Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Czy biznes może mieć ludzką twarz? Nie tylko może, ale powinien i coraz częściej ją przybiera. Etyka, odpowiedzialność, współpraca, partnerstwo to słowa kluczowe, które przewijają się w misjach firm. Już nie tylko klient jest najważniejszy, liczą się pracownicy, otoczenie zewnętrzne i środowisko naturalne. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw w swoje strategie rozwoju włącza także model CSR - biznesu odpowiedzialnego społecznie.
PL
Tematem referatu jest zastosowanie logistyki wyprzedzającej w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności w branży e-commerce. Wstęp traktuje o postępie technologicznym, który określony został mianem Przemysłu 4.0. Następnie wyjaśnione zostało pojęcie logistyki wyprzedzającej, oraz narzędzi które służą do jej skutecznego wprowadzenia. Kolejno zostały przytoczone przykłady firm, stosujących opisane rozwiązania. Na końcu znajduje się analiza SWOT wprowadzenia logistyki wyprzedzającej w przedsiębiorstwie.
EN
The subject of this paper is the use of anticipatory logistics in company management, particularly in e-commerce industry. The introduction treats about technological development known as the Industry 4.0. Next, the concepts of anticipatory logistics and tools used for its effective implementation are explained. Subsequently, examples of companies using the given solutions are adduced. Finally, there is a SWOT analysis, which describes introducing anticipatory logistics in a company.
EN
The post-1989 transition from a centrally planned economy to a free-market economy generated new investment opportunities in Poland, heavily impacted by computerization. The article analyses the genesis, course and effects of implementation of computerization in a cartographic publishing house which spent several decades operating on a typical Central and Eastern European market. It also highlights the multi-dimensional nature of this process, presenting it in the context of political and socio-economic changes. The author indicates that the factors hindering efficient implementation of computerization were the very qualities which in the past determined the enterprise’s market potential: a great reserve of source and technical materials for publishing maps, efficient technological facilities, experienced employees and the management who sought modernization, but underestimated the potential of computerization and had to deal with its own psychological barriers related to the issue.
PL
Każde przedsiębiorstwo stara się budować jak najbardziej efektywne działanie. Ważnym, aczkolwiek często niedostrzeganym elementem budowania strategii jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Budowanie strategii zarządzania BHP w przedsiębiorstwie obywa się przy współudziale służby BHP, która określa stan bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz wskazuje możliwości jego poprawy. Współdziałanie z pracodawcą oraz kierownictwem pozwala na wykształcenie odpowiednich mechanizmów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa środowiska pracy. Przedmiotem opracowania jest budowa strategii zarządzania BHP w wybranym przedsiębiorstwie.
EN
Every enterprise tries to build the most effective company strategy. An important, though often overlooked element of strategy building is occupational health and safety management. Building an occupational health and safety management strategy in an enterprise is done in cooperation with the health and safety service, which determines the state of safety in the work environment and indicates the possibilities of its improvement. Cooperation with the employer and management allows for the development of appropriate mechanisms that aim to improve the safety of the work environment. The subject of the study is the construction of a health and safety management strategy in a selected company.
5
Content available remote Controlling w procesie zarządzania chemicznym przedsiębiorstwem produkcyjnym
PL
Dokonano przeglądu uwarunkowań i korzyści, jakie daje controlling stosowany w przemyśle chemicznym.
EN
A review with 34 refs.
EN
Logistics is the concept of materials, goods and information flow management, both within the firm, as well as the entire supply chain or even supply network. Nowadays, logistics is perceived as the determinant of achieving the expected market and economic outcomes by the firm, which are the symptoms of firm success and the basis for building a sustained, long-term competitive advantage. The article refers to the research conducted in recent years within the Chair of Logistics and Marketing at the University of Opole, Poland, including in particular research carried out by the Opole Logistics Research Team, concerning the relations between logistics and business management. Apart from the broad reference to the results of research carried out in the past, further directions of research on logistics and business management, planned in the near future, are also briefly presented in the article.
PL
Logistyka stanowi koncepcję zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha, a nawet całej sieci dostaw. Współcześnie, logistyka jest postrzegana jako determinanta osiągania oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych przez przedsiębiorstwo, będących wyznacznikami jego sukcesu oraz podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. W artykule nawiązano do badań prowadzonych w ostatnich latach w Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, w tym w szczególności badań zrealizowanych przez Opole Logistics Research Team, związanych z relacjami występującymi pomiędzy logistyką a zarządzaniem przedsiębiorstwem. Poza szerokim odniesieniem się do wyników badań przeprowadzonych w przeszłości, w artykule przedstawiono również krótko dalsze kierunki badań dotyczących logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, planowanych w najbliższej przyszłości.
