Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek pasywny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Okres letni jest szczególnie trudny do zagwarantowania odpowiednich warunków mikroklimatycznych w obiektach sportowych. Zysk od wewnętrznych źródeł ciepła oraz szczelna obudowa w połączeniu z wysoką temperaturą zewnętrzną mogą łatwo doprowadzić do przegrzania i zachwiania równowagi cieplnej organizmu. W artykule zwrócono uwagę na wpływ przewietrzania nocnego na komfort termiczny w pasywnym budynku hali sportowej. Bazując na badaniach doświadczalnych warunków termicznych w hali, utworzono model obiektu w programie Design Builder. Przez analizy symulacyjne rozpatrywano w programie warunki termiczne, jakie powstają w różnych wariantach wentylacji naturalnej i mechanicznej. Symulacje przeprowadzono dla okresu od 01.05. do 30.06. Zaprezentowane w artykule wyniki mają na celu pokazanie, iż przewietrzanie naturalne w obiekcie o dużej kubaturze jest najskuteczniejszym i najprostszym sposobem ograniczania przegrzewania latem.
EN
It is especially difficult to provide optimal microclimatic conditions in sports facilities during summer time. The internal heat gains and an airtight building insulation, combined with high external temperature can easily lead to overheating and upsetting of the body's thermal balance. This article focuses primarily on the effect of the natural night ventilation on the thermal comfort in a passive sports hall building. Based on experimental studies of thermal conditions in the hall, a simulation model was made using the Design Builder program. Through simulation analysis, the program considered thermal conditions that arise in various scenarios of natural and mechanical ventilation. The simulation was performed from 01th May to 30th June. Results presented in this article show that the natural ventilation in a large volume building is the most effective and the easiest way to reduce overheating in summer.
PL
W perspektywie kolejnych 30 lat mamy do osiągnięcia ambitne cele w zakresie gospodarki bezemisyjnej – zwłaszcza energia zużywana w budynkach ma być odnawialna, a same budynki zero- i plusenergetyczne. Obok ogrzewania duże znaczenie w osiągnięciu wymaganych dla budynków standardów mają izolacje.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze kwestie projektowe i wykonawcze związane z budową domu w standardzie pasywnym. Analizie poddano budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany w miejscowości Ludźmierz (woj. małopolskie). Projekt i budowę obiektu wykonano zgodnie ze standardem pasywnym określonym przez Passive House Institute w Darmstadt.
EN
The article presents the most important design and implementation issues related to building a house to a passive standard. A single-family residential building located in Ludźmierz (Małopolskie Voivodeship) was analyzed. The design and construction of the building is carried out in accordance with the passive standard set by the Passive House Institute in Darmstadt.
5
PL
Uwaga polityków i działaczy gospodarczych z sektora energetycznego skupia się dzisiaj na kwestii uzyskania (bądź nie) neutralności klimatycznej do roku 2050. To efekt przyjętego w Unii Europejskiej kierunku transformacji gospodarczej i energetycznej, będącej dzisiaj motorem wszelkich zmian. Wspomniane zmiany dotykają również sektora ciepłowniczego, który w dokumentach UE stał się od nie tak dawna bardzo ważnym elementem polityki klimatyczno-energetycznej. I nie ma się co dziwić, skoro według szacunków unijnych ciepłownictwo i chłodnictwo odpowiada za ok 50% zużycia energii końcowej. A najważniejszym ogniwem tego łańcucha energetycznego są budynki, które ciepło i chłód konsumują.
EN
The article discusses the problem related to the profitability of investing in passive construction from the point of view of economic calculation and benefits related to environmental protection and energy conservation. The analysis was made to compare the costs of construction and operation of a single-family residential building in two variants: in traditional technology and in passive building standard. The analysis was aimed at providing an answer to the question of whether the construction of a passive house will bring sufficient energy effects to be profitable for the investor. The ROE method was used and is interpreted as a rate of return on the investment financed by the investor. Using the simple payback period method, the number of years after which the investment outlays invested in the project will return on the benefits obtained from the project was calculated. Finally, the economic viability of the investment was assessed by calculating the NPV index. The essence of the article is to indicate optimal solutions that would promote passive construction in Poland by offering, among others, beneficial subsidies for such projects.
