Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  buckling analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono sposób wyznaczenia nośności wyboczeniowej trzech silosów wykonanych z falistej blachy ze sfałdowaniem w kierunku obwodowym, wzmocnionych słupami pionowymi. Wykonano obliczenia MES dla całych konstrukcji i segmentów zawierających 3 słupy z odpowiednimi warunkami brzegowymi wzdłuż pionowych krawędzi płaszczy. Obliczenia przeprowadzono dla różnej liczby słupów wzdłuż obwodu. Płaszcz silosów modelowano jako powłokę ortotropową, a słupy jako elementy prętowe (1D). Silosy były obciążone naporem stycznym zgodnie z normą Eurocode 1. Wyniki analiz MES porównano z nośnością wyboczeniową według wzorów normowych (Eurocode 3) oraz poprawek do normy z 2017 r. Pokazano, że uproszczone segmentowe modele są efektywne w obliczaniu nośności wyboczeniowej silosów.
EN
The paper presents a method for determining the buckling strength of three silos made of corrugated sheets in a circumferential direction which were strengthened with thin-walled open-sectional vertical columns. FEM calculations were performed for entire silo structures and segments which included 3 columns with appropriate boundary conditions along the mantle edges. Calculations were carried out with a variable number of columns along the silo circumference. Silo walls were modelled as an orthotropic shell and columns as 10 beam elements. The silo walls were loaded by tangential wall pressure according to Eurocode 1. The results of FEM analyses were compared to the buckling strength by standard formulae (Eudrocode 3) and amendments from 2017. It was shown that the simplified segment models were effective to calculate the buckling strength of silos.
EN
The complicated relationship of the high order static indeterminate structure will lead to a lot of calculation work. The strength analysis of the structure is very difficult. In aircraft design phase, a structural simplified method should be used to model the load characteristics of the structure. In the paper, the buckling analysis of airframe jointed panel is investigated under combined loading and the effect of jointed position to buckling load is also presented. For the buckling analysis of special joined structure, one new method which is better than traditional methods is described.
EN
The wooden transmission tower of the Gliwice radiostation is the highest wooden construction around the world. Considering that it is in operation over 80 years it is necessary to properly maintain it to extend its residual life. In order to analyse the most critical elements of the tower as well as to plan the strategy of its maintenance, including repairs and replacements of wooden elements, it is necessary to analyse its deflection and stress distributions under possible loading scenarios. In this paper, the authors present an overview of history and construction of the tower as well as the results of static and buckling numerical simulations to evaluate a condition and a margin of safety, and to find the critical structural elements of this construction. The 3D numerical analysis is performed for the wooden transmission tower of the Gliwice radiostation for the first time. The results of simulations presented in this study indicate acceptable condition of the tower, in particular the resulting stresses under the static loading or buckling are at the level of 18% of the critical stresses according to the assumed geometrical model. However, further studies are necessary to refine numerical model and consider secondary elements of the tower, wood imperfections and other factors that have significant influence on its integrity and safety.
EN
The stability of the element of a steel welded girder subjected to bending and shear forces is considered. The considered element is a rectangular plate supported on boundary. The type of a plate boundary conditions depend on the types (thickness) of the stiffeners. Considered plate is loaded by in-plane forces causing bending and shear effects. The Finite Element Method was applied to carry out the analysis. Additionally the Boundary Element Method in terms of boundary-domain integral equation was applied to evaluate the critical shear loading.
PL
Wykonanie obliczeń statycznych złożonych konstrukcji często nastręcza projektantom wielu trudności, a czasem jest wręcz niemożliwe. Programy komputerowe wspomagają projektowanie, ale nie można do wyników analizy numerycznej podchodzić bezkrytycznie. O ile z analizą statyczną programy komercyjne radzą sobie bardzo dobrze, o tyle z analizą dynamiczną czy wyboczeniową mogą mieć problem. W artykule przedstawiono wpływ dyskretyzacji konstrukcji na dokładność analizy wyboczeniowej w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional dla różnych układów konstrukcyjnych. Przeanalizowano zarówno układy przesuwne, jak i nieprzesuwne. W pracy zamieszczono przykłady dla dwóch prostych prętów (wspornikowego oraz z jednej strony utwierdzonego, a z drugiej podpartego przegubowo) i dla dwóch ram dwupiętrowych (przesuwnej i nieprzesuwnej). Dla każdego modelu wyznaczono po trzy siły krytyczne. Otrzymane wyniki porównano z rozwiązaniami analitycznymi. Zauważono znaczne różnice wartości sił krytycznych dla modeli bez podziału prętów i z ich podziałem, szczególnie wyraźne dla układów nieprzesuwnych. Wartości sił krytycznych uzyskane dla układów bez podziału były wyższe od rzeczywistych wartości, co stanowi zagrożenie, gdyż wyboczenie może nastąpić przy niższej sile ściskającej.
