Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo zrównoważone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W pracy scharakteryzowano modyfikację gipsu budowlanego poprzez dodatek do niego mikrosfer. Przedstawiono koncepcję stanowiska pomiarowego działającego na zasadzie pomiaru parametrów cieplnych metodą „gorącego drutu”. Zbadano wpływ zastosowanego mikrododatku na parametry cieplne gipsu. Podsumowanie zawiera interpretację otrzymanych wyników i ocenę zasadności stosowania badanego dodatku w odniesieniu do problematyki oszczędności energii.
EN
The work characterizes the modification of building gypsum by adding microspheres. The concept of the measuring station based on the measurement of thermal parameters by the hot wire method was presented. The effect of the applied microadditive on the gypsum thermal parameters was investigated. The summary contains the interpretation of the results obtained and an assessment of the appropriateness of using the test additive in relation to the issue of energy saving.
2
Content available remote Beton konopny do zastosowania w zrównoważonym budownictwie
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę betonu konopnego (ang. hempcrete) na podstawie przeglądu literatury oraz własnych badań wstępnych. Beton konopny jako kompozyt nie został dokładnie zbadany, a jego skład unormowany pomimo tego, że składa się z dobrze znanych komponentów oraz szeroko opisanych w literaturze. Charakteryzuje się małym współczynnikiem przenikania ciepła i dużą jego akumulacją, co wpływa na poprawę komfortu cieplnego użytkowników budynków. Porowatość kompozytu przekłada się także na dobrą izolacyjność akustyczną – coraz ważniejszy parametr we współczesnym budownictwie. Ujemny ślad węglowy stawia go na piedestale wśród innych ekologicznych materiałów. Beton konopny jest paroprzepuszczalny, a więc reguluje wilgotność względną w pomieszczeniach, dzięki czemu nie ma obawy o rozwój mikroorganizmów w przegrodzie.
EN
The article presents the characteristics of hemp concrete on the basis of a literature review and own experience with preliminary research. This material, as a composite, has not been thoroughly studied and its composition is standardised, despite the fact that it consists of well-known, used and widely described components. It is characterized by a low coefficient of heat penetration with high heat accumulation, which greatly improves the conditions of thermal comfort for users. The level of porosity of the composite also translates into acoustic insulation, which is becoming an increasingly important parameter for modern construction. Negative carbon foot print putsit on the pedestal among other ecological materials. Hemp concrete is vapour-permeable, so it regulates the relative humidity in rooms, so there is no concern about the development of microorganisms in the partition.
EN
The article presents the concept of using energy waste as an alternative material to natural aggregate and cement, which is one of the elements of sustainable construction. Because the amount of ash produced annually by power plants is very high, its use in the construction sector would allow for its significant elimination from the landfills of polluting components. The use of ash as a substitute for cement, as well as the replacement of natural aggregate by ash sintering process for the production of light concretes would be a big step towards sustainable construction, whose integral point is the implementation of technologies allowing for the integration of construction with the environment. Current knowledge allows for the development of technologies for the production of lightweight concretes based on energy waste materials using alkalis with properties similar to or better than those of traditional lightweight concretes. This is extremely important from environmental protection, and at the same time is an alternative technology for the production of lightweight concretes when natural resources are exhausted.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję wykorzystania odpadów energetycznych, jako materiału alternatywnego dla kruszywa naturalnego i cementu, jako jeden z aspektów budownictwa zrównoważonego. Z uwagi na fakt, że ilość wytwarzanego rokrocznie popiołu przez zakłady energetyczne jest bardzo duża, jego wykorzystanie w sektorze budownictwa pozwoliłoby na znaczne jego wyeliminowanie z hałd składowych zanieczyszczających środowisko. Wykorzystanie popiołu w zastępstwie cementu, a także zastąpienie kruszywa naturalnego kruszywem popiołoporytowym, powstałym w procesie spiekania popiołu, do produkcji betonów lekkich stanowiłoby duży krok w kierunku budownictwa zrównoważonego, którego integralnym punktem jest wdrażanie technologii pozwalających na współgranie budownictwa ze środowiskiem. Współczesne technologie oraz wiedza pozwalają na opracowanie technologii wytwarzania betonów lekkich na bazie surowców odpadowych energetycznych przy wykorzystaniu alkaliów o właściwościach zbliżonych bądź lepszych od właściwości tradycyjnych betonów lekkich. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, a także stanowi alternatywną technologię wytwarzania betonów lekkich w razie wyczerpania surowców naturalnych.
