Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Dla wielu współczesnych przedsiębiorstw, budowanie konkurencyjności modelu biznesowego opierającego się na przestrzeganiu zasad CSR (Corporate Social Responsibility) staje się normą. Wiele z nich szczyci się przynależnością do Respect Indeksu, jednocześnie nie mając obiekcji przed obniżaniem np. kosztów produkcji niejednokrotnie naruszając standardy ekologiczne. W artykule wykorzystano dane firmy, wyniki własnych badań koncernu oraz literaturę przedmiotu z zakresu konkurencyjności, modeli biznesowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu ukazania, że wdrażanie działań z zakresu CSR korzystnie wpływa na konkurencyjność modelu biznesowego.
EN
For many modern enterprises, building the competitiveness of a business model based on compliance with CSR (Corporate Social Responsibility) rules is becoming the norm. Many of them pride themselves on belonging to the Respect Index, while they have no objection to lowering eg production costs, often violating environmental standards. The article uses the company's data, the results of the company's own research and the subject literature on competitiveness, business models and corporate social responsibility, in order to show that the implementation of CSR activities has a positive impact on the competitiveness of the business model.
2
EN
Value creation is the element and the crucial attribute of business model, enabling business entitles to be competitive and to set the development direction. In the paper a comparative analysis of three business model was presented. Selected companies for the research represent the transportation sector, manufacturing/service sector for business market and business services for energy sector. In the analysis we considered social architecture, technical architecture as well as business processes that create the structures of business models. Significant changes in the business models’ structure corresponding to new value for the clients and organizations were indicated. The method of Balanced Scorecard was used to measure created value in the business model.
PL
Tworzenie wartości jest elementem i atrybutem modelu biznesu Umożliwia przedsiębiorstwu konkurowanie i rozwój. W artykule przedstawiono analizę porównawczą tworzenia wartości przez modele biznesu przedsiębiorstw: transportowego, usługowo-produkcyjnego inżynierskich usług energetycznych. Analizowano architekturę społeczną, techniczną procesy biznesowe tworzące strukturę tych modeli. Wskazano zmiany w strukturze badanych modeli biznesu jakie są potrzebne do generowania nowej wartości dla klientów i organizacji. Do pomiaru wartości kreowanej przez modele biznesu zastosowano metodę Strategicznej Karty Wyników.
PL
Celem artykułu jest uzasadnienie celowości wykorzystania metod jakie daje controlling operacyjny w kreacji strategii rozwoju współczesnych organizacji opartych o wiedzę, innowacyjność i szerokie kompendium informacji zarządczych. Są to źródła zasilania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania wspomagających realizację tak wielu procesów zarządczo - decyzyjnych współczesnych organizacji. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych stwarza nowe możliwości zastosowania tych rozwiązań we współczesnych metodach i technikach zarządzania takich jak Business Process Reengineering, Business Intelligence i Data mining czy Business Process Management. Pozwala to na efektywne wykorzystanie repozytoriów informacji zarządczych a w nich pełną integrację informacyjną tak niezbędną dla menedżerów w zakresie tworzenia wielowymiarowych analiz i bieżącego raportowania. Aby zapewnić efektywne ich wykorzystanie, współczesne organizacje mają do dyspozycji różnorodność metod zarządzania procesami biznesowymi. Jedną z nowocześniejszych metod zarządzania, umożliwiającą szybkie reagowanie na zmiany otoczenia i antycypacje jest koncepcja controllingu operacyjnego. Controlling, który jest zorientowany na przyszłość jest jednym z instrumentów nowoczesnego zarządzania a zarazem źródłem informacji zarządczych dla kierownictwa. Różnorodność oraz bogactwo tych informacji wymaga stosowania nowoczesnych metod ułatwiających tworzenie repozytoriów danych ułatwiających i przyspieszających analizę informacji zarządczej i dostarczanie na określone centra decyzyjne. Trudno jest zatem dziś mówić o efektywnie funkcjonującej organizacji, a w niej controllingu jako instrumentu oceny i tworzenia przyszłej strategii bez analizy procesów i wspomagających ich realizację systemów informacyjnych. Dlatego też tak istotne jest wykorzystanie funkcjonalności hurtowni danych jako centralnego repozytorium danych zarządczych wraz z metodyką Business Process Management jako instrumentu wspomagającego controlling. Jej wykorzystanie może być więc efektywnym czynnikiem w automatyzacji i mapowaniu procesów controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie.
