Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bobik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy była analiza składu pierwiastkowego zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych występujących na nasionach bobiku uprawianego w bezpośrednim otoczeniu składowiska odpadów komunalnych. Skład pierwiastkowy zanieczyszczeń chemicznych na powierzchni badanych nasion oraz w glebie analizowano metodą EDS za pomocą mikroskopu elektronowego NOVA NANO SEM s 300. Analizy mikrobiologiczne przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały na powierzchni nasion bobiku uprawianego na obszarze i w bezpośrednim otoczeniu składowiska komunalnego obecność zarówno makro- i mikroelementów, jak i pierwiastków z grupy metali ciężkich, a także występowanie bakterii i grzybów. Wykazano, że usytuowanie poletka względem składowiska miało istotny wpływ na stwierdzone na powierzchni nasion bobiku zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne.
EN
The aim of the work was to evaluate the effect of municipal solid waste landfill on the chemical and microbiological contaminants present on seeds surface of horse bean grown in its vicinity. Elemental composition of chemical contaminants on the seeds surface and in the soil was analyzed with the electron microscopy NOVA NANO SEM s 300 with EDS technique. Microbiological analyzes were performed by serial dilutions. Conducted analyses revealed presence of macro and trace elements, including heavy metals, as well as the presence of bacteria and fungi on the surface of faba bean seeds grown in the area of landfill and in its immediate vicinity. It has been shown that the localization of plot to the landfill had a significant effect on chemical and microbiological contaminants identified on the seed surface of horse bean.
PL
W badaniach podjęto próbę wskazania przydatnych środków do zaprawiania nasion bobiku i soi. W celu porównania skuteczności ograniczania występowania sprawców zgorzeli siewek założono doświadczenia laboratoryjne i szklarniowe na trzech odmianach bobiku (Amulet, Albus i Granit) i trzech odmianach soi (Augusta, Bohema i Merlin). Do zaprawiania nasion zastosowano dwa środki pochodzenia roślinnego: Biosept 33 SL, który zawiera wyciąg z grejpfruta oraz miazgę z czosnku; Polyversum WP zawierający organizm antagonistyczny Polyversum oligandrum oraz syntetyczną zaprawę Vitavax 200 FS, która zawiera s.cz. karboksynę i tiuram. W doświadczeniu szklarniowym (wazonowym) określano wschody roślin, procent porażonych roślin oraz stopień porażenia przez sprawców zgorzeli siewek. Porównywano również masę części nadziemnej i korzeni. W doświadczeniu laboratoryjnym analizowano energię kiełkowania nasion oraz zasiedlenie przez grzyby. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania badanych zapraw w rolnictwie ekologicznym w celu ograniczania zgorzeli siewek.
EN
The research makes an attempt to indicate agents useful for seed dressing of horse bean and soybean. In order to compare the effectiveness of control of root rot pathogens, laboratory and greenhouse experiments were carried out on three horse bean cultivars (Amulet, Albus and Granit) and three soybean cultivars (Augusta, Bohema and Merlin). Two agents of plant origin were used for seed dressing: Biosept 33 SL, containing grapefruit extract and garlic pulp, Polyversum WP, containing antagonistic organism Polyversum oligandrum, and synthetic seed dressing Vitavax 200 FS, whose active ingredients include carboxin and thiram. The greenhouse (pot) experiment was conducted to assess plant seedling emergence, percentage of infested plants and infection rate by root rot pathogens. Also weight of above-ground parts and roots was compared. The laboratory experiment analyzed seed germination energy and colonization by fungi. The obtained results demonstrated the possibility of using the examined seed dressings in ecological agriculture for root rot control.
