Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w budownictwie wodnym uwarunkowana jest nie tylko ich składem, strukturą i sposobem wbudowania, ale także warunkami pracy, tj. stałym lub okresowym kontaktem z wodą pod ciśnieniem oraz ekspozycją na czynniki atmosferyczne. Ostatnie z wymienionych czynników są szczególnie ważne, gdy uszczelniony ekranem asfaltobetonowym górny zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej znajduje się wysoko w górach, gdzie panują surowe warunki atmosferyczne. W pracy omówiono zmiany stanu technicznego przykładowego ekranu asfaltobetonowego pracującego w takich właśnie warunkach.
EN
The durability of bituminous mixtures used in water engineering does not depend solely on their composition, structure and method used for embedding, but also their working conditions, such as constant or periodic contact with water under pressure and exposition to atmosphere. The latter factors are especially important when asphalt-concrete is used for impervious facing (lining) of the embankments of upper reservoirs in pumped-storage power plants located high in mountainous regions, where severe atmospheric conditions are present. The paper discusses changes in the technical condition of asphalt concrete slope facing working in such environments.
2
PL
Delta Rzeki Perłowej niezupełnie przypomina rejon zatoki San Francisco, aglomeracje wokół Zatoki Tokijskiej czy Nowego Jorku. Jest jednak bezsprzecznie jedną z największych stref transportowo-przeładunkowych na świecie, z takimi portami morskimi jak Hongkong, Shenzhen i Kanton (Guangzhou) z trafiającymi tu rocznie ponad 63 mln kontenerów (TEU), oraz licznymi lotniskami wokół zatoki, obsługującymi 140 mln pasażerów.
3
Content available Lizboński most wiszący ponte 25 de Abril
PL
Sukces Johna Roeblinga polegający na budowie mostu wiszącego przez Niagarę w 1855 r. dał przekonanie, że możliwe jest poprowadzenie linii kolejowej w tego typu konstrukcji. Kilka lat później zaprojektowanie przez Roeblinga mostu Brooklińskiego (ukończonego przez Washingtona i Emilię w 1883 r.), uważanego przez wielu za największe osiągnięcie inżynierii lądowej XIX w., otworzyło drogę do budowy mostów wiszących o długich przęsłach.
PL
Początek drugiej połowy XVIII wyznaczył stuletni okres dominacji budownictwa kanałowego w rozwoju transportu, znacznie przyczyniając się do przemysłowej rewolucji i współczesnego kształtu świata zachodniego. W kulturze materialnej wyznaczył też początek nowożytnej inżynierii cywilnej. Wielu budowniczych kanałów podjęło dalsze wyzwania inicjując w kolejnym stuleciu etap dominacji transportu kolejowego. W tych samych latach kiedy Francis Egerton, Trzeci Książę Bridgewater, z Jamesem Brindleyem zbudowali kanał do Manchester, rozpętując w Anglii manię kanałową (1761) i kiedy zegarmistrz Francois Zacharia samotnie uporał się z problemami koncesji, rozpoczynając pracę przy francuskim kanale „dwóch mórz” (1763), Wielki Książę Litewski, wojewoda wileński Michał Kazimierz Ogiński w 1765 roku podjął się patronatu nad budową 50-kilometrowego Kanału Telechańskiego (dzisiaj Ogińskiego, Aginskiego) na Polesiu. Roli Wielkiego Brindleya w tym przypadku podjął się oficjalista Księcia, Mateusz Butrymowicz. Do 1788 roku budował na poleskich bagnach groble i drogi, a na bagnistych terenach zalewowych stworzył folwark o oryginalnej strukturze agrarnej i logistycznej. Odznaczył się ożywioną aktywnością parlamentarną na rzecz reform gospodarczych, finansów oraz budowy infrastruktury transportowej. Okres kolejnych wojen i upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przełomie wieków doprowadziły do zniszczenia materialnych śladów jego działalności. W artykule przedstawia się rezultat studiów oraz hipotezy dotyczące ich kształtu, lokalizacji oraz metod i technologii budowy.