PL
W artykule omówiono problem związany z opłacalnością inwestowania w budownictwo pasywne z punktu widzenia rachunku ekonomicznego oraz korzyści związanych z ochroną środowiska i poszanowania energii. Analizie poddana została kwestia porównania kosztów budowy i eksploatacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego w dwóch wariantach: w technologii tradycyjnej oraz w standardzie budynku pasywnego. Analiza miała na celu przyniesienie odpowiedzi na pytanie: czy budowa domu pasywnego przyniesie wystarczające efekty energetyczne aby mogła okazać się opłacalna dla inwestora. Zastosowano metodę ROE, interpretowaną jest jako stopę zwrotu z finansowanych przez Inwestora nakładów. Stosując metodę prostego okresu zwrotu, obliczono liczbę lat, po jakich zainwestowane w przedsięwzięcie nakłady inwestycyjne, zwrócą się z uzyskiwanych z przedsięwzięcia korzyści. Wreszcie dokonano ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji obliczając wskaźnik NPv. Istotą artykułu jest wskazanie optymalnych rozwiązań, które sprzyjałyby propagowaniu budownictwa pasywnego w Polsce oferując m.in. korzystne dofinansowania do takich projektów.
PL
Artykuł dotyczy analiz bilansu energetycznego budynku mieszkalnego wzniesionego w latach 30. XX wieku. Oceniano, czy zaproponowane usprawnienia budynku będą istotne z punktu widzenia możliwości dostosowania go do spełnienia wymagań stawianych budynkom pasywnym. Opracowanie sporządzono na potrzeby właścicieli, którzy kierowani względami sentymentalnymi, widzieli konieczność modernizacji obiektu. Analizy wyników wykonanych obliczeń dla proponowanych wariantowych rozwiązań wskazały na konieczność i zasadność termomodernizacji obiektu. Wykonując analizy, brano pod uwagę rosnące wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród, wskaźnika EP oraz rozwijający się trend wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zaproponowane zmiany modernizacyjne i obliczenia związane z bilansem energetycznym posłużyły do wyboru najkorzystniejszego rozwiązania.
EN
The article concerns the analysis of the energy balance of a residential building built in the 1930s. It was assessed whether the proposed improvements to the building would be relevant in terms of adapting it to meet the requirements for passive buildings. The study was prepared for the needs of owners who, guided by sentimental considerations, saw the need to modernize the facility. Analyzes of the results of calculations made for the proposed variant solutions indicated the necessity and legitimacy of thermomodernization of the object. The analysis took into account the growing requirements for thermal insulation of partitions, the EP indicator and the growing trend of the use of energy from renewable sources. The proposed modernization changes and calculations related to the energy balance were used to select the most advantageous solution.
PL
Zrealizowane w naszym kraju w latach 1960 – 1990 wielorodzinne budynki wielkopłytowe wykazują duże jak na obecne standardy, zapotrzebowanie na ciepło (200 – 300 kWh/m2r). W artykule przedstawiono rozwiązania znacząco zmniejszające energochłonność tego typu budynków. Wskazano przykłady popełnianych błędów zarówno w doborze materiału izolacyjnego, jak i podczas wykonywania prac modernizacyjnych. O skuteczności zastosowanych rozwiązań decyduje w dużej mierze ich zakres, który nie powinien ograniczać się do poprawy parametrów cieplnych przegród o największej powierzchni oraz wymiany stolarki okiennej. Równie ważne są prace polegające na wydzieleniu stref ogrzewanych i nieogrzewanych, eliminacji mostków termicznych, zastosowaniu odzysku ciepła w systemie wentylacji oraz kanalizacji sanitarnej, a także wsparcie ogrzewania budynku oraz ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne czy pompy ciepła.