PL
W artykule przedstawiono elementy analizy konstrukcyjnej i architektonicznej zrównoważonego luksusowego wieżowca mieszkalnego Agora Tower w Tajpej na Tajwanie, który stanowi symbol architektury współczesnej. Forma budynku została zainspirowana przez podwójną heliakalną strukturę ludzkiego DNA i może być określana jako performatywna, gdyż jej ukształtowanie wynika z efektywnej realizacji postawionych celów projektowych. Zaprojektowany kształt budynku znacząco zmniejsza jego podatność na oddziaływanie wiatru, które jest charakterystyczne dla budynków wysokich. Projekt budynku wpisuje się w trend zielonych wieżowców, wykazując doskonałe połączenie nauki i technologii wykorzystującej przyrodę do pomocy otaczającemu środowisku. W budynku zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań umożliwiających redukcję zużycia energii elektrycznej i wody. Roślinność umieszczona na 40% powierzchni elewacji wywołuje wyraźny kontrast pomiędzy białym kolorem fasady a zielenią. Powstały obraz geometrycznego naturalizmu daje nie tylko wyjątkowy efekt estetyczny, ale także pozwala na obniżenie temperatury otoczenia.
EN
The paper presents elements of structural and architectural analysis of the sustainable luxury residential skyscraper Agora Tower in Taipei (Taiwan), which is a symbol of contemporary architecture. The form of the building was inspired by the double helical structure of human DNA and can be described as performative, because its shape results from the effective implementation of the set design goals. Designed shape of the building significantly reduces its vulnerability and inadequate damping of vibrations caused by the impact of the wind which is typical for high-rise buildings. The building design goes in line with the green skyscrapers trend, demonstrating the perfect combination of science and technology that uses nature to help the surrounding environment. The building uses many innovative solutions that reduce the consumption of electricity and water. Vegetation located on 40% of the facade surface evokes a clear contrast between the white colour of the facade and the greenery. The finale image of geometric naturalism not only gives a unique aesthetic effect, but also allows to lower the ambient temperature.
6
Content available remote Zrównoważona Wioska Kulturalna 2 w Dubaju
PL
W artykule opisano projekt, który uzyskał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie studenckim na opracowanie koncepcji jednej z dzielnic tzw. Wioski Kulturalnej 2 w Dubaju. Konkurs ma na celu promocję działań zmierzających do redukcji śladu węglowego, a zarazem znalezienie pomysłów na rozwiązania urbanistyczne i architektoniczno-budowlane, które mogą zostać wykorzystane przez władze miasta na terenach rozwojowych.
EN
The article describes a project that received a distinction in an international student competition for the development concept for one of the districts of the so-called Cultural Village 2 in Dubai. The competition aims to promote activities dedicated on reducing the carbon footprint, and at the same time finding ideas for urban and architectural-construction solutions that can be used by the city authorities in development areas.