EN
Static calculations of advanced structures lead sometimes to many difficulties for designers and in some cases can be impossible. Computer programs aid the design process, but the result of numerical analysis cannot be used uncritically. While the commercial programs solve static problems very well, the dynamic or buckling analysis may cause some trouble. The paper presents the influence of discretization on accuracy of buckling analysis in Autodesk Robot Structural Analysis Professional program for different structural systems. Structures with and without sidesway have been analyzed. The paper provides examples for two straight rods (cantilever and a rod with one fixed support and second hinged support) and the two-storey frames (with and without sidesway). For each model three critical forces were determined. The results obtained were compared with the results of analytical solutions. Significant differences of critical forces values were observed for the models analysed. The differences were significantly visible in the systems without sidesway. The values the critical loads obtained for models without discretization were higher than the actual value, which is a threat because buckling may occur at a lower compressive force.
EN
Weak formulations of mixed state equations of closed laminated cylindrical shells are presented in the Hamilton System. The Hamilton canonical equation of closed cylindrical shell is established. By means of applying the transfer matrix method and taking the advantage of Hamiltonian matrix in the calculation, a unified approach and three-dimensional thermoelastic solutions are obtained for the buckling analysis of closed trick laminated cylindrical shells. All equations of elasticity can be satisfied and all elastic constants can be taken into account. Numerical results are given to compare with those of FEM calculated using SAP5.The principle and method suggested here have clear physical concepts. The equations and boundary conditions proposed in this paper are weakened. The solutions and results given here may serve as a benchmark for other numerical procedures.
PL
W pracy przedstawiono analizę nośności stalowej ramy płaskiej na przykładzie ramy portalowej o rozpiętości 36,0 m, wykonanej ze smukłościennych elementów blachownicowych o zmiennej wysokości środnika i przegubowo połączonej z fundamentami. Ramę portalową zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Eurokodu, a następnie przeanalizowano wpływ rozmieszczenia dyskretnych stężeń bocznych i przeciwskrętnych na jej nośność. Obliczenia uwzględniają imperfekcje konstrukcji, które zaimplementowano w modelu jako przeskalowane formy wyboczenia lokalnego i globalnego ramy portalowej, wyznaczone ze sprężystej analizy wyboczeniowej LBA. W celu zbadania wpływu rodzaju i kształtu imperfekcji na nośność ramy, przeprowadzono najpierw analizę układu o geometrii idealnej, materiałowo i geometrycznie nieliniową GMNA, a następnie analizę materiałowo i geometrycznie nieliniową GMNIA układu imperfekcyjnego. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego ABAQUS/Standard. W uwagach końcowych podsumowano wyniki analiz oraz wskazano kierunki dalszych badań.
EN
An assessment of the load bearing capacity analysis of steel planar frame fabricated from slender tapered plate girders, with span length of 36,0 m and pinned bases was presented in the paper. Initially, considered portal frame was designed in accordance with the Eurocode 3 and then an influence of lateral and torsional braces location on the frame load bearing capacity was analyzed. Calculations take into account imperfections of the structure, which were implemented in the FEM model as local and global scaled modes derived from linear buckling analysis LBA. In order to investigate the effect of type and shape of particular imperfection patterns on the frame stability strength, two tasks were solved. Firstly, geometrically and materially nonlinear analysis GMNA of perfect frame geometry was carried out. Then, GMNIA analysis concerning additionally imperfections was performed. Numerical models were prepared with the use of shell finite elements, which are available in ABAQUS/Standard program. Concluding remarks were drawn.