EN
The subject article aims to prove the importance of new methods in operational controlling, stimulating corporate strategy creation, based on innovation and extended management information. These two are key factors for various kinds of integrated management systems of today’s organizations. The dynamic technology development in few recent years, covering also integrated management systems, discovered new effective solutions for real time corporate governance, such as Process Reengineering, Business Intelligence, Data Mining or Business Process Management. All these stands for fully integrated and harmonized IT ecosystem that is highly required by corporate managers for any Big Data analysis, reporting and decisioning processes. The concept of controlling is a key element in proper and effective business management and financial governance. It significantly helps organizations in real-time decisioning and risk mitigation. At the same moment the critical element for successful decision is cleanness of data sets, central repository and data warehouse configuration. Corporate Governance should have solid data process management policy, highly educated data analysts and correctly applied Business Process Management methods. All above significantly improves operational controlling appliance, controlling process mapping and process automation in modern enterprises. We should consider then Business Process Management as key element for corporate growth within competitive markets.
EN
Dynamically changing environment, progressive globalization, increasing intensity of competition and threats of crisis phenomena require the development, improvement and implementation of innovative management systems. Throughout the world, as well as in Poland, there is an increasing significance of enterprises in the area of social responsibility. Building a business model based on compliance with CSR (Corporate Social Responsibility) rules is becoming the norm. The article uses data from selected metallurgical enterprises and the subject literature in the field of business models and corporate social responsibility, in order to show that the implementation of CSR activities is an important element of the business model and positively affects the company’s social image.
PL
Dynamicznie zmieniające się otoczenie, postępująca globalizacja, wzrastające natężenie konkurencji i zagrożenia zjawiskami kryzysowymi wymagają opracowywania, doskonalenia i wdrażania nowatorskich systemów zarządzania. Na całym świcie, jak i również w Polsce obserwuje się wzrost znaczenia działań przedsiębiorstw w obszarze odpowiedzialności społecznej. Budowanie modelu biznesowego opierającego się na przestrzeganiu zasad CSR (Corporate Social Responsibility) staje się normą. W artykule wykorzystano dane wybranych przedsiębiorstw hutniczych oraz literaturę przedmiotu z zakresu modeli biznesowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu ukazania, że wdrażanie działań z zakresu CSR jest istotnym elementem modelu biznesowego oraz pozytywnie wpływa na wizerunek społeczny firmy.
EN
The capability to store data about Business Process (BP) executions in so-called Event Logs has brought to the identification of a range of key reasoning services (consistency, compliance, runtime monitoring, prediction) for the analysis of process executions and process models. Tools for the provision of these services typically focus on one form of reasoning alone. Moreover, they are often very rigid in dealing with forms of incomplete information about the process execution. While this enables the development of ad hoc solutions, it also poses an obstacle for the adoption of reasoning-based solutions in the BP community. In this paper, we introduce the notion of Structured Processes with Observability and Time (SPOT models), able to support incompleteness (of traces and logs), and temporal constraints on the activity duration and between activities. Then, we exploit the power of abduction to provide a flexible, yet computationally effective framework able to reinterpret key reasoning services in terms of incompleteness and observability in a uniform way.