PL
W artykule przedstawiono zintegrowanie semitransparentnych systemów fotowoltaicznych (STPV) z przeszkleniami budynków oraz poziom sprawości uzyskiwanej w przypadku różnych rodzajów ogniw. Scharakteryzowano aspekty komfortu termicznego oraz wizualnego, na które istotny wpływmają opisane systemy oraz wyniki badań dotyczące preferencji użytkowników pomieszczeń biurowych w tym zakresie. Przedstawiono również informacje związane z poszczególnymi etapami produkcji elementów fotowoltaicznych i wynikający z nich poziom emisji zanieczyszczeń. Scharakteryzowano idee zrównoważonego rozwoju, wskazano potrzeby jej zastosowania w budownictwie i przedstawiono ogólne założenia projektowe. Opisano badania mające na celu poprawę stabilności, wydajności oraz odporności na czynniki zewnętrzne ogniw perowskitowych oraz działania zmierzające do usunięcia z ich struktury szkodliwego ołowiu, a także problem szczelności ogniw DSSC w przypadku zastosowania ciekłego elektrolitu.
EN
The article presents solutions for integrating semitransparent photovoltaic systems (STPV) with building glazing. The level of efficiency for different types of solar cells was shown. The aspects of thermal and visual comfort which depends on described systems are characterized, and research results on the occupants preference of office space are shown. The article has been described the photovoltaic module production stages and the resulting level of emitted pollutants. The ideas of sustainable development were characterized and the reasons of their application in construction were pointed out. General project assumptions were presented. Research has been described aimed at improving stability, efficiency and resistance to external factors of perovskite cells and actions aimed at removing harmful lead from their structure. The problem of tightness of DSSC cells in the case of the use of liquid electrolyte is also presented.
8
Content available remote Polski sektor budowlany a GOZ
PL
Zamknięcie obiegu surowców w gospodarce jest wyzwaniem, przed którym stoi obecnie wiele krajów europejskich, w tym także Polska. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), której nadrzędnym celem jest zapewnienie efektywnego przepływu surowców, energii, pracy i informacji w taki sposób, aby możliwe było „odbudowanie” zaangażowanych zasobów ludzkich i środowiskowych, została wskazana jako remedium na załagodzenie skutków gospodarczych wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego. W przypadku budownictwa, proces transformacji w kierunku GOZ wymaga podejścia holistycznego, angażującego wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, na wszystkich etapach cyklu życia wyrobu. W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z procesem transformacji polskiego budownictwa w kierunku GOZ.
EN
Many European countries, including Poland face the challenge related to the closing of the natural resources flow in national economies. The concept of Circular Economy (CE) whose the overarching goal is to ensure the efficient flow of raw materials, energy, work and information in such a way that it is possible to "rebuild" the involved human and environmental resources has been indicated as a remedy for the mitigation of economic effects resulting from excessive exploitation of the environment natural. In the case of construction, which is one of the most resource-consuming sectors, the process of the transition towards CE requires a holistic approach, involving all actors in the supply chain at all stages of the product life cycle. This article discusses selected issues related to the process of a transition of Polish construction towards CE.
PL
Zainteresowanie budownictwem zrównoważonym, zwanym również "budownictwe zielonym", "budownictwem ekologicznym", " green building" jest bardzo szybko rozwijającym się trendem. Wyznacznikiem spełnienia wymagań budynku zrównoważonego jest uzyskanie przez obiekt certyfikatu określonego jako tzw. certyfikat wielokryterialny. Inna używana na to nazwa to certyfikat środowiskowy lub certyfikat zielonego budynku.
