Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blanching
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Mechanical and rheological properties of zucchini dried with spouted microwave - assisted heating was analysed. During spouted drying two levels of microwave power were applied: 100W and 250W. Tests were carried out for the raw material blanched in the temperature of 60ºC for 10 minutes and not subjected to a pretreatment. Compression resistance, cutting resistance and stresses relaxation ratios a and b were determined. A significant impact of drying conditions on the product quality within the scope of mechanical and rheological properties was reported. Raw zucchini has 5 to 7 times higher compression resistance, several times lowered cutting resistance and almost two times higher elasticity in comparison to dried material. Low-temperature blanching significantly affected the values of all investigated properties of dried zucchini. Change in microwave powers during spouted drying significantly influenced the increase of the compression work value.
PL
Analizie poddano właściwości mechaniczne i reologiczne cukinii suszonej fontannowo z nagrzewaniem mikrofalowym (SFM). W trakcie suszenia fontannowego wykorzystano dwa poziomy mocy mikrofal: 100W i 250W. Badania wykonano dla surowca blanszowanego w temperaturze 60ºC przez 10 minut oraz nie poddanego obróbce wstępnej. Określono wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na przecinanie oraz wskaźniki relaksacji naprężeń a i b. Stwierdzono istotny wpływ warunków suszenia na jakość produktu w zakresie zarówno cech mechanicznych, jak i reologicznych. Surowa cukinia charakteryzuje się od 5 do 7 razy wyższą odpornością na ściskanie, kilkunastokrotnie obniżoną odpornością na przecinanie oraz około dwukrotnie wyższą sprężystością w stosunku suszu. Niskotemperaturowe blanszowanie istotnie wpłynęło na wartości wszystkich badanych cech suszonej cukinii. Zmiana mocy mikrofal w trakcie suszenia fontannowego wpłynęła istotnie jedynie na wzrost wartości pracy ściskania.
PL
Celem pracy było wyznaczenie najkorzystniejszych warunków procesu obróbki cieplnej (przebiegającej w dwóch etapach: etap wstępny - blanszowanie niskotemperaturowe i konwencjonalne, etap drugi - obróbka właściwa) ziemniaków Satina, warunkujących osiągnięcia korzystnych wartości wyróżników tekstury. Prezentowane wyniki przedstawiają zakres wpływu parametrów blanszowania niskotemperaturowego oraz wstępnego moczenia w 1% roztworze chlorku wapnia na wybrane wyróżniki tekstury mierzone instrumentalnie. Zakres wartości temperatur i czasu blanszowania niskotemperaturowego optymalizowany był w celu osiągnięcia korzystnych wartości wybranych wyróżników teksturalnych. Stwierdzono, iż ekspozycja na działanie 1% roztworu chlorku wapnia w czasie wstępnej obróbki cieplnej ziemniaków w temperaturze wynoszącej 50C może wpływać korzystnie na wyróżnik twardości nie wpływając negatywnie na pozostałe cechy teksturalne.
EN
The purpose of this study was to determine the most beneficial conditions for thermal treatment (low temperature blanching as a preliminary stage before conventional blanching treatment and proper thermal treatment) of Satina potatoes, conditioning to improve chosen texture properties. Presented results show the range of the impact of low temperature blanching and pre-soaking in 1%-solution of calcium chloride on chosen instrumental measurement of texture properties. The range of values of temperature and time of low temperature blanching was optimized to achieve the improvement of chosen texture properties. It was observed that exposure to 1%-solution of calcium chloride before the initial thermal treatment of potatoes at temperature of 50C may have a positive influence on improvement of hardness without adversely affecting other textural features.