EN
The multi-family large-panel buildings constructed in our country in the years 1960-1990 show a high demand for heat of 200-300 kWh/m2 per year. The article presents solutions significantly reducing the energy consumption of multi-occupied buildings, with a focus on large-panel buildings. Examples of mistakes made both in the selection of insulation material and during modernization works are indicated. The effectiveness of the applied solutions is largely determined by their scope, which should not be limited to improving the thermal parameters of partitions with the largest surfaces and replacement of window frames. Work involving the separation of heated and unheated zones, the elimination of thermal bridges, the use of heat recovery in the ventilation system or sanitary sewage system, as well as the heating of the building and hot utility water through solar collectors or heat pumps are equally important.
PL
W celu zagwarantowania niezakłóconego funkcjonowania całego systemu kanalizacji grawitacyjnej w budynkach, projektuje się i wykonuje układy napowietrzania na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Najpowszechniejszym, a zarazem najbardziej efektywnym sposobem jest montaż rur wywiewnych pionów kanalizacyjnych. Innym sposobem napowietrzania układów kanalizacji wewnętrznej jest stosowanie zaworów napowietrzających, które działają na zasadzie zaworu zwrotnego umożliwiając zassanie powietrza z pomieszczeń do układu kanalizacyjnego po pojawieniu się w nim podciśnienia, blokując jednocześnie możliwość przedostawania się gazów złowonnych z układu do pomieszczeń. Praktyka wskazuje, że blokada ta nie zawsze jest w pełni skuteczna. Nowe trendy pojawiające się w budownictwie energooszczędnym i pasywnym skłaniają inwestorów do rezygnacji z montażu rur wywiewnych – podyktowane jest to głównie potrzebą minimalizacji strat ciepła przez budynek. Jest to działanie błędne, prowadzące w efekcie do problemów eksploatacyjnych układów kanalizacji wewnętrznej, przyczyniające się do pojawiania się podciśnienia, nieprawidłowego funkcjonowania zamknięć wodnych i rozprzestrzeniania się odorów. Autorzy niniejszego opracowania proponują koncepcyjne rozwiązanie alternatywne, polegające na zastąpieniu rury wywiewnej przy połaci dachowej rurą wywiewną zamontowaną na przyłączu instalacji kanalizacyjnej, zaś zakończenie pionu kanalizacyjnego hermetycznym zbiornikiem, którego zadaniem jest magazynowanie powietrza potrzebnego do napowietrzania układów. Zapas powietrza w układzie pozwala na ograniczenie powstawania w nim podciśnienia co prowadzi do minimalizacji nieprawidłowości pracy instalacji kanalizacyjnej.
EN
Internal sewage in the building works properly if there is atmospheric pressure in all drain lines. Any disturbance of this balance may cause incorrect operation of the entire sewerage system in the building. In order to guarantee the smooth functioning of the entire gravitational drainage system in buildings, aeration systems are designed and implemented on the basis of applicable standards and regulations. The most common and the most effective method is the assembly of exhaust pipes. Another method of aeration of internal sewage systems are vacuum valves, which operate on the principle of a non-return valve, allowing internal air to be sucked into the sewage system after the vacuum appears, while blocking the possibility of air from the system entering the internal air. New trends appearing in energy-saving and passive construction encourage investors to abandon the assembly of exhaust pipes – this is dictated primarily by the need to minimize heat losses through the building. This is an erroneous operation, resulting in operational problems of internal sewage systems, occurrence of underpressure, which results in the spread of odorous gases into the indoor air. The authors of this study propose an alternative solution consisting in replacing the exhaust pipe at the roof slope with the exhaust pipe mounted on the sewage system connection, and ending the sewerage section with a hermetic tank, whose task is to store the air needed to ventilate the systems. The presence of reserve air in the system allows to minimize irregularities in the operation of the sewage system by minimizing the phenomenon of underpressure.