6
EN
Cloud Computing solutions are nowadays one of the leading issues that small, middle and large enterprises face. The paper presents the benefits of the implementation of cloud solutions in small and medium businesses, factors which can have an influence on the level of the use of cloud systems and appropriate areas in which cloud systems can be used. Moreover, further development of this approach has been described. For academia, the results of the paper can serve as a useful extension for future works in this field. For businessmen, the findings would benefit them in terms of arriving at a decision toward cloud computing implementation and defining better strategies for cloud computing deployments.
PL
Rozwiązania oferowane przez model przetwarzania danych w chmurze stały się obecnie wiodącymi zagadnieniami, którym małe, średnie i duże przedsiębiorstwa muszą stawić czoła. Artykuł prezentuje korzyści z wdrożenia rozwiązań oferowanych przez chmury dla małych i średnich przedsiębiorstw, czynników, które mogą wpłynąć na poziom wykorzystywania systemów przetwarzania danych w chmurze oraz właściwe obszary gdzie takie systemy mogą być wykorzystywane. Ponadto, opisano również dalszy rozwój tego zagadnienia. Dla środowiska akademickiego, wnioski z artykułu mogą służyć do dalszych badań w tym obszarze. Dla przedsiębiorców mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemów przetwarzania danych w chmurze oraz zdefiniowaniu lepszych strategii rozmieszczania takich systemów.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania strategicznej karty wyników do pomiaru konkurencyjności i efektywności procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Zaprezentowano autorską propozycję konstruowania narzędzia SKW. Wskazano, że orientacja procesowa strategicznej karty wyników pozwala w sposób przejrzysty zaprezentować wyniki osiągane przez poszczególne przedsiębiorstwa oraz pozwala na ich porównywanie.
EN
The paper presents the possibility of using the Balanced Scorecard to measure the competitiveness and efficiency of business processes. Presented an original proposal to construct tools BSC. It was pointed out that the orientation process scorecard allows you to transparently present the results achieved by the individual companies and allows them to compare.
8
Content available remote Model ontologiczny systemów sterowania procesami w przedsiębiorstwach
PL
W pracy przedstawiono teorię EPC (Enterprise Process Control) jako opis nowego modelu ontologicznego zintegrowanych systemów zarządzania i sterowania bezpośredniego. Pokazano, że model ten, oparty na modelu informacyjnodecyzyjnym procesów biznesowych, można uważać za modyfikację i rozszerzenie znanej ontologii przedsiębiorstw opartej na teorii PSI (Performance in Social Interaction), leżącej u podstaw metodologii DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations).
EN
The paper presents the EPC theory (Enterprise Process Control) as a description of a new ontological model of integrated management and direct control systems. It was shown that this model, based on the information-decision model of business processes, may be regarded as a result of modification and extension of the well-known enterprise ontology based on the PSI theory (Performance in Social Interaction), which underlies the DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations).
9
Content available The Concept of Tracking Confidential Consignments
EN
The article outlines the concept of an extension for innovative e-system for managing the lifecycle of documents at different levels of sensitivity, including the function of continuous tracking of consignments from one protected zone to another. The operations of the module are based on the use of RFID tags for the documents. At particular stages of transport, the tags are read to allow automatic identification of the contents of the shipment. The transported documents are secured in special burglar-proof containers. Additionally, the containers are equipped with GPS and GLONASS location modules. The author also described an IT system which allows to monitor, store and analyze the transport route.
EN
The development of means and systems of industrial automation, taking place along with the widespread use of modern information technologies, makes it possible to identify trends characteristic of this field of science and technology, and to predict the directions by which the most important changes will occur in the near future. It is shown that the main trend is a constant increase in the level of built-in artificial intelligence in control systems. From the standpoint of the most demanded and relevant areas of research and development, the driving forces and trends in the development and improvement of industrial automation systems are analyzed.
EN
The task of controlling the development of the technical-economic system of agricultural production (TESAP) as the only cross-functional business process is carried out. The methodological approach to its solution is proposed, based on the use of marketing research methods and construction of a complex of interrelated models of market-oriented technological options for the development of TESAP and financial schemes of realization. Different ways of interaction of the optimization and simulation models in the complex are considered.
