Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brake pads
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article describes the influence of brake pads surface machining and finishing on their friction characteristics. It shows the methods of machining and finishing of the brake pads surface and their influence on noise emission and performance. It shows the brake dynamometer test results obtained on three brake pads which have three different types of surface modification and their detailed analysis and comparison.
EN
Among the many elements of a modern vehicle, the braking system is definitely among the most important ones. Health, and, frequently, life, may rest upon the design and reliability of brakes. The most common friction pair used in passenger cars today is a disc which rotates with the road wheel and a cooperating pair of brake pads. The composite material of the pad results in changing tribological properties as the pad wears, which was demonstrated in experimental studies. The change is also facilitated by the harsh operating conditions of brakes (high and rapid temperature changes, water, etc.). This paper looks into how changing tribology reflects on the heating process of disc and pads during braking. And so a simulation study was conducted, as this method makes it possible to measure temperature in any given point and at any time, which is either impossible or extremely difficult in real life conditions. Finite element method analyses were performed for emergency braking events at various initial speeds of the vehicle reflecting the current road speed limits.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zbadanie powierzchni metalograficznej pary ciernej tarcza-klocek hamulcowy. Elementy układu hamulcowego samochodu dostawczego, które zostały poddane badaniu były eksploatowane w normalnych oraz trudnych warunkach miejskich. Przedstawiono przyczyny nieprawidłowej eksploatacji samochodu, które miały znaczący wpływ na zużycie awaryjne i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
EN
The article presents the results of research aimed at examining the metallographic surface of the friction pair of brake padbrake disc. The components of the delivery vehicle's braking system were tested in normal and difficult urban conditions. The causes of incorrect car use have been reported, which have had a significant impact on emergency wear and road safety.
EN
The article presents the results of the stand tribological investigation and microscopic observations of brake pad materials for automotive disc brakes. The reasons for the scatter of the friction coefficient value are analysed. The results of the brake pads’ friction surface topography observations and chemical constitution are presented. The investigations were carried out with scanning electron microscopy SEM and energy dispersive X-ray spectroscopy EDS. The point, line, and surface analysis of friction layer were done. The average contents of the chemical elements on the friction surface are presented. The heterogeneous nature of the structure on the friction layer was observed. The analysis has shown that brake pads with a compact structure of friction layer and large quantity components (10 components with more than 1% content each) had a smaller scatter of the coefficient of friction value in relation to the materials with a loose structure and less quantity components. The next part of the article presents the structure and geometric parameter products of the wear of the friction material. The problem concerning the quantity limitation of the wear particles entering the environment as dust was discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki stanowiskowych badań tribologicznych oraz obserwacji mikroskopowych materiału ciernego samochodowych okładzin hamulców tarczowych. Ocenie poddano rozrzuty w wartości współczynnika tarcia pary ciernej hamulca tarczowego, które ujawniają się zarówno w badaniach kolejnych próbek materiału tego samego producenta, jak i pomiędzy okładzinami ciernymi różnych producentów. Przedstawiono wyniki badań topografii powierzchni oraz składu chemicznego okładzin. Badania wykonano z zastosowaniem mikroskopu scanningowego SEM. Do analizy mikrorentgenowskiej stosowano analizator EDS IXRF System. Przedstawiono wyniki analizy spektrometrycznej składu chemicznego okładzin. Wykonano analizy punktowe, liniowe i powierzchniowe. Zaprezentowano średnie zawartości pierwiastków w analizowanym obszarze powierzchni tarcia. Wykazano bardzo dużą niejednorodność struktury oraz chemiczną w poszczególnych strefach badanych powierzchni. Stwierdzono, że okładziny o zwartej strukturze powierzchni i dużej różnorodności składu chemicznego (10 składników o zawartości ponad 1% każdy) charakteryzują się mniejszym rozrzutem wartości współczynnika tarcia za-równo w funkcji temperatury, jak i czasu hamowania w stosunku do materiałów o bardziej luźnej strukturze. Przedstawiono strukturę i parametry geometryczne produktów zużycia okładzin oraz problem ograniczania ilości tych produktów wydostających się do środowiska w postaci pyłów.
