Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopolimery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie polimerów naturalnych do uszlachetniania materiału siewnego
PL
Biopolimery z grupy polisacharydów, dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym, podatności na modyfikację chemiczną i biodegradację oraz wysoką bioaktywność, są wykorzystywane do uszlachetniania materiału siewnego roślin uprawnych. Polimery naturalne, takie jak: chitozan, alginian, celuloza, galaktoglukomannany, lignina oraz guma gellanowa mogą być stosowane jako substancje wiążące w otoczkowaniu nasion lub jako nośnik substancji aktywnych i mikroorganizmów. Biopolimery zawarte w otoczkach lub zaprawach nasiennych mogą ponadto przyczyniać się do ograniczenia niekorzystnego wpływu środowiska i patogenów na kiełkujące nasiona.
EN
Biopolymers from a group of polysaccharides are used in treatments enhancing sowing material of crops due to their physical and chemical properties, susceptibility to chemical modification, biodegradability and high bioactivity. Natural polymers, such as: chitosan, alginian, celulose, galaktoglucomannans, lignin and gellan gum, can be used as binders in seed coating or carriers of active substances and microorganisms. Moreover, biopolymers contained in the seed coatings and seed dressings can protect germinating seeds from unfavorable influence of environment and pathogens.
2
Content available remote Bioresorbable polymeric materials – current state of knowledge
EN
Bioresorbable materials are used in medicine for fixing, correcting or stabilizing bones in various anatomical areas, and the market for such materials is growing rapidly worldwide. The use of polymers for their production is associated with the ability to control their properties. They are prepared from bioresorbable materials with variable surface, geometry, porosity, as well as mechanical and surface properties. They support bone healing and are suitable for tissue regeneration due to their biodegradability and biocompatibility. We believe that materials from biodegradable polymers will play an increasingly important role in future medicine.
PL
Materiały bioresorbowalne są szeroko stosowane wmedycynie do uzupełniania ubytków kości w różnych stanach chorobowych i powypadkowych, a także do nadbudowy iodbudowy kostnej oraz mocowania złamań. Rynek tego typu materiałów szybko się rozwija na całym świecie. Powszechność wykorzystania polimerów jest związana z możliwością kontrolowania ich właściwości. Zaletą materia-łów polimerowych jest możliwość zmiany powierzchni, geometrii, porowatości, właściwości mechanicz-nych ipowierzchniowych, atakże ich biodegradowalność ibiokompatybilność. Materiały z polimerów biodegradowalnych będą zapewne odgrywać coraz poważniejszą rolę w medycynie przyszłości.
EN
Spheres of prodrug of polylactide (PLA) or polycaprolactone (PCL) or a copolymer thereof with chlorphenesin (CF) were obtained. Furthermore spheres with an active substance additionally dispersed in the prodrug matrix – hybrid spheres – were prepared. The antimicrobial properties of the prodrug forms obtained were investigated towards bacteria, yeast, and filamentous fungi to verify whether the CF activity of the new formulations maintains. This research shows a wide spectrum of antimicrobiological application, especially when using CF as a preservative.
PL
Otrzymano sfery z proleku chlorofenezyny (CF) i polilaktydu (PLA), polikaprolaktonu (PCL) lub ich kopolimeru, a także sfery hybrydowe z substancją aktywną dodatkowo rozproszoną w matrycy proleku. W celu sprawdzenia, czy aktywność CF została zachowana, zbadano właściwości antymikrobiologiczne wszystkich otrzymanych form proleku wobec bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych. Uzyskane wyniki wskazują na możliwe szerokie spektrum aplikacji tych form leku, szczególnie w charakterze konserwantu.
EN
Novel poly(vinyl alcohol) (PVA) andchitosan (CS) or 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and nanohydroxyapatite(nanoHAp) electrospinning-produced membranes were evaluated, in terms of theirbioactivity under exposure to simulated body fluid (SBF). After soaking them inSBF for 5, 8 and 15 days, the scanning electron microscopy (SEM) images showthe accumulation of calcium carbonate or calcium phosphate SBF on the surfaceof the nanohydroxyapatite (nanoHAp). This indicates that there might be anincreased bioactivity on the surface of the nanoHAp prepared by this method.
PL
Zbadano bioaktywność nowych membran, otrzymywanych w wyniku elektroprzędzenia z hydrożeli poli(alkoholu winylowego) (PVA) z chitozanem (CS), metakrylanem 2-hydroksyetylu (HEMA) i/lub nanohydroksyapatytem (nanoHAp), poddanych działaniu symulowanego płynu ustrojowego (SBF). Metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) stwierdzono, że po zanurzeniu wytworzonych membran w roztworze SBF na 5, 8 i 15dni na powierzchni cząstek nanoHAp w badanych próbkach nastąpiła akumulacja cząsteczek węglanów i fosforanów wapnia pochodzących z SBF, co dowodzi, że tą metodą można zwiększyć bioaktywność przygotowanych membran, przeznaczonych do zastosowania w rekonstrukcji tkanki kostnej.
PL
Przedstawiono bieżące kierunki badań stabilności termicznej polimerów, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich układów polimerowych: kompozytów i nanokompozytów, polimerów biodegradowalnych, biocydowych i do zastosowań specjalnych. Opisano ogólny mechanizm degradacji termicznej zachodzącej podczas przetwórstwa i podstawowe aspekty kinetyczne tego procesu. Omówiono przykłady badań właściwości termicznych wybranych tworzyw na bazie poliuretanów, żywic epoksydowych, kopolimerów kwasu akrylowego i poliestrów.
EN
The article presents current trends in the studies of thermal stability of polymers, with particular emphasis on novel polymeric systems: composites and nanocomposites, biodegradable and biocidal materials as well as polymers for special applications. The general mechanism of thermal degradation occurring during polymer processing and the basic kinetic aspects of this process are briefly described. Exemplary studies of thermal properties of selected plastics based on polyurethanes, epoxy resins, copolymers of acrylic acid and polyesters are also discussed.
EN
This paper presents a study on the possible use of scleroglucan and guar gum mixture modified with aluminum ions as a part of a drilling mud. Currently, the most popular structure-directing agent for dispersed water-base drilling mud is the xanthan biopolymer (XCD). Scleroglucan is alternate structure-directing agent which can be used in a drilling mud, particularly in high temperature conditions. It has a completely nonionic character and creates a structure composed of polymer chains twisted in the form of a triple helix. Such build is characterized by high thermal resistance, multivalent metals cations resilience and salinity. Scleroglucan shows better capability in limiting water filtration than XCD especially in high temperatures. With that in mind its use is justified in the case of deep well. Improvement of rheologically-structural parameters of drilling muds can be achieved by using guar gum modified with use of trivalent ions, e.g. aluminum. This allows to reduce polymer concentration in drilling mud, resulting from a significant increase in viscosity due to the growth in molecular weight. Using scleroglucan in drilling mud composition combined with modified guar gum assures proper rheological parameters