Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  burak cukrowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The work presents a complex analysis and cost accounting of beet sugar cultivation in 2018/2019 campaign for individual farms of Lublin region. The economic results obtained by producers are mainly affected by indirect costs accounting for 60.11% of the revenue from the total production. Within this group of costs, the major components are sowing service, harvest and soil liming operations reaching 39.38%. Sugar beet production in the analyzed campaign was profitable, with the profitability index of 1.24 and unit production cost 14.33 PLN·dt-1 is considered one of the profit-making activities in agricultural production, yet it is characterized by a high production cost that gobbled up to 80.39% of the total revenue in the analyzed 2018/19 campaign. The main factor influencing the income from sugar beet cultivation was the price for the raw material, which in the considered business year in relation to the previous season increased by only 0.77 PLN·t-1.
PL
W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulacje kosztów uprawy buraków cukrowych w kampanii 2018/2019, dla gospodarstw indywidualnych regionu lubelskiego. Na wynik finansowy uzyskiwany przez plantatorów w głównym stopniu mają wpływ koszty pośrednie pochłaniające 60,11 przychodu z produkcji. Wśród tej grupy kosztów największy udział mają koszty usług zasiewu, zbioru buraków cukrowych i wapnowania gleby wynoszące 1,13%. Natomiast koszty bezpośrednie w tej kampanii stanowiły 39,89% osiągniętego przychodu. W rozważanej kampanii produkcja buraków cukrowych była opłacalna, ponieważ wartość wskaźnika opłacalności produkcji wyniosła 1.24, a wartość kosztu jednostkowej produkcji wyniosła 14,33 PLN·dt-1 . Uprawa buraków cukrowych jest jedną z dochodowych działalności w produkcji rolnej, ale charakteryzuje się wysokimi kosztami produkcji pochłaniającym 80,39% przychodu z produkcji w analizowanej kampanii 2018/2019. Głównym czynnikiem wpływającym na dochód z uprawy buraków cukrowych była cena za surowiec, która w rozważanym roku gospodarczym w stosunku do sezonu ubiegłego wzrosła tylko o 0.77 PLN·t-1.
PL
Reaktywne formy tlenu (RFT) powstają w komórkach jako produkt uboczny wielu procesów metabolicznych, a ich wytwarzanie nasila się pod wpływem wielu czynników środowiskowych. W pewnych granicach stężeń obecność RFT jest niezbędna do zachowania prawidłowego funkcjonowania komórki, dlatego rośliny wykształciły liczne mechanizmy, których rola polega na utrzymaniu stałego stężenia RFT. Zachwianie równowagi pomiędzy powstawaniem RFT a działaniem ochronnym systemu antyoksydacyjnego prowadzi do stanu zwanego stresem oksydacyjnym. Susza jest głównym czynnikiem ograniczającym wzrost i rozwój roślin. Jednocześnie badania dowiodły, że kwasy huminowe stosowane dolistnie łagodziły negatywne skutki niedoboru wody dzięki specyficznemu aktywowaniu enzymatycznych systemów antyoksydacyjnych. Celem badań była ocena wpływu kwasów huminowych zastosowanych dolistnie na aktywność metaboliczną buraka cukrowego Beta vulgaris L. w warunkach suszy. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. W materiale roślinnym, który stanowiły rośliny buraka cukrowego, oznaczano aktywność właściwą peroksydazy gwajakolowej (GPOX), stopień peroksydacji lipidów, zawartość chlorofilu a i b. Wyniki ujawniły, że dolistne zastosowanie kwasów huminowych u roślin wzrastających w warunkach suszy nie zwiększa aktywności właściwej GPOX w porównaniu do roślin regularnie podlewanych. Jednocześnie u tych roślin stwierdzono wzrost stopnia peroksydacji lipidów. W badaniach nie stwierdzono wpływu warunków uprawy na zawartość chlorofilu a i b w badanych roślinach.
