Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  buckwheat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper deals with various types of buckwheat products (Fagopyrum esculentum Moench), which have been determined with mechanical and physical properties in order to provide useful data for engineers to design structures of used equipment, harvesting and other processing technologies. Buckwheat is currently a well-sought-after food in the field of healthy nutrition, especially because of its high fiber content, iron and potassium. Among the tested samples were, for example, buckwheat hazelnuts, chips, flakes and others. In the above mentioned, the parameters of the linear dimensions, the Carrs index, the Hausner ratio and the flow rate were measured and compared. The influence of geometric parameters of buckwheat products was determined on mechanical and physical properties. The first results showed that the set parameters were statistically different for each type of buckwheat. On the basis of measured data, a simulation of the flow of a specific buckwheat sample was performed. The discrete element (DEM) method used for this purpose appears to be an appropriate tool for transporting these agricultural products.
PL
Artykuł dotyczy różnych rodzajów produktów z gryki (Fagopyrum esculentum Moench), które zostały określone za pomocą właściwości mechanicznych i fizycznych w celu dostarczenia inżynierom przydatnych danych do projektowania struktur używanych urządzeń, zbiorów i innych technologii przetwarzania. Gryka jest obecnie popularnym pożywieniem w dziedzinie zdrowego żywienia, szczególnie ze względu na wysoką zawartość błonnika, żelaza i potasu. Wśród badanych próbek były orzechy laskowe, gryka, chipsy, płatki i inne. Zmierzono i porównano parametry wymiarów liniowych, wskaźnik Carrsa, współczynnik Hausnera i natężenie przepływu. Określono wpływ parametrów geometrycznych produktów z gryki na właściwości mechaniczne i fizyczne. Wyniki wykazały, że zmierzone i założone parametry były statystycznie różne dla każdego rodzaju gryki. Na podstawie zmierzonych danych przeprowadzono symulację przepływu określonej próbki gryki. Zastosowana w tym celu metoda elementów dyskretnych (DEM) wydaje się odpowiednim narzędziem do opisu transportu tych produktów rolnych.
EN
Buckwheat production and its consumption is still small. The little popularity of buckwheat cultivation could be attributed to the small yield and profitability of growing it (despite the high price which can be gained from its production) as well as lack of consumption patterns related to buckwheat products. However, it starts to attract adequate attention on part of both agricultural producers and consumers. Both nutritional value and content of beneficial biologically active substances starts to draw consumer awareness to it. Apart from theses aspects, buckwheat cultivation can be seen in the perspective of its impact on the natural environment. This paper undertakes the assessment of buckwheat production by consideration of the cumulative energy efficiency of its production and the emergy efficiency associated with it. The data used for the analysis derive from the basis of organic and conventional farms situated in the Opolskie province. The study with regard to both types of farms presents the results obtained from the consideration of cumulative energy efficiency taking into account the structure of expenditure incurred in connection with the use of machinery and equipment, fuels, means of production and human labor. In addition, selected parameters regarding energy efficiency of the production were determined on the basis of calculations. Consequently, the study demonstrated that higher cumulative energy efficiency of buckwheat cultivation is achieved in organic farms. The objective of the analysis involving emergy was to determine and compare the environmental burden associated with the production of buckwheat production in both cultivation systems. The results of emergy analysis indicate the smaller environmental burden of organic buckwheat production.
PL
Uprawa gryki i jej spożycie są ciągle nieznaczne. Małego rozpowszechnienia uprawy tej rośliny należy upatrywać m.in. w niskiej wydajności i opłacalność produkcji, czy też braku nawyków konsumpcyjnych spożywania produktów gryczanych. Powoli jednak zyskuje ona uznanie zarówno ze strony producentów rolnych, jak i konsumentów. Doceniania się coraz bardziej jej wartości odżywcze i zawartość związków biologicznie czynnych ważnych dla zdrowia. Poza tymi aspektami na produkcję gryki warto spojrzeć z punktu widzenia jej wpływu na środowisko naturalne. W artykule dokonano oceny produkcji gryki poprzez pryzmat energochłonności skumulowanej produkcji oraz zagadnień emergetycznych. Przedstawiono wyniki dotyczące energochłonności skumulowanej i energii uprawy gryki na podstawie danych pochodzących z przykładowych gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych województwa opolskiego. W obu typach gospodarstw określono, po stronie dotyczącej energochłonności skumulowanej, wielkość i strukturę nakładów uprzedmiotowionych w wykorzystanych maszynach i urządzeniach rolniczych, paliwie, zużytych środkach produkcji i pracy ludzkiej. Obliczono także wybrane wskaźniki efektywności energetycznej produkcji, które wskazują na wyższą energochłonność skumulowaną uprawy gryki w gospodarstwach ekologicznych. Celem analizy emergetycznej było określenie i porównanie stopnia obciążenia środowiska produkcją gryki w dwóch systemach produkcji. Wyniki analizy emergetycznej wskazują na mniejsze obciążenie środowiska w ekologicznej produkcji gryki.
