Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  boundary elements method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
We consider a numerical solution of the initial-boundary value problem for the homogeneous wave equation with the Neumann condition using the retarded double layer potential. For solving an equivalent time-dependent integral equation we combine the Laguerre transform (LT) in the time domain with the boundary elements method. After LT we obtain a sequence of boundary integral equations with the same integral operator and functions in right-hand side which are determined recurrently. An error analysis for the numerical solution in accordance with the parameter of boundary discretization is performed. The proposed approach is demonstrated on the numerical solution of the model problem in unbounded three-dimensional spatial domain.
2
Content available remote Metoda PURC w analizie nieustalonego pola temperatury w obszarach płaskich
PL
Obecność dyskretyzacji w klasycznej MES oraz MEB jest dość istotnym mankamentem. Alternatywą pozwalającą na uniknięcie wspomnianego problemu są parametryczne układy równań całkowych (PURC) niewymagające klasycznej dyskretyzacji podczas ich numerycznego rozwiązywania. Celem niniejszej pracy jest uogólnienie metody PURC i przedstawienie możliwości jej zastosowania do modelowania i symulacji zagadnień brzegowo-początkowych na przykładach dotyczących problemów temperaturowych.
EN
The occurrence of discretization in classical FEM and BEM is a quite essential disadvantage. An alternative to avoid the problem are parametrical integral equations systems (PIES) that do not require the classical discretization while solving them numerically. The purpose of this paper is to generalize the PIES method and present its capabilities in application to modelling and simulation of initial-boundary value problems for transient heat conduction.
PL
W pracy przedstawiono szybką wielobiegunową metodę elementów brzegowych (SWMEB) w analizie tarcz liniowosprężystych, obciążonych siłami objętościowymi. Opracowano program komputerowy wykorzystujący trójwęzłowe elementy brzegowe oraz sześciowęzłowe trójkątne komórki wewnętrzne. Przedstawiono przykład numeryczny analizy przemieszczeń i naprężeń w wirującym krążku. Badano czas obliczeń, pamięć oraz dokładność analizy wykonanej trzema metodami: konwencjonalną MEB, szybką metodą wielobiegunową zastosowaną tylko do obliczenia składników objętościowych oraz kompletną SWMEB.
EN
The fast multipole boundary element method (FMBEM) in analysis of linear elastic plates loaded by volume forces, is presented. A computer code, using three-node boundary element and six-node triangle internal cells, is developed. A numerical example of analysis of displacements and stresses in a rotating disc is presented. Three methods of analysis are considered, namely: the conventional BEM, the fast multipole method applied to evaluation of the volume terms only, and the complete FMBEM. Time of computations, memory and accuracy of the three methods are investigated.
PL
Analiza sprzężonych pól mechanicznych i elektrycznych w materiałach piezoelektrycznych wymaga rozwiązania układu sprzężonych równań różniczkowych cząstkowych mechaniki i elektrodynamiki ośrodków ciągłych. W niniejszej pracy, do rozwiązywania tego typu zadań brzegowych, wykorzystuje się pośrednią metodę Trefftza. W metodzie tej rozwiązanie problemu brzegowego jest aproksymowane za pomocą szeregu tzw. T-funkcji. Do ich wyznaczenia wykorzystano formalizm Stroha. Zaproponowano wersję kollokacyjną metody, co prowadzi do rozwiązań w sensie najmniejszych kwadratów.
EN
The coupled field analysis of piezoelectric materials requires solution of continuum mechanics and continuum electrodynamics equations. In this work, formulation of the indirect Trefftz method is introduced. In the Trefftz method, the solution of the boundary-value problem is approximated by the T-complete functions. The Stroh formalism allows to obtain the T-complete functions. The collocation method assumes that the residuals vanish at the boundary points. The resulting system of algebraic equations is usually solved by using the least square method.