EN
The research was conducted in the growth chambers and in a greenhouse of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Pulawy. Faba bean var. Nadwislanski was cultivated in Mitscherlich pots. An experimental factor was air temperature during flowering: optimal and higher. After flowering pots with plants were transferred from growth chambers to the greenhouse where they stayed up to full maturity. Too high temperature at flowering caused decrease of leaf area, leaf greenness index, plant height and changed the course of some phenological phases of faba bean. High temperature decreased yield which resulted from a lower number of pods per plant, number of seeds per pod and a lower mass of a thousand seeds.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu wysokiej temperatury w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków na wzrost, rozwój i plonowanie zróżnicowanych genotypów bobiku. Badania prowadzono w fitotronach oraz w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Wysiewano bobik odmiany Nadwiślański. Czynnikiem doświadczenia była temperatura powietrza w okresie kwitnienia: optymalna (noc: 14˚C, dzień: 24˚C) oraz podwyższona (noc: 18˚C, dzień: 30˚C). Następnie wazony z roślinami przeniesiono do hali wegetacyjnej i utrzymywano je do dojrzałości pełnej. Przez cały okres wegetacji utrzymywano wilgotność gleby na poziomie 60 % ppw. Zbyt wysoka temperatura w okresie kwitnienia powodowała redukcję powierzchni liściowej i zmniejszenie wysokości roślin oraz zmianę przebiegu niektórych faz fenologicznych bobiku. Rośliny, które przetrzymywane były w warunkach podwyższonej temperatury, znacznie wcześniej kończyły kwitnienie i rozpoczynały zawiązywanie strąków oraz dojrzewały o kilka dni wcześniej niż rośliny rosnące w optymalnej dla bobiku temperaturze powietrza. Wysoka temperatura zmniejszała plon co było konsekwencją mniejszej liczby strąków na roślinie i liczby nasion w strąku oraz istotnego zmniejszenia masy 1000 nasion.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szerokości szczeliny roboczej kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na kształtowanie wielkości przestrzeni życiowej roślin bobiku. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym w dwóch etapach. W pierwszym wykonano pomiary związane z wyznaczeniem charakterystyki wydajnościowej badanego zespołu wysiewającego, w drugim przeprowadzono pomiary związane z wyznaczeniem rzeczywistej powierzchni życiowej roślin bobiku oraz stopnia wykorzystania przynależnej roślinom teoretycznej powierzchni życiowej, wynikającej z przyjętej szerokości międzyrzędzi i odległości między nasionami w rzędzie. Analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała, że z przyjętych zmiennych niezależnych, na stopień wykorzystania powierzchni teoretycznej, przy wynikającej z wymagań agrotechnicznych stałej ilości wysiewu nasion - 360 kg*ha-1, istotny wpływ (α = 0,05) mają dwie zmienne niezależne: szerokość międzyrzędzi i szerokość szczeliny wysiewającej. Wpływ trzeciej zmiennej, tj. prędkości siewu, okazał się nieistotny. Suma rzeczywistych wielkości przestrzeni życiowych roślin bobiku na odcinkach pomiarowych wynosiła od 274 do 1290 cm2, co stanowiło od 24 do 95% wyznaczonej na podstawie wysianej liczby nasion i ustawionej szerokości międzyrzędzi, teoretycznej powierzchni życiowej roślin bobiku.
EN
The work includes results of the research concerning influence of the width of an opening of a pin sowing unit and the width of interrows as well as sowing speed on shaping the size of life space of field bean plants. The research was carried out on a laboratory stand in two stages. The first stage covered measurements related to specifying capacity of the examined sowing unit, the second stage included measurements related to determination of real life area of field bean plants and degree of using theoretic life area of plants resulting from the accepted width of interrows and distance between seeds in a row. Analysis of variance of the obtained results proved that from among the accepted independent variables, two independent variables: width of interrows and width of a seeding opening have significant impact (α=0,05) on a degree of use of theoretic area at a constant number of sowing - 360 kg*ha-1 resulting from agrotechnical requirements. Influence of the third variable, that is sowing speed proved to be insignificant. The sum of real size of life spaces of field bean plants on measured lengths was 274 to 1290 cm2, which constituted from 24 to 95% of the theoretic life area of field bean plants, determined based on the number of sown seeds and the established width of interrows.