PL
W pracy badano wpływ blanszowania na długotrwałe chłodnicze przechowywanie korzeni chrzanu. Surowiec zamrażano w powietrzu w temperaturze -30°C i przechowywano w tej samej temperaturze przez 172 dni. Przed zamrażaniem surowiec poddano blanszowaniu w zróżnicowanych warunkach w wodzie lub w wodzie z dodatkiem kwasku cytrynowego albo soli kuchennej. Analizowano zmianę masy próbek i ich jakość na podstawie oceny organoleptycznej. Stwierdzono, że próbki chrzanu bez blanszowania przechowywane przez 98 dni charakteryzują się jakością najbardziej zbliżoną do jakości świeżego surowca. Po tym okresie najlepszą metodą zapewnienia wysokiej jakości mrożonego chrzanu było jego uprzednie blanszowanie w wodzie z dodatkiem 1% soli kuchennej.
EN
The influence of blanching on long-term refrigerated storage of horseradish roots was investigated. The raw material was frozen in ait at -30°C and stored at the same temperature for 172 days. Before freezing, the raw material was blanched in different conditions in water or in water with citric acid and salt. Mass change and organoleptic quality of samples were analyzed and assessed. It was concluded, that samples of horseradish without blanching and stored for 98 days are characterized by a quality that most closely matches to the quality of fresh material. After this period, the best way to ensure high-quality of frozen horseradish was the use of blanching in water with 1% salt.
PL
Niekorzystne zmiany zachodzące podczas suszenia owoców i warzyw można ograniczyć, stosując odpowiednie operacje wstępne. Tradycyjnie stosowanymi czynnościami jest rozdrabnianie surowca, blanszowanie, niekiedy siarkowanie. Dodatkowo, przed suszeniem można zastosować inne operacje, tj. powlekanie surowca błonami jadalnymi, jego moczenie lub odwadnianie osmotyczne. Wpływają one na modyfikację właściwości produktu, często poprawiają jego jakość, a także efektywność procesu suszenia.
EN
Disadvantageous changes occurring during fruits and vegetables' drying can be reduced by appropriate pretreatments. Traditionally used operations are shredding, blanching, and, sometimes sulfitation. In addition, the coating, soaking or osmotic dehydration can be used before drying. These operations influence the product properties' modification; often, they improve product quality and efficiency of the drying process.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własnych dotyczące wpływu różnych procesów technologicznych, tj, zamrażania, rozmrażania, blanszowania, suszenia i rehydracji na aktywność przeciwutleniającą i zawartość polifenoli w tkance jabłka. Wykazano, że największą stabilność badanych wyróżników jakości zaobserwowano wśród produktów zamrażanych i suszonych sublimacyjnie. Aktywność przeciwutleniająca oraz zawartość polifenoli w materiale po rozmrożeniu obniżyły się w znacznym stopniu. Proces suszenia, przebiegający w warunkach tlenowych, spowodował znaczny rozpad związków polifenolowych, co miało wpływ na zmniejszenie zdolności zmiatania wolnych rodników. Stwierdzono istnienie dodatniej korelacji pomiędzy zawartością polifenoli i aktywnością przeciwrodnikową w jabłkach poddanych różnym procesom technologicznym.
EN
The aim of this study was the investigation of antioxidant activity and polyphenols content of apple tissue after different technological processes as freezing, unfreezing, blanching, drying and rehydration. The results showed that the biggest stability of all parameters was observed for frozen and freeze-dried products. Antioxidant activity and polyphenols content decreased in significant degree for unfreezing products. The drying process, which runs under oxygen conditions, caused significant degradation of polyphenols and especially the ability of free radicals scavenging. The research proved the positive correlation existence between polyphenols content and radical scavenging activity subjected to different technological processes of apples.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
PL
W pracy przedstawiono analizę zmian gęstości (zawartości suchej masy) wynikających z procesu blanszowania i sorpcji wody o temperaturze pokojowej. Badania przeprowadzono na słupkach ziemniaczanych będących półproduktami na frytki o przekroju poprzecznym 5x5 mm i 10x10 mm. Badania wskazują, że obniżenie gęstości słupków w wyniku blanszowania rośnie wraz ze wzrostem czasu i temperatury blanszowania oraz z czasem przechowywania bulw a maleją ze zmniejszaniem wymiarów słupków. Obniżenie gęstości powodowane sorpcją wody o temperaturze pokojowej zwiększa się wraz z przyrostem czasu sorpcji i czasu przechowywania bulw i maleją ze zwiększeniem wielkości słupków. Obniżenie zawartości suchej masy badanych słupków świadczy, że proces sorpcji wody o temperaturze pokojowej jest bardziej dynamiczny niż w temperaturach blanszowania.