EN
The beginning of the second half of the 18th century was the onset of a hundred-year-long era in the development of transportation dominated by canal construction, which contributed to industrial revolution and the contemporary structure of the western world. In the sphere of material culture it was also the formative time of the modern civil engineering. In the subsequent century many constructors took the challenge and initiated the stage of railroad transport domination. At the time when Francis Egerton, the 3rd Duke of Bridgewater, together with James Brindley constructed the canal to Manchester (the Bridgewater Canal), thus unleashing a real ‘canal-mania’ in England (1761), and when the watchmaker Francois Zacharia alone overcame the concession problems and embarked on drilling the ‘Two-Seas Canal’ (1763), Michał Kazimierz Ogiński, the Grand Duke of Lithuania and the Voivode of Vilnius, in 1765 took the patronage over the construction of a 50-kilometre Telechany Canal (today known as the Oginski Canal) in the Polesie region. The role of ‘Great Brindley’ was played by one of the Grand Duke’s officials – Mateusz Butrymowicz. Up until 1788 he went on constructing the roads and causeways across the Polesie swamps, and in the marshy floodplains he created a farm of a very original agrarian and logistic structure. He distinguished himself as a very active member of parliament vouching for economic and financial reforms as well as for the construction of transportation infrastructure. Due to the subsequent wars and the fall of the Republic of Both Nations (the Polish–Lithuanian Commonwealth) at the turn of the 18th and 19th century, the traces of his material activity have been wasted. This article presents results of research and the hypotheses concerning the form, location, methods and technologies used in his constructions.
PL
Geosystemy (geoworki, geotuby, geokontenery i geomaterace) mają różnorodne zastosowania w budownictwie hydrotechnicznym. Elementy te znacznie różnią się między sobą parametrami, technologią wykonania oraz zakresem stosowalności. Są wykorzystywane do budowy różnych rodzajów konstrukcji, których prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie wymaga zarówno wiedzy z dziedziny budownictwa wodnego, jak i doświadczenia w zakresie inżynierii materiałowej oraz mechaniki. W artykule przedstawiono najistotniejsze problemy związane z projektowaniem i wykonaniem takich budowli. Scharakteryzowano zakres niezbędnych obliczeń, jakie należy wykonać, i przedstawiono ich przykładowe wyniki. Zwrócono uwagę na problem oceny stateczności takich budowli i metody, które mogą być zastosowane do analizy tego zagadnienia. Omówiono przebieg najistotniejszych etapów procesu wykonawczego, mających decydujący wpływ na prawidłową pracę konstrukcji złożonych z geoelementów. Scharakteryzowano problemy wymagające dalszych badań.
EN
Geosystems (geobags, geotubes, geocntainers and geosynthetic matresses) have a wide range of applications in hydro-engineering. Various elements differ considerably with regard to their parameters, manufacturing technology and scope of application. They are used in construction of different types of structures the correct design and manufacturing of which requires both knowledge in the field of hydro-engineering and expertise in materials engineering and mechanics. The article presents the main problems related to their design and manufacturing. It also presents the scope of necessary calculations to be performed and examples of the obtained results. Particular attention is paid to the problem of the assessment of stability of such structures and methods that may be applied to analyse this issue. The article also discusses the course of the most important stages of the implementation process, having decisive impact on the correct functioning of structures composed of geoelements. It also presents issues requiring further investigation.
6
Content available remote Slope failure caused by an incorrectly selected reinforcement
EN
The application of geosynthetics in hydrotechnical engineering requires an appropriate selection with respect to soil properties and operational conditions of the structures. The paper presents the case of the slope failure of a deep drainage channel caused by the geotextile clogging phenomenon resulting from selecting an inappropriate material with respect to soil parameters. Due to rapid changes of water level in the channel, which will occur during operation, it was required to protect the slope from periodically occurring seepage forces. The slope reinforcement was performed by placing the draining gravel layer between geotextile on the cohesive soil. On the top the openwork concrete plates were laid. Despite the reinforcement, during intense rainfall even before the channel was filled, a long section of the slope slid down and destroyed the ecological reinforcement of channel bottom. In the paper this phenomenon was explained by the analysis of slope equilibrium conditions, along with the laboratory tests of water permeability and the clogging process of the applied geotextile.