EN
Reactive oxygen species (ROS) are the byproducts of many metabolic processes and their production is increased under of number of environmental factors. In certain concentration range, the presence of ROS is necessary to maintain proper cell function. Thus, cells have many mechanisms, which role is focused on maintaining a constant concentration of ROS. Imbalance between the formation and action of a protective antioxidant system leads to oxidative stress. Drought is a major limiting factor for plant growth and development. At the same time studies have shown that humic acids foliar application moderated the negative effects of water deficient through activation of the enzymatic antioxidant systems. The aim of the study was to evaluate the effect of humic acid foliar application on the metabolic activity of sugar beet Beta vulgaris L. under drought conditions. Studies were conducted under laboratory conditions. In the plants of sugar beet were determined the specific activity of guaiacol peroxidase (GPOX), lipid peroxidation and chlorophyll a and b content. The results revealed that the humic acid foliar application in plants growing under drought conditions does not increase the specific activity GPOX compared to plants watered regularly. At the same time, found an increase in the degree of lipid peroxidation in these plants. There was no impact of growing conditions on the content of chlorophyll a and b in the studied plants.
EN
Sugar beet seeds var. Melodia were primed on germination using three different methods: 24 h in water, 21+3 h in water (seeds were dried between 2 cycles) and 24 h in solution of UG MAX - commercially used bacterial treatment. Control combination were non-treated sugar beet seeds. Germination ability, speed and uniformity were examined in different water content in germination medium: 15%, 25% and 65% respectively. The highest differences were observed in 25% moisture of blotting paper. All methods of seed treatment improved germination speed and ability, especially measured after 4 days of germination. After 14 days differences were not significant. Method of priming in water for 24 hours appeared to be most effective in improving germination course under conditions of water shortage. Root systems of seedlings obtained from primed seeds were analyzed with special scanner EPSON Scan LA 2400 and computer programs WinRHIZO and XLRhizo. Results showed that seedlings obtained from seeds primed for 24 h in water produced the most advanced root system. Their seedlings formed thicker roots then others. Volume of their root system was also bigger. There was no influence of this method of priming on a total root length.
PL
Nasiona buraka cukrowego odmiany Melodia zostały pobudzone do kiełkowania trzema różnymi metodami: 24 h w wodzie, 21 +3 h w wodzie (nasiona zostały wysuszone pomiędzy cyklami pobudzania) oraz 24 h w roztworze preparatu bakteryjnego UG MAX. Kombinację kontrolną stanowiły surowe, niepobudzane nasiona. Zdolność, szybkość i równomierność kiełkowania zostały ocenione w różnych warunkach wilgotności podłoża - 15, 25 i 65% zawartości wody. Największe różnice między kombinacjami zaobserwowano w warunkach wilgotności bibuły 25% pełnej pojemności wodnej. Wszystkie zastosowane metody poprawiły zdolność i szybkość kiełkowania po 4 dniach. Po 14 dniach kiełkowania różnice były nieistotne. Metoda pobudzania nasion w wodzie przez 24 h była najbardziej efektywna w warunkach niedoboru wody. System korzeniowy siewek uzyskanych z nasion pobudzanych 3 metodami oraz nasion kontrolnych i analizowany był przy użyciu skanera EPSON Scan LA 2400 i programów komputerowych WinRHIZO i XLRhizo. Wyniki wskazują, że siewki z nasion pobudzanych przez 24 h w wodzie wytworzyły grubsze korzenie o większej sumarycznej objętości niż pozostałe kombinacje. Metoda pobudzania nasion nie wpłynęła na długość korzeni.
4
Content available Use of sugar beet leaves for biogas production
EN
The aim of this work was to undertake a study to determine the amount of biogas emitted from fractions prepared from sugar beet leaves. Four types of combinations of batch mass were subjected to analysis. Tests were conducted over a period of 30 days. Measurements were taken twice a day, at the same time, from the moment of placing the batch into fermenters until the end of fermentation. In this study, samples were mixed, thus affecting the intensity of fermentation in the entire volume. The study showed that shredded ensiled leaves ferment best. Biogas obtained in this way can be used as an alternative source of energy, and therefore it is possible to minimize waste generated from agricultural production.
PL
Celem pracy było przeprowadzenie badań dotyczących określenia ilości wydzielania biogazu z frakcji wykonanych na bazie liści buraka cukrowego. Analizie poddano cztery rodzaje kombinacji masy wsadowej. Badania przeprowadzone zostały przez okres 30 dni. Pomiary odczytywano dwa razy na dobę o tej samej porze od momentu umieszczenia wsadu w fermentatorach do momentu zakończenia fermentacji. Podczas przeprowadzonych badań próbki były mieszane, co wpływało na intensywność fermentacji w całej objętości. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepiej fermentują liście zakiszone rozdrobnione. Uzyskany w ten sposób biogaz może być wykorzystany jako alternatywne źródło energii, a dzięki temu można minimalizować powstające odpady z produkcji rolniczej.