PL
Analizowano próbki nasion gryki i uzyskanej z nich kaszy, pochodzące z trzech polskich kaszarni, w celu stwierdzenia, czy stosowany w warunkach przemysłowych proces przetwarzania nasion wpływa na ich barwę i zawartość polifenoli. Wykazano, że stosowane w kaszarniach operacje technologiczne wpłynęły na wielkość określanych wyróżników w różnym stopniu. Proces prażenia spowodował istotną statystycznie zmianę zawartości kilku oznaczanych składników fenolowych – pod jego wpływem zawartość związków fenolowych ogółem zmniejszyła się prawie trzykrotnie, obniżyła się również ilość kwasu kumarowego, a wzrosła wanilinowego. Prażenie nie wpłynęło na poziom występowania pozostałych fenolokwasów (ferulowego i syringowego) ani rutyny, natomiast zawartość tych związków zmieniła się pod wpływem procesu obłuskiwania nasion. Zmianę barwy najlepiej określał parametr S w systemie HSI. Wykazano zależności korelacyjne istotne statystycznie między barwą a zawartością związków fenolowych ogółem, kwasu syringowego i rutyny.
EN
The samples of the buckwheat seeds from three Polish mills were analyzed to find changes of colour and phenolics in industrial conditions process. It was showed that technological operations influenced on detected features in different degree. The process of roasting caused statistically significant differences of some phenolic compounds – a threefold decrease of total phenolics, some reduction of coumaric acid and increase of vanillic acid. Roasting didn’t influence on other phenolic acids (ferulic and syringic) and rutin, but their content changed under dehulling process. Colour changes were best defined by (S) attributes in the HSI system. Statistically significant relationships (p≤0.05) have been found between colour and total phenolics content, syringic acid and rutin.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania gryki jako surowca podstawowego do procesu ekstruzji. Opisano funkcjonalne właściwości gryki oraz przedstawiono szczegółowy przegląd literatury dotyczącej ekstruzji gryki. Artykuł zawiera również zestawienie wybranych wyników badań własnych ekstruzji surowców z udziałem gryki.
EN
The paper presents the problem of the use of buckwheat as a basic raw material for the extrusion process. It describes the functional properties of buckwheat and provides a detailed overview of the literature on buckwheat extrusion. The work also contains a summary of the selected results of the own studies on the raw materials’ extrusion, including buckwheat.
EN
This paper presents the results of tests of the influence of material and process, and construction parameters on maximum densifying pressures and density of pellets obtained in the process of densification of a mixture of plant waste in the form of unshredded buckwheat hulls, and a mixture of buckwheat hulls and potato pulp. The tests of densification of buckwheat hulls were conducted on an SS-3 stand with an “open chamber – densification piston” working system, according to the Hartley experiment plan. On the basis of the conducted tests it was found out that buckwheat hulls are a material with a low susceptibility to densification. Shredding buckwheat hulls considerably increase their susceptibility to densification. An addition of potato pulp to buckwheat hulls reduces the densifying pressures necessary to obtain pellets of high quality of mixture of buckwheat hulls and potato pulp. As far as the obtained pellets density is concerned, an addition of 15% of potato pulp is the most beneficial quantity added to buckwheat hulls.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania otrębów owsianych przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm i długości 47 mm, natomiast badania właściwe procesu zagęszczania przeprowadzono w układzie roboczym granulatora P-300 z układem „płaska matryca-rolki zagęszczające”. W badaniach określono energochłonność procesu granulowania oraz jakość uzyskanego granulatu (gęstość i wytrzymałość kinetyczną). Oznaczanie wytrzymałości kinetycznej granulatu otrzymanego w układzie roboczym granulatora wykonano zgodnie z Polskimi Normami metodą Holmena. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że dodatek wycierki ziemniaczanej do otrębów owsianych spowodował zwiększenie podatności mieszanki na zagęszczanie i obniżenie zapotrzebowania granulatora na moc. Dodatek wycierki do ok. 20% pozwala na uzyskanie granulatu o wysokiej jakości stanowiącego pełnowartościowe paliwo stałe.
EN
The interest in the subject of trace element concentrations and their behaviour in the environment is increasing, therefore investigations focused at determining abilities for harmful metals accumulation in plants growing on soil permanently or freshly polluted with heavy metals, contribute to development of this area of research. The paper aimed at an assessment of yielding and accumulation of zinc in buckwheat (Fagopyrum esculentum Mśnch) and sunflower (Helianthus annuus L.) cultivated on soils at various times polluted with this metal. Much lower yields of buckwheat and sunflower were obtained on light soils, irrespective of supplementary mineral fertilization or the level and date of soil pollution with heavy metals. A toxic effect of heavy metals “freshly” applied to the soil was visible only on light soil, additionally fertilized with NPK. Plants cultivated on soils with higher content of these metals usually accumulated at least several times higher amounts of zinc, both in their shoots and roots. Additional NPK fertilization often increased Zn content. The largest amounts of zinc were absorbed by plants from light soils freshly and permanently polluted with heavy metals, on which additional mineral (NPK) fertilization was applied, and next from medium soil, freshly polluted with heavy metals and fertilized with NPK.
