii kablowej względem kabli WN. Zaprezentowano wyniki przykładowych obliczeń pokazujące wpływ kabli ECC na wartości napięć indukowanych.
EN
The article describes the formation of single core HV cables and a type of connection and grounding their shields affecting the current carrying capacity of cable lines. The article presents calculating methods of induced voltages in the shield of cables depending on the arrangement and number of earth continuity conductors. The paper presents the considerations for the construction, parameters and arrangement of the insulated earth continuity conductors in a HV cable lines. The results of sample calculations showing the earth continuity conductors impact on induced voltages.
PL
Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
11
Content available remote Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko
PL
W artykule przedstawiono typowe warianty tras kablowych linii średniego napięcia farm wiatrowych. Stwierdzono, że konfiguracja i sposób ułożenia tych kabli w ziemi ma istotny wpływ na rozkład natężenia pola magnetycznego w miejscach ogólnie dostępnych dla ludności. Spostrzeżenia te odniesiono do dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku oraz do praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem farm wiatrowych.
EN
The paper presents the typical variants of cable medium voltage lines of wind farms. It was found that the configuration and layout of the cables in the ground has a significant impact on the distribution of magnetic field strength in areas generally available to the public. These observations were referred to the limit values of electromagnetic fields in the environment and the practical issues related to the design of wind farms.
PL
W artykule opisano, w jaki sposób układ przestrzenny kabli jednożyłowych WN oraz sposób połączenia i uziemienia ich żył powrotnych wpływają na wymóg oraz sposób wykonania i parametry ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli, które wpływają na parametry ograniczników przepięć stosowanych do ochrony osłon kabli WN. Przedstawiono również inne zalecenia wpływające na jakość ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli WN.
EN
The article describes, how the formation of single core HV cables and the connection and grounding their shields, affects the requirement, the manner of execution and parameters of surge protection of cable sheaths. The paper presents methods of induced voltages calculating in the shield of cables that influence on the parameters of surge arresters used for the protection of HV cable sheaths. The other recommendations having an effect on the quality of surge protection of HV cables sheaths are also presented.
EN
The article deals with the hygienic limits in the Czech Republic for electric and magnetic fields radiated by Extra High Voltage cables with focus on phase sequence selection for minimization of magnetic fields in the surroundings of cables and the change of magnetic flux density in the case of one cable set outage of EHV line.
PL
Artykuł dotyczy limitów środowiskowych w Republice Czeskiej dla pól elektrycznych oraz magnetycznych w okolicach linii kablowych najwyższych napięć (NN), a zwłaszcza wyborem kolejności faz w celu minimalizacji pól magnetycznych w otoczeniu kabli oraz zmian gęstości strumienia magnetycznego w przypadku awarii jednej wiązki kabli.
14
Content available remote Parametry elektryczne linii kablowych z zastosowanym przeplotem żył powrotnych
PL
W artykule przedstawiono sposób budowy modelu matematycznego kabla wysokiego napięcia pracującego z przeplotem żył powrotnych oraz wyniki analitycznej oceny parametrów tego modelu. Rozwiązanie takie stosuje się ze względu na potrzebę ograniczenia wartości prądów i strat mocy w żyłach powrotnych. Wyprowadzono odpowiednie wzory oraz podano przykładowe wyniki obliczeń parametrów linii, wartości prądów i mocy w żyłach powrotnych. Obliczenia zostały zweryfikowane obliczeniami symulacyjnymi przy użyciu programu EMTP. Uzyskane wyniki mogą być przydatne dla osób zajmujących się projektowaniem i eksploatacją kabli elektroenergetycznych.
EN
In the paper the method of construction of high voltage underground cable model working with the sheaths cross bonded at the end of each section was presented. That solution provides a decrease in currents and resistance losses in cable sheaths. The results of analytical evaluation of model parameters were given. The proper formulas were derived and the results of calculation of model parameters, currents and losses for chosen cables were presented. The calculations were verified using the EMTP program. The obtained results can be useful for engineers to design and exploit power electric cables.
15
Content available remote Balance of Reactive Power in Wind Power Farm
EN
The paper presents problems with reactive power in wind power farms. Typical wind power plant has possibility of regulation of voltage and reactive power in some ranges. On the other hands there are many sources of reactive power in typical wind power farm (cable lines) and on the transmission of energy from wind power farm to power system (cable lines or overhead lines). Therefore keeping of required value of cos(rp) or tan (rp) in point of common coupling is complicated. This problem is analyzed in paper
PL
W artykule zaprezentowano problemy związane z mocą bierną w farmach wiatrowych. Typowa siłownia wiatrowa ma możliwość regulacji napięcia i poziomu generacji mocy biernej w pewnych granicach. Z drugiej strony istnieje dużo źródeł mocy biernej w farmie wiatrowej oraz na całej drodze przesyłu energii elektrycznej od farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego (linie kablowe, linie napowietrzne). Dlatego utrzymywanie wymaganej wartości cos( rp) lub tan (rp) w punkcie przyłączenia farmy do systemu elektroenergetycznego jest dość skomplikowane. W artykule zawarto dokładną analizę tego problemu (Bilans mocy biernej w farmie wiatrowej).
