Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blast-furnace process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono krótką charakterystykę odpadów pochodzących z procesu wielkopiecowego, a więc żużla, gazu, pyłu i szlamu oraz oceniono możliwość ich wykorzystania w gospodarce.
EN
This article presents short characteristics oft he waste from blast-furnace process, i.e. slug, gas, dust and sludge, and assessment of the possibility of using them in industry.
PL
Przedstawiono rolę koksu w procesie wielkopiecowym w jej trzech podstawowych aspektach: energetycznym, chemicznym i fizycznym. Ten ostatni sprowadza się do zapewnienia złożu materiałów wsadowych odpowiedniej przewiewności dla gazów oraz przepuszczalności dla żużla i ciekłego metalu. Jest to szczególnie ważne w dolnych partiach pieca, gdzie jedynie koks pozostaje w stanie stałym. Na tym tle przedstawiono wpływ właściwości mechanicznych oraz reaktywności koksu na przebieg procesu wielkopiecowego, a także scharakteryzowano główne czynniki powodujące jego termochemiczną i mechaniczną degradację. Omówiono wpływ porowatej struktury koksu na jego reaktywność z uwzględnieniem roli jako odgrywają poszczególne grupy wymiarowe porów w różnych obszarach zgazowania koksu ditlenkiem węgla. Scharakteryzowano też wpływ porowatej struktury koksu na jego wytrzymałość, w tym także wytrzymałość po reakcji z CO2. Oceny wpływu porowatości koksu na jego wytrzymałość dokonano, wykorzystując opracowane dla materiałów kruchych modele oparte na analizie energetycznej zjawiska zniszczenia (teoria Griffitha), zaczerpnięte z mechaniki zjawiska zniszczenia współczynniki koncentracji naprężeń oraz semi-empiryczne wzory uwzględniające wytrzymałość pozbawionej porów matrycy i oraz wpływ działających jako koncentratory naprężeń defektów strukturalnych (pory, pęknięcia itp.).
EN
The paper presents three major aspects of the role of coke In blast furnace process, i.e. energy, chemical and physical aspects. The last one involves ensuring the appropriate gas permeability and proper drainage for slag and liquid metal inside the blast furnace. This is especially important in the lower parts of the furnace where only coke remains in solid state. Against this background, the influence of mechanical properties and reactivity of coke on the blast furnace process is discussed and major causes of thermal, chemical and mechanical degradation of coke are characterised. The paper discussed, the unfluence of porous coke structure on coke reactivity is defined for particular stages of its gasification, with regard to pores with different diameters. The effect of coke porosity on mechanical properties and coke strength after reaction with CO2 is analysed. The assessment of influence of coke porosity on its strength was done with the use of models based on energy analysis of rapture in solids developed by Griffith for brittle materials and semi-empirical relationships taking the account of the strength of solid matrix and the influence on structural failures (pores, cracks etc.) of stress concentrators.
PL
Przedstawiono problematykę odzysku energii i recyklingu surowcowego odpadowych tworzyw sztucznych (OTS), ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tym celu procesu produkcji surówki żelaza. Możliwości wykorzystania OTS występują na etapie przygotowania wsadu wielkopiecowego oraz przy zastosowaniu injekcjii do wielkiego pieca paliw zastępczych. Przedstawiono zagraniczne i krajowe doświadczenia związane z wykorzystaniem OTS w procesie wielkopiecowym oraz produkcji koksu. Ograniczenia dla stosowania OTS w tych procesach są związane między innymi z podwyższoną zawartością chloru w odpadach. Problem ten można rozwiązać stosując wstępną obróbkę termochemiczną. Wskazano na technologię KARBOTERM jako jedną z praktycznych możliwości rozwiązania.
EN
Problems of waste plastics (WP) recycling and energy recovery have been discussed with special attention on WP utilization in blast-furnace processes. Waste plastics utilization can be done at the time of blast-furnace charge preparation and also by injection as supplementary fuel during blast furnace process. The foreign and national experiences of WP recycling and energy recovery in blast-furnace process and production of coke have been shown. Limitation for the applying of WP in these cases results from raised content of chlorine in wastes. The problem can be solved by applying preliminary thermochemical processing of WP. The technology KARBOTERM as one of practical possibilities of solution was shown.