10
Content available Uzyskanie standardu pasywnego
PL
Celem artykułu jest ocena budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w świetle obowiązujących przepisów dotyczących energooszczędności oraz analiza czasów i kosztów jego wykonania w dwóch wariantach klasy energetycznej. W ramach analizy wyliczono bilans strat oraz zysków ciepła, na podstawie którego utworzono wskaźniki charakterystyczne. Następnie zaproponowano rozwiązania pozwalające obniżyć te wskaźniki do poziomu dopuszczalnych według obowiązujących i przyszłych przepisów dla budynków jednorodzinnych pasywnych oraz porównano koszty i czasy realizacji budynku tradycyjnego ze zmodernizowanym w kierunku klasy budynku pasywnego.
EN
Time and cost analysis of the possibility of obtaining a passive standard of a building on a selected example. The thesis presents the energy performance of a semi-detached house, located in Białystok, in compilance with “Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.” currently in force. The residential building was evaluated in the light of existing legislation concerning thermal protection of buildings, comparing the demand for suitable energy for heating and ventilation with the value characterizing the passive building. Based on these results, the object in question was found to meet the applicable requirements for thermal parameters of the building envelope partitions, but the object was not to meet the applicable requirements for the above-mentioned energy demand for buildings of this class. The thesis also summarizes solutions allowing to approach requirements in the field of thermal protection of passive buildings. Then cost estimates and line schedules were created for variants before thermal modernization and for all thermal modernization stages carried out.
EN
The paper analyses the energy-saving building - kindergarten in Zloty Potok. The project was analysed in terms of energy efficiency and meeting the requirements of the passive building. The results of this analysis showed that the building does not meet all of the criteria for a passive building. The next study was a survey of the tenants of the facility. The results obtained from the conducted research indicate very good building assessments. Users are satisfied and feel the comfort of staying in the building. It should be concluded that objects that have not obtained a passive building certificate, but are built in accordance with the passive construction concept, still show very high standards of energy-efficient construction and enjoy the recognition of users. The fulfilment of higher guidelines for thermal insulation and air tightness than those set out in the applicable Polish regulations result in better energy-saving parameters and user satisfaction. At the same time, the research revealed a contradiction between the passive housing guidelines and Polish legislation, especially in correlation with pre-school buildings.
PL
Wraz ze wzrostem zainteresowania budownictwem pasywnym wzrasta zainteresowanie jakością powietrza w tego typu budownictwie. Stan powietrza w budynku uzależniony jest między innymi od sposobu dystrybucji powietrza, świeżości powietrza zewnętrznego oraz od sposobu użytkowania pomieszczeń. W artykule podjęto ocenę badań prowadzonych w obiekcie doświadczalnym Politechniki Poznańskiej (budynek pasywny DoPas PP) dotyczących mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w budynku. Oznaczoną ogólną liczbę bakterii mezofilnych i psychrofilnych, gronkowców, promieniowców, bakterii Pseudomonas fluorescens oraz grzybów mikroskopowych porównano z obowiązującymi przepisami. Otrzymane wyniki porównano z pomiarami realizowanymi w eksploatowanym budynku jednorodzinnym z wentylacją grawitacyjną.
EN
As the interest in passive buildings technology increases, the interest in air quality in this type of buildings increases. Air quality in the building depends among others on the way air distribution in the building, quality of external air and the way rooms usage. The microbiological contamination of indoor air in the experimental facility of Poznan University of Technology (Passive house DoPas PP) was evaluated. The general count of mesophilic and psychrophilic bacteria, the count of staphylococcus (Staphylococcus), the count of Pseudomonas fluorescens bacteria, as well as the general count of microscopic fungi were measured. The results with the existing regulations were compared. The obtained results with the measurements carried out in the singlefamily building being operated with natural ventilation were compared.
EN
Passive house, equipped with a heating system powered by heat pump which uses renewable energy sources, can be the perfect solution for achieving economic benefits, reducing emissions and becoming independent from conventional energy sources, which are depleting gradually. The purpose of this article is to analyze the operating costs of the heat pump in a passive building. Aim of this comparison is also to show the difference in operating costs of a brine to water heat pump with vertical ground exchanger and air to water heat pump. For this purpose, two types of heat generators were selected, and then the annual operating costs were estimated using the Audytor OZC and the Audytor EKO programs. In addition, investment costs in the heat generators were calculated, and the investment variants were compared using the NPV method.