12
Content available Risk analysis of actions in key business processes
PL
Zarządzanie ryzykiem stanowi jeden z elementów pracy menedżera. Świadome i uporządkowane zarządzanie ryzykiem pozwala ograniczyć niepewność w zarządzaniu procesami biznesowymi. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza ryzyka występującego w procesach biznesowych badanych przedsiębiorstw z branży turystycznej.
EN
Risk management is one of the elements of the manager's work. The deliberate and structured risk management helps reduce uncertainty in the management of business processes. The aim of the publication is to present and analyze the risks involved in business processes studied tourism enterprises.
EN
The paper presents procedures performed in the administrative office processing open and secret documents. It is assumed that office is equipped with devices and software for automatic identification documents based on RFID tags. Office procedures have been presented in the form of business processes in BPMN.
14
Content available Business Models of Sanitary Inspection Operations
EN
The paper presents a method of modeling processes connected with the activities of sanitary inspection during the development of the epidemic of food-borne diseases. There is also shown a way of testing the basic characteristics of the development of the epidemic and how to examine the dynamic properties of the epidemic processes. Examined processes can be studied, among others, from the point of view of time and cost of sanitary inspection activities.
EN
The dynamically changing environment, increasing globalization, increasing intensity of competition and the risk of crisis phenomena require the development, improvement and implementation of innovative management systems. Gaining and maintaining a competitive advantage mean in management orientation on increasing the efficiency and innovation. The article discusses the concept of reengineering business processes with the aim of continuous improvement the manufacturing and steel company business model.
PL
Dynamicznie zmieniające się otoczenie, postępująca globalizacja, wzrastające natężenie konkurencji i zagrożenia zjawiskami kryzysowymi wymagają opracowywania, doskonalenia i wdrażania nowatorskich systemów zarządzania. Zdobycie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej oznaczają dla przedsiębiorstw produkcyjnych ukierunkowanie systemu zarządzania na wzrost efektywności i innowacyjności. W artykule omówiono koncepcję reengineeringu procesów biznesowych mającą na celu nieustanne udoskonalanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa produkcyjnego, także hutniczego.
EN
Rapidly changing business environment, development of new technologies, the increasing intensity of competition and increasing globalization put manufacturing companies in front of increasingly tougher requirements − especially as the complexity of the environment and its instability increase the uncertainty in decision making. Moving away from functional management and replacing it with the process approach, is associated primarily with the desire to increase the range of activities creating value for the customer. In the traditional functional management model often followed by excessive fragmentation of tasks and as a result take many activities that have a low degree of linkage with the operation of basic, but even sometimes unnecessary. The a process approach assumed all activities are subordinated to products or services. The article discusses the concept of process management serving continuous development of the business model of production company, also iron and steel industry.
PL
Dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, rozwój nowych technologii, wzrastająca intensywność konkurencji i postępująca globalizacja stawiają przedsiębiorstwa produkcyjne przed coraz trudniejszymi wymogami − zwłaszcza, że złożoność otoczenia oraz jego niestabilność powodują zwiększenie niepewności przy podejmowaniu decyzji. Odchodzenie od zarządzania funkcjonalnego i zastępowanie go podejściem procesowym związane jest przede wszystkim z dążeniem do zwiększania zakresu działań tworzących wartość dla klienta. W tradycyjnym funkcjonalnym modelu zarządzania często następuje nadmierne rozczłonkowanie zadań i w rezultacie podejmowanie wielu działań, które cechują się niskim stopniem powiązania z działaniem podstawowym, ale wręcz bywają zbędne. W podejściu procesowym z założenia wszystkie działania podporządkowane są produktom lub usługom. W artykule omówiono koncepcję zarządzania procesowego służącą nieustannemu doskonaleniu modelu biznesowego przedsiębiorstwa produkcyjnego, także hutniczego.