EN
In the article, there are introduced the selected design and executive aspects of low-energy buildings in relation to binding legal regulations. The integral part of this article are calculations and analyses concerning the thermal quality of low energy buildings and factors which form their energy consumption. Proper shaping of material sets for external envelopes and their junction in thermal and humidity aspects essentially influences building needs for energy and pollution emission of the natural environment.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty projektowe i wykonawcze budynku niskoenergetycznego w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Integralną część pracy stano- wią obliczenia i analizy dotyczące jakości cieplnej elementów obudowy budynków niskoenergetycznych oraz czynników kształtujących ich energochłonność. Poprawne ukształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym w istotny sposób wpływa na zapotrzebowanie budynku na energię i emisję zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
11
Content available remote Doskonalenie jakości wyrobów budowlanych z wykorzystaniem punktów kontroli
PL
Efektywne zarządzanie jakością stanowi czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa. Środki zarządzania jakością obejmują planowanie jakości, kontrolę jakości, zapewnienie jakości i poprawę jakości. Celem badań było zdiagnozowanie w punktach kontroli jakości stanu studni kablowej oraz precyzyjne określenie przyczyn, w stosunku do których odpowiednie działania zapobiegawcze mogłyby w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia liczby niezgodnych wyrobów. Dodatkowo celem było zaproponowanie sekwencji działań wspomagających analizę problemów produkcyjnych (występowanie niezgodności w badanym wyrobie). W związku z rosnącą liczbą reklamacji w przedsiębiorstwie oraz brakiem analiz przyczyn zaistniałej sytuacji zastosowano sekwencje metod zarządzania jakością, dzięki czemu sklasyfikowano niezgodności występujące w wyrobach pod kątem ich istotności oraz częstości występowania (diagram Pareto-Lorenza). Dodatkowo wykonano analizę przyczyn niezgodności (metoda 5Why?). Najistotniejszą niezgodnością w badanym wyrobie są pęknięcia dolnej części wyrobu, czego przyczyną są niskie kwalifikacje pracowników.
EN
Effective quality management is a factor that determines the development of a company. Quality management measures include quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement. The aim of the research was to diagnose the condition of a cable well at quality control points and to precisely define the reasons why appropriate preventive measures could significantly contribute to the reduction of the number of non-compliant products. Additionally, the aim was to propose a sequence of actions supporting the analysis of production problems (occurrence of incompatibilities in the tested product). Due to the growing number of complaints in the company and the lack of analysis of the causes of the situation. Sequences of quality management methods were applied, thanks to which inconsistencies occurring in products were classified in terms of their significance and frequency of occurrence (Pareto-Lorenza diagram). Additionally, the analysis of the reasons for non-compliance was performed (method 5Why?). The most important inconsistency in the tested product are cracks in the bottom part of the product, which is caused by low qualifications of the employees.
PL
Dachy stanowią nieodłączny element budynków, które natomiast kształtują przestrzeń i krajobraz miejski. Na terenach zurbanizowanych pod zabudowę przeznacza się kilkaset metrów kwadratowych powierzchni dziennie. Wpływa to na zmniejszanie się terenów zielonych, co prowadzi do pogorszenia się jakości powietrza i mikroklimatu oraz do zmniejszenia bioróżnorodności. W celu utrzymania odpowiedniego areału powierzchni biologicznie czynnych konieczne jest znalezienie nowych sposobów na wprowadzenie zieleni do miast. Zachowanie niezmienności ekologicznej i odzyskanie zabudowanej przestrzeni umożliwia tworzenie zielonych dachów oraz fasad na istniejących i nowo projektowanych budynkach. Takie postępowanie wpływa korzystnie nie tylko na oddziaływanie budynku na środowisko miejskie, ale również pozwala wykorzystać każdy skrawek powierzchni w sposób wielofunkcyjny. W obliczu wysokich cen nieruchomości gruntowych projektanci poszukują ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Takie nowatorskie projektowanie pozwala na bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym społeczności miejskiej. Celem pracy jest przybliżenie problematyki projektowania dachów zielonych jako działania nowoczesnego i proekologicznego. W pracy zawarto przegląd literatury i zaprezentowano ciekawe pozycje dotyczące tego zagadnienia.