PL
Dom pasywny wyposażony w system grzewczy zasilany pompą ciepła, która wykorzystuje odnawialne źródła energii, może okazać się idealnym rozwiązaniem, które pozwoli na osiągnięcie korzyści ekonomicznych, redukcję emisji spalin oraz uniezależnienie się od konwencjonalnych źródeł energii. Celem artykułu jest analiza kosztów eksploatacji pompy ciepła w budynku pasywnym, jak również określenie różnicy kosztów eksploatacji pompy ciepła solanka-woda z gruntowym wymiennikiem oraz pompy ciepła powietrze-woda eksploatowanej w trybie biwalentnym z niskotemperaturowym kotłem kondensacyjnym. W tym celu dobrano dwa warianty źródeł ciepła, a następnie za pomocą programów Audytor OZC oraz Audytor EKO oszacowano roczne koszty eksploatacyjne. Dodatkowo obliczono koszty inwestycyjne źródeła ciepła, a za pomocą metody NPV porównano oba warianty inwestycyjne.
EN
The article presents an analysis of influence of the LEED certification process to achieve the passive house standard of the building. The purpose of LEED certification is to reduce building energy consumption, water consumption and to reduce building impact on the environment. The passive building is characterized by low energy demand of 15 kWh/(m2* year). Passive buildings are the result of introducing new ideas in the design process of buildings. This article presents the results of the analysis based on example objects. The results show that the LEED certification significantly influences the achievement of the passive building standard.
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu procesu certyfikacji LEED na osiągnięcie przez budynek standardu budynku pasywnego. Celem certyfikacji LEED jest zmniejszenie energochłonności obiektu, zużycia wody oraz zmniejszenie jego wpływu na otoczenie. Budynek pasywny charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na energię wynoszącym 15 kWh/(m2* year). Budynki pasywne są wynikiem wprowadzenia nowych idei w procesie projektowania budynków. Artykuł przedstawia wyniki analizy na podstawie przykładowych obiektów. Wyniki pokazują, że certyfikat LEED w znaczny sposób wpływa na uzyskanie standardu budynku pasywnego.
PL
Artykuł przedstawia wyniki półtorarocznych badań i pomiarów parametrów elektrycznych instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w Parku Naukowo–Technologicznym Euro-Centrum Katowice. System wyposażony jest w połączone szeregowo moduły fotowoltaiczne różnych typów, które za pośrednictwem falowników przekazują energię elektryczną do sieci wewnętrznej budynków. Za pomocą urządzenia do monitoringu i archiwizacji danych, parametry elektryczne instalacji fotowoltaicznych przekazywane są do centrum gromadzenia danych, gdzie są magazynowane oraz udostępniane do obliczeń i analiz naukowych.
EN
The article presents the results of year and a half of tests and measurements of electrical parameters of photovoltaic systems installed in the Science and Technology Park Euro-Centrum Katowice. The system is equipped with a series-connected photovoltaic modules of different types, which through inverters transmit electrical energy to the inner buildings. Using a device for monitoring and archiving data, electrical performance of photovoltaic systems they are transmitted to the data collection center, where they are stored and made available for calculations and scientific analysis.
16
Content available remote Komfort wewnątrz budynków pasywnych
PL
W artykule przedstawiono kwestię komfortu wewnątrz budynków pasywnych jako komfortu środowiskowego, obejmującego poza percepcją środowiska cieplnego wrażenia wizualne, akustyczne, dotykowe czy zapachowe. Przedstawiono także uzasadnienie dla uwzględnienia zjawisk z zakresu psychologii. Tłem do rozważań jest zrównoważony rozwój oraz energooszczędność na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji budynku. Budownictwo przyjazne środowisku wymaga realizacji w sposób, który będzie miał jak najmniejszy wpływ na środowisko. W ramach oceny komfortu należy więc uwzględniać rzeczywiste potrzeby użytkowników budynków w powiązaniu z ich cechami osobniczymi, aktywnością w użytkowanych pomieszczeniach oraz nastawieniem czy proekologiczną świadomością.