EN
The paper presents the characteristics of materials currently used in the construction of brake pads for passenger cars, taking into account their advantages and disadvantages. Based on this, taking into account the expectations of clients and the latest achievements in the field of polimer composites engineering and tribochemistry, the perspectives for the development of friction materials have been proposed. The discussion is illustrated by the author’s study results concerning the analysis of the morphology and chemical composition of the surface of representative groups of brake pad materials. Braking test characteristics and the mechanism of the friction of the studied composites have been interpreted from the point of view of changes observed in the microstructure and chemical composition of their surface. They are related to earlier investigations by the authors devoted to the tribochemical modification of components of a polymer-metal friction pair.
PL
Praca przedstawia charakterystykę materiałów stosowanych aktualnie w budowie okładzin hamulcowych samochodów osobowych, zwracając uwagę na ich wady i zalety. Na tym tle, kierując się oczekiwaniami ze strony klientów oraz biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia w obszarze inżynierii kompozytów polimerowych i trybochemii, zaproponowano perspektywy postępu w obszarze materiałów ciernych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań własnych dotyczących analizy morfologii i składu chemicznego powierzchni reprezentatywnych grup materiałów okładzin hamulcowych. Charakterystyki hamowania oraz mechanizm tarcia badanych kompozytów zostały zinterpretowane z punktu widzenia zmian zaobserwowanych w mikrostrukturze i składzie chemicznym ich powierzchni. Nawiązują one do wcześniejszych badań autorów związanych z tribochemiczną modyfikacją elementów węzła ciernego polimer-metal.
EN
This paper deals with description of operation behaviour of various friction materials of brake blocks (cast iron and composite) of railway brakes with regard to braked wheels. Rim of the wheel is exposed to thermal loading during the braking process. The thermal loading depends on material of used brake blocks. The mechanical and thermal loading of the wheels results in various stress in its rim and disc. Consequence of this is deformation of wheel shape. Using of various brake materials exert influence mentioned phenomena and on the wear and possible damage of the wheel rim as well. It is caused by various properties of various brake blocks materials (heat conductivity and frictional properties). The paper is devoted to comparison of influence of using various brake blocks materials on operational properties of railway wheels and its mechanical and thermal loading and shape deformations.
7
EN
The paper presents the comparative analysis of contact roughness between friction surfaces of brake pads, which were fastened to the bicycle frame, and friction surfaces of the element of the wheel rim. The following temporary hypothesis was formulated: on the basis of the measured geometry of the surface irregularities of the elements, it is possible to determine which rim surface cooperated with the left and right brake pad. The proposed method of comparison of the roughness profiles of the frictional braking elements can be useful and appropriate for analyzing some types of vehicle accident reconstructions.
EN
The aim of this paper is to compare the composite brake block LL with traditional cast iron type P10 used largely for freight wagons. Properties of friction materials of aforesaid block types have a significant impact on the braking of railway vehicles. The result is the evaluation and comparison of friction characteristics on the basis of braking distances for various speeds and weight of the wagon.
PL
Celem niniejszej pracy jest porównanie kompozytowych klocków hamulcowych typu LL z tradycyjnymi klockami z żeliwa typu P10 stosowanych głównie do wagonów towarowych. Właściwości materiałów ciernych klocków mają istotny wpływ na hamowanie pojazdów szynowych. Rezultatem jest ocena i porównanie cech tarcia na podstawie drogi hamowania dla różnych prędkości i mas wagonu.
9
Content available Armoured vehicles brakes tests
EN
Armoured vehicles are nowadays important part of modern army's equipment. Reliability of armoured vehicles is a key feature in safety of transported staff and goods. Due to high mass of these vehicles there is a real problem with optimal brake systems which should be efficient enough in order to maintain as short as possible braking distance and have acceptable manufacturing and maintenance costs. Except for military use, there is a large market for armoured vehicles civilian use by rich or influential persons, security companies and banks. Civilian use of the armoured vehicles generates problems of moving on public roads with all restrictions for brake systems which are required by law. Brakes verification is a difficult and time consuming process due to many circumstances which must be taken into account during tests. Brake tests should be done on many levels including laboratory tests made on samples, laboratory tests made on fully assembled brakes and finally tests made with use of fully prepared vehicle both in laboratory and in real life conditions. Following work will show selected issues of such test path, which was made by Institute of Aviation Landing Gear Department.
PL
W publikacji przedstawiono budowę i zasadę działania czujnika zużycia okładzin ciernych hamulców tarczowych oraz algorytm obliczania przebiegu pojazdu do koniecznej wymiany okładzin, na podstawie wskazań tego czujnika. Metoda ta pozwala rozszerzyć zakres diagnostyki pokładowej pojazdów samochodowych na elementy mechaniczne układu hamulcowego oraz prognozować trwałość okładzin ciernych.