PL
W pracy dokonano charakterystyki transportu wewnętrznego występującego w przedsiębiorstwie produkującym cukier. Przedstawiono proces produkcyjny cukru ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń transportu wewnętrznego. Wykorzystano dane pochodzące z tego przedsiębiorstwa uzyskane za pomocą metody obserwacyjnej i badania dokumentów oraz zebraną literaturę. Dodatkowo przeprowadzono analizę FMEA transportu wewnętrznego.
EN
Paper characterizes the internal transport occurring in a sugar-producing company. The production process of sugar is presented with special regard to internal transport equipment. The data from this enterprise were obtained using the methods of observation and examination of documents and using the collected literature. In addition, an FMEA analysis of internal transport was carried out.
PL
W przedsiębiorstwach produkcyjnych logistyka produkcji jest jednym z ważniejszych ogniw firmy. W sposób szczególny zwraca się uwagę na marnotrawstwo oraz poszukuje się możliwości obniżania kosztów. Usprawnienia w obszarze produkcji, łańcucha dostaw czy gospodarki magazynowej pozwalają uzyskać korzyści finansowe. Aby poprawić istniejącą sytuację należy podjąć odpowiednie decyzje i wykorzystać dostępne narzędzia tzn. zastosować w firmie „szczupłe zarządzanie” czy narzędzia systemowe jak np. telematyka. Celem badań było wykazanie, że poprzez wykorzystanie narzędzi telematycznych w produkcji możliwe jest wyeliminowanie z procesu produkcyjnego zbędnego czasu międzyoperacyjnego. Pozwoli to na płynniejszą pracę, eliminację marnotrawstwa oraz wzrost wartości dodanej. Ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest zastosowanie projektu informatycznego RFID produkcja, którego zadaniem jest przyspieszenie i wyeliminowanie błędów przy produkcji drzwi, usprawnienie planowania zakupów surowców i umożliwienie bieżącej analizy stanów magazynowych i realizacji zamówień.
EN
In production enterprises production logistics is the most important link of the company. We particularly pay attention to wastage and look for possibilities of reducing costs. Improvements in the production area, the supply chain or warehouse management generate financial benefits. In order to improve the existing situation appropriate decisions must be made and available tools must be used involving the application of “lean management” or system tools such as telematics. The research aims to indicate that through the usage of telematics tools in the production, it is possible to eliminate unnecessary interoperational time from the production process. This will allow for smoother work, elimination of wast-age and the growth in the value added. An important element is constituted by application of RFID production IT project whose task is to accelerate and eliminate mistakes in the production of doors, facilitate planning the purchase of raw materials and analyse on the on-going basis the stock and order execution.
9
Content available Inwestycje firm transportowych
PL
W artykule omówiono wskaźniki, które przyszły przedsiębiorca powinien przeanalizować przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wskaźniki te pokazują, czy, kiedy i jakie zyski przyniesie inwestycja. Przedstawiono również źródła finansowania, z których przedsiębiorca może skorzystać.
EN
The prospective entrepreneur should carefully calculate the profitability of the investment before starting the business. Helpful indicators can help in this task. They will show no only if the investment is profitable, but also when it will start to bring profit. Investment financing can come from two different sources – own or foreign. Both of these sources have both pros and cons. The future entrepreneur should analyze which source will be more beneficial for him.