EN
The paper presents the analysis of density changes (dry matter content) resulting from blanching process and sorption of water at room temperature. The tests were performed using potato matchsticks constituting semi-finished products for chips with cross-sections: 5x5mm and 10x10mm. The tests indicate that matchsticks density drop due to blanching increases with passing time, growing blanching temperature and tuber storage time, and decreases with dropping matchstick size. Density drop due to sorption of water at room temperature increases for longer sorption time and tuber storage time, and decreases with increasing matchstick size. Reduction in dry matter content for the examined matchsticks proves that sorption process for water at room temperature is more dynamic than at blanching temperatures.
PL
Przeprowadzono na skalę laboratoryjną doświadczenie nad wpływem zabiegu blanszowania na proces suszenia sublimacyjnego kostki pietruszki. Suszenie prowadzono przy temperaturze płyty grzejnej 0, 20, 40, 60°C. Określono wpływ zabiegu blanszowania na kinetykę procesu. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
Laboratory experiment was led in order to check the influence of blanching process on freeze drying process applied on parsley cubes. The drying process was carried at the temperature of 0, 20, 40 and 60°C on the heating plate. The influence of the blanching process on the kinetics was described. The resultsof studies were presented in form of diagrams and corelation equations.
PL
Celem pracy było zbadanie zmian parametrów barwy L*a*b* podczas suszenia plastrów jabłek trzech różnych odmian: Ligol, Champion i Alwa. Jabłka przed suszeniem zostały poddane dwóm różnym metodom blanszowania: w wodzie o temperaturze 98°C oraz w wodzie (o tej samej temperaturze) z dodatkiem cukru i kwasku cytrynowego. Badania wykazały, że poszczególne parametry barwy wykazywały różną zmienność w czasie przebiegu procesu suszenia w zależności od odmiany i rodzaju zastosowanej obróbki wstępnej. Zmienność poszczególnych parametrów świadczy o tym, że pomiar barwy może stanowić czuły wskaźnik zmian zachodzących w suszonym materiale.
EN
The purpose of the work was to test the changes of L*a*b* color parameters during the process of drying apple slices of three different varieties: Ligol, Champion i Alwa. Before drying, apples were put to two different blanching methods: in water at temperature of 98°C and in water (of the same temperature) with addition of sugar and citric acid. The tests demonstrated that individual color parameters showed different variance during the drying process, depending on variety and type of applied pretreatment. Variance of individual parameters proves that color measurement can serve as a sensitive indicator of changes taking place in material put to drying process.
10
Content available Wpływ metody suszenia na rehydrację selera
PL
Wykonano badania rehydracji suszu z selera odwodnionego sublimacyjnie, mikrofalowo-próżniowo i konwekcyjnie. Zastosowano blanszowanie jako obróbkę wstępną a wyniki odniesiono do rezultatów uzyskanych dla selera nie poddanego obróbce wstępnej. Obliczono wartości względnego przyrostu masy próbki, względnego przyrostu masy wody oraz ubytki masy suchej substancji. Seler suszony sublimacyjnie charakteryzuje się największą kinetyką przyrostu masy próbki i przyrostu masy wody oraz najniższymi ubytkami masy suchej substancji. Blanszowanie intensyfikuje kinetykę badanych procesów mając szczególnie duże znaczenie dla produktu uzyskanego metodą sublimacyjną.