5
Content available remote Distribution of nitrogen compounds in important sections of sugar beets
EN
In literature the beet is often described as consisting of the following technologically important sections: crown, root and tail. The aim of the study was to determine the distribution of nitrogen compounds in the technologically important beet sections of untopped sugar beets with particular emphasis on the content of nitrate and nitrite. The Finezja sugar beet variety had been collected from the clamps in one of the Polish sugar factories in October during 2013/2014 campaign. The untopped sugar beets were divided into three sections: crown, root and tail. The content of total amount of nitrogen, proteinaceous nitrogen, α-amino nitrogen, the sum of the amide and ammonia nitrogen, nitrates and nitrite in these sections were determined. Although the crown of the sugar beet represented only 14.7% of it mass, this section contained on average 30% of the total quantity of α-amino acids as well as amide and ammonia nitrogen.This section contained approximately 77% of the total quantity of nitrate and 88% of nitrite. Untopped sugar beets would introduce much higher amounts of nitrogen compounds in comparison to topped raw material.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad możliwością łącznej aplikacji herbicydów z biostymulatorami w uprawie buraka cukrowego. W warunkach laboratoryjnych oceniono stabilność roztworu roboczego mieszaniny herbicydów Kemifam Super Koncentrat 320 EC, Safari 50 WG, Torero 500 SC i Lontrel 300 SL, użytych w dwóch dawkach z adjuwantem Trend 90 EC oraz z dodatkiem biostymulatorów (Asahi SL i Kelpak SL) lub bez ich udziału. W próbkach korzeni buraka przeanalizowano poziom zawartości cukru (sacharozy) i substancji niepożądanych (K+, Na+ oraz jonu N-α-aminokwasowego). W doświadczeniach polowych analizowano reakcję rośliny uprawnej na zastosowane roztwory oraz skuteczność działania chwastobójczego.
EN
Aq. solns. of modified or unmodified com. Biostimulators consisting of 4 com. herbicides and an adjuvant were tested in the cultivation of sugar beet. The stability of the solns. was evaluated by visual observation of their homogeneity after time of prepn. In the beet root samples, the sucrose content and presence of undesirable substances (K+, Na+ and α-amino acid N) were analyzed by polarimetry, flame photometry and fluorimetry, resp. The herbicide activity of solns. was evaluated after 14 days from the last use. Application of the solns. resulted in a small increase in the sugar content in beet root and decay weeds (87–93%).
PL
W pracy przeprowadzono analizę LCA (ang. Life Cycle Assessment – ocena cyklu życia) procesu produkcji buraka cukrowego. Zakres pracy obejmował wszystkie etapy – od przygotowania pola pod siew aż po zbiór. Analiza obejmowała również produkcję nawozów naturalnych oraz ich przechowywanie, których udział wyniósł ok. 30% całkowitych skumulowanych emisji wyrażonych w ekwiwalencie CO2. Skumulowane emisje z produkcji nawozów mineralnych, pestycydów oraz nasion wyniosły ok. 26%, udział emisji z produkcji paliwa i jego zastosowania w uprawie – ok. 23%, emisje z nawozów aplikowanych do gleby (naturalnych i mineralnych razem) – ok. 21%, a wskaźnik emisji z uprawy – 96,6 (kg CO2 eq)·(t buraka)-1. Łączna suma asymilowanego CO2 dla korzeni i liści buraka cukrowego wyniosła 45 563 kg·ha–1, wskaźnik asymilowanego CO2 – 0,79 (t CO2)·(t buraka)-1.
