Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Według Bitkom (Niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych), segment budowy maszyn jest nadal najsilniejszym motorem wzrostu w aplikacjach Przemysłu 4.0, a za nim plasują się sektory motoryzacyjny i elektroniczny. Coraz więcej firm korzysta z nowych możliwości cyfrowych, aby poprawić wydajność swojej działalności i zmniejszyć koszty związane z produkcją, łańcuchem dostaw i konserwacją.
EN
This research paper contains the plan necessary to implement the Just-in-Time method. The target of research, analysis and implementation of JiT is an enterprise producing agricultural machines, cars, etc. The concept serves as an enhancement of the information and material process. This article demonstrates the process of introducing the selected tool inside a factory. It also highlights the benefits of JiT idea.
PL
Opracowanie zawiera plan niezbędny do wdrażania metody Just-in-Time. Obiektem badań, analizy i wprowadzania JiT jest przedsiębiorstwo produkujące maszyny rolnicze, samochody, itp. Omawiana koncepcja służy usprawnieniu procesów przepływu informacji i materiałów. W artykule przedstawiono proces wprowadzania wybranego narzędzia wewnątrz fabryki. Wyeksponowano też korzyści wynikające idei JiT.
3
Content available remote Osprzęt szaf elektrycznych i sterowniczych – wygodne i sprytne rozwiązania
PL
Montaż szaf elektrycznych jest jednym z ostatnich etapów budowy maszyny. Producent ma już przeważnie gotowy koncept, mechanikę, wstępnie napisany program PLC, dobrane napędy. Pozostają wykonanie instalacji elektrycznej w szafach i poza nimi, faza uruchomienia oraz testów. Praktyka pokazuje, że często pod koniec projektu harmonogram prac jest szczególnie napięty. Z tego też względu nierzadko monterzy szaf elektrycznych mają niewiele czasu na wykonanie swojego zadania. Stąd też wynika potrzeba wykorzystywania do tego celu rozwiązań ergonomicznych, wygodnych i korzystnych cenowo, które pozwolą na skrócenie czasu montażu szafy, a co za tym idzie – zmniejszenie kosztów tych prac.
4
Content available remote Macierzowa metoda planowania przedsięwzięć technicznych w budowie maszyn
PL
W pracy przedstawiono metodę macierzową do planowania nowatorskich przedsięwzięć w MSP. Przedstawiono oryginalny, zaczerpnięty z przemysłu przebieg procesu planowania, projektowania i wytwarzania modułu obudowy frezarki, pod branżową nazwą Kabina M10, od momentu wpłynięcia zapytania od klienta po wysyłkę gotowego produktu. W analizowanym przedsiębiorstwie planowanie produkcji realizowane było przy pomocy tradycyjnych metod graficznych takich jak PERT lub GANTT. Autorzy pracy zaproponowali do rozwiązania problemu planowania nowych przedsięwzięć innowacyjną metodę bazującą na kwadratowej macierzy zależności. Do automatyzacji procesu optymalizacji przebiegu procesu projektowania i wytwarzania wykorzystali autorski program Mag Project, w którym to zaimplementowano własne opracowanie Algorytmu Genetycznego. Do analizy realizacji zadań w macierzy wykorzystano ideologię inżynierii współbieżnej oraz przedstawiono zalety jej stosowania. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem firmy opracowano dla omawianego modułowego produktu nowy proces planowania produkcji. Nową procedurę realizacji Kabiny M10 przedstawiono w formie zoptymalizowanej macierzy sprzężeń.
EN
The paper presents a matrix method for planning of the innovative ventures in the SMEs sector. The article presents the original process of designing and manufacturing the milling enclosure module taken from the industry, under the trade name of the ‘M10 cabin’, from the moment of receiving the inquiry from the customer to the shipment of the finished product. In the analyzed company, production planning was implemented by use of traditional graphic methods such as PERT or GANTT. The authors of the work proposed an innovative method based on a quadratic dependence matrix to solve the problem of planning new ventures. For the automation of the optimization process of the design and production processes, the proprietary program Mag Project was used, in which the own development of the Genetic Algorithm was implemented. The ideology of concurrent engineering and the advantages of its application were used to analyze the implementation of tasks in the matrix. After becoming familiar with the company’s operation, a new production planning process was developed for this modular product. The new ‘M10’ booth implementation procedure is presented in the form of an optimized coupling matrix.
PL
Scharakteryzowano kolejność montażu przekładni docierarki jednotarczowej do płaszczyzn. Analizowano czas montażu przekładni ślimakowej w wersji prototypowej. Przedstawiono wizualizację graficzną poszczególnych etapów montażu przekładni.
EN
The order of gear assembly of the single-disk lapping machines to the planes was characterized. Paper analyzed the assembly time of worm gear in the prototype version. Graphical visualization of individual stages of gear assembly was presented.
PL
W artykule opisano materiały komórkowe typu „hollow sphere”. W pierwszej części zawarty jest przegląd metod wytwarzania, przybliżono sposób ich realizacji oraz krótko scharakteryzowano. Szczegółowo opisano obecnie stosowane sposoby wytwarzania takich materiałów. W dalszej części omówiono badania dotyczące zarówno analiz numerycznych, jak i badań eksperymentalnych. W kolejnej części przedstawiono model przygotowany do wydruku 3D metodą DLP. Wymieniono przykłady zastosowania w branży przemysłowej i motoryzacyjnej.
EN
The article describes cellular materials of the “hollow sphere” type. The first part contains an overview of manufacturing methods. The way of their implementation is presented and briefly characterized. The presently manufacturing methods are described in detail. In the following, the research concerning both numerical and experimental analyzes is discussed. The next part presents a model prepared for 3D printing using the DLP method. Examples of application are listed in the industrial and automotive.
PL
Omówiono zagadnienia związane z doborem tworzyw sztucznych na wybrane elementy wysokoobrotowych maszyn przepływowych. Oprócz kryteriów stosowanych przy doborze materiału przedstawiono przykład analizy wytrzymałościowej tarczy wirnikowej z tworzywa sztucznego. Celem tych prac było zastąpienie powszechnie stosowanych stopów metali nowoczesnymi tworzywami sztucznymi, co może się przełożyć na skrócenie czasu produkcji i obniżenie kosztów.
EN
Discussed are issues related to the selection of plastics for manufacturing chosen components of high-speed fluid-flow machinery. In addition to discussing the criteria used for material selection, an exemplary strength analysis of a rotor disk made of plastic was presented. The work carried out was aimed at replacing commonly used metallic alloys with modern plastics, which in turn may shorten production time and reduce costs.
EN
The paper describes the results of investigations on shrink-fitted joints. Models of the marine engine cranks and pivots were made in the scale of 1:5 considering real conditions of the large-sized crankshafts fabrication. The results of ultrasonic measurements of stresses were compared to the temperature distribution during the cooling process of the assembled couplings. The conclusion was that the unsteady stress distribution might be caused by the unsteady cooling process. The proposed model of the cooling process provided an explanation on how the stresses and deformations appear. As a consequence, more tight joints may not reveal a better ability to bear a torque load.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad połączeniami skurczowymi. Pomniejszone modele korb i czopów w skali 1:5 zostały wykonane z zachowaniem rzeczywistych warunków technologicznych dla okrętowych wałów korbowych. Wyniki pomiarów naprężeń metodą ultradźwiękową zostały porównane do rozkładów temperatur w czasie chłodzenia złożonych połączeń. Wykazano, że nierównomierny rozkład naprężeń może być wynikiem nierównomiernego przebiegu chłodzenia. Zaproponowano model procesu chłodzenia wyjaśniający sposób powstawania naprężeń i odkształceń w połączeniu skurczowym, które skutkują tym, że zwiększenie wcisku nie przekłada się na zwiększenie przenoszonego momentu skręcającego.
PL
Koncepcja Przemysłu 4.0 na dobre zagościła w świadomości inżynierów firm produkcyjnych. Takie zagadnienia jak IloT (ang. Industrial Internet of Things) oraz transfer danych między poszczególnymi poziomami zarządzania produkcją powoli stają się wymogami koniecznymi do modernizacji i wdrażania systemów sterowania maszyn i urządzeń.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na duże siły i momenty, między innymi w pracach montażowych powoduje, że coraz częściej czynności te wykonuje się z użyciem wysokociśnieniowych narzędzi hydraulicznych. W artykule przybliżono wybrane zastosowania wysokociśnieniowych narzędzi hydraulicznych. Omówiono również problematykę uzyskiwania wysokich ciśnień w układach hydraulicznych, w kontekście możliwości wykorzystania wzmacniacza ciśnienia hydraulicznego do zasilenia omówionych wcześniej hydraulicznych narzędzi i urządzeń.
EN
This paper aims at presenting selected high pressure hydraulic tools and machines and describing the ways of receiving high pressure in hydrostatic drive systems.
11
Content available remote Analiza możliwości obniżenia poziomu hałasu w warsztacie mechanicznym
PL
Przedstawiono zagrożenia hałasem występujące w środowisku pracy w małych warsztatach mechanicznych. Wykonano – zgodnie z normami – pomiary poziomu hałasu w wybranym zakładzie. Z uwzględnieniem sytuacji urbanistycznej zakładu przygotowano wstępny projekt poprawienia komfortu akustycznego, który zapewni bezpieczne warunki pracy.
EN
In the paper problems of noise pollution in the environment of work in small mechanical workshops are presented. In accordance with the standards, noise level measurements were executed in the selected workshop. Taking into account the urban situation of the workshop, a preliminary project has been elaborated to improve the acoustic comfort, which will provide safe working conditions.
PL
W artykule omówiono badania odkształcenia trwałego elastomerów poliuretanowych w aspekcie zastosowania w budowie maszyn, gdzie istotne jest ich zminimalizowanie. Badaniu poddano elastomery poliuretanowe na bazie poliestru oraz fluorokauczuku. Badania prowadzono na specjalnie zaprojektowanym urządzeniu do odkształcenia trwałego próbek. Charakterystyki oznaczono w warunkach stałego odkształcenia w temperaturze podwyższonej 70°C i 100°C oraz otoczenia.
EN
The article discusses the study of the permanent deformation of thermoplastic elastomers in terms of applications in machine-construction industry, where it is important to minimize them. The study of polyurethane elastomers, based on polyester and fluoro-rubber was conducted. Tests were carried out on a specially designed device for the permanent deformation of the samples. The characteristics were determined under constant deformation at 70°C and 100°C increased and at ambient temperature.
EN
The object of analysis is a plane structure reinforced by a system of thin parallel-distributed ribs. It will be assumed that the number of the ribs is very large. The thickness of neighbouring ribs can smoothly change. The aim of contribution is to derive 2D-macroscopic mathematical models describing elastodynamic behaviour of the plate structure in plane-stress state. The consideration will be based on the tolerance averaging technique 0045 and 0050. The general results of the contribution will be illustrated by the analysis of the free vibrations of a structure under consideration.
PL
Artykuł stanowi próbę dokonania przeglądu aktualnego stanu wiedzy o człowieku, jako użytkowniku oraz obsługującym środki techniczne. Przedstawia ponadto perspektywy badawcze, które należałoby podjąć w ramach dyscyplin: budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji, ze względu na aktualne i ważne problemy dotyczące człowieka, funkcjonującego w systemie antropotechnicznym. Szczególną uwagę zwrócono na eksploatowanie środków technicznych przez osoby starsze.
EN
The article is an attempt to review actual state of art on human as user and maintainer of technical means. Moreover it presents research perspectives, which should be undertake within building-and-exploitation-of-machines (mechanical-engineering) and production-engineering disciplines for the sake of actual and important problems concerning human functioning in human engineering system. A particular attention should be paid to exploiting technical means by older persons.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem nagniatania do wykonywania połączeń cienkich blach aluminiowych z płytami o większej grubości. Technologia polega na wykonaniu w płycie kanału i umieszczeniu w niej blachy. Następnie poprzez nagniatanie obszaru krawędzi kanału otrzymujemy połączenie nierozłączne. Wynikiem odkształcenia krawędzi płyty i przewężenia blachy jest połączenie kształtowe, które charakteryzuje się szczelnością, wysoką przewodnością cieplną i elektryczną oraz wysoką wytrzymałością. W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej połączenia płyty z blachą wykonanej w celu określenia wpływu parametrów nagniatania i geometrii narzędzi na jakość przylegania łączonych elementów i wytrzymałość połączenia. Wyniki symulacji numerycznej zweryfikowano badaniami metalograficznymi i wytrzymałościowymi połączenia.
EN
The paper presents technology of fastening of elements made of sheet metal with machine elements of much greater thicknesses (i.e. metal plates) by cold plastic press-joining. The fastening technology consists in inserting the thinner element into a channel on the surface of the plate and pressing by two punches arranged symmetrically along the channel edges. In the effect of cold plastic strain in the plate, the sheet-metal element is thinned, and one obtains the so-called dovetail joint characterized by good tightness and high electric and thermal conductivity. In the paper, the authors present the results of numerical simulation of a plate – sheet metal joint. The investigation was performed in order to determine the influence of technological parameters of the press-joining process on the quality of contact between the joined elements. The joint between the elements and its characteristics were modeled numerically by FEM method. The correctness of numerical simulation was verified by metallographic examination and strength tests. FEM simulation proved fully consistent with experimental results.
16
Content available remote Bocheński Świat Maszyn - tym razem o mikrometrii
PL
W nowym roku kalendarzowym na Warsztatach szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Bochni powraca projekt "Bocheński Świat Maszyn". Jest to cykl spotkań ze specjalistami zajmującymi się budową i eksploatacją maszyn mający na celu przybliżenie wychowankom aktualnej wiedzy na temat najnowszych rozwiązań technicznych stosowanych w przemyśle.
17
Content available remote Alternatywa dla przekładni ślimakowej
PL
Przekładniami szeroko stosowanymi w budowie maszyn są przekładnie ślimakowe. Tak dużą popularność zyskały nie tylko dzięki swoim cechom technicznym, ale także dzięki prostej budowie oraz korzystnemu stosunkowi ceny do przenoszonej mocy z wału czynnego na bierny. Słabą stroną przekładni ślimakowej w porównaniu do innych przekładni jest mniejsza sprawność, która maleje wraz ze wzrostem przełożenia.
PL
W artykule przedstawiono tok postępowania oraz rezultaty analizy numerycznej zagadnienia kontaktowego występującego w łożyskach tocznych wieńcowych. Analiza dotyczyła wpływu stosunku promieni krzywizn stykających się ze sobą elementów pary tocznej łożyska, czyli kulki i bieżni, na współczynnik wpływu twardości. Współczynnik wpływu twardości jest szczególnie ważny w łożyskach wieńcowych, gdyż pozwala uwzględnić rożne twardości pary tocznej. Łożyska wieńcowe, m.in. ze względu na swoje znaczne rozmiary, są elementami maszyn, które sprawiają wiele trudności technologicznych związanych z ich wykonaniem. Jednym z kluczowych problemów jest hartowanie bieżni łożyskowych. Z tego też względu przy projektowaniu węzłów obrotu maszyny należy uwzględniać twardość współpracujących ze sobą elementów tocznych i bieżni, do czego służy współczynnik wpływu twardości. W pracy przeprowadzono obliczenia numeryczne z uwzględnieniem odkształceń plastycznych w strefie styku. W tym celu posłużono się metodą elementów skończonych, wykorzystując program ADINA.
EN
The paper presents the procedure and the results of numerical analysis of contact problems occurring in the slewing bearing. The analysis concerned the effect of osculation in contact pair of rolling bearings, the ball and raceway, on hardness factor. Hardness factor is particularly important in the large bearings, because it allows us to consider the different hardness of a contact pair. Slewing bearings, among other things for their substantial dimensions, are machine elements which cause a lot of technical difficulties associated with their workmanship. One of the key problems is the hardening of the bearing raceway. Therefore, designing the machine revolution nodes, the hardness of cooperating rolling elements and raceway should be considered, what for the correctional hardness factor is used. In this work, a numerical calculation considering the plastic deformation in the contact zone has been carried out. For this purpose, a finite element method using the ADINA program has been used.
19
Content available remote Modułowa zasada kształcenia studentów z zakresu budowy maszyn
PL
W pracy przedstawiono zasady i omówiono wyniki wprowadzenia kształcenia studentów, z zakresu budowy maszyn (konstrukcja i technologia) w oparciu o modułowe bloki nauczania i pracy własnej z odpowiednim nadzorowaniem realizacji poszczególnych modułów. Praktyka wykazała, że takie podejście zwiększa zaangażowanie studentów, ukierunkowuje ich prace własne i sprzyja uzyskiwaniu lepszych wyników nauczania.
EN
Set out a long-term experience of the learning process training for the engineering industry. Used control training modules and rating of students' knowledge. The proposed modular approach allows to increase students' motivation to obtain the necessary qualifications.
PL
W październiku br. w Zespole Szkół nr 1 w Bochni zainaugurowany został cykl spotkań ze specjalistami zajmującymi się budową i eksploatacją maszyn i urządzeń pod hasłem "Bocheński Świat Maszyn". Głównym celem tych swoistych warsztatów jest zapoznanie młodzieży z najnowszymi osiągnięciami oraz trendami rozwojowymi technologii mechanicznej.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.