PL
Doświadczenie laboratoryjne wykonano na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w Katedrze Ochrony Środowiska Rolniczego. Nasiona kukurydzy oraz bobiku zostały zaprawione zarodnikami grzyba owadobójczego Isaria fumosorosea w dawce 4,2 x 1011/1 kg nasion. Zarodniki grzyba owadobójczego pozyskano z hodowli na podłożu Sabouraud Dextrose Agar (SDA). Celem doświadczenia było określenie możliwości kolonizacji fyllosfery badanych roślin, a także gleby torfowej, do której zostały wysiane nasiona zaprawione zarodnikami grzyba owadobójczego. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania grzybów owadobójczych do zaprawiania materiału siewnego, wykorzystywanego w gospodarstwach ekologicznych. Wykazano, iż grzyb owadobójczy Isaria fumosorosea jest zdolny do kolonizacji fyllosfery kukurydzy oraz bobiku. Zaobserwowano występowanie grzyba na liściach badanych roślin. Do oceny kolonizacji gleby zastosowano metodę owadów pułapkowych, z wykorzystaniem larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.). Stwierdzono, że grzyb Isaria fumosorosea szybko rozprzestrzenia się w podłożu i wykazuje dużą patogeniczność w stosunku do owadów testowych. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, iż grzyb owadobójczy Isaria fumosorosea może być wykorzystany do ochrony roślin przed szkodnikami zarówno glebowymi, jak i atakującymi nadziemne części roślin.
EN
The experiment was conducted at the Uniwersity of Agriculture in Cracow. The aim of experiment was to evaluate the ability of entomopathogenic fungi to colonised plants phyllosphere and peat soil. The seeds of maize and faba bean were dressed with spores of entomopathogenic fungus Isaria fumosorsea (dose 4,2 x 1011 spores/1 kg seeds). I. fumosorosea was cultured on Sabouraud Dextrose Agar medium. The method of trap insects (larvae of Tenebrio molitor L.) was used for evaluation of soil colonization by I. fumosorosea. The occurrence of entomopathogenic fungus on plant leafs was also observed. The entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea applied with seeds can quickly colonizes soil and the phyllosphere of plants. The entomopathogenic fungus I. fumosorosea may be used to protect plants against soil and aboveground insects. The results indicate the possibility of seed dressing with entomopathogenic fungi in ecological farms.
EN
The aim of this work was to determine the relationship between faba bean seeds yield, number of its seeds per sqm (m2) as well as 1000 seeds weight and meteorological factors and their deviations from optimal values. Results of experinients conducted in 1989–1991, 1993–1995 and 1999–2003 at the Experimental Station Prusy near Krakow were shown in this paper. The yield of faba bean grown on degraded chernozem, ranged between 2.11 and 5.20 Mg ha–1. The seed yield demonstrated high correlation with the number of seeds per sqm, and much lower with weight of 1000 seeds. There were no statistical significant correlation between yield of seeds and meteorological factors. Weight of 1000 seeds have been positively correlated with deviation of precipitation sum from water requirements in the period April–August, and with average air temperature in April. Number of seeds per sqm was significant correlated with deviation of precipitation sum from water requirements in may and average air temperature in April.
PL
Celem pracy było określenie zależności pomiędzy plonem nasion, liczbą nasion na m2 oraz masą 1000 nasion bobiku (Nadwiślański) uprawianego na czarnoziemie zdegradowanym a czynnikami pogodowymi (średnią miesięczną temperaturą powietrza, miesięczną sumą opadów, współczynnikiem hydrotermicznym oraz odchyleniami sumy opadów od potrzeb opadowych bobiku). W pracy wykorzystano wyniki badań polowych przeprowadzonych w Stacji Doświadczalnej w Prusach (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) w latach 1989-1991, 1993-1995 i 1999-2003. Bobik plonował w granicach 2,11-5,20 Mg ha-1. Plon nasion wykazywał wysoką istotną korelację z liczbą nasion na 1 m2, a znacznie mniejszą i nieistotną z masą 1000 nasion. Nie stwierdzono istotnej korelacji pomiędzy wielkościami czynników meteorologicznych w poszczególnych miesiącach a plonem nasion. Masa 1000 nasion wykazywała największą korelację z odchyleniami sumy opadów od potrzeb opadowych w okresie kwiecień-sierpień oraz średnią miesięczną temperaturą kwietnia, natomiast liczba nasion na m2 z odchyleniami sumy opadów od potrzeb opadowych w maju oraz średnią miesięczną temperaturą kwietnia.