EN
This paper is an LCA (Life Cycle Assessment) analysis of the sugar beet production process. The scope of work covered all cultivation phases – from field preparations for sowing, up to the harvest. The analysis also covered the production and storage of organic fertilizers, their share amounted to approx. 30% of the total cumulative emissions expressed in CO2 equivalent. Cumulative emissions from the production of mineral fertilizers, pesticides and seeds amounted to approx. 26%. The share of emissions from fuel production and its usage in cultivation stood at approx. 23%, emissions from fertilizers applied to the soil (organic and mineral altogether) stood at approx. 21% and the emission factor from cultivation was 96.6 (kg CO2eq)·(t beet)-1. The total amount of CO2 assimilated by the roots and leaves of sugar beet was 45 563 kg·ha–1 and the CO2 assimilation index – 0.79 (kg CO2)·(t beet)-1.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2612--2617, CD 1
PL
W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulacje kosztów uprawy buraków cukrowych w kampanii 2013/2014. Jest to kolejna kampania odbyta po reformie rynku cukru. W kalkulacji kosztów uwzględniono koszty transportu w postaci pracy ciągnika rolniczego jak i odbioru z pola plantatora zawarte w tzw. kompleksowej obsłudze zapewnianej przez producenta cukru. Zwrócono uwagę na wynik finansowy tj. wzrost kosztów uprawy, ale i wynikowego dochodu z produkcji buraków cukrowych.
EN
The paper presents complex analysis and calculation of sugar beet crop profitability in campaign 2013/2014, that was running after the reform of sugar market. The calculation takes into account the cost of transport costs in the form of a working tractor and reception of the fields of farmer contained in the complex services provided by the sugar manufacturer. It is been focused on the crop profitability.
EN
This work presents theoretical and empirical analysis of the usefulness of the selected geometrical models, for the purpose of determination of the sugar beet root shape, based on the available root parameters: diameter, length and the bulb root height. Analysis covered four models in the form of: a spherical sector, composed of a conic and a half of a sphere, composed of a conic and a spherical cap, composed of a conic and a half of an ellipsoid. Within the scope of the assumption of this paper it was proved, that the shape of a tap-root can approximate the simplified model comprising a conic and a half of an ellipsoid.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty teoretyczno-empirycznej analizy przydatności wybranych modeli geometrycznych do opisu kształtu korzenia palowego buraka cukrowego, wyznaczanych w oparciu o dostępne wymiary korzenia: średnicę i jego długość oraz wysokość główki. Analizowano cztery modele w postaci: wycinka kuli, złożonego ze stożka i połowy kuli, stożka i czaszy kulistej oraz ze stożka i połowy elipsoidy. Wykazano, w zakresie założeń pracy, że stożkowy korzeń palowy może być opisany za pomocą uproszczonego modelu złożonego ze stożka i opartej na jego podstawie połowy elipsoidy.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu formy (sól lub chelat) i sposobu aplikacji (rozdzielnie lub łącznie) nawozu mikroelementowego stosowanego z herbicydem na stabilność roztworu cieczy użytkowej oraz skuteczność działania chwastobójczego. W doświadczeniach oceniono również reakcję rośliny uprawnej, jaką był burak cukrowy, przejawiającą się zmianami w jej morfologii i w zdolności do wytwarzania cukru (sacharozy) i substancji niepożądanych (K⁺, Na⁺ oraz azotu α-aminokwasowego) w korzeniu.
EN
A com. fenmedifam, desmedifam and etofumesat-contg. herbicide was modified by addn. of H₃BO₃, MnSO₄ and/or the com. B and Mn chelates in aq. solns. and used for controlling weeds in sugar beet culture. The applied solns. were stable (very small amts. of a ppt. were observed), did effect neither morphol. nor metabolism of the beet and showed high herbicidic efficiency against the dominant weeds (destruction of 84–89% weeds in av.). The addn. of B and Mn salts to the herbicide resulted commonly in increasing the herbicide efficiency. The application of herbicide alone resulted in a small increase in sugar, Na, K and alpha-aminoacid N contents in the sugar beet. The addn. of B and Mn salts resulted in an increasing of the tendency.
11
EN
In this study there are presented the results of works aiming at determination of efficiency of biogas received from beet leaves, scrap and beet at different degrees of contamination. The studies were conducted for fresh material and material put to ensilage. The studies have shown, that it is possible to obtain substrate of full value following the period of storage for biogas production.
PL
Przedstawiono wyniki badań mające na celu określenie wydajności biogazu otrzymanego z liści buraczanych, zrzynek i buraków przy różnych stopniach zanieczyszczenia. Badania prowadzono dla materiału świeżego i poddanego zakiszaniu. Badania wskazują, że możliwe jest uzyskanie pełnowartościowego substratu po okresie przechowywania dla produkcji biogazu.