PL
Stale wzrasta zainteresowanie tematyką zawartości pierwiastków śladowych i ich zachowaniem w środowisku, a badania, których celem jest określenie zdolności do akumulowania pierwiastków szkodliwych w roślinach rosnących na glebach trwale oraz świeżo zanieczyszczonych tymi metalami, przyczyniają się do rozwoju tego obszaru badawczego. Celem pracy była ocena plonowania oraz kumulacji cynku w gryce (Fagopyrum esculentum Mśnch) oraz w słoneczniku (Helianthus annuus L.) uprawianych w różnym czasie na glebach zanieczyszczonych tym metalem. Znacznie mniejsze plony gryki i słonecznika uzyskano na glebie lżejszej, niezależnie od dodatkowego nawożenia mineralnego oraz poziomu i terminu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Toksyczny efekt „świeżo” zastosowanych do gleby metali ciężkich ujawnił się jedynie na glebie lekkiej dodatkowo nawożonej NPK. Rośliny uprawiane na glebach z większą zawartością tych metali nagromadzały zwykle co najmniej kilkakrotnie większe ilości cynku zarówno w częściach nadziemnych, jak i korzeniach. Dodatkowe nawożenie NPK często zwiększało tę koncentrację. Największe ilości cynku zostały pobrane przez rośliny z gleby lekkiej świeżo oraz trwale zanieczyszczonej metalami ciężkimi, do której zastosowano dodatkowe nawożenie mineralne (NPK) i z kolei z gleby średniej, świeżo zanieczyszczonej metalami i nawożonej NPK.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku gryki na zmianę barwy ekstrudatu kukurydziano- gryczanego. Badania barwy przeprowadzono na podstawie zdjęć w formacie TIF wykonanych w bezcieniowej komorze świetlnej i opracowanych w oprogramowaniu graficznyn Adobe Photoshop 6.0. Stwierdzono, że parametry barwy ekstrudatu bardzo szybko reagują na zmiany udziału gryki w mieszance i mogą stanowić czuły wskaźnik składu ekstrudowanych mieszanek.
EN
The paper presented results of colour investigations of corn – buckwheat extrudate. The resarch of colour the conducted in format TIF in the light chamber and worked out in software the gaphic Adobe Photoshop 6.0. It it was affirmed was that the parameters of colour exstrudatu react on change of the buckwheat addition in mixture very quickly and can to make up the very tender coefficient of composition to the extrudate of mixtures.
PL
Celem badań przeprowadzonych w latach 2007-2012 była ocena zmian właściwości chemicznych gleby lekkiej (odczynu, zawartości węgla organicznego, azotu ogólnego, przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu oraz manganu, cynku, miedzi, boru i żelaza) w płodozmianie ekologicznym. Zmianowanie obejmowało następujące gatunki roślin rolniczych: ziemniaki, żyto, owies, gryka i mieszanka strączkowo-zbożowa (łubin żółty z owsem). Źródłem składników pokarmowych dla roślin był obornik stosowany pod ziemniaki (25 t·ha-1) i pod owies (12,5 t·ha-1), przyorywana słoma i biomasa roślin międzyplonowych (peluszka, gorczyca biała, seradela), wapno węglanowe. Na połowie powierzchni doświadczenia prowadzone było nawadnianie roślin w okresach największej wrażliwości roślin na niedobór wody. Nawadnianie zbóż, łubinu z owsem i gryki wykonywano za pomocą zraszaczy, a ziemniaki przy wykorzystaniu linii kroplujących. Próbki glebowe z warstwy 0-20 cm pobierano jesienią każdego roku. Analizy chemiczne gleby wykonywano w laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej. Stwierdzono poprawę odczynu gleby, ustabilizowany poziom azotu ogólnego oraz tendencję malejącą zawartości węgla organicznego. Zawartość magnezu w kolejnych latach wzrastała, a fosforu i potasu malała. Zawartości przyswajalnych form mikroelementów w glebie były ustabilizowane, natomiast poziom miedzi wzrastał. Stwierdzono wyższy odczyn oraz zawartości magnezu, manganu, cynku i miedzi na obiekcie nienawadnianym. Zawartości fosforu, potasu, żelaza, boru, azotu ogólnego i węgla organicznego w glebie nie różniły się istotnie pomiędzy obiektami nawadnianym i nienawadnianym.
EN
The aim of investigation conducted in the years 2007-2012 was to estimate chemical properties in the light soil (reaction, content of organic carbon, total nitrogen, available forms of phosphorus, potassium, magnesium and manganese, zinc, copper, boron and iron) in organic crop rotation. The crop rotation covered following agricultural plant species: potato, rye, oat, buckwheat and leguminous-cereal mixture (yellow lupine with oat). The source of nutrient components was: manure in dose of 25 t.ha-1 applied before potato cultivation and manure in dose of 12,5 t.ha-1applied before oat cultivation, straw, biomass of intercrop plants (field pea, white mustard, serradella) and carbonate lime. The irrigation was used on a half of the area of experiment field in the highest sensitive period of water deficiency for plants. For irrigation of cereals, yellow lupine with oat and buckwheat by spraying water was applied and for potatoes by using drip lines. The samples were taken from soil layer 0 – 20 cm in autumn every year. The analysis of soil chemical properties was performed in laboratory of Chemical Station. The improvement of soil reaction, stable level of total nitrogen and tendency to decrease organic carbon content were stated. The content of magnesium in following years increased but phosphorus and potassium decreased. The content of available forms of microelements in soil were stable, but level of copper increased. The higher soil reaction and content of magnesium, manganese, zinc and copper on non irrigated object were stated. The content of phosphorus, potassium, iron, boron, total nitrogen and organic carbon in the soil on the object non irrigated in comparison to irrigated one was not significantly different
PL
W pracy zbadano wpływ wybranych procesów tj. prażenia i gotowania na aktywność przeciwutleniającą ziaren gryki. Oznaczono zawartość polifenoli i fitynianów, zdolność do chelatowania jonów żelaza(ll), a także aktywność przeciwrodnikową wobec kationorodników ABTS∙+ i aktywność antyoksydacyjną wobec nadtlenków w emulsji kwasu linolowego ekstraktów ziaren, płatków, kaszy nieprażonej i prażonej (surowej i gotowanej). Wykazano, że ziarna i produkty z gryki charakteryzują się wysoką zawartością polifenoli. Procesy prażenia i gotowania obniżyły zawartość polifenoli w produktach z gryki oraz pogorszyły ich właściwości antyoksydacyjne, z wyjątkiem zdolności do chelatowania.