17
Content available remote Technologie informatyczne a procesy organizacji zakupowych
PL
W artykule w sposób systematycznych przedstawione zostało to w jaki sposób technologie informatyczne wspierające procesy zakupowe zmieniały się na przestrzeni lat, oraz jak wpływało to na kształt procesów biznesowych. Zmiany te przedstawione zostały w postaci tabelarycznej na przykładzie trzech wymiarów: centralizacji, doskonałości operacyjnej oraz kontroli. Wykorzystując opisane w artykule relację między dojrzałością struktury informatycznej, a dojrzałością operacyjną działów zakupów, autor przedstawia zarys metodologii oceny dojrzałości operacyjnej funkcji zakupów na podstawie analizy wykorzystywanych technologii informacyjnych.
EN
Article describes and structures in systematic manner how information technology supporting purchasing organizations was changing over the recent years and how this changes influenced business processes. The changes have been presented in tabular layout based on three dimensions: centralization, operational excellence, and control. Using presented in article relations between information technology maturity and operational maturity of purchasing departments author constructs draft purchasing organizations maturity assessment based on information technologies analysis.
18
Content available remote Organizacja pracy kancelarii z wykorzystaniem technologii RFID
PL
W artykule przedstawiono procedury realizowane w kancelarii przetwarzającej dokumenty jawne i niejawne o różnych poziomach wrażliwości. Założono, że kancelaria wyposażona jest w urządzenia i oprogramowanie pozwalające na automatyczną identyfikację dokumentów na podstawie znaczników RFID. Procedury kancelarii przedstawione zostały w postaci procesów biznesowych w notacji BPMN.
EN
The article presents the procedures performed in the office processing open and secret documents. It was assumed that office is equipped with the devices and software for automatic identification documents based on RFID tags. Office procedures have been presented in the form of business processes in BPMN.
EN
It is still striving to improve business processes related to management of the logistics operations. The article proposes to support the management of the inbound and outband transportation activities using a dedicated software application released as a component of a generic Smart Factory paradigm using the Cloud Computing and workflows concepts. The proposed systematic design methodology is proved by a case study developed and deployed on a contract basis embedding agile management rules to mitigate risk and uncertainty that are inevitable for this innovative project.
PL
Obserwuje się ciągłe starania mające na celu poprawę zarządzania procesami biznesowymi związanymi z operacjami logistycznymi. W artykule zaproponowano, aby działania dotyczące zarządzania transportem dostaw i wysyłek wspierać poprzez zastosowanie dedykowanych aplikacji softwarowych, jako spójnych komponentów ogólnego paradygmatu Inteligentnej Fabryki bazującej na koncepcji przetwarzania w chmurze i przepływów pracy. Poprawność proponowanej metodyki systematycznego projektowania wykazano na przykładzie wdrożenia zrealizowanego na bazie kontraktu, a zawarte w nim reguły obejmowały również zarządzanie zwinne, aby zminimalizować nieuchronne dla tego innowacyjnego projektu ryzyka i niepewność.
PL
Celem artykułu jest ukazanie rosnącej roli rozwiązań e-logistyki w rozwoju organizacji inteligentnych funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy. Po ogólnej charakterystyce organizacji inteligentnej odniesiono się do rozwiązań e-logistyki w zakresie wybranych rozwiązań informatycznych klasy ERP. W końcowej części ukazano perspektywy rozwojowe e-logistyki w budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.
EN
E-logistics is based on organization-wide ICT-systems of interconnected solutions primarily related to operations. By integrating these and other potentially critical business functions, e-logistics is a powerful tool for integrating and managing information to ultimately drive greater business performance and efficiency. But like so many other aspects of information technology, e-logistics is always evolving and successful ICT professionals are highly conscious of the need for credible information on the trends and innovations that are reshaping, and can and will reshape the landscape of e-logistics use and implementation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.