EN
Roofs are an integral part of buildings that shape the urban landscape. So much so that every day several hundred square meters are allocated for construction. This impacts already shrinking green areas, which could further lead to a deterioration of air quality, micro-climate, and overall biodiversity. In order to maintain a sustainable area of biologically active surfaces, it is essential to find new ways of introducing greenery into cities. One way is through preserving ecological immutability and reclaiming the built-in rooftop spaces that allow the creation of green roofs and façades on existing and newly designed buildings. Not only does it affect the building's environmental impact, but it also allows the use of such surface area in a multifunctional way. Designers faced with high prices of the land property market are seeking ecological and economical solutions. This innovative way allows direct contact with the natural environment within the urban community. The aim of the work is to present the problems related to roof tiles as a modern and ecological means. The paper contains a review of the literature and presents in a tabular format interesting items related to this issue.
13
EN
The aim of the article is to analyze existing foreign experiences presented in the literature in the field of estimating demolition waste and their applicability in Poland condition. Using the case study method for more than a dozen objects, the authors prove the necessity to verify the suitability of the proposed models in relation to regional conditions (e.g. climatic conditions, local technologies, etc.). The amount of concrete waste from demolition of objects made in the analyzed technology is characterized by a low coefficient of variation, especially in the case of public facilities and is only 10%. However, in the case of residential buildings, the volatility was 16,7%. The calculated average index of concrete waste was compared with the two literature models. The results obtained differ from the values obtained from the models. Based on an analysis of the advantages and disadvantages of the selected models and their assumptions, a proposal has been formulated for the development of an effective tool for estimating demolition waste taking into account regional specific conditions together with the concept of sustainable construction. The focus was on waste from demolition of concrete objects.
PL
Prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami ukierunkowanej na ich odzysk, jest realizacją współczesnej koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podstawowym wymaganiem realizacji procesów odzysku odpadów jest ich selekcja. W przedsięwzięciach budowlanych prowadzenie prac rozbiórkowych w systemie dekonstrukcji z selekcją odpadów wiąże się z ponoszenie większych kosztów operacyjnych na etapie rozbiórki obiektu niżeli w przypadku klasycznego wyburzenia [8]. Selektywnie zebrane odpady dają jednak możliwość rekompensaty poniesionych kosztów na etapie gospodarowania nimi. Wartość surowców z odzysku jak i koszty utylizacji odpadów są zróżnicowane, stąd ważnym elementem przedsięwzięcia budowlanego polegającego na rozbiórce obiektu jest więc ocena ilościowa i jakościowa generowanych odpadów zgodnie z katalogiem odpadów [18]. W światowej literaturze przedmiotu można odnaleźć opracowane modele do szacowania ilości odpadów z rozbiórek obiektów i mają one dobre doświadczenia w tym względzie. Jednak, z uwagi na zmienne uwarunkowania klimatyczne, tradycje technologiczne, oraz przyjęte (krajowe) podejścia projektowe, możliwość zastosowania tych modeli w warunkach krajowych wymaga co najmniej ich weryfikacji. Celem artykułu jest analiza istniejących doświadczeń w zakresie szacowania odpadów. Skoncentrowano się na odpadach z rozbiórek obiektów betonowych. Stosując metodę „case study” dla kilkunastu obiektów, autorki w niniejszej publikacji dowodzą o braku możliwości bezkrytycznego zastosowania istniejących modeli szacowania odpadów do warunków krajowych.
PL
W czasach postępującego rozwoju urbanistycznego ogromne znaczenie odgrywa harmonijne wkomponowanie nowych budynków w istniejące już otoczenie oraz uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych i klimatycznych regionu. W światowych trendach wyraźnie zaznacza się chęć kreowania architektury nowoczesnej i innowacyjnej a przy tym ściśle związanej z lokalną kulturą i tradycją. Projektowanie architektury zrównoważonej oraz bliskiej idei krytycznego regionalizmu zyskuje więc na coraz większej popularności. Jednym z założeń tej koncepcji jest bezpośrednie, dialektyczne obcowanie budynku z naturą. Kenneth Frampton opisuje, że podstawową cechą krytycznego regionalizmu jest „place-form”, czyli kształtowanie architektury silnie związanej z miejscem i terenem, na którym się znajduje, uwzględniającej grę światła, topografię oraz warunki klimatyczne. W niniejszym artykule przeanalizuję wybrane współcześnie zbudowane w Europie enoteki jako architekturę ściśle związaną przez swoją funkcję z terenami zielonymi. Postaram się odpowiedzieć na pytanie czy budynki te stworzone dla potrzeb ludzi szanujących przyrodę i czerpiących przyjemność z obcowania z nią mogą być przykładem wzorcowych rozwiązań dla projektów uwzględniających zachowanie walorów środowiska naturalnego.