PL
Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie wodnym wymaga odpowiedniego ich doboru w stosunku do cech gruntów i warunków eksploatacyjnych budowli. W pracy przedstawiono przypadek osuwiska skarpy głębokiego kanału odwadniającego spowodowany zakolmatowaniem geowłókniny na skutek złego jej doboru w odniesieniu do parametrów gruntów. Gwałtowne zmiany stanów napełnienia kanału, jakie będą występować w czasie eksploatacji, wymagały ubezpieczenia dolnej strefy skarpy przed powstającym okresowo nadciśnieniem spływowym. W tym celu wykonano umocnienie poprzez ułożenie na gruncie spoistym warstwy żwiru osłoniętej od góry i od strony dna kanału geowłókniną. Na niej ułożono ażurowe betonowe płyty, których otwory miały odprowadzać spływającą po napełnieniu wodę. Pomimo wykonanego umocnienia, w czasie intensywnego opadu deszczu, jeszcze przed napełnieniem kanału, skarpa na dużej długości zsunęła się niszcząc ekologiczne umocnienia dna kanału. Zaistniałe zjawisko zostało wyjaśnione poprzez analizę warunków równowagi skarpy oraz laboratoryjne badania wodoprzepuszczalności i procesu kolmatacji zastosowanej geowłókniny.
7
PL
Zasady doboru geosyntetyków pełniących funkcje filtracyjno-drenażowe. Zjawiska zachodzące w płaszczyźnie kontaktu grunt-filtr syntetyczny, mające wpływ na trwałość i niezawodność pracy geosyntetyku w konstrukcji.
EN
The principles of selection of geosynthetics in filtration and drainage functions. Phenomena occurring in the contact zone of soil-synthetic filter, having an impact on the stability and reliability of the geosynthetic in the structure.
PL
Stosowanie Polskich Norm w budownictwie wodnym jest dobrowolne? Tak wynika z podsumowania tego ważnego artykułu. Zachęcamy do refleksji i uwag.
EN
Is the application of Polish standards in water construction voluntary? Such is the conclustion of this important article. We invite you to share your reflections and remarks.
PL
W 2011 r. na dokończenie zbiornika Świnna Poręba przeznaczy się 325 mln zł. Fundusz jest gotowy do sfinansowania wszystkich przedsięwzięć w ramach tej inwestycji - poinformował Władysław Majka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). - Środki na ten rok są przygotowane i jesteśmy gotowi do poniesienia nakładów w latach następnych.
EN
The results of experimental research on a physical model of one of the measuring weirs built in the surrounding ditches of the reservoir in Turawa (the Opole province) were presented. The unique nature of this structure - its historical character, there being no original technical documentation and most importantly the highly uncommon shape of its oyerflow outlet (a combination of several geometric figures, a triangle and two rectangles) - makes the readily-available computational formulae unsuitable. These formulae hold only for standard weirs. Experiments carried out in our lab allowed for a thorough hydraulic description of the structure in the form of tables, formulae and graphs. Field measurements at the actual facility have positively confirmed the results obtained in laboratory.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych na modelu fizycznym jednego z przelewów mierniczych na rowach opaskowych zbiornika wodnego w Turawie (woj. opolskie). Specyfika badanego obiektu - jego zabytkowy charakter, brak jakiejkolwiek oryginalnej dokumentacji technicznej, a przede wszystkim nietypowy, jak dla przelewów mierniczych, kształt otworu przelewowego, który jest kombinacją kilku figur geometrycznych (trójkąta i prostokątów) - wykluczają możliwość wykorzystania w praktyce dostępnych w literaturze formuł obliczeniowych. Są one właściwe jedynie dla przelewów typowych. Przeprowadzone badania laboratoryjne umożliwiły sporządzenie szczegółowej charakterystyki hydraulicznej obiektu, przedstawionej w postaci tabel, wzorów i wykresów. Pomiary terenowe na obiekcie rzeczywistym pozytywnie zweryfikowały wyniki otrzymane w laboratorium.
11
Content available remote Mosty tropikalnego Singapuru
PL
Singapur jest bardzo dobrym przykładem miasta, które uczyniło integralną częścią przepływającą meandrami przez jego dzielnice niewielką rzekę Singapur. Podobnie jak rzeka Sumida w Tokio, była ona w przeszłości główną drogą handlową miasta.
12
Content available remote Korozja grodzic i pali stalowych w ujęciu PN-EN 1993-5:2007 (U)
PL
W budownictwie lądowym coraz częściej wykorzystywane są grodzice stalowe. Najwięcej obaw związanych z ich stosowaniem jest korozja stali w środowisku gruntowym i wodnym. W artykule omówiona została norma PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 - Peojektowanie konstrukcji stalowych. Część 5: palowanie i grodzie.
