Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business plan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Aspekty formalnoprawne w planowaniu procesu produkcji górniczej
PL
W artykule przedstawiono krótko najważniejsze uwarunkowania formalnoprawne związane z procesem planistycznym, jaki powinien być prowadzony w każdym przedsiębiorstwie górniczym. Zaprezentowano pełny zbiór dokumentów planistycznych obejmujących prowadzenie podziemnej działalności górniczej, opracowywanych w każdym przedsiębiorstwie górniczym lub samodzielnej kopalni, wraz z ich krótką charakterystyką dotyczącą podstawy prawnej, celu wykonania i zawartości.
EN
The article presents briefly formal and legal conditionings of the planning process, which should be conducted in every mining enterprise. A complete set of planning documents was presented, comprising conducting of underground mining activity, developed in each mining enterprise or independent mine, together with their short characteristics concerning the legal grounds, purpose of execution and content.
2
Content available remote Generowanie idei biznesowych z wykorzystaniem webinariów
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest jeden ze sposobów przekazywania wiedzy, mianowicie komunikacja on-line. Współcześnie e-learning zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, między innymi ze względu na procesy globalizacyjne oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Wraz z rozwojem Internetu poszukiwane są rozwiązania które pozwalają zwiększyć szybkość oraz efektywność wymiany wiedzy. W artykule podjęto próbę zaprezentowania wykorzystania technologii internetowych i nowych rozwiązań w zakresie transferu wiedzy na podstawie zorganizowanego w ramach projektu Best Agers webinarium ”Biznes plan”
EN
This article is one way transfer of knowledge, namely on-line communication. Today, e-learning is becoming more and more important, among other things due to the processes of globalization and the development of knowledge-based economy. With the development of Internet solutions are sought to boost the speed and efficiency of knowledge sharing. This article attempts to demonstrate the use of Internet technologies and new solutions based on knowledge transfer organized by the project Best Agers webinar "Business Plan".
PL
Praca skupia się na aplikacji Biznes Plan. Aplikacja ta jest fragmentem większego projektu eFarmer. Jednym z zagadnień tego projektu jest wymiana doświadczeń dotyczących różnych podejść do rozwoju rejonów wiejskich, pomiędzy uczestniczącymi regionami zarówno ze "starych" (Finlandia) jak i "nowych" krajów członkowskich Unii Europejskiej (Republika Czeska, Polska, Estonia) oraz stworzenie nowych innowacyjnych narzędzi wspierających taką wymianę. Jednym z celów jest podjęcie współpracy i międzynarodowego partnerstwa pomiędzy istniejącymi lokalnymi i regionalnymi instytucjami zajmującymi się rozwojem rejonów wiejskich. Biznes Plan jest jednym z narzędzi realizacji wymienionych celów. Najważniejszym zagadnieniem w Biznes Planie jest kwestia formatu danych, w szczególności standardy do przechowywania i wymiany informacji związanych z rolnictwem. W pracy omówiono krótko istniejące formaty XML dla rolnictwa i agrobiznesu a następnie przedyskutowano propozycje formatów dla aplikacji Biznes Plan.
EN
The paper is focused on the Business Plan application. This application is a part of a bigger eFarmer project. One of the issues in the eFarmer project is to interchange of experience concerning various approaches to development problem of rural areas between the participating regions from old (Finland) and new EU member states (Czech Republic, Poland, Estonia) as well as to create new innovative supporting tools for such interchange. One of the goals is to establish cooperation and international partnership between the existing local and regional institutions dealing with rural development. Business Plan is one of the tools which can fulfill mentioned goal. Most important issue in Business Plan is data format, especially standards for storing and exchange agriculture information. Existing XML data formats for agriculture and agribusiness are briefly presented. Then some proposals of XML data formats for Business Plan are discussed.
4
Content available remote Biznes plan jako narzędzie zarządzania procesami rozwojowymi
PL
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe funkcje i zasady tworzenia biznes planu przedsięwzięć rozwojowych. Podano przykładowe struktury opracowań planistycznych. Szczególną uwagę zwrócono na główne zagadnienia planowania finansowego i oceny ekonomicznej efektywności projektów.
EN
In this paper essential functions and rules of creating business plan for development processes are presented. The examples of plans' structures are given and main problems of financial planning and evaluation of projects' economic efficiency are also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.