Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioterroryzm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Bioterroryzm zagrożenie wciąż realne
PL
Zjawisko bioterroryzmu jest tak stare jak stary jest świat. Czynniki biologiczne już od najdawniejszych czasów wykorzystywano do walki z wrogiem. Współczesny świat nie jest wolny od tego typu zagrożenia. Z całą pewnością można stwierdzić, że ten rodzaj terroryzmu jest najokrutniejszą bronią skierowaną przeciwko ludziom.
EN
The bioterrorism phenomenon is as old as the old is world. Biological factors have been used to combat the enemy since ancient times. The modern world is not free from this type of threat. It can certainly be said that this type of terrorism is the cruellest weapon against the humanity.
2
Content available remote Bioterroryzm : wyzwanie XXI wieku
EN
Terrorism is a phenomenon which is still evolving, and terrorists are searching for new methods of killing people. Bioterrorism is one of the form of terrorism, which can pose a serious threat to humanity in the 21st century. Biological weapon can be, for example viruses, bacteria, plant poisons. Terrorists choose proper means of attack in order to cause many harms. Potential tool of biological warfare can be anthrax or ricin.
3
Content available Broń biologiczna i bioterroryzm
PL
Broń biologiczna jest stosunkowo tania i łatwa w produkcji, ukryciu i przenoszeniu. Zagrożenie użycia broni biologicznej wciąż wydaje się bardzo prawdopodobne. Współcześnie największą grozę budzi perspektywa wykorzystania broni masowego rażenia, zatem również broni biologicznej, przez ugrupowania terrorystyczne (bioterroryzm). Autor artykułu w sposób syntetyczny, w oparciu o dostępne piśmiennictwo oraz dane niepublikowane, przybliży istotę broni biologicznej oraz zjawiska bioterroryzmu.
EN
Biological weapons are relatively cheap and easy to produce, hide and relocate. The threat of using biological weapons still seems to be very real. Today, the greatest fear is the possibility of contemporary terrorist organisations using weapons of mass destruction (biological weapon, bioterrorism). This article is based on the available references and unpublished information. Author discusses the current level of threat of biological weapons and bioterrorism.
EN
In the paper bioterrorist threats have been presented. Historical background and possible methods of attacks have been described. The most dangerous pathogens and disease entities have been classified. Selected methods of detection and identification of biological weapon have been presented. The wireless system for threats monitoring — developed at Gdansk University of Technology — has been described.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z bioterroryzmem. Zaprezentowano rys historyczny oraz opisano możliwe drogi przeprowadzania takich ataków. Sklasyfikowano najgroźniejsze patogeny i zaprezentowano najniebezpieczniejsze jednostki chorobowe. Przedstawiono wybrane metody detekcji i identyfikacji zagrożeń bronią biologiczną. Zaprezentowano opracowany na Politechnice Gdańskiej system bezprzewodowego monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa, który może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa poprzez wczesne wykrywanie zagrożeń biologicznych.
EN
In the past we have seen numerous cases of the purposeful utilisation of micro-organisms and toxins. This situation forced us to undertake actions aimed at a limitation of the production and storage of biological weapons. Unfortunately, despite the signing of the Convention on Biological and Chemical Weapons, many countries are still involved in research into the use of biological agents as a military resource. The objective of the work was to perform an assessment of the knowledge of threats connected with bioterrorism as well as of the procedures in the case of a bioterrorist attack in two different urban populations – i.e. of below 50 thousand and above 500 thousand inhabitants. The study was conducted in two towns, Nysa and Łódź. A self-designed questionnaire included 100 persons from each town, both men and women aged between 18 and 65 years. Despite the small differences between the researched populations, the knowledge of respondents concerning bioterrorist threats and procedures during an attack is insufficient. On the basis of the obtained results we may conclude that there is a need to educate the entire society, irrespective of the place of residence, in order to raise an awareness with regard to the potential threat and procedures in the event of a bioterrorist attack.
PL
W przeszłości próby celowego wykorzystania mikroorganizmów i toksyn były wielokrotne. Sytuacja ta zmusiła do podjęcia działań celem ograniczenia wytwarzania i magazynowania broni biologicznej. Niestety, mimo podpisania Konwencji o Broni Biologicznej i Chemicznej wiele krajów prowadzi nadal badania nad wykorzystaniem czynników biologicznych, jako środków militarnych. Celem pracy była ocena znajomości zagrożeń związanych z bioterroryzmem oraz znajomość postępowania w przypadku ataku bioterrorystycznego w dwóch różnych populacjach miejskich – tj. poniżej 50 i powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Badania przeprowadzono w dwóch miastach Nysie i Łodzi. Ankietą, autorskiej konstrukcji, objęto po 100 osób z każdej miejscowości w wieku od 18 do 65 lat, obojga płci. Mimo niewielkich różnic pomiędzy badanymi populacjami, wiedza ankietowanych dotycząca zagrożeń bioterrorystycznych jest niewielka, a znajomość procedur postępowania podczas ataku niewystarczająca. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że istnieje konieczność edukacji całego społeczeństwa, nie zależnie od miejsca zamieszkania, w zakresie zwiększania świadomości, możliwego zagrożenia oraz procedur postępowania w przypadku ataku bioterrorystycznego.