PL
Zaprezentowano publikację przedstawiającą historię przeszło 40-letnich działań głównie gdańskich przedsiębiorstw w budownictwie wodnym w Czechach. Ze względu na zakres, warunki i osiągnięte świetne wyniki jest to udany epizod w historii polskiej techniki. Publikacja zawiera opis m.in. 136 wybudowanych obiektów oraz organizacji i technologii, informacje hydrologiczne, nazwy firm i nazwiska uczestników.
EN
The article presents a publication on almost 40-years history of involvement of entrepreneurs, mainly from Gdansk, in water construction in Czech Republic. Due to its scope, conditions and excellent results it is a very successful episode in the history of the Polish technology. The publication contains, among others, the description of 136 built constructions, organizations, technologies, hydrological data, names of companies and participants.
14
Content available remote Zastosowanie barier geosyntetycznych w budownictwie wodnym
PL
Analiza zjawiska przestrzennego odporu gruntu przed kwadratową płytą kotwiącą. Określenie praktycznych wzorów empirycznych umożliwiających określenie: nośności granicznej i przemieszczenia granicznego płyt kotwiących oraz zredukowanego modułu odkształcenia. Sposoby postępowania dla przypadku stałych i zmiennych wymiarów i zagłębienia płyty kotwiącej.
EN
Description of the parameters of geosynthetic barriers applied in hydraulic engineering. The main function of the barriers is to prevent or reduce the flow of fluid through the structure. Characteristics of geosynthetic barriers, its relevance to the current conditions and the investigation methods discussed are based of acting European standards.
16
PL
Artykuł dotyczy budowli regulacyjnych rzek nizinnych. Do zabudowy regulacyjnej rzek stosuje się najczęściej system mieszany, na który składają się usytuowane na wklęsłym łuku tamy podłużne połączone z brzegiem poprzeczkami oraz tamy poprzeczne usytuowane na brzegu wypukłym. Budowle regulacyjne powinny charakteryzować się: -odpornością na działanie czynników niszczących, -użyciem do budowy materiałow naturalnych, nieszkodliwych dla środowiska, -możliwie niskim kosztem.
18
Content available remote Badania geologiczne dla potrzeb budownictwa wodnego
PL
Dla prawidłowego i racjonalnego zaprojektowania stopnia wodnego właściwe poznanie budowy geologicznej i określenie warunków geologiczno-inżynierskich jest konieczne. Zakres prac geologicznych zależy od wielu czynników, takich jak litologia, tektonika, istniejące i przewidywane procesy geologiczne, właściwości wytrzymałościowe i filtracyjne masywu skalnego, istnienie złóż materiałów budowlanych. O zakresie tych prac decyduje też wysokość zapory i rozwiązanie kompozycji stopnia wodnego. Badania geologiczne powinny być prowadzone w etapach uszczegóławiających poznanie budowy geologicznej. Dużą rolę odgrywa doświadczenie geologa prowadzącego badania oraz sposób ich realizacji.
EN
A proper knowledge of geological structure, and the determination of geological and engineering conditions, is necessary for the correct and rational design of a dam. The scope of geological works depends upon many factors such as tectonics, existing and anticipated geological processes, durability and permeability properties of the rock mass, and the availability of building material deposits. The scope of these works is determined also by the dam height and design stages of the complete system. The geological work should be performed in stages to determine the geological structure. The experience of the geologist performing the research is also very important, as well as the way in which the research is conducted.
PL
W artykule, na tle doświadczeń francuskich, przedstawiono zalety transportu wodnego, głównie w kontekście ograniczenia „efektu cieplarnianego". Autor problem ten odnosi do niekończącej się dyskusji nt. zagospodarowania dolnej Wisły. Odpowiedź na sformułowane przez Autora w tej kwestii pytanie, z uwagi na rozpoczęte prace nad programem „Wisła 2020", powinna niedługo nastąpić.
EN
In the paper have been presented on the background of French experiences the advantages of the water transport, mainly in relation to limitation of the „greenhouse effect". The Author relates that problem to the endless discussions on management of the lower Vistula. The formulated by the Author question concerning that issue should be answered in the near future because the work on the program „The Vistula 2020" has already started.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.