EN
The research problem of the paper concerned verification whether applicable or known methods of post-harvesting evaluation of the roots of sugar beet may be applied to the assessment of the quality of work of technically varied new machinery for sugar beet harvesting. Tests of machines of varied solutions of working units, in particular a topping unit, were carried out in order to accomplish the objective of the paper. Two self-propelled combine harvesters of Ropa euro-Tiger V8-3 type and Kleine Beetliner Large and two sets for 2-stage harvesting by M.A.C.E (Spain) and Amity (USA) companies were used in the study. Ropa euro-Tiger and Kleine Beetliner Large combine harvesters and M.A.C.E. set were equipped with a beet topper but of a varied topping system, whereas, only a defoliator was used in the set by Amity company. Field research of machines included assessment of the topping quality, losses caused by the broken tip of roots and damages of the lateral surface of roots. Research assumptions were assumed according to the method of the International Institute for Beet Research (I.I.R.B.). Moreover, assessment of the topping quality with the method of the Netherlands Institute of Sugar Beet Research (IRS) and the Institute of Agricultural Engineering of the Bonn University was carried out. Assessment of roots after defoliation was carried out based on the Roller's classification (2010). Based on the research results and analyses which were carried out, it was proved that the methods of measurement of the quality of beet harvesting machines operation are not fully useful for assessment of the introduced technical and technological changes. It mainly concerns the assessment of the roots topping. Thus, two modified methods of assessment of the quality of roots topping were suggested. They may be used both for machines equipped with a topping device and a defoliator.
PL
Problem badawczy pracy dotyczył sprawdzenia, czy obowiązujące lub znane metody oceny pozbiorowej jakości korzeni buraka cukrowego można stosować do oceny jakości pracy zróżnicowanych technicznie nowych maszyn do zbioru buraków cukrowych. Dla zrealizowania celu pracy przeprowadzono badania maszyn o zróżnicowanych rozwiązaniach zespołów roboczych, a w szczególności zespołu ogławiającego. Do badań wyznaczono dwa kombajny samojezdne typu Ropa euro-Tiger V8-3 i Kleine Beetliner Large oraz dwa zestawy do zbioru 2-etapowego firm M.A.C.E. (Hiszpania) i Amity (USA). Kombajny Ropa euro-Tiger i Kleine Beetliner Large oraz zestaw M.A.C.E. były wyposażone w ogławiacz, ale o różnym rozwiązaniu dogławiacza, natomiast w zestawie firmy Amity zastosowano wyłącznie defoliator. Badania polowe maszyn obejmowały ocenę jakości ogłowienia, strat spowodowanych obłamanym końcem korzeni oraz uszkodzeń powierzchni bocznej korzeni. Założenia badawcze przyjęto zgodnie z metodą Międzynarodowego Instytutu Buraka Cukrowego (I.I.R.B.). Wykonano również ocenę jakości ogłowienia metodą Holenderskiego Instytut Buraka Cukrowego (IRS) oraz Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu w Bonn. Ocenę korzeni po defoliacji przeprowadzono na podstawie klasyfikacji Rollera (2010). Na podstawie wyników badań i przeprowadzonych analiz wykazano, że stosowane obecnie metody pomiaru jakości pracy maszyn do zbioru buraków nie są w pełni przydatne do oceny wprowadzanych zmian technicznych i technologicznych. Dotyczy to przede wszystkim oceny ogłowienia korzeni. Dlatego zaproponowano dwie zmodyfikowane metody oceny jakości ogłowienia korzeni, które można zastosować zarówno do maszyn wyposażonych w ogławiacz, jak i defoliator.