PL
Badano wpływ: prędkości siewu i szerokości szczeliny wysiewającej na równomierność dozowania nasion bobiku odmiany "Tim" w ilości 380 kg*ha-1, nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający [Markowski, Rawa 2009a, b; 2010a, b], z punktu równomierności dozowania nasion, może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion grubych.
EN
The subject of the analysis was the impact of the sowing speed and the width of the sowing hole on the uniformity of dosing of horse bean seeds of the "Tim" variety in the quantity of 380 kg*ha-1, a new pin sowing unit intended for sowing of three groups of seeds that differ in size: fine, medium and coarse seeds. It was shown that, as far as the uniformity of dosing of seeds is concerned, the sowing unit [Markowski, Rawa 2009a, b; 2010a, b] can be used in universal seeders for dosing and sowing of coarse seeds.
PL
W latach 2004-2006 przeprowadzono na glebie lekkiej dwa trzyczynnikowe doświadczenia polowe. Celem przeprowadzonych badań, było określenie wpływu uzupełniającego deszczowania, systemów uprawy i nawożenia mineralnego na wybrane cechy biometryczne dwóch morfotypów bobiku. Stwierdzono wpływ zastosowanych czynników na niektóre cechy biometryczne bobiku.
EN
Two three-factor field experiments were carried out in years 2004-2006 on light soil. The purpose of completed research was to determine the impact of complementary sprinkling irrigation, cultivation systems and mineral fertilization on selected biometric properties of two horse bean morphotypes. The impact of applied factors on certain horse bean biometric properties has been confirmed.
EN
The work aimed to determine the effect of a supplement of bottom sediment dredged from the Rożnów Reservoir to a substratum on Fe, Mn, Zn and Cu uptake. The pot experiment conducted in 2005 used the substrata prepared from very acid light soil and the bottom sediment. Maize and horse bean cultivated after each other were the test plants. The results of the experiment revealed that the bottom sediment added to the substratum significantly affected the uptake of the analyzed elements by plants. Iron content ranged from 86.0-154.1, manganese 50.6--1315, zinc 23.25--187.9 and copper 2.16--13.38 mg ź kg-1 d.m. The bottom sediment supplement to the substratum considera-bly diminished manganese and zinc content in biomass of both plants. From the viewpoint of the plant fodder usefulness excessive amounts of zinc were assessed in horse bean from the control and from treatments where small supplements of the bottom sediment were introduced into the substratum; in these cases exceeded manganese concentrations were also registered. The mass ratios Fe : Mn in the investigated plants ranged from 0.11 to 1.85 and in the case of Zn : Cu from 4.69 to 37.9. Bottom sediment added to the substratum markedly changed the value of both ratios. In each case the sediment admixture to the substratum improved fodder usefulness of the plants by narrowing Zn : Cu ratio and widening Fe : Mn ratio with increasing share of the sediment in the substratum. Dredged bottom sediment added to the substratum generally improved biomass quality with respect to the concentrations of the analyzed elements.
PL
Badano wpływ dodatku osadu dennego bagrowanego ze Zbiornika Rożnowskiego do podłoża na pobieranie przez rośliny Fe, Mn, Zn i Cu. W 2005 r. przeprowadzono doświadczenie wazonowe, w którym do sporządzenia podłoży użyto glebę lekką, bardzo kwaśną i osad denny. Roślinami testowymi były kukurydza i bobik uprawiane po sobie. Wyniki doświadczenia wskazują, że osad dodawany do podłoża znacząco wpływał na pobieranie badanych pier-wiastków przez rośliny. Zawartość żelaza kształtowała się w granicach 86,0--154,1, manganu 50,6--1315, cynku 23,25--187,9 a miedzi 2,16--13,38 mg ź kg-1 s.m. Dodatek osadu do podłoża znacznie zmniejszył zawartość manganu i cynku w biomasie obydwu roślin. Oceniając przydatność roślin na paszę, stwierdzono nadmierne ilości cynku w bobiku z obiektu kontrolnego oraz przy małych dodatkach osadu do podłoża, a także przekroczenia zawartości manganu. Zakres stosunków masowych Fe:Mn w badanych roślinach wynosił 0,11--1,85; natomiast Zn : Cu 4,69--37,9. Osad denny dodawany do podłoża znacznie zmieniał wartość obydwóch tych ilorazów. W każdym przypadku dodatek osadu do podłoża poprawiał jakość paszową roślin, zawężając stosunek Zn : Cu oraz rozszerzając Fe:Mn w miarę zwiększania udziału osadu w podłożu. Osad denny bagrowany dodawany do podłoża generalnie poprawiał jakość biomasy pod względem zawartości badanych pierwiastków.