EN
In the thesis the effect of chosen treatment on buckwheat grains’ antioxidant activity was investigated. Total phenolic and phytate content, iron chelating ability, as well as anti radical activity against ABTS∙+ radicals, and antioxidant activity against peroxides in linoleic acid emulsion were tested in extracts of buckwheat grains, flakes, unroasted and roasted groats (raw and cooked). It was shown that in grains the content of polyphenols is high and surpasses the values available in literature for wheat and amaranthus. Roasting and cooking decreased both the amount of polyphenols and the activity of investigated products, except chelating.
10
Content available remote Zastosowanie ziarna gryki w różnych gałęziach przemysłu
PL
W ciągu ostatnich kilkunastu lat w dużej mierze wzrosło zainteresowanie gryką i jej przetworami. Skład chemiczny i walory gospodarcze gryki pozwalają na wszechstronne zastosowanie jej nie tylko w przemyśle spożywczym, ale także w rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym i ziołolecznictwie. Produkty odpadowe z obłuskiwania gryki także znalazły szerokie zastosowanie. Gryka jest cennym źródłem substancji odżywczych oraz wielu związków biologicznie aktywnych, w tym polifenoli i błonnika pokarmowego. Ze względu na zawartość substancji biologicznie aktywnych gryka uważana jest za roślinę o prozdrowotnym działaniu na organizm człowieka. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ziarna gryki oraz produktów ubocznych powstałych podczas przerobu w różnych gałęziach przemysłu.
EN
There has been an increasing interest in buckwheat and its products for the last few years. Buckwheat’s chemical composition and economic values allow using it thoroughly not only in the food industry but also in agriculture, the pharmaceutical industry and herbal medicine. Waste products obtained during hulling buckwheat have also been broadly used. Buckwheat is a valuable source of nutritious substances as proteins with well-balanced amino acid composition, vitamins, polysaccharides, mineral nutrients and a number of bioactive compounds including polyphenols and dietary fibre. Due to the presence of biologically active substances, buckwheat plant is considered a pro-health activity in the human body. The possibilities of using buckwheat and by-products obtained during the processing in various industry branches have been presented in this thesis.
PL
Gryka jest gatunkiem, który charakteryzuje się dużą zmiennością cech. Porównywano właściwości fizyczne całych nasion gryki, wyłuskanych oraz okrywy nasiennej dwu form gryki - odmiany Kora i formy Red corolla. Stwierdzono, że u obu form długość i szerokość nasion to cechy o najmniejszej zmienności, co może świadczyć o jednorodności materiału siewnego. Obie formy wytworzyły nasiona o średniej długości 6,2 mm i średniej grubości 3,8 mm. Nasiona wyłuskane były krótsze od nasion całych o 0,9 mm i węższe o 0,4 mm. Pozostałe cechy odznaczały się dużą zmiennością, przy czym najwyższe wartości współczynników zmienności otrzymano dla wartości siły w granicach sprężystości Fspr. Wartości parametrów nasion całych były wyższe niż nasion wyłuskanych.
EN
Buckwheat is a species, which is characterised by great variability of properties. Physical properties of full seeds of buckwheat, husked seeds and a seed cover of two forms of buckwheat - Kora variety and Red corolla form. It was determined that length and width in both forms are the properties of the lowest variability what may prove uniformity of sowable material. Both forms formed seeds of an average length of 6.2 mm and average thickness of 3.8 mm. Husked seeds were shorter than full seeds of 0.9 mm and thinner of 0.4 mm. The remaining properties were characterised by high variability, while the highest values of coefficients of variance were obtained for the power strength in the limits of elasticity Fspr. Values of parameters of full seeds were higher than those of the husked seeds.
PL
Gryka jest gatunkiem, który zachował wiele cech rośliny dzikiej, między innymi niekończący się wzrost i długi okres wegetacji. Przy zbiorze jednofazowym zachodzi konieczność desykacji roślin. W trakcie zbioru ziarna gryki ulegają zawilgoceniu, często do 24%. W hodowli roślin coraz częściej zwraca się uwagę na cechy fizyczne ziaren, co pozwala na otrzymywanie odmian o bardziej dorodnych ziarnach, odpornych na uszkodzenia podczas zbioru, transportu czy przechowywania. Badano zmiany niektórych cechy fizycznych ziaren gryki w różnych warunkach wilgotności. Do badań przyjęto następujące poziomy wilgotności nasion: 9, 12, 15, 18, 21 i 24%. Badaniami objęto zakres wilgotności, jaki może wystąpić w okresie zbioru czy magazynowania. Warunki klimatyczne jakie wystąpiły w 2008 roku były korzystne dla gryki, otrzymano plon nasion w wysokości 1,9 t*ha-1, o masie 1000 ziaren równej 26,8 g, co świadczy o dorodności i dobrym wypełnieniu ziarna. W pozostałych latach otrzymano niższe plony nasion o masie 1000 nasion około 25-26 g. Nie stwierdzono istotnego wpływu warunków klimatycznych w poszczególnych latach na wartości badanych cech fizycznych ziaren. Zmiany w poziomie wilgotności ziarna warunkowały zmiany wartości badanych cech. U większości badanych cech ich wartość wzrastała wraz ze wzrostem wilgotności ziaren, z tym że u kąta zsypu i usypu najniższe wartości otrzymano przy wilgotności ziarna 15%, przy wyższym poziomie wilgotności ziarna wartości tych cech rosły. Porowatość ziaren była ujemnie skorelowana z ich wilgotnością, Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wilgotności ziaren porowatość masy ziarna ulegała zmniejszeniu.