PL
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach turbulencji otoczenia muszą poszukiwać sposobów, które umożliwiłyby im trwanie i rozwój, osiąganie sukcesów oraz wzrost efektywności. Potrzeba bycia efektywnym, elastycznym i innowacyjnym stanowią imperatyw funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Efektywność charakteryzuje się szerokim obszarem obejmowanych treści, dotyczy bowiem relacji między efektami, celami, nakładami i kosztami w ujęciu strukturalnym i dynamicznym. Efektywność jest pojęciem niejednoznacznym i różnie interpretowanym dotyczącym gospodarki, przedsiębiorstwa, procesu, finansów, motywacji czy logistyki. Logistyka stanowi orientację efektywnościową opierającą się na kompleksowej analizie i kształtowaniu optymalnego poziomu i struktury nakładów i ich transformacji w koszty, a w której podstawową rolę odgrywa dążenie do osiągniecia odpowiedniego poziomu oraz jakości świadczonych usług i obsługi klientów. Rozpatrując zagadnienie efektywności należy zaznaczyć, że ma ona nie tylko rzeczywisty ale również potencjalny wymiar. Istotne jest zatem w systemowym ujęciu efektywności logistyki badanie nie tylko efektywności rzeczywistej ale również efektywności potencjalnej. W aspekcie badanej problematyki ważne są następujące podstawowe charakterystyki systemu: stabilność, adaptacyjność i innowacyjność. W związku z powyższym w artykule opisano podstawy teoretyczne efektywności oraz wskazano miejsce i znaczenie innowacyjności w efektywności ze szczególnym uwzględnieniem logistyki.
EN
Businesses operating in turbulent environments must look for ways that will allow them to survive, grow, succeed and increase efficiency. The need to be effective, flexible and innovative is imperative for the functioning and development of modern enterprises. Efficiency is characterized by a wide range of content, as it relates to effects, goals, expenditures and costs in terms of structure and dynamics. Efficiency is an ambiguous and differently interpreted notion of economy, business, process, finance, motivation or logistics. Logistics is an efficiency orientation based on the comprehensive analysis and shaping of the optimum level and structure of outlays and their transformation into costs, where the primary role is to strive for the right level and quality of service and customer service. Considering the effectiveness issue it should be noted that it has not only a real but also a potential dimension. It is therefore important in the systemic sense of the effectiveness of logistics to study not only actual effectiveness but also potential effectiveness. In terms of the subject matter studied, the following basic characteristics of the system are important: stability, adaptability and innovation. Therefore, the article describes the theoretical bases of effectiveness and the place and importance of innovative in efficiency, with particular emphasis on logistics.
11
Content available Charakterystyka systemu klasy ERP
PL
Na przykładzie oprogramowania SAP w artykule omówione zostały systemy klasy ERP, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do wspomagania zarządzania. Praca przedstawia problemy związane z wdrożeniem tych systemów oraz korzyści, które wynikają z użytkowania oprogramowania klasy ERP.
EN
On the example of SAP software, the article discusses ERP class systems used by enterprises to support management. The work presents problems related to the implementation of these systems and the benefits that result from the use of ERP class software.
PL
W artykule omówiony został sposób diagnostyki odlewów felgi stosowanej w samochodach osobowych. Celem przeprowadzonych badań było wykonanie diagnostyki felgi z zakresu poprawności: składu chemicznego, właściwości mechanicznych, twardości felgi w określonych obszarach. Głównym celem badawczym była diagnostyka odlewu pod względem obecności nieciągłości odlewniczych metodą radiograficzną. Dodatkowym celem artykułu jest określenie przy pomocy tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością, źródeł niezgodności odlewów felg a docelowo zmniejszenie liczby wyrobów niezgodnych lub ich całkowitej eliminacji.
EN
The article discusses the method of diagnosis of wheel castings used in passenger cars. The aim of the conducted tests was to perform a wheel rim diagnostics in the scope of correctness: chemical composition, mechanical properties, wheel rim hardness in specific areas. The main research goal was to diagnose the casting in terms of the presence of casting discontinuities by radiographic method. An additional goal of the article is to determine, by means of traditional quality management tools, sources of incompatibility of castings of rims and ultimately reduce the number of incompatible products or their total elimination. Paper discussed the impact of alcohol on the psychophysical properties of human and its metabolism. Particular attention was paid to the influence of alcohol on driving ability. Authors proposed action to be taken to reduce.
PL
Zaufanie jest stymulatorem i podstawą każdej działalności w organizacji, daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala szybko reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. W przedsiębiorstwach podejmowane są działania, które mogą prowadzić do wystąpienia ryzyka bądź niepewności. Projekty niejednokrotnie obdarzone są większym ryzykiem niż rutynowa działalność organizacji. W artykule przedstawiono istotę zaufania, jego wpływ na funkcjonowanie organizacji i aktywności związane z ryzykiem i niepewnością w projektach.