5
Content available remote Modelowanie komputerowe prób pękania przy obciążeniu dynamicznym
PL
W pracy przedstawiono sformułowanie w dziedzinie czasu metody elementów brzegowych (MEB) zastosowane do modelowania prób pękania przy obciążeniu dynamicznym. Opracowano program komputerowy, który wykorzystano do wyznaczenia kształtu wzrastającego pęknięcia i dynamicznych współczynników intensywności naprężeń w specjalnej próbce obciążonej za pomocą dzielonego pręta Hopkinsona. W obliczeniach numerycznych wykorzystano wyznaczone doświadczalnie obciążenie dynamiczne próbki i prędkość wzrostu pęknięcia. Porównano kształty pęknięcia określone metodą numeryczną i doświadczalną.
EN
In this work the time-domain formulation of the boundary element method (BEM) is presented and applied for modelling fracture tests under dynamic loading. A computer code is developed and applied to determine the crack shape and dynamic stress intensity factors in a special specimen loaded by the Split Hopkinson bar. In numerical computations the dynamic loading and crack growth velocity determined experimentally are used. Numerical and experimental crack shapes are compared.
6
Content available remote Analiza modalna wzmocnionych tarcz metodą elementów brzegowych
PL
W pracy przedstawiono sformułowanie i zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) w analizie drgań własnych tarcz wzmacnianych elementami usztywniającymi. Tarcze analizowane są metodą podwójnej zasady wzajemności MEB i wzmacniane elementami belkowymi, modelowanymi metodą elementów skończonych (MES). Dla układów, analizowanych w przykładach numerycznych, wyznaczono częstotliwości i postacie drgań własnych za pomocą MEB, a wyniki porównano z rezultatami wyznaczonymi MES, otrzymując bardzo dobrą zgodność rozwiązań.
EN
The formulation and application of the boundary element method (BEM) in analysis of freely vibrating reinforced plates is presented. The plates are analyzed by the dual reciprocity BEM and reinforcement by the finite element method (FEM). Numerical examples are shown and frequencies and mode shapes, computed for the reinforced plates by the BEM, are compared with the FEM solutions, showing a good agreement of the results.
PL
W pracy pokazano efektywność parametrycznego układu równań całkowych (PURC) do rozwiązywania praktycznych dwuwymiarowych zagadnień modelowanych równaniami Naviera-Lamego w porównaniu z komputerowymi metodami klasycznymi. Do realizacji MES wykorzystany został program "ALGOR", natomiast w przypadku MEB program "BEASY". Porównaniu podlegały: liczba zadawanych danych wejściowych potrzebnych do zdefiniowania kształtu brzegu oraz warunków brzegowych, liczba rozwiązywanych równań algebraicznych i wreszcie dokładność oraz wiarygodność wyników.
EN
The paper presents effectiveness of the PIES for solving of practical two-dimensional problems modeled by Navier-Lame equation in comparison with classical computer methods. FEM is represented by "ALGOR", whilst BEM by "BEASY". Following parameters were compared: number of input data required for boundary geometry and boundary conditions definition, number of solved algebraic equations and finally accuracy and reliability of results.
8
Content available remote Wyznaczanie naprężeń w dnach wrębów wieńca zębatego koła podatnego
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu cech konstrukcyjnych koła podatnego przekładni falowej: względnej deformacji promieniowej wjm i względnej grubości powłoki g/df oraz cech konstrukcyjnych zarysu odniesienia na wartości naprężeń w dnach wrębów międzyzębnych wieńca zębatego. W analizie stanu naprężenia zastosowano metodę elementów brzegowych (MEB).
EN
Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the numerical analysis of the harmonic gear drive flexspline has been presented in the paper. The influence of the construction features of flexspline and the tool on the values of stresses in bottom land of a toothed wheel rim of flexspline has also been presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie Metody Elementów Brzegowych (MEB) w numerycznej analizie wytrzymałości zębów. Przeanalizowano wpływ cech konstrukcyjnych koła zębatego oraz cech konstrukcyjnych narzędzia na wartości naprężeń w stopie zęba koła wewnętrznie oraz zewnętrznie uzębionego. Przeprowadzono również analizę wpływu zużycia powierzchni roboczych zębów oraz parametrów protuberancji narzędzia na wartości naprężeń w ich stopach. Ponadto zastosowano MEB do wyznaczania zmian wartości sztywności zazębienia kół zębatych oraz naprężeń w dnach wrębów międzyzębnych wieńca zębatego koła podatnego przekładni falowej.