EN
Influence of moisture on the value of some properties of a buckwheat seed of Panda variety Buckwheat is a variety, which have maintained many properties of a wild plant, inter alia a non-finite growth and a long period of vegetation. At the one-stage crop there is a necessity to dry plants. During harversting, buckwheat seeds get moist, frequently up to 24 %. More and more often, attention is paid to the physical properties of seeds during plant cultivation, which allows for obtaining varieties of very splendid seeds, resistant to damaging during harvesting, transporting or storing. Changes of some physical properties of buckwheat seeds in different moisture conditions were researched. The following levels of seeds moisture were accepted to the research: 9, 12, 15, 18, 21 i 24%. The research included the scope of moisture, which may occur during harvesting or storing. Climatic conditions, which occurred in 2008, were favourable for buckwheat; the obtained crop of seeds was in the amount of 1.9 t*ha-1, of the mass of 1000 seeds equal to 26.8 g, what proves ripeness and good filling of a seed. In the remaining years, lower crops of seeds of the mass of 1000 seeds -approx. 25-26 g were obtained. No significant influence of climatic conditions in particular years on the value of the examined physical properties of seeds was determined. Changes in the level of moisture conditioned changes of values of the examined properties. The value of the majority of the examined properties was increasing along with the increase of seeds moisture, however, at the angle of slide and the angle of repose, the lowest values were obtained at the seeds moisture of 15%, at the higher level of seeds moisture values of these properties were rising. Porosity of seeds was negatively correlated with their moisture. It was determined that with the growth of seeds moisture, the porosity of seeds mass decreased.
EN
Buckwheat is a species prone to lodging which is one of the reasons of lowering the size of buckwheat seeds yield; the other is never-ending vegetation, which favours uneven seeds maturation and seeds shattering before harvesting. At one-stage harvesting, canopy dessication of the presently cultivated buckwheat varieties is necessary. Determinate form is characterised by a shorter vegetation period than other cultivated varieties, it loses leaves and dries earlier. Height, diameter, stiffness and energy of cutting stalks of Determinate from was assessed. It was found that the higher is an internode of a stalk the lower is its stiffness. The height of a stalk and its thickness are features which are positively correlated with stiffness and energy of cutting stalks. Energy necessary for cutting stalks decreases along with the plant height and is rather low.
PL
Gryka jest gatunkiem podatnym na wyleganie, co jest jedną z przyczyn obniżenia wysokości plonu nasion gryki; inną jest niekończąca się wegetacja, co sprzyja nierównomiernemu dojrzewaniu nasion, osypywaniu się części z nich przed zbiorem. Przy jednoetapowym zbiorze zachodzi konieczność desykacji łanu obecnie uprawianych odmian gryki. Forma Samokończąca charakteryzuje się krótszym okresem wegetacji niż inne uprawiane odmiany, wcześnie traci liście i zasycha. Oceniano wysokość, średnicę sztywność i energię cięcia łodyg formy Samokończąca. Stwierdzono, że im wyższe międzywęźle łodygi, tym mniejsza jest jej sztywność. Wysokość łodygi oraz jej grubość to cechy dodatnio skorelowane ze sztywnością i energią cięcia łodygi. Energia potrzebna do cięcia łodygi maleje wraz z wysokością rośliny i jest niezbyt wysoka.