13
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych nad wpływem sposobu wykonywania przejazdów po polu na plonowanie buraka, ziemniaka, rzepaku i pszenżyta ozimego. Badanie prowadzono na trzech obiektach: I - bez przejazdów (łan), II - z przejazdami wykonywanymi sposobem tradycyjnym (tj. po łanie roślin w pszenżycie, w rzepaku lub między rzędami roślin, przy standardowej rozstawie rzędów w okopowych), III - z przejazdami wykonywanymi po ścieżkach przejazdowych. Przejazdy maszyn rolniczych wykonane sposobem tradycyjnym spowodowały spadek plonu roślin w stosunku do łanu. Natomiast na poletkach usytuowanych między ścieżkami przejazdowymi plon był wyższy niż na pozostałych obiektach. Było to spowodowane wyższym plonowaniem roślin w rzędach sąsiadujących ze ścieżkami. Efekt brzegowy wynosił 10% dla ziemniaka, 45% dla buraka, 61% dla rzepaku i 88% dla pszenżyta ozimego. Wyższe plonowanie roślin rzędów brzegowych, przy stosowaniu dużej rozstawy ścieżek w łanie, zapewnia znaczną (rzepak, ziemniak) albo całkowitą (burak, pszenżyto) rekompensatę utraconego plonu, wynikającego z założenia ścieżek.
EN
The paper presents the results of field research on the effects of the method of running over the field on the yield of sugar beet, potatoes, rape and triticale. The research were carried out in three facilities: I - without runs (field), II - with conventional runs (i.e. on the field of plants in triticale, rape or between the rows of plants, at a standard spacing of rows for root crops), III - with runs carried out on tramlines. The runs of agricultural machines carried out with a conventional method caused decrease of the yield of plants in comparison to a field. While the plots situated between the tramlines showed a higher yield than the yield in the remaining facilities. It resulted from a higher yield of plants in rows near tramlines. The land effect was 10% for a potato, 45% for the sugar beet, 61% for rape and 88% for winter triticale. Higher yield of plants side rows at the use of wider spacing in the field ensures a considerable (rape, potato) or total (sugar beet, triticale) compensation of the lost yield resulting from setting tramlines.
EN
New mathematical model which describes process of direct withdrawal beet of a root crop of a ground which is carried out under the action of vertical troubling forces and traction effort which are given to it by vibrating of digging up working body is constructed. The received systems of the differential equations, which decisions have enabled to find the law of movement of a root crop during its direct vibrating withdrawal.
PL
Nowy model matematyczny opisujący proces bezpośredniej ekstrakcji buraków wyorywania ziemi, przeprowadzone w ramach działania pionowego odrażającego życie i wysiłek trakcyjnej, które zostaną przeniesione tutaj wibrujące wykopywanie ciało działa jest skonstruowany. Układy równań różniczkowych, które decyzja pozwoliła zdefiniować prawo przepływu upraw korzeni podczas bezpośredniego poboru wibracyjnej są odbierane.
EN
Soil-borne pathogens of sugar beet (Beta vulgaris L.) are often responsible for its poor quality and yield loss. Protection against the group of pathogens is possible only in the early stage of plant development, later there is no possibility for application of chemicals into the soil. This is a reason of the importance of biological methods of plant protection as well as the natural occurrence in the soil of some potentially antagonistic microorganisms. In the laboratory experiments some interactions between pathogens and potentially antagonistic microorganisms were tested as well as their influence on the sugar beet seedlings. Pathogens (Aphanomyces cochlioides, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum and Streptomyces scabies) were isolated from diseased sugar beet root tissues. The antagonists were Bacillus subtilis, Streptomyces griseoviridis and two isolate of streptomycetes A-2003 and II-2003. Antagonistic microorganisms could not or could only slightly limit development of pathogens. The best result was observed in the case of R. solani which was limited by S. griseoviridis. In vitro B. subtilis and S. griseoviridis could decrease also growth of S. scabies. F. oxysporum showed very low pathogenic ability against sugar beet seedlings, but isolates of A-2003 and II-2003 decreased the number of diseased seedlings in the soil inoculated by F. oxysporum. The microorganisms tested as the antagonists did not injury seedlings of sugar beets. The strongest pathogenicity showed A. cochlioides and any one of antagonistic bacteria could not protect the seedlings against it. They also could not protect seedlings against R. solani, but in the case of soil infected by S. scabies they showed the possibility to protect seedlings.