EN
The paper presents the construction and principle of the operation of the brake pads wear sensor for disc brakes. The algorithm of the mileage calculation to the replacement of the brake pads is presented. The method allows to extend the on board diagnostic system on the mechanical parts of the brakes.
PL
W artykule przedstawiono wpływ cykli wygrzewania (temperatura, czas) na właściwości klocków hamulcowych. Badania miały na celu ustalenie takiego cyklu wygrzewania w piecu przebiegowym, w wyniku którego klocki hamulcowe uzyskują takie same właściwości jak po wygrzewaniu w piecu komorowym.
EN
This paper presents of the method of the monitoring of the change during forming the glue joint. Author offers the ultrasonic nondestructive method. This paper presents results of the research. Authors test steel samples, using cyanoacrylate adhesive - Loctite 496. Based on theoretical analysis of the problem studied, and on the grounds of experiment carried out, it was found, that is possible to use the nondestructive ultrasonic method to monitoring of formed glue joints between two parts of constructional steel 45 with aid of digital ultrasonic flaw detector in time domain.
EN
Within the range of statutory works in PIMOT-BLH (Braking Systems Laboratory) there were made tests of braking pads according to No. 90ECE Regulation Enclosure 3 by two methods: road tests and stand tests. After those tests we have got many results, which after work out were used to carry out comparative analysis of both methods. Report presents theory that make possible of comparison, apparatus used in tests, preparing of car, stand and samples, specification of road and stand tests, studying the results of tests, comparative analysis of both methods. In particular the paper includes test results equivalence of the efficiency in cold, test results sensitiveness on speed, the example course of speed of the vehicle and the pressure in the brake- pipe, test results of appointing of the pressure for sensitivity research on speed. Authors turns the attention on the problem increasing of mass- moment of inertia of vehicle wheels, as well as have proposed the differentiation of the speed of the brake operating start.
PL
W ramach prac statutowych w PIMOT-BLH (Laboratorium Hamulców) przeprowadzono badania okiadzin hamulcowych wg Załącznika 3 Regulaminu nr 90 EKG ONZ metodami: badań drogowych oraz badań stanowiskowych. W wyniku tych prac otrzymano szereg wyników, które po opracowaniu zostały wykorzystane do przeprowadzenia analizy porównawczej obu metod badawczych. Raport przedstawia: podstawy teoretyczne umożliwiające porównanie w/w metod badań, aparaturę pomiarową użytą do badań, przygotowanie pojazdów, stanowiska badawczego i próbek do badań, opis przeprowadzonych badań drogowych i stanowiskowych, zebrane i opracowane wyniki badań, analizę porównawczą obu metod badawczych. W szczególności artykuł zawiera wyniki badań równoważności skuteczności na zimno, wyniki badań czuiości na prędkość, przykładowy przebieg prędkości pojazdu i ciśnienia w przewodzie hamulcowym, wyniki badań wyznaczania ciśnienia dla badania czułości na prędkość. Zwraca się uwagę na problem zwiększonego masowego momentu bezwładności kół jezdnych, jak również zaproponowano zróżnicowanie prędkości początku hamowania.
PL
W niniejszym artykule omówiono wybrane wyniki analizy prędkości propagacji i tłumienia fali akustycznej w materiałach stosowanych na wstawki hamulcowe w pojazdach szynowych. W badaniach zastosowano cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy typu UMT-12.
EN
This paper includes selected results of sound speed and acoustic wave suppression analysis in materials used in brake pads in railway vehicles. In tests UMT-12 digital ultrasonic defectoscope has been used.
14
Content available remote Analiza powierzchni tarcia pary trącej wstawka hamulcowa-koła
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy elementów struktury geometrycznej powierzchni tarcia pary trącej wstawka hamulcowa-obręcz ze względu na wartość parametrów R(a), R(q), R(max) i S(m) oraz charakter profilu chropowatości. W badaniach uwzględniono wybrane materiały stosowane na wstawki hamulcowe i obręcze w pojazdach szynowych.
EN
This paper contains chosen results of surface texture elements analysis of friction surface of friction pair: pad-hoop for the sake of parameters R(a), R(q), R(max), S(m) and character of roughness profile. Selected materials using in brake pads and in hoops have been taken into consideration in tests.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.