14
Content available remote Morfologiczne i agrofizyczne uwarunkowania zbioru kombajnowego gryki
PL
Głównym celem badań było określenie zależności między cechami morfologicznymi i fizycznymi a stratami nasion gryki w powiązaniu z pracą poszczególnych zespołów kombajnu zbożowego w czasie zbioru jednoetapowego oraz wpływu desykacji na te cechy. Sprawdzano, czy występują powiązania pomiędzy cechami morfologicznymi roślin gryki, a sztywnością, siłą i energią ich cięcia. Wysokość i grubość łodygi oraz masa rośliny to cechy mające znaczący wpływ na wyleganie roślin oraz zawilgocenie masy nasion, co decyduje o przebiegu zbioru, wysokości strat w wyniku samoosypywania nasion i ich uszkodzeń podczas zbioru. Badano czynniki mające wpływ na mechaniczne uszkodzenia nasion podczas jednoetapowego zbioru takie jak: wilgotność nasion, masa 1000 nasion, wymiary nasion i odporność na obciążenia statyczne. Zmiany wartości cech u pojedynczych nasion jak i masy nasion mogą przyczyniać się do zmian w wielkości ich plonu. Oceniano dobór parametrów pracy poszczególnych zespołów kombajnu jako czynnik sprzyjający zmniejszeniu ilości uszkodzonych nasion i poprawiający jakość masy nasion. Sprawdzano, czy pomiędzy poszczególnymi odmianami gryki istnieją istotne różnice w wartości cech morfologicznych i fizycznych, co powodowałoby konieczność doboru parametrów pracy zespołów kombajnu indywidualnie dla każdej odmiany. Stwierdzono, że badane odmiany odznaczały się dużą zmiennością cech. Sztywność, siła i energia cięcia łodygi wszystkich badanych odmian była najwyższa w pierwszym międzywęźlu i malała wraz z wysokością łodygi. Desykacja powodowała wzrost wartości siły i energii cięcia u wszystkich odmian o około 11%. Nasiona badanych odmian gryki charakteryzuje niska siła związania z szypułką w kwiatostanie, co powoduje samoosypywanie nasion. Desykacja spowodowała obniżenie siły związania nasion. Największą średnią grubością i długością nasion charakteryzowała się odmiana Emka, odmiany Kora i Hruszowska wytworzyły nasiona o zbliżonej grubości i długości Wzrost wilgotności nasion o 1% zwiększa grubość nasion o 0,02 mm, a długość o 0,025 mm. Nasiona gryki są odporne na obciążenia mechaniczne. Siła niszcząca strukturę nasion zawiera się w granicach 6,62 do 98,12 N. Najwyższe wartości u wszystkich odmian otrzymano przy wilgotności nasion 18%. Niższa i wyższa wilgotność nasion powodowała zmniejszenie wartości tej siły. Podobne zależności stwierdzono dla siły w granicach odkształceń sprężystych, jak i dla odkształcenia niszczącego strukturę nasion, odkształcenia w granicach sprężystości, energii i modułu sprężystości. Nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach tych cech pomiędzy odmianami. Wszystkie badane odmiany gryki wytwarzały pierwszy kwiatostan na łodydze na wysokości około 60 cm, co umożliwia zastosowanie podwyższonej wysokości cięcia łanu przy zbiorze kombajnem, tj. 35 cm, bez strat nasion. Grubość łodygi gryki we wszystkich międzywęźlach jest dodatnio skorelowana z silą i energią cięcia łodygi. Straty nasion podczas jednoetapowego zbioru kombajnowego sięgają około 30% plonu nasion. Przy wilgotności nasion około 20% optymalne obroty wentylatora powinny wynosić 650 obr*min-1. Dla gryki, przy 20% wilgotności nasion, optymalna prędkość obrotowa bębna zawierała się w granicach 700-800 obr*min-1. Wówczas uszkodzone nasiona stanowiły około 2% plonu. Istnieje konieczność doboru parametrów pracy zespołów kombajnu dla odmian diploidalnych i poliploidalnych.
EN
The main purpose of the research was to determine relation between morphological and physical properties and losses of buckwheat seeds in connection with operation of selected units of a wheat combine during one-stage harvesting and influence of desiccation on these properties. The existence of relation between morphological properties of buckwheat plants and stiffness, power and energy of cutting was verified. Height and thickness as well as mass of plants are the properties which have a considerable influence on lodging of plants and dampness of seeds mass what determines the course of harvesting, amount of losses as a result of self-shattering and their damage during harvesting. Factors affecting mechanical damage of seeds during one-stage harvesting, such as seeds moisture, the mass of 1,000 seeds, dimensions and resistance to static loads were examined. Changes of properties values for single seeds as well as masses of seeds may result in changes in the amount of the seeds crop. Selection of operational parameters of particular units of a combine was evaluated as a factor contributing to the decrease of damaged seeds and improving the quality of the seeds mass. The research verified whether there are any significant differences in the value of morphological and physical differences what would result in a necessary selection of parameters of combine units operation separately for each variety. It was proved that the examined varieties were of high variability of properties. Stiffness, power and energy of cutting a stem of all the researched varieties was the highest in the first internode and was decreasing with the height of stems. Desiccation caused the increase of the power and the energy value of cutting for all varieties of about 11%. Seeds of the examined buckwheat varieties are characterised by low power of connection with a stalk in a blossom what results in a self-shattering of seeds. Desiccation caused decrease of the connection power of seeds. Emka variety was characterised by the highest mean thickness and length of seeds, Kora and Hruszowska variety produced the seeds of similar thickness and length. 1 % increase of seeds moisture increases the thinckness of seeds of 0.02 mm and their length of 0.025 mm. The buckwheat seeds are resistant to mechanical loads. A destructive power of seeds is within the range of 6.62 to 98.12 N. The highest values were obtained at the 18 % moisture of seeds for all varieties. Lower and higher moisture of seeds caused decrease of the value of the said power. Similar relations were noticed for power within the limits of elastic strain as well as for the strain destroying the seeds structure, strain in the limits of elasticity, energy and an elasticity module. No significant differences were noticed between these varieties. All researched varieties of buckwheat produced the first blossom on the height of about 60 cm what allows for using an increased height of cutting a field at combine harvesting that is 35 cm without losses of seeds. The thickness of a buckwheat stem in all internodes is positively correlated to the power and the energy of cutting a stem. Seeds losses during one-stage combine harvesting reach about 30% of the seeds crop. At the 20% moisture of seeds, optimal rotations of a fan should be 650 rot..min-1. For buckwheat, at 20% moisture of seeds, an optimal rotational speed of a drum was within the range of 700-800 rotations min-1, and then the damaged seeds constituted about 2% of a crop. The operational parameters of combine units for diploid and polyploid varieties should be selected.