PL
Choroby korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) powodują znaczne obniżenie ilości oraz jakości plonu tej rośliny. Zwalczanie patogenów glebowych ograniczone jest tylko do fazy siewek buraka, w późniejszym czasie nie ma możliwości chemicznej walki z patogenami glebowymi. Dlatego bardzo ważna jest obecność w glebie naturalnych antagonistów mikroorganizmów patogennych. Organizmy antagonistyczne można także wprowadzać sztucznie do środowiska glebowego, co umożliwia rozwój metod biologicznej ochrony roślin. W przeprowadzonych doświadczeniach, w warunkach laboratoryjnych, zbadano wzajemne oddziaływanie, w warunkach in vitro, pomiędzy patogenami otrzymanymi z zainfekowanych korzeni buraka cukrowego: Aphanomyces cochlioides, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum oraz Streptomyces scabies a potencjalnymi antagonistami: Bacillus subtilis, Streptomyces griseoviridis oraz dwoma wybranymi izolatami promieniowców (A-2003 i II-2003) otrzymanymi z ranek parchowych na korzeniach buraka. Zbadano także ich wpływ na rośliny buraka w infekcyjnym doświadczeniu wazonowym. Stwierdzono, że wpływ antagonistów na rozwój patogenów był niejednakowy. Obserwowano niewielki stopień ograniczenia wzrostu patogenów przez S. griseoviridis i przez B. subtilis, szczególnie w odniesieniu do R. solani. F. oxysporum wykazywał bardzo nikłe właściwości patogenne wobec siewek buraka, a badane promieniowce A-2003 i II-2003 w niewielkim stopniu ograniczały rozwój jego grzybni oraz w odniesieniu do kombinacji kontrolnej zmniejszały liczbę chorych roślin w teście wazonowym. Wykazano, że żaden z potencjalnych antagonistów nie powodował uszkodzeń siewek buraka. Siewki hodowane w wazonach zainokulowanych antagonistami oraz A. cochlioides nie były chronione przed tym patogenem, podobnie jak w przypadku wazonów infekowanych R. solani, natomiast B. subtilis i S. griseoviridis dobrze chroniły siewki przed S. scabies.
EN
The process of intensive transformation to which the sugar beet market in the European Union has been subject in recent years in order to meet the external obligations set by the WTO Panel, has had a severe impact on sugar beet production in Poland. Two major observations have been reported, namely a significant decrease of number of sugar beet farms and a reduction in those areas of tillage surfaces intended for sugar beet cultivation. It is worth mentioning that sugar beet is highly important to crop rotation and hardly any other plant in European agriculture can replace it. There is therefore both a strong need and a great opportunity for the further support and development of sugar beet production. As the international obligation to reduce greenhouse gas emission became effective, interest in biomass usage as a viable alternative to fossil fuels increased. This study thus set out to perform an economic comparison in respect of the use of sugar beets for traditional purposes and for energy, and to conduct an economic analysis of the income obtained from the sale of electrical energy sale by a biogas facility where sugar beets were used for biogas production. The comparative analysis was carried out taking both incomes from sugar beet production for sugar and root and leaf production for biogas into consideration. The results are very promising and allow the postulation that the use of sugar beet for biogas production provides an excellent opportunity for reviving defunct sugar plants and increasing the tillage surface for sugar beet in Poland.
PL
Proces intensywnej transformacji rynku produkcji cukru, której została poddana Unia Europejska w ostatnich latach, w celu spełnienia zobowiązań zewnętrznych wyznaczonych przez panel WTO, miał poważny wpływ na produkcję buraków cukrowych w Polsce. Nastąpił znaczny spadek liczby gospodarstw uprawiających buraki cukrowe i zmniejszenie powierzchni przeznaczonej na uprawę tej rośliny. Jednakże burak cukrowy jest bardzo ważną rośliną w produkcji rolniczej, zarówno z punktu widzenia miejsca w płodozmianie, jak i opłacalności uprawy. Badania wskazują także na szerokie możliwości alternatywnego wykorzystania buraków. Istnieje zatem potrzeba wspierania rozwoju produkcji buraka cukrowego. Dzięki międzynarodowym zobowiązaniom do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem biomasy, w tym buraka cukrowego, jako alternatywy dla paliw kopalnych. Artykuł obejmuje ekonomiczne porównanie wykorzystania buraków cukrowych do produkcji cukru i alternatywnego, do produkcji energii. W pracy przeprowadzono analizę ekonomiczną dochodów uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej przez biogazownię, w której buraki cukrowe były wykorzystywane do produkcji biometanu. Analiza porównawcza została przeprowadzona dla dochodów z produkcji buraków cukrowych przeznaczonych na cukier oraz z przeznaczeniem do produkcji biogazu, wykorzystując korzenie i liście. Wyniki pozwalają na stwierdzenie, że wykorzystanie buraków cukrowych do produkcji biogazu może być podstawą do zwiększenia powierzchni uprawy buraków cukrowych w Polsce, a także do zaadaptowania zamkniętych cukrowni na biogazownie.