PL
W artykule omówiono problemy dotyczące nowych trendów w terroryźmie współczesnym. Zdefiniowano termin terroryzm, scharakteryzowano strategię i taktykę działania terrorystów. Omówiono nowe trendy, takie jak: cyberterroryzm, bioterroryzm, ekoterroryzm oraz wojna hybrydowa. Przedstawiono statystyki dotyczące liczby ataków terrorystycznych, osób zabitych, rannych oraz celów i sposobów działania terrorystów. Zwykle terroryści przeprowadzają niespodziewane ataki na ludność cywilną w obiektach transportowych (metra, dworce, lotniska), aby szerzyć strach i chaos. Na podstawie analiz należy stwierdzić, że sektor transportu jest najczęściej atakowany przez terrorystów – stanowi 28% wszystkich atakowanych obiektów. W Stanach Zjednoczonych 90,3% ataków dotyczyło transportu lądowego (74,5% –samochody, 9,5% – autobusy, 6,3% - pociągi) w okresie 41 lat tj od 1967 do 2007 roku. Przedstawiono także kroki prawne oraz działania dotyczące zwalczania terroryzmu na poziomie międzynarodowym na szczeblu ONZ, NATO, UE oraz w RP.
EN
The paper presents problems of new trends of common terrorism. The term of terrorism was defined; furthermore nature, categories, strategy and tactics were characterized. The new trends as cyberterrorism, bioterrorism, ecoterrorism and hybrid war were stressed. There were presented statistics of total number of terrorist attacks, dead and wounded persons, purposes and methods of terrorism activities. Typically, they stage unexpected attacks on civilian population, including transport objects (subways, stations, airports) , with the aim of sowing fear and confusion. Based on the analyses, transport sector is potentially threatened very often by terrorism attacks, which forms 28% all attacked objects, especially road and rail infrastructure. There were 90,3% of incidents involve land transport (74,5% – vehicles, 9,5% – buses, 6,3% - rail) covered the 41-year period 1967-2007 in the USA. Furthermore legal steps to fight terrorism have been taken on the international level at the UN, NATO, UE and Poland.
PL
Jednym z nowych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, które pojawiło się w krajach wysoko rozwiniętych, jest terroryzm żywnościowy, który oznacza zamierzone użycie środków spożywczych do rozprzestrzeniania patogennych czynników biologicznych, chemicznych i radioaktywnych w celu dokonania aktów terrorystycznych. W artykule opisano podstawowe czynniki zagrożenia terrorystycznego, a także przedstawiono zarys działań związanych z zapobieganiem terroryzmowi żywnościowemu w USA, UE i w Polsce.
EN
One of the new food safety hazards, which appears in highly developed countries is food terrorism. The term means deliberate use of foodstuffs as a vehicle of biological, chemical and radio-nuclear agents for terrorist acts. In this article some fundamental agents of potential terrorist threats and some basic information on prevention of food terrorism in USA, EU and Poland are discussed.
8
Content available remote Broń biologiczna jako czynnik terroru
EN
Bioterrorism is a relatively new phenomenon in the contemporary world. Biological agents may contaminate air, water, food and things used every day with vegetative or resting forms of microbes (germs). The threat of bioterrorist attack through food should be treated with priority in the defence strategy of the state due to the ease of conducting such an attack, possibility to inflict massive human losses and causing secondary negative economic and social effects. The most dangerous form of a bioterrorist attack is an aerosol variant or spraying an agent in ventilation systems. However, it is also hazardous for terrorists themselves. Spraying a biological agent causes fast and massive illnesses and high fatality rate due to the agent’s inhaling and developing illnesses in lungs. In order to fight the effects of a bioterrorist attack, it is crucial to detect early the biological agent used using remote bio-detection method which enables applying immediately prevention steps such as vaccines or antibiotics with a wide treatment spectrum. Network programs and services of local and global range allow monitoring the epidemics (GIDEON, RSVP, ProMed). There has been a great progress recently in research of new biological agents identification technologies, thus contributing to effective fight with biological threats.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.