PL
W artykule przedstawiono analizę zakresu zmienności przewiewności wsadu w badanym wielkim piecu o malej objętości użytecznej (600 m:>), w zależności od stosowanych warunków wsadowych, przy produkcji surówek odlewniczych. Stwierdzono, że najgorsze warunki przewiewnościowe w wielkim piecu występują przy stosowaniu we wsadzie dużych ilości nieodsianej zgorzeliny. Ponadto stwierdzono, że stosowanie dużej ilości grudek we wsadzie w mieszaninie z innymi tworzywami żelazonośnymi (ruda, zgorzelina) powoduje obniżanie się wskaźnika przewiewności wsadu. Optymalna ilość wprowadzanych do wsadu grudek wynosi 900-1300 kg/t sur. Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy przewiewnością wsadu a wydajnością produkcyjną wielkiego pieca, z której wynika, że ze w zrostem przewiewności w określonym zakresie następuje wzrost wydajności.
EN
This paper analyses the range of bur den permeability variation in blast furnace with low usable volume (600 m3), according to the applied charging conditions, at-production of foundry pig irons. It was found that the worst permeability conditions in blast furnace occurred when large amounts of non-sieved scale were used. In addition, it was found that charging large amounts of pellets mixed with other iron-bearing materials (ore, scale) resulted in reduction in burden permeability index. The optimum amount of pellets introduced into burden was 900-1300 kg/t of pig iron. There was a direct relationship between burden permeability and productivity of blast furnace from which it resulted that this productivity was improving as permeability was increasing within a specific range.
PL
Opisano nowe technologie załadunku wsadu do wielkiego pieca. Polegają one na selektywnym wprowadzaniu do wielkiego pieca dwóch zawężonych klas ziarnowych spieku i koksu, bądź też mieszanym systemie załadunku koksu i tworzyw żelazonośnych o obniżonej ziarnistości. Technologie te pozwalają na poprawę stopnia wykorzystania energii chemicznej gazu wielkopiecowego, polepszają warunki redukcji poprzez optymalizację stopni redukcji pośredniej i bezpośredniej w wielkim piecu a w wyniku tego umożliwiają obniżenie zapotrzebowania na paliwo.
EN
New technologies of loading the charge into blast furnace are described. They include a selective introduction of two narrowed down granularity grades of sinter and coke into blast furnace or a mixed system of loading coke and iron-bearing materials with reduced granularity. These technologies allow the increase in blast-furnace gas chemical energy utilisation degree, improve reduction conditions by optimisation of indirect and direct reduction degree in blast furnace and thus affect the reduction in demand for fuel.
PL
Celem pracy bylo określenie wstępnych warunków regulacji teoretycznej temperatury spalania koksu przed dyszami oraz wydajności produkcyjnej krajowych wielkich pieców drogą zmian udziału tlenu i azotu w dmuchu. Stwierdzono, że zastąpienie azotem 1% tlenu w mieszaninie gazu, obniża się szybkość spalania koksu o 8,6%.
EN
The aim of this paper is to specify the initial conditions of theoretical coke combustion temperature control before the tuyeres and determine the productwity of domestic blast furnaces by changing the oxygen and nitrogen portion in the wind. It was found that replacement of 1% of oxygen with nitrogen in a gas mixture reduced the coke combustion rate by 8.6%.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu powierzchni kontaktu ruda-koks na procesy dyfuzji reduktora gazowego w głąb ziaren redukowanego materiału, Stwierdzono, że stosując drobnoziarniste sortymenty koksu jako zamiennik części koksu podstawowego zwiększa się powierzchnię kontaktu ruda-koks, co powoduje wzrost redukcyjności wsadu zarówno w warstwowym, jak i mieszanym systemie załadunku tworzyw. Stosowanie dodatku koksiku lub koksu groszku, wpływa na rozdrobnienie faz w spieku, zwiększenie ilości porów podczas redikcji, co poprawia warunki dyfuzji gazu redukcyjnego w głąb ziarna tworzywa żelazonośnego i pozwala na uzyskanie wyższych stopni redukcji.
EN
The aim of this paper is to investigate the ore-coke contact surface impact on gas reducer diffusion processes in depth of reduced material grains. It was found that using fine-grained coke assortments as a substitute for a part of the primary coke increased the ore-coke contact surface, which in turn increased reductivity of the charge both in the layered and the mixed material loading system. Adding a quick coke or a nut coke affected division of phase in a sinter and increased the amount of pores during reduction, which improved the conditions of reduction gas diffusion in depth of the grains of iron-bearing material and allowed obtaining higher degrees of reduction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.