EN
This study analyzed four mixtures of buckwheat nutlets and wild radish siliques with impurity content (wild radish siliques) of 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0%. Buckwheat nutlet yield, the efficiency of wild radish silique removal, the efficiency of mixture separation and product purity were determined at two depth settings of indented pockets (2.4 and 2.8 mm), three factors of static load of the cylinder with the mixture (0.1, 0.2 and 0.3 of full load) and five angles of the working edge of the trough (10, 20, 30, 40 and 50°). The obtained results indicate that the impurity content of raw material significantly affects the purity of the separated product.
PL
Do badań wykorzystano cztery mieszaniny ziaren gryki i łuszczyn rzodkwi świrzepy o udziale: 2,5, 5,0, 7,5 i 10,0% składnika zanieczyszczającego - łuszczyn rzodkwi świrzepy. Wyznaczano uzysk ziarna gryki, skuteczność wydzielania łuszczyn rzodkwi świrzepy, skuteczność rozdzielania mieszaniny i czystość produktu na dwóch głębokościach wgłębień kieszonkowych (2,4 i 2,8 mm), przy trzech wskaźnikach statycznego obciążenia cylindra mieszaniną (0,1, 0,2 i 0,3 pełnego obciążenia) oraz pięciu kątach ustawienia roboczej krawędzi rynienki (10, 20, 30, 40 i 50°). Stwierdzono, że stopień zanieczyszczenia surowca wpływa istotnie na czystość produktu czyszczenia.
PL
Gryka charakteryzuje się dużą zmiennością cech. W latach 2008-2009 prowadzono badania cech fizycznych nasion gryki odmiany Luba oraz wpływu wilgotności na wartość tych cech. Badaniami objęto cały zakres wilgotności (9-24%), jaka może wystąpić w okresie od zbioru do magazynowania. Stwierdzono, że wartości takich cech jak: masa 1000 nasion, długość i szerokość nasion rosły wraz ze wzrostem wilgotności. Wartości gęstości nasion malały wraz ze wzrostem wilgotności. Porowatość, kąty zsypu i usypu najniższą wartość wykazywały przy wilgotności na poziomie 15%, potem wartości tych cech dość systematycznie rosły. Stwierdzono, że wzrost wilgotności nasion powyżej 18% istotnie wpływał na wartość badanych cech.
EN
Buckwheat is characterised by high variability of features. In years 2008-2009 there was a research carried out on the physical properties of the Luba variety buckwheat seeds and the influence of humidity on the values of these properties. The research covered the entire range of humidity (9-24%) that may occur within the period from harvest until storage. It was observed that the values of such parameters as the mass of 1000 seeds, or the seeds' length and width were growing with the increase in humidity. Seed density values were dropping with increasing humidity. Porosity, slip angle and repose angle had the lowest values at humidity near 15%, then the values of these parameters were rather systematically growing. It was observed that the increase in seed humidity above 18% had considerable influence on the values of the examined features.
PL
Gryka charakteryzuje się dużą zmiennością cech. W latach 2008-2009 prowadzono badania cech fizycznych nasion gryki odmiany Luba oraz wpływu wilgotności na wartość tych cech. Badaniami objęto cały zakres wilgotności (9-24%), jaka może wystąpić w okresie od zbioru do magazynowania. Stwierdzono, że wartości takich cech jak: masa 1000 nasion, długość i szerokość nasion rosły wraz ze wzrostem wilgotności. Wartości gęstości nasion malały wraz ze wzrostem wilgotności. Porowatość, kąty zsypu i usypu najniższą wartość wykazywały przy wilgotności na poziomie 15%, potem wartości tych cech dość systematycznie rosły. Stwierdzono, że wzrost wilgotności nasion powyżej 18% istotnie wpływał na wartość badanych cech.
EN
Buckwheat is characterised by high variability of properties. In the years 2008-2009, a research was carried out on physical properties of the Luba variety buckwheat seeds and the influence of humidity on values of these properties. The research covered the entire humidity range (9-24%) that may occur during the period from harvest until storage. It was observed that values of such properties as the weight of 1000 seeds and seed length and width were increasing with growing humidity. Seed density values were dropping with increasing humidity. Porosity, slip angle and repose angle had lowest values when humidity was near 15%, and then values of these parameters were growing quite systematically. It was observed that the increase in seed humidity above 18% had a considerable impact on values of the examined properties.
EN
Investigation was carried out in the conditions of cold greenhouse in a two-year-cycle and even doses of mtrogen introduced into soil in different chemical forms provided a background for application of increasing doses of phosphorus and potassium amounting 0.5; 1.0 and 1.5 g P and K o pot-1. The effect of these components was assessed by determination of yield mass of experimental plants (maize and buckwheat) as well as accumulation of nitrate(V) nitrogen in aboveground plant parts. Regarding the conditions of our investigation, increasing doses of phosphorus decided neither about maize nor buckwheat yielding, while potassium added to soil. which was at the same time provided with even doses of nitrogen, on treatments fertilized with urea did significantly decrease maize yield mass. Application of different nitrogen fertilizers, at sitnultaneous increase in phosphorus amount in soil, resulted in diversified nitrate(V) contents in maize and buckwheat. Phosphorus diminished N-NO3 content in maize fertilized with ammonium saltpetre and urea. In the case of buckwheat this effect was observed only when this plant was fertilized with urea. On the remaining objects increasing doses of phosphorus did not modify the content of this nitrogen form in experimental plants. The use of potassium did evidently decrease nitrate(V) content in buckwheat fertilized with all kinds of nitrogen fertilizers except for ammonium sulfate. As far as maize was concerned, experiments proyed that the decrease in nitrate(V) concentration as a result of higher doses of potassium fertilization occurred only when nitrogen was applied in the form of ammonium saltpetre. In plants cultivated on the remaining experimental treatments N-NO3- concentration reached similar values. A dominant form of minerał nitrogen was nitrate(V) nitrogen.