EN
Trust is the foundation and stimulus for every activity in the organization, it gives a sense of security and allows you to quickly react to changes in the environment. In enterprises, actions are taken that may lead to the risk or uncertainty. Projects are often more at risk than routine activities of an organization. The article presents the essence of the trust, its impact on the functioning of the organization in today's world and the activity related to the risks and uncertainties in projects.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia zbiorów rozmytych o metody analizy skupień k-średnich w zadaniu klasyfikacji towarów. Często w analizie danych spotykamy się z niepełnymi i nieprecyzyjnymi danymi. Nieprecyzyjność ta wynika z faktu, że opis cech towarów często podlega subiektywnej ocenie. Klasyczne metody probabilistyczne czy te wywodzące się z teorii statystycznej nie radzą sobie dobrze z klasyfikacją w takich warunkach. Autor z tego względu zastosował rozmytą obserwację cech obiektu/towaru aby jak najdokładniej dokonać klasyfikacji towaru do pewnej grupie. Opracowana metoda zatem jest konkurencyjna w stosunku do metod ABC i XZY ale ze względu na dużą złożoność obliczeniową i konieczność budowy rozmytej bazy reguł postępowania wymaga podejścia numerycznej komputerowej analizy danych.
EN
The paper presents the problems of fuzzy sets for methods of analysis of k-mediated clusters in the task of classification of goods. Often in data analysis we encounter incomplete and imprecise data. This imprecision arises from the fact that the description of the characteristics of the goods is often subject to subjective assessment. Classical probabilistic methods or those derived from statistical theory do not cope well with classification under such conditions. The author therefore used fuzzy observation of the features of the object/commodity to accurately classify the goods to a certain group. The method developed is therefore competitive with the ABC and XZY methods, but due to the high computational complexity and the need to construct a fuzzy rules of procedure, it requires a numerical approach to computer data analysis.
PL
W artykule w pierwszym punkcie została opisana istota informacji i rola zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie. Punkt drugi zawiera przekrojowy opis procesów logistycznych w sferze produkcji. W punkcie trzecim autor prezentuje autorską metodę oceny rentowności produkcji wykorzystując do tego fuzję dwóch teorii: probabilistyki i zbiorów rozmytych. Zbiory rozmyte zostały wykorzystane do opisu niepewnej informacji pomiarowej np. prognozy sprzedaży. Stosowanie systemów komputerowych do wspierania i realizacji procesów informacyjnych zarządzania jest już utartą praktyką w większości przedsiębiorstw. Rosnąca dynamika procesów zarządczych i ich rozpraszanie w globalnej przestrzeni gospodarczej oraz w czasie, i to w warunkach gwałtownego rozwoju technologii i rosnącej konkurencji, stwarza zapotrzebowanie na nowe systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Złożoność funkcjonalna obsługiwanych procesów informacyjnych wymusza stosowanie oraz bardziej zaawansowanego sprzętu i pakietów programów, mogących zapewnić przewagę konkurencyjną ich użytkownikom.
EN
The article in the first section describes the essence of information and the role of IT resources in an enterprise. The second section contains a cross-sectional description of logistic processes in the sphere of production. In point 3 the author presents the author's method of estimating profitability of production using the fusion of two theories: probabilistic and fuzzy sets. Fuzzy sets have been used to describe uncertain measurement information such as sales forecasts. The use of computer systems to support and execute information management processes is already a common practice in most businesses. The increasing dynamics of management processes and their dispersion in the global economic space and in time, and in conditions of rapid technological development and growing competition, demand for new enterprise management information systems. The functional complexity of supported information processes forces the use and more sophisticated hardware and software packages that can provide competitive advantage to their users.
PL
Artykuł przedstawia narzędzia wspomagające kontrolę menedżerską oraz planowanie finansowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na narzędzie planowania i kontroli w postaci strategicznej karty wyników, benchmarkingu oraz analizy SWOT. Wykorzystując badania literaturowe oraz własne doświadczenia praktyczne, związane z budową planów krótkoi długoterminowych, w prezentowanym artykule szczególną uwagę zwrócono na fakt, że wdrożenie ww. narzędzi jest procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania wszystkich służb w przedsiębiorstwie. Następnie konieczne jest opracowanie strategii działania z wyszczególnieniem celów organizacji i wyborem odpowiednich mierników efektywności. Podkreślając wagę narzędzi kontrolingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zwrócono również uwagę na zaangażowanie i zmotywowanie pracowników, którzy odczuwając wspólne wyzwanie, stają się odpowiedzialni za los swojego przedsiębiorstwa. Podkreślono, że właśnie to, a nie cele ani mierniki są najważniejszą, integralną częścią każdej opracowanej w indywidualny sposób koncepcji strategicznej karty wyników.