EN
In this paper, an indoor comfort in passive (solar) buildings is presented as the perception of the environment beyond thermal sensations and comprising visual, acoustic, tactile and olfactory ones. An argument for inclusion of psychological phenomena is also given. The background to the considerations is the sustainable development and energy saving at every stage of planning, construction and running the building. Environmentally-friendly building requires that impact on the environment is minimised. This is why assessment of occupant's comfort must consider actual needs in relation to their individual traits, level of activity in the spaces used as well as their pro-ecology stance.
PL
W artykule dokonano szczegółowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa niskoenergetycznego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, a w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa niskoenergetycznego.
EN
In this article you can find a detailed overview of the legal regulations concerning low-energy building industry sector in the European Union and their implementation in the Polish legal system. There is also a discussion of the consequences of the legal regulations introduced in the low-energy building industry area for investors, designers and companies operating in the construction industry. However, the European Union, including Poland, has not yet introduced complete and comprehensive legislation exclusively regarding the low-energy building industry.
18
Content available remote Energooszczędne murowane budynki wykonane z ABK
PL
Zgodnie z ogólnymi kierunkami zmierzającymi do poprawy zużycia energii w budynkach o masywnej konstrukcji wiele takich budynków zaprojektowano i zbudowano w ostatnich latach, które pomogły wyznaczyć przyszłe standardy w budownictwie w Europie. Zgodnie z danymi literaturowymi pierwszy budynek o małym zużyciu energii został zbudowany w Kassel w 1986 roku, zapewniający jednostkowe zużycie energii na ogrzewanie budynku i wody nie przekraczające 60 kWh/(m2a). Stosowanie masywnych materiałów budowlanych o małym przewodnictwie cieplnym odgrywało także ważną rolę w stosowaniu materiałów o dobrej izolacyjności cieplnej, które wykorzystują źródła odnawialnej energii. Stosowanie prostych elementów budowlanych w celu uniknięcia mostków cieplnych, a także pomyłek konstrukcyjnych nawet przez niedoświadczonych pracowników, jest w dalszym ciągu ważną potrzebą praktyczną. W oparciu o szereg przykładów w artykule wykazano, że konstrukcje monolityczne są odpowiednie do zachowania obowiązujących obecnie wymagań w zakresie energii i w jaki sposób może to być osiągnięte.
EN
In line with the general trend to improved energy-related properties of buildings in massive construction, many massive buildings have been designed and built in recent years, which have proactively observed and helped to determine the specification of future building standards in Europe. According to Institut für Wohnen und Umwelt GmbH, the first low-energy house was built in Kassel in 1986 with an area-related energy demand for hot water and heating of only 60 kWh/(m2a). The use of massive building materials with low thermal conductivity played a similarly important role in this case to the increasing use of thermal insulation materials and new building services technology using renewable energy sources. Keeping the constructional details simple to build by tradesmen in order to avoid thermal bridging and useless building mistakes was and is still an important practical requirement. With the help of examples, the article demonstrates that monolithic construction is suitable for compliance with current energy-related requirements and how this is carried out.
PL
W artykule omówiono możliwości realizacji pasywnego budynku agroturystycznego na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Scharakteryzowano warunki klimatyczne regionu, który przyjęto jako lokalizację analizowanego budynku. Omówiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i instalacyjne zastosowane w projektowanym obiekcie. Zaprezentowano wyniki obliczeń uzyskane w programie Audytor OZC oraz porównano je z wymaganiami stawianymi dla budynków pasywnych.
EN
The paper presents the feasibility of passive agrotourism building in the region of Jura Krakowsko-Częstochowska. The climatic conditions of the region, which was adopted as the location of the analyzed building were characterized. Construction and material solutions and installation applied in the proposed facility were discussed. The results of the calculations obtained in the Auditor OZC were presented and compared with the requirements for passive buildings.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.