PL
Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości elektrycznej kabli wysokich napięć o izolacji polimerowej jako podstawy ich rozwoju w ostatnich 30–40 latach. Przedstawiono zasady tych badań prowadzone i analizowane na podstawie prawa rozkładu zmiennej losowej wg Weibulla. Wykazano powiązania między wynikami badań doraźnej wytrzymałości elektrycznej za pomocą napięcia przemiennego (ac 50 Hz) a żywotnością linii kablowych w eksploatacji. Wskazano na korelacje między wynikami badań wytrzymałości elektrycznej doraźnej prowadzonych za pomocą napięcia przemiennego (ac 50 Hz) oraz napięcia stałego (dc) i napięcia udarowego (1,2/50 žs). Podkreślono istotność wartości współczynników kształtu i skali na ocenę żywotności linii kablowych. Zwrócono uwagę na konieczność oceny wytrzymałości elektrycznej kabli na niskim poziomie prawdopodobieństwa przebicia (0,5–2,5%) z uwzględnieniem poziomu ufności.
EN
The article presents breakdown strength test results for HV cables with polymer insulation as a basis for development within the last 30 - 40 years. The test methods are presented and analysed based on Weibull random variable distribution. A relation between the results of breakdown strength test with alternating voltage (ac 50 Hz) and the life performance of power cable lines in service was demonstrated. A correlation between the results of the breakdown strength test with alternating voltage (ac 50 Hz) and direct current dc, and surge voltage (1,2/50 žs) was demonstrated. A significant effect of shape and scale parameters form factor and scale value on the assessment of life performance of power cable lines was emphasized. A need to test the break-down strength at low breakdown probability level (0.5 to 2.5%) considering the confidence level was also indicated.
PL
Budowę linii kablowej można rozpocząć po otrzymaniu zatwierdzonego projektu budowy linii kablowej oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. W projekcie powinny być zawarte ustalenia między przyszłym użytkownikiem a wykonawcą projektu. Pomocą w ustaleniu wymagań może być norma, w której zawarto wytyczne w zakresie budowy linii kablowych. Po podpisaniu dwustronnym wymagania te stają się obligatoryjne. Budowę linii kablowej należy wykonać zgodnie z podpisanym projektem. Normy krajowe (PN), europejskie (EN) i międzynarodowe (IEC) nie są obligatoryjne. Minister nie może rozporządzeniem wprowadzić obligatoryjności norm. Zamieszczenie w rozporządzeniu norm powołanych jest bezprawne. Minister może natomiast podać w rozporządzeniu wymagania zawarte w normie, ale są to wtedy wymagania ministra zgodne z wymaganiami normy.
PL
Artykuł omawia zagadnienia dotyczące diagnostyki kabli elektroenergetycznych a w szczególności metody badań diagnostycznych opartej na pomiarze wyładowań niezupełnych, sposobu określania miejsca wyładowań niezupełnych na linii kablowej, pomiaru współczynnika stratności, przyczyn powstawania wyładowań niezupełnych i pomiarów diagnostycznych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia. We wnioskach podkreślono celowość systematycznego przeprowadzania pomiarów diagnostycznych kabli.
EN
The article discusses problems concerning the diagnostics of power cables, particularly the methods for diagnostic search based on measurement of non-complete discharges, method of determine the place of non-complete discharges on cabel-line, method of measurement the loss-factor, the causes of arise of non-complete discharges and diagnostic-searches of the of the power cables of middle voltage. In inferences was underlined the usefulness of systematically management of the diagnostic measurements of power cables.
PL
Do niedawna diagnozowanie stanu linii kablowej opierało sią głównie na próbie napięciem wyprostowanym wraz z pomiarem rezystancji izolacji. Doświadczenie pokazało, że takie podejście w diagnostyce jest mało przydatne, ponieważ powstawało wiele awarii tuż po pozytywnych wynikach badań. Idealnym rozwiązaniem diagnostycznym linii kablowej byłoby nie tylko określenie stanu izolacji i zakwalifikowanie bądź nie do eksploatacji, ale także wskazanie miejsca potencjalnego uszkodzenia w izolacji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.