PL
Badano wpływ szerokości międzyrzędzi, prędkości siewu oraz szerokości szczeliny roboczej w kołeczkowym zespole wysiewającym przy zmiennej długości odcinka pomiarowego i stałej dawce wysiewu 360 kg/ha na nierównomierność dozowania nasion bobiku. Z analizy regresji wielu zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano równanie stopnia drugiego, zawierające następujące czynniki - prędkość siewu, szerokość międzyrzędzi i długość odcinka pomiarowego.
EN
The influence of width of area between rows, speed of sowing as well as width of working crevice of pin sowing unit at variable length of measured section and at seed dosage 360 kg/ha on non-uniformity of horse bean seeds dosage was studied. Regression analysis with steep-wise procedure of insignificant variables reduction let to get equation of second degree, in which speed of sowing, width of area between rows and length of measured section are crucial factors.
PL
Praca jest kontynuacją badań nad określeniem wpływu parametrów komory i masy materiału na zagęszczanie surowców biologicznych. Zawarto w niej wyniki badań dotyczące wpływu warunków zagęszczania nasion bobiku na parametry procesu. Określono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału na zagęszczanie oraz twardością aglomeratu a masą bobiku dla trzech średnic komory (12, 15 i 18 mm). Stwierdzono, że parametry zagęszczania w różnym stopniu zależą od masy nasion bobiku i średnicy komory matrycy, oraz że charakter zmian zbliżony jest do zależności uzyskanych dla zagęszczania ziarna pszenicy, nasion łubinu i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej.
EN
The study is the continuation of research on defining the impact of the chamber parameters and mass of material on densification of biological raw materials. Included are results of research on the impact of field bean seed densification conditions on process parameters. The study has defined the relation between the material density in the chamber and the agglomerate, manpower expense on densification, coefficient of susceptibility of the material to densification and the agglomerate hardness, and the field bean mass for three diameters of the chamber (12, 15 and 18 mm). It has been established that the densification parameters depend in varying degree on the bean seeds and the matrix chamber diameter, and that the character of the changes is similar to the relationship found for densification of wheat grains, lupine seeds and extracted rape meal.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu siewu punktowego na wzrost, rozwój oraz plonowanie łubinu białego i bobiku. Doświadczenie polowe prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, w latach 2001-2003. Czynnikiem I rzędu były gatunki roślin strączkowych: łubin biały odmiany Butan i bobik odmiany Nadwiślański, a czynnikiem II rzędu - sposoby siewu: siew rzędowy-niepunktowy oraz siew rzędowy-punktowy. Stwierdzono, że sposób siewu miał istotny wpływ na przebieg ontogenezy badanych gatunków roślin oraz modyfikował wielkość plonu nasion. Rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych punktowo plonowały lepiej niż rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych niepunktowo. Stosując siew punktowy uzyskano istotnie wyższe plony nasion w porównaniu do siewu niepunktowego. Lepsze efekty stosowania siewu punktowego uzyskano w uprawie łubinu białego niż bobiku. Przyrost plonu nasion łubinu białego i bobiku na wskutek zastosowania siewu punktowego był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny.