EN
Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the numerical analysis of the strength of the wheels' gears has been presented in the paper. There has been presented the influence of the construction features of gear wheel and construction features of the tool (gear-shaper cutter) on the values of stresses in the base of an internal and external gear tooth. Analysis of the influence of wear of active faces of teeth and the influence of the construction features of protuberation on the values of stresses in their bases has also been made. Application of the BEM in the numerical analysis of the stiffness of meshing of toothed wheels and of the harmonic gear drive flexspline has also been presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) oraz środowiska Matlab-Simulink do diagnozowania pęknięcia stopy zęba koła w złożonych przypadkach uszkodzeń przekładni zębatych. Stosując MEB wyznaczono wypadkową sztywność zazębienia kól z zębem pękniętym u podstawy. Wyznaczone zmiany sztywności wykorzystano w modelu przekładni zębatej w układzie napędowym do symulacji jednoczesnego występowania uszkodzenia zazębienia oraz łożyskowania. Na podstawie uzyskanych sygnałów drganiowych diagnozowano stan zazębienia z wykorzystaniem zaproponowanej metody przetwarzania sygnałów, stosując do analiz transformatę Wignera-Ville'a.
EN
Application of the Boundary Elements Method (BEM) and the Matlab-Simulink to tooth gear diagnostic research has been presented in the paper. The analyses of influence of development of the fatigue crack in a gear tooth root were executed in modification the stiffness of teeth of wheels. This paper presents also the investigation of vibration signals simulation of geared systems in case of inclusion of faulted elements in rolling bearings. In this work time-frequency domain methods were used to analyze the vibration signals.
EN
In the paper the numerical analysis of heat transfer process proceeding in the domain of a biological tissue is presented. In particular, the one-dimensional problem is considered, in which the thermophysical parameters (volumetric specific heat and heat conduction) are given as intervals. The problem discussed has been solved using the 1st scheme of the interval boundary element method. The interval Gauss elimination method with the decomposition procedure has been applied to solve the obtained interval system of equations. In the final part of the paper the results obtained are shown.
EN
Heat transfer in the skin tissue treated as a multi - layer domain in which one can distinguish the epidermis, dermis and subcutaneous region is described by the system of Pennes equations and adequate boundary, initial and geometrical conditions. Many of the parameters used in the mathematical model are difficult to measure, e.g. epidermis or dermis thickness. In the paper the numerical algorithm of epidermis thickness identification is presented in which the knowledge of skin surface temperature is assumed. The least squares criterion containing the differences between known and calculated temperatures is used and the gradient method of inverse problem solution is applied. The basic problem and additional one connected with the sensitivity function determination are solved using the boundary element method. In the final part of the paper the results of computations are shown.
EN
The freezing process of skin tissue is described by the strongly non-linear bioheat transfer equation in which the additional term controlling the evolution of latent heat appears. Using the approach called 'the one domain method' finally one obtains the partial differential equation containing the substitute thermal capacity of tissue. The boundary and initial conditions determine the thermal interaction between the tissue and cryoprobe tip. In the paper we consider the external cylindrical cryoprobe. In order to estimate the influence of cryoprobe geometry on the course of the process the shape sensitivity analysis has been applied. In particular the direct approach is used (explicit differentiation method). The results of numerical modelling (the boundary element method is applied) allow to formulate the essential practical conclusions concerning the course of cryosurgery treatments.
PL
W opracowaniu przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) do wyznaczania sztywności zazębienia kół. Dokonano analizy wpływu rozwoju pęknięcia zmęczeniowego zęba na zmiany sztywności zazębienia. Otrzymane wyniki badań wykorzystano w modelu diagnostycznym do wykrywania uszkodzeń zębów kół.