EN
The author of the article tried to introduce tools to help control managerial and financial planning, with particular emphasis on planning and control tool in the form of the Balanced Scorecard, benchmarking and SWOT analysis. Using the research literature and their own practical experience with the construction of short and long term plans in the present article drew attention to the fact that the implementation tools is a long process that requires the involvement of all departments in the company, then it is necessary to develop a strategy detailing the objectives of the organization and the selection of appropriate measures of effectiveness.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązania praktyczne dotyczące zastosowania zaawansowanych metod analiz sieciowych w zarządzaniu sieciami wodociągowymi. Przedstawiono wymagania stawiane strukturom danych geometrycznych. a także konieczność właściwego dookreślenia ich atrybutów oraz, topologii. Praca prezentuje zasady praktycznego wdrażaniu algorytmów sieciowych oraz ich możliwości w zakresie modelowania pracy układów sieci wodociągowych. Uzyskane rezultaty potwierdzają konieczność stosowania przestrzennych funkcjonalności systemów informacji przestrzennej w usprawnieniu zarządzania przedsiębiorstwami.
EN
This article presents some practical solutions for the- usage of advanced network algorithms methods that could support managing water supply net works. The requirements focused on the structures of I geometric data and the need to proper specify tile at tributes and topology were found. The paper present'' I he principles of the practical implementation of network algorithms and their capabilities in modeling work of water utilities in water supply systems. Results that were made are giving rise to the conclusion that the GIS systems allow for significantly improving the functioning of the media industry.
PL
Jednym z obszarów przedsiębiorstwa, które należy nieustannie poprawiać są procesy logistyczne. Bez nich firma nie mogłaby dostarczyć produktów klientowi, zrealizować zadania produkcyjnego, czy dokonać zamówień. Systemy IT to główny czynnik usprawniania działalności przedsiębiorstwa. Stąd ogromnie ważną rolę odgrywają systemy informatyczne we współczesnej praktyce biznesowej, w szczególności w branży logistycznej. W artykule przedstawiono wykorzystania wybranych systemów informatycznych w branży logistycznej na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza dotyczyła lat 2007-2014.
EN
One of the areas of the company, which must continually improve are the logistical processes. Without them the company could not deliver the product to the customer, carry out the tasks of production, or make orders. IT systems is a major factor in improving the business. Hence the extremely important role of information systems in modern business practice, in particular in the logistics industry. The article presents the use of selected information systems in the logistics industry based on data from the Central Statistical Office. The analysis covered the period from 2007 to 2014.
PL
W artykule omówiony zagadnienia branży TSL, organizacji, zarządzania przedsiębiorstwie. Opracowano system realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie z wprowadzeniem możliwości usprawnień danego procesu. Wykonano charakterystykę zakładu i przeanalizowano przebieg procesu zamówienia, z wyszczególnieniem zakłóceń.
EN
The aim of the thesis was to present various issues of the TSL industry (transport, shipping, logistics), organization and management in the studium enterprise and issues related to customer service and implementation of contracts in the company. The main task was to develop a system of implementing customer’s orders in the company with the introduction of possible improvements in the course of the analyses processes.
PL
Artykuł prezentuje model planowania zapasów. Współczesne metody planowania zapasów, sprzedaży, bezpieczeństwa systemów technicznych etc. bazują na klasycznych i miękkich metodach obliczeniowych. Klasyczne wzorce opierają się na fundamentach rachunku prawdopodobieństwa i metodach statystycznych. Miękkie metody obliczeniowe, bazują na zbiorach rozmytych, algorytmach genetycznych, teorii możliwości, teorii ewidencji matematycznej czy sieciach neuronowych. Wspólnym problemem tych metod jest to, że aparat matematyczny w nich używany nie daje dużej szansy na istotne polepszenie dokładności poprawnych decyzji. Autorska metoda, na bazie której został stworzony model matematyczny, wydaje się dobrze rozwiązywać pewien problem uzależnienia aktualnego stanu obiektu od historii stanów oraz innych obiektów, które mogą wpływać na jego aktualny stan. Zaproponowana metoda została potwierdzona praktycznym przypadkiem bazującym na danych rzeczywistych. Ze względu na dużą złożoność obliczeniową zaproponowana metoda może zostać wdrożona w systemach komputerowych dedykowanych zagadnieniom prognozowania wielkości zapasów bezpieczeństwa.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.