EN
The paper presents test results regarding effect of point sowing on growth, development and cropping of white lupine and horse bean. A field experiment was carried out at the Farm Experimental Plant IUNG-PIB in Grabów, in the period of 2001-2003. The factor of the 1st order included species of the following leguminous plants: white lupine of Butan variation and horse bean of Nadwiślański variation, and the factor of the 2nd order - sowing methods: non-point seed drill and point seed drill. It was found out that sowing method had significant effect on the process of ontogeny of the tested plant species and modified size of seed crop. Plants grown out of seeds sown pointwise gave better crop than plants grown out of seeds sown non-pointwise. Use of point sowing enabled to achieve significantly higher seed crops when compared to non-point sowing. Use of point sowing gave better effects for cultivation of white lupine rather than horse bean. Growth of seed crop of white lupine and horse bean as a result of using point sowing was a result of lower losses of plants per corn-field, increased stock of pods on the plant and more seeds per plant.
PL
W pracy dokonano analizy warunków opadowych na obszarze Polski Północno-Wschodniej w aspekcie wymagań wodnych grochu (gleby lekkie) i bobiku (gleby średnie i ciężkie), wykorzystując dane meteorologiczne dotyczące miesięcznych sum opadów w latach 1971-2000. Generalnie, na całym obszarze, od kwietnia do czerwca notowano więcej sytuacji z ekstremalnymi niedoborami opadów w stosunku do zapotrzebowania bobiku i grochu, natomiast w lipcu - więcej przypadków z ekstremalnymi nadmiarami. W kwietniu i maju stopień ryzyka pojawienia się sytuacji z ekstremalnymi opadami był najwyższy w północno-zachodniej części regionu i malał w kierunku wschodu i południowego wschodu. W czerwcu i lipcu ryzyko występowania sytuacji ekstremalnych było w miarę równomiernie rozłożone w całym regionie i wynosiło od 20 do 40%.
EN
The paper presents results of analysis of the effects of water supply on pea (light soils) and horse bean (medium heavy and heavy soils) grown in northeastern Poland based on meteorological dataset (monthly sums of precipitation) covering the period from 1971 to 2000. The general findings suggest that the highest risks of extreme deficits of precipitation with respect to pea and horse bean demands occurred in the period from April to June, however, the extreme excesses occurred in July. The results also suggest that the distributions of precipitation from April to May were most unfavorable in the northern part of analyzed region and improved south-eastward, but in July the risk of the occurrence of extreme situation was even all over the region (20-40%).
PL
Celem pracy była analiza procesu zgniatania nasion bobiku w aspekcie wyodrębnienia poszczególnych faz tego procesu i określenia zmian w strukturze wewnętrznej nasion w każdej z tych faz. Nasiona bobiku, odmiany Tom, zgniatane osiowo przy wykorzystaniu aparatu Instrom 5566, analizowano pod kątem zmian struktury wewnętrznej w przestrzeni roboczej mikroskopu. Na podstawie obrazów mikroskopowych wyróżniono 4 fazy procesu zgniatania, charakteryzujące się typowymi zmianami struktury wewnętrznej nasion bobiku.
EN
The aim of study was to analyse the crushing process of faba bean seeds, to distinguish particular phases in this process and to determine the changes in internal structure of seeds at particular stages. Faba bean seeds, Tom cultivar, compressed axially in the Instron 5566 apparatus, were analysed for the changes in internal structure in a scanning microscope. On the basis of microscopic images four stages were distinguished in crushing process characterized by typical textural changes of faba bean seeds.
PL
Rozdrabnianie nasion bobiku, łubinu białego i grochu prowadzono na mlewniku typu H181. Otrzymaną mieszaninę poddawano separacji pneumatycznej, wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu wydzielania okrywy nasiennej były: efektywność pozorna i całkowita, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty uzyskano stosując przed rozdrabnianiem suszenie nasion bez ich nawilżania.
EN
The seeds of faba bean, white lupine and pea were ground in the H181 mill. Obtained mixture was pneumatically separated to eliminate the seed coats. The efficiency of seed coat removal was evaluated on the basis of total and apparent effectiveness, purity of achieved fractions and working capacity. Best results were achieved for seeds dried before grinding, without any moistening treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.