EN
Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the numerical analysis of the stiffness of meshing has been presented in the paper. The analyses of influence of development of the fatigue crack in a gear tooth root were executed in modification the stiffness of teeth of wheels. The got results use in diagnostic model fault tooth wheel.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu zużycia ściernego zebów na wartości napreżeń w ich stopach oraz karbie spowodowanym zachodzącym zużyciem. W obliczeniach wytrzymałościowych zębów kół zewnętrznie uzębionych wykorzystano metodę elementów brzegowych (MEB).
EN
Application of the Boundary Element Method in numerical analysis of the strength of the wheel gears has been presented in the paper. The analysis of influence of wear of teeth on values of stresses in their bases has been presented too. The obtained calculation results shown in the form of graphs facilitate the optimal choice of selected design and process features of the toothing.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w optymalizacji i identyfikacji w układach termomechanicznych tj. układów poddanych jednocześnie obciążeniom mechanicznym i termicznym. Do wyznaczenia wartości funkcjonału dla każdego chromosomu zastosowano metodę elementów brzegowych. Jako kryterium optymalizacji przyjęto minimalizację przemieszczeń w wybranych punktach rozpatrywanego układu. Identyfikacja przeprowadzona została na podstawie informacji o wartości przemieszczeń i temperatury obliczonych w punktach brzegowych modelu. W celu ograniczenia liczby zmiennych projektowych zastosowano krzywe parametryczne. Ponadto w pracy zamieszczono przykłady numeryczne optymalizacji i identyfikacji.
EN
The paper deals with the application of evolutionary algorithms and the boundary element method (BEM) in optimization and identification of elastic structures under thermomechanical loading. The optimum criterion is to minimize the displacement on the selected part of the boundary. Identification of voids having information about measured displacement and temperature in boundary sensor points was also considered. Several tests and practical examples of optimization and identification were presented.
PL
W pracy przeprowadzono analizę i wprowadzono równania opisujące, z różnym stopniem przybliżenia, pole elektromagnetyczne w zgrzewanych materiałach i elektrodach, posiadających zdolność przewodzenia prądu elektrycznego oraz określone własności magnetyczne. Uzyskane równania uwzględniają wpływ prędkości deformacji fazy stałej lub prędkości płynięcia fazy ciekłej, a także prędkości płynięcia ujednorodnionej mieszaniny dwufazowej w strefie przejściowej kształtującej się zgrzeiny, na zachowanie się pola elektromagnetycznego (sprzężenie pól: elektromagnetycznego i mechanicznego). Wyniki uzyskano dla prądu stałego oraz przemiennego o niskiej częstotliwości dla materiałów niejednorodnych termicznie. Podano równania transportu energii w polu elektromagnetycznym dla każdego z wymienionych rodzajów prądu, ze wskazaniem członu będącego źródłem generacji ciepła Joule'a-Lenza zależnie od rodzaju prądu. Równania te mają podstawowe znaczenia przy modelowaniu procesu zgrzewania. Obecność członu źródłowego opisuje jednocześnie mechanizm wpływu pola elektromagnetycznego na pole temperatury, tzn. mechanizm sprzężenia tych pól. Wskazano racjonalne uproszczenia prowadzące do rozprzężenia otrzymanego układu cząstkowych równań różniczkowych, tak by możliwe było rozwiązanie oddzielnych, uproszczonych równań przy użyciu komercyjnego pakietu programów ANSYS. Pakiet ten pozwala na rozwiązanie tak postawionych zagadnień brzegowych metodą elementów skończonych. Zastosowanie nieliniowych modeli materiałowych (niejednorodność termiczna) spowodowało zbliżenie się z otrzymanymi wynikami do rozkładów otrzymanych z badań doświadczalnych. Kolejnym rozwiązanym problemem jest uzyskany rozkład gęstości przepływającego prądu przez warstwy będące w kontakcie, a właściwie elementy będące na skraju obszaru przewodzenia. Badania doświadczalne, polegające na wykonaniu prób zgrzewania wybranych elementów o różnej grubości z jednoczesną rejestracją dynamicznych parametrów elektrycznych, z termograficznym pomiarem temperatury, pomiarem kształtu oraz wymiarów zgrzein głównie na podstawie badań metalograficznych, potwierdziły poprawność założeń przyjętych w procesie modelowania oraz wystarczającą dla praktyki dokładność obliczeń numerycznych.