EN
In the times of increasing urban development, harmonious incorporation of new buildings into the existing surroundings and taking into consideration environmental and climate conditions of the region plays a major role. Creating modern and innovative architecture closely connected to local culture and tradition is clearly visible in global trends. Designing sustainable architecture related to the idea of critical regionalism gains more and more popularity. One of the presumptions of this concept is direct, dialectic contact of the building and nature. According to Kenneth Frampton, the fundamental characteristic of critical regionalism is “place-form”, i.e. creating architecture closely connected to the place and terrain it occupies, taking into account lighting, topography, and climate. In this paper, I will analyse selected contemporary European wineries as examples of architecture closely connected with green areas due to their function. I will try to answer the question whether these buildings, created for people respecting and enjoying the nature, can be considered exemplary solutions for designs aiming at maintaining environmental values.
PL
W budownictwie, istotnym dziale gospodarki, wdrożono strategię zrównoważonego rozwoju opartego na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym. Konieczna jest zmiana podejścia do planowania, w tym projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań cyklu ich życia. W artykule przedstawiono metodę szacowania kosztów w cyklu życia (LCC) na przykładzie budynku mieszkalnego. Szczególną uwagę zwrócono na składniki kosztów w fazach cyklu życia oraz trwałości elementów obiektu budowlanego z ich konsekwencjami kosztowymi. W celu przeprowadzenia analizy LCC z wykorzystaniem dyskontowania posłużono się programem Primavera Pertmaster do planowania i analizy przedsięwzięć. Podjęcie tak sformułowanego problemu jest szczególnie ważne, ponieważ konieczne jest dostosowanie standardów dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie do potrzeb analizy w ujęciu LCC. Na mocy zmienionego prawa zamówień publicznych w Polsce podejście LCC stało się obowiązujące, jednakże o formie implementacji zadecydują szczegółowe rozporządzenia wykonawcze powiązane z prawem budowlanym.
EN
In construction, an important branch of national economy, implemented is sustainable development strategy based on three pillars: economic, social, environmental. It is necessary to change the approach to the planning, including the design of building objects with taking into account the conditions of theirs life cycle. The article presents the lifecycle costs (LCC) estimation method on the example of residential building. Particular attention is directed to the cost components for the phases of the life cycle and the durabilities of the building elements with theirs cost consequences. In order to analyze the LCC with using of discounting was used Primavera Pertmaster software for planning and analysis of projects. Adoption of formulated problem is particularly important because necessary is aligning the standards of design and estimate documentation for purposes of analysis in terms of LCC. Under changed public procurement law in Poland LCC-approach has been made mandatory, but target form will decides the detailed implementing regulations connected with construction law.
EN
The article presents the concept of using construction waste as an alternative to natural aggregates in sustainable construction. Due to the fact that the quantity of concrete produced per year is very large, its complete processing would make it possible to produce large quantities of secondary aggregate. Reuse of recovered debris involves the need to recycle it. Therefore, technologies should be implemented to allow the use of raw materials Recovered and waste treatment should ensure that the highest quality raw material is obtained. Contemporary technologies and knowledge allow for the development of a method that will allow for complete debris remediation as well as the cost reduction of the entire technological process. It is extremely important from the point of view of environmental protection and economic account.