PL
Trzyletnie badania wyników produkcyjnych gospodarstw specjalizujących się w produkcji buraka potwierdziły zasadność produkcji buraków cukrowych na Lubelszczyźnie (zwłaszcza w rejonie wschodnim) zarówno z przyczyn korzystnych warunków meteorologicznych i glebowych, jak i wysokich plonów przekraczających średnią krajową. Nie udowodniono statystycznie wpływu wielkości plantacji na wartości uzyskanych plonów. W ramach poszczególnych technologii uprawy (rozpatrując ten sam rejon) występują znaczne wahania wielkości uzyskiwanych plonów. Najwyższy plon uzyskano przy zastosowaniu technologii uproszczonej.
EN
Three-year studies on the production results achieved by farms specialised in sugar beet production have confirmed that sugar beet production in the Lubelszczyzna region (especially in its eastern part) is well-grounded, both due to favourable weather and soil conditions and high crops that exceed the national average. The researchers have not found any statistical proof for the impact of the plantation size on obtained crop values. There are high fluctuations in the obtained crop size for individual cultivation technologies (considering the same region). The highest crop has been obtained using simplified technology.
PL
W pracy przedstawiono ocenę kosztów i nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję buraków cukrowych. Badania przeprowadzono w 3 indywidualnych gospodarstwach, w których zastosowano 3 odmienne technologie uprawy buraków cukrowych. Gospodarstwo A - technologia tradycyjna (18 zabiegów), gospodarstwo B - technologia z przyoraniem międzyplonu na zimę (15 zabiegów), gospodarstwo C - technologia uprawy siewu w mulcz (14 zabiegów).
EN
The study presents both financial costs and energy inputs necessary for sugar beets production. The research was carried out on three individual agricultural farms, on which three different technologies of sugar beet growth were applied. The farm "A" uses the traditional technology (18 procedures), farm "B" applies pre-winter plough of after-crop (15 procedures) and the farm "C" uses mulch-mustard technology (14 procedures).
19
Content available Burak cukrowy jako substrat do biogazowni
PL
W pracy określono potencjał produkcji biogazu z buraka cukrowego, a dokładnie z jego odpadów (przetwórstwa z przemysłu cukrowniczego). Oprócz wykazania, że burak cukrowy to dobrze fermentujący substrat, wskazano także problemy jakie mogą wyniknąć w związku z jego zastosowaniem w instalacji biogazowej. Wiąże się to przede wszystkim z nieodpowiednim przechowywaniem i przygotowaniem substratu, co skutkuje niepożądanym zaburzeniem procesu.
EN
The potential of sugar beet biogas production was determined in the study, particularly its food processing waste from the sugar industry. Apart from indicating that sugar beet constitutes a well fermenting substrate, problems which may result from using this source in the biogas installation were also indicated. First of all, it is connected with improper storage and preparation of the substrate, which results in an undesired disturbance of the process.
EN
The purpose of the work was to identify and analyse production system used in farms specialised in sugar beet growing in Lubelskie Region in order to determine directions for technological improvements. Evaluation of technologies used in sugar beet plantations was carried out for 3 years on the basis of completed questionnaires (standardised survey) and operation sheets. The researchers compared technological errors and positive measures taken by farmers in the scope of individual technologies. The suggestions concerning introducing technological innovations are being implemented in production conditions of the Region only to a little extent.
PL
Celem pracy było rozpoznanie i przeanalizowanie systemu produkcji gospodarstw specjalizujących się w uprawie buraków cukrowych w regionie lubelskim zmierzające do ustalenia kierunków usprawnień technologicznych. Ocenę technologii stosowanych na plantacjach buraków cukrowych prowadzono przez 3 lata w oparciu o wypełnione kwestionariusze (wywiad standaryzowany) i karty technologiczne. Zestawiono błędy technologiczne i korzystne zabiegi wykonywane przez rolników w poszczególnych technologiach. Sugestie wprowadzania innowacji technologicznych realizowane są w warunkach produkcyjnych regionu w niewielkim stopniu.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.