EN
This work presents an analysis and derived equations describing various degrees of approximation of the electromagnetic field in welded materials and electrodes, displaying the ability of conducting electric current as well as definite magnetic properties. The obtained equations take into account the effect of the rate of deformation of the solid phase or flow rate of the liquid phase and also the flow rate of the homogenous biphase mixture in the transient zone of the forming spot weld on the behaviour of the electromagnetic field (coupling of the electromagnetic and mechanical fields). The obtained results concern both direct and alternating currents of a low frequency for thermally heterogenous materials. Equations for the transport of energy in the electromagnetic field have been derived for each mentioned kind of current, indicating the element which is the source of Joule-lenz heat, depending on the kind of current. This equations are of fundamental importance when modeling the process of resistance spot welding. The presence of the source element describes also the mechanism of the influence of the electromagnetic field on the temperature field i.e. the mechanism of the coupling of these fields. Rational simplifications have been indicated, which load to the uncoupling of the obtained system of partial differential equations, so that it has become possible to solve separate simplified equations by means the commercial software permits to solve such boundary problems applying the method of finite elements. The application of nonlinear material models (thermal heterogeneity leads to an approximation of the obtained results of calculations of the experimental results. Another problem is the obtained distribution of the density of the current flowing through the layers contacting the boundary of the conductive zone. Experimental investigations consisting in carrying out resistance spot welding of selected materials of various thicknesses, recording at the same time the dynamic electric parameters and infrared measurements of temperature, measurement of the shape and dimensions of the resistance spot weld, particularly basing on metallographic tests have proved the conformity of the assumptions concerning the modeling process and adequate correctness of numerical calculations.
18
Content available remote Zastosowanie MEB w komputerowym wspomaganiu konstruowania przekładni zębatych
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie Metody Elementów Brzegowych (MEB) w komputerowym wspomaganiu konstruowania przekładni zębatych.
EN
Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the computer aided engineering of driving gears has been presented in the paper.
PL
W opracowaniu przeprowadzono analizę wpływu względnego promienia zaokrąglenia głowy narzędzia na wartości naprężeń w dnie wrębu międzyzębnego przy założeniu optymalnych cech konstrukcyjnych tulei podatnej. Do wyznaczania naprężeń w dnach wrębów międzyzębnych wieńca zębatego tulei podatnej wykorzystano metodę elementów brzegowych (MEB).
EN
Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the numerical analysis of the harmonic gear drive flexspline has been presented in the paper. The influence of the construction features of the tool on the values of stresses of the flexspline has also been presented.
EN
In this paper a numerical design algorithm is described which enables the minimization of the stress intensity factor in a machine component by introducing the defense notch system into the component (weakening of the component) and selection of the shape of its boundary. The design procedure used is the combination of mathematical methods of computer graphics (CAGD) the Boundary Element Method used for the analysis of the stress field, the sensitivity analysis for the response gradient computations assisted by the Sequential Linear Programming.
PL
W artykule prezentowany jest numeryczny algorytm minimalizacji współczynnika intensywności naprężeń w elementach maszyn z wykorzystaniem koncepcji karbów odciążających (osłabienie elementu konstrukcyjnego) oraz modyfikacji ich kształtu. Procedura optymalnego projektowania jest kombinacją matematycznych metod grafiki komputerowej (CAGD), metody elementów brzegowych użytej do analizy pola naprężeń, analizy wrażliwości do wyznaczania gradientów odpowiedzi konstrukcji wspomaganych metodą sekwencyjnego programowania liniowego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.