PL
Przedstawiono numeryczne wyniki analizy. Zachowanie materiału sypkiego opisano za pomocą hipoplastycznego prawa konstytutywnego. Przeprowadzono analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową silosu bez imperfekcji geometrycznych i z imperfekcjami. Wyniki analizy wyboczeniowej MES z uwzględnieniem materiału sypkiego porównano z wynikami doświadczalnymi z literatury. Wyniki MES wyraźnie wskazują na zwiększenie o 6÷60% nośności wyboczeniowej silosu zawierającego materiał sypki w porównaniu z pustym silosem.
EN
The paper presents 3D buckling analysis results of a thin-walled cylindrical metal silo with and without bulk solids. The behaviour of the bulk solid was described with a hypoplastic constitutive model. Non-linear analyses with geometric and material non-linearity were performed with a perfect and an imperfect silo shell. Different initial geometric imperfections were considered. The influence of internally stored bulk solids on the buckling strength was compared with experimental results from the literature. The results clearly indicate a strengthening effect of 6-60% of the stored solid on the silo buckling strength.
9
Content available remote Stateczność belek dwuteowych w zależności od sposobu obciążenia
EN
Introduction to future buckling analysis of mono-symmetric beam, depending on type of loading.
EN
The shape of end heads of a pressure vessel is usually torispherical. Buckling of this head is one of the most important points for designing of pressure vessels. This subject has been studied extensively since last years. In this field, the experimental methods are expensive and need a lot of time. In addition, because of lack of accuracy in the producing procedure, sometimes two models with identical geometry show different buckling behavior. Hence the use of finite element method in analyzing of buckling behavior of heads has a lot of benefits. In this dissertation, the finite element method has been used. Firstly with nonlinear buckling analysis, the effects of geometrical parameters such as thickness, knuckle radius and diameter of cylindrical part. on the buckling of heads have been studied, then the buckling behavior of different kinds of heads with identical geometry have been analyzed. For the nonlinear analysis we used the Arc Length method which can control the load level, the length of the displacement increment and the maximum displacement. The most important characteristic of this method is its ability to converge, even when the behavior is highly nonlinear. From the verification performed with the European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) code, it has been confirmed that the nonlinear buckling analysis could assure accurate results for the buckling strength. In the case of internal pressure, it has been shown that initial imperfection had no effect on the pre-buckling behavior and buckling pressure of head; it just affects the post-buckling behavior.
11
Content available remote A fuzzy-set approach to buckling analysis of composite structures
EN
A fuzzy-set approach conjugated with finite element analysis is used to investigate the influence of the variability (random field) of geometric and material properties on buckling loads understood as one of possible failure modes for composite structures. The uncertainty (the scatter) of buckling loads is created by the prescribed variations of thickness and in Young's and Kirchhoff's moduli. The ?-cut and vertex methods are utilized to study the sensitivity of buckling loads to fuzzy parameters variations. Numerical results are presented for axially compressed angle ply-plates and shallow cylindrical panels
EN
The paper presents the stability analysis of a sandwich plate of the shape of an isosceles trapezoid, subjected to unidirectional in-plane compression. The critical load value of the trapezoidal sandwich plate was obtained by a combination of the Galerkin ortgogonalisation method and the proposed method of the coordinate system transformation. An influence of plate material and geometrical properties on the critical load level was analysed. The obtained results were verified in a numerical experiment conducted with the FEM ANSYS software package.
PL
W pracy przedstawiona jest analiza stateczności sprężystej trójwarstwowej płyty o kształcie trapezu równoramiennego poddanej jednokierunkowemu ściskaniu. Wartość obciążenia krytycznego trapezowej płyty typu sandwoch uzyskano przez połączenie metody ortogonalizacji Galerkina i zaproponowanej metody transformacji układu współrzędnych. Przeanalizowano wpływ własności materiałowych i geometrycznych płyt na poziom obciążenia krytycznego. Dokonano weryfikacji uzyskanych wyników w eksperymencie numerycznym z wykorzystaniem programu MES ANSYS.
EN
This contribution solve buckling analysis of different construction of frame supporting beams type "ASTA". These beams are often used in underground civil engineering.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.