EN
There was a research carried out on the rehydration of dried celery, dehydrated in sublimation, microwave-vacuum and convection processes. Blanching was used as pretreatment, and the results were referred to the results obtained for celery without pretreatment. The researchers calculated values of relative gain in the sample mass, relative gain in water mass, and dry matter mass decrements. Celery dried in a sublimation process is characterised by highest kinetics of the sample mass increment and water mass increment, and lowest dry matter mass decrements. Blanching intensifies kinetics of studied processes, which is of particular importance for product obtained using the sublimation method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań rehydracji sublimacyjnie suszonej pietruszki korzeniowej odmiany "Berlińska" po uprzednim blanszowaniu. Blanszowanie przeprowadzono w wodzie o temperaturze 95°C przez 5 minut. Suszenie sublimacyjne prowadzono przy kontaktowym sposobie dostarczania ciepła (temperatura płyty grzejnej 20°C). Wyniki porównano z przebiegiem rehydracji pietruszki bez obróbki wstępnej.
EN
The analysis of rehydration of freeze-drying of parsley of radicular variety Berlińska after previous blanching were presented. The blanching was carried out in water at the temperature of 95°C during 5 minutes. Freeze-drying process was carried out by contact method of heat supply (temperature of heating plate 20°C). Experimental results have been compared with the results of rehydration of parsley without preliminary treatment.
12
PL
Określano wpływ blanszowania kolb kukurydzy cukrowej na stopień odcięcia masy ziarna od rdzeni kolb oraz jakość powierzchni cięcia. Pomiary przeprowadzono na obcinarce ziarna przy prędkości kątowej głowicy nożowej 167,5 rad/s i prędkości liniowej podajnika kolb 0,31 m/s. Wyniki badań porównywano dla prób, które stanowiły kolby blanszowane i nie poddane procesowi blanszowania. Podczas blanszowania kolby przebywały w łaźni wodnej o temperaturze około 80 °C przez 4 minuty. Analiza wyników badań wykazała, że blanszowanie wpłynęło istotnie zarówno na wzrost odcinanej masy ziarna o około 12%, jak i na jakość powierzchni jego odcięcia o około 14%.
EN
The influence of blanching of sweet corn-cobs on degree of the cuts of kernels mass from cores of cobs as well as the quality of surface of the cut was defined. The measurements were conducted on the cutter of kernels at the angular speed of knife head equal 167, rad/s and linear speed of cobs feeder equal 0,31 m/s. The results of investigations for the tests with blanched and not blanched cobs were compared. During blanching the cobs were kept in water baths in the temperature about 80 °C by 4 minutes. The analysis of investigation results showed that blanching had influence on both the growth of the cut off mass of kernels by 12%, and on the quality of surface of cuts off by 14%.
PL
Zbadano wpływ sposobu blanszowania i temperatury konwekcyjnego suszenia owoców czarnej porzeczki na straty kwasu L-askorbinowego w czasie tych procesów oraz na cechy sensoryczne suszu, jego zdolność do pochłaniania wody, jak również na przebieg i czas suszenia. Określony został najlepszy sposób blanszowania i optymalna temperatura suszenia tych owoców.
EN
The study dealt with the effects of blanching procedure and temperature of convection drying of the black currant berries on L-ascorbic acid losses during these treatment, as well as on the sensory properties of dried product, its water absorption ability, time and rate of drying. An optimal procedure of blanching and the optimum temperature of drying black currant berries were determined.
PL
Omówiono wpływ procesów obróbki wstępnej (mycia, rozdrabniania i blanszowania), poprzedzających konwekcyjne suszenie, na jakość uzyskanych suszy warzywnych i z grzybów oraz na energochłonność procesu suszenia.
EN
Paper reviewed the literature dealing with the effect of vegetables and mushrooms pretreatment (washing, cutting and blanching) before convection drying, on the quality of dried products and energy consumption in the process of drying.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.