PL
W artykule przedstawiono elementy analizy architektonicznej i konstrukcyjnej najbezpieczniejszego ekologicznego wieżowca świata One World Trade Center, symbolu Nowego Jorku zlokalizowanego na dolnym Manhattanie. Budynek poza oczywistym symbolicznym wymiarem mówiącym o przyszłości i nadziei jest pokazem najbardziej zaawansowanych technologii. Dzięki nim projekt 1WTC przewyższa wymagania norm budowlanych Nowego Jorku i wyznacza nowe standardy dla projektowanych budynków wysokościowych. Wieżowiec ma formę ośmiościanu opartą na prostopadłościennej podstawie, przypominającą naturalny kryształ. Wraz ze wzrostem wysokości jego krawędzie są ścięte skośnie co znacząco zmniejsza oddziaływanie wiatru i stanowi główny wyznacznik przy projektowaniu wieżowców w Nowym Jorku. Artykuł przedstawia zastosowane rozwiązania projektowe z punktu widzenia innowacyjnej architektury, konstrukcji, założeń urbanistycznych, elementów bezpieczeństwa i budownictwa zrównoważonego. Zespół projektowy zastosował najnowocześniejsze metody optymalizacji wydajności energetycznej budynku, usuwania odpadów i zanieczyszczeń, oszczędzania wody, jakości powietrza i redukcję wpływu zabudowy. One World Trade Center otrzymał złoty certyfi kat LEED jako budynek energooszczędny i dlatego stanowi ciekawy przypadek realizacji współczesnej myśli projektowej. Jako metodę badawczą autorzy artykułu przyjęli metodę obserwacyjną, porównawczą i krytyczną.
EN
This article presents elements of architectural and structural analysis of the safest and most environmentally-friendly skyscraper of One World Trade Center, which is the new symbol of New York located in Lower Manhattan. This building apart from the obvious symbolic dimension of the future and hope is a showcase of the most advanced technology. Because of this, the 1WTC design exceeds New York’s building standards and sets new standards for new high-rise buildings. This skyscraper is an octahedron based on a rectangular base, resembling a natural crystal. As the height increases, its edges are chamfered, signifi cantly reducing the impact of the wind, which is a major determinant in the design of high-rise buildings in New York. The article presents design solutions from the point of view of innovative architecture, construction, urban design, security and sustainable building. The design team used state-of-the-art methods to maximize the effi ciency of the building, minimize waste and pollution, save water, improve air quality and reduce the impact of other buildings. One World Trade Center received the LEED Gold Certifi cate as an Energy-Effi cient Building.
19
Content available remote Znaczenie ewolucji wspólnotowych podstaw prawnych budownictwa niskoenergetycznego
PL
Od lat osiemdziesiątych XX wieku budownictwo niskoenergetycznego rozprzestrzenia się na całym świecie. W niniejszej pracy dokonano szczegółowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa niskoenergetycznego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, a w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa niskoenergetycznego.
EN
Since the 80. the low-energy building industry has been spreading all over the world. In this paper you can find a detailed analysis of legal regulations concerning low-energy building industry sector in the European Union. We have also discussed the consequences of the legal regulations introduced in the low-energy building industry area, which might be useful for investors, designers and companies from construction industry. However, the European Union, including Poland, has not introduced any legal regulations exclusively regarding low-energy building industry.
EN
Sustainable development of built environment is necessary much more than in the past, but a very stringent monitoring of environmental impacts is needed to get economic balance and social acceptance of the constructions. Green economy generates new jobs and the new culture, but reliable assessment of net green revenues is still lacking. Moreover, construction sector faces with more than 50% of waste generated in total scale, 40% of all consumed energy, and 35% of CO2 released emissions. This study aims to provide more insights in green sectors, and the evaluation of sustainability. Green public procurement along with the circular economy was found as the right measure towards green sustainability where environmental, economic, and social aspects are harmonized.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.