PL
Badania prowadzono w warunkach hali wegetacyjnej w cyklu dwuletnim, na tle jednakowych dawek azotu wprowadzanego do gleby w różnych formach chemicznych stosowano wzrastające dawki fosforu i potasu w ilościach 0.5; 1.0 i 1.5 g P i K o wazon-1. Działanie tych składników oceniano, określając masę plonów roślin doświadczalnych (kukurydzy i gryki) oraz nagromadzenie azotu azotanowego(V) w ich częściach nadziemnych. W warunkach prowadzonych badań wzrastające ilości fosforu nie decydowały o plonowaniu kukurydzy i gryki, natomiast potas dodawany do gleby na tle jednakowego nawożenia azotem na obiektach nawożonych mocznikiem znacznie zmniejszał masę plonów kukurydzy. Stosowanie nawozów azotowych w różnych formach, przy jednocześnie wzrastającej ilości fosforu w podłożu, różnicowało zawartość azotanów(V) w kukurydzy i gryce. Fosfor obniżał zawartość N-NO3- w kukurydzy nawożonej saletrą amonową i mocznikiem, natomiast w gryce tylko wówczas, gdy nawożona była mocznikiem. Na pozostałych obiektach wzrastające dawki fosforu nie modyfikowały zawartości tej formy azotu w roślinach doświadczalnych. Stosowanie potasu wyraźnie zmniejszało zawartość azotanów(V) w gryce nawożonej wszystkimi nawozami azotowymi z wyjątkiem siarczanu amonu. W przypadku kukurydzy wykazano, że obniżenie koncentracji azotanów(V) w wyniku zwiększenia nawożenia potasem miało miejsce jedynie wówczas, gdy azot stosowano w postaci saletry amonowej. W roślinach uprawianych na pozostałych obiektach badawczych koncentracja N-NO3- kształtowała się na zbliżonym poziomie. W glebach po zakończeniu doświadczenia dominującą formą azotu mineralnego był azot azotanowy(V).
PL
Określono wpływ głębokości wgłębień kieszonkowych, wskaźnika statycznego obciążenia cylindra mieszaniną i kąta ustawienia roboczej krawędzi rynienki na uzysk orzeszków gryki, skuteczność wydzielania ziarniaków zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa) oraz skuteczność rozdzielania mieszaniny. Stwierdzono, że zastosowanie tryjera z wgłębieniami kieszonkowymi pozwala na poprawę czystości produktu czyszczenia, ale nie w takim stopniu, aby można go było uznać za produkt bezglutenowy.
EN
The research allowed to determine the impact of pocket pits depth, the index of cylinder static loading with the mixture, and chute working edge setting angle on buckwheat nuts yield, release efficiency for corn seeds (wheat, rye, barley and oat), and mixture separation efficiency. It has been observed that using a trieur with pocket pits allows to improve cleaned product purity, however not to the extent sufficient to qualify it as a gluten-free product.
PL
Badania na powyższy temat zostały przeprowadzone w latach 2002-2004. Zrealizowano je na terenie województwa zachodniopomorskiego, w konwencjonalnym i ekologicznym gospodarstwie rolnym. Określono wielkość i strukturę nakładów materiałowo-energetycznych uprzedmiotowionych w ciągnikach, maszynach, środkach transportu, częściach do napraw, paliwie, materiałach i pracy ludzkiej, udział energii skumulowanej zawartej w wykonanych zabiegach oraz wielkość wskaźnika efektywności energetycznej. Łączne nakłady energii skumulowanej poniesione na uprawę gryki wahały się od 8693,3 MJźha-1 w gospodarstwie konwencjonalnym do 11952,8 MJźha-1 w ekologicznym. W strukturze tych nakładów w obu gospodarstwach, największy udział stanowiły materiały i paliwo a najmniejszy praca ludzka. Spośród zabiegów wykonanych w gospodarstwie konwencjonalnym najbardziej energochłonnym okazał się zbiór plonu, zaś w ekologicznym stosowanie nawożenia organicznego. Wskaźnik efektywności energetycznej w gospodarstwie konwencjonalnym wyniósł 1,45 a w ekologicznym 0,83.
EN
The research in this field was carried out in years 2002-2004. It was completed in a conventional and ecological farm, located in Zachodniopomorskie Voivodship. The researchers determined the size and structure of objectified material and energy expenditures for tractors, machines, means of transport, repair parts, fuel, materials and labour, the share of cumulated energy contained in completed operations, and the value of energy efficiency index. Total cumulated energy expenditures incurred for buckwheat growing ranged from 8693.3 MJźha-1 in a conventional farm to 11952.8 MJźha-1 in an ecological farm. Materials and fuel had highest share, and labour had lowest share in the structure of these expenditures in both farms. Crop collection (harvest) was most energyconsuming among operations performed in the conventional farm, and the use of organic fertilization was most energy-consuming in the ecological farm. Energy efficiency index was 1.45 in the conventional farm, and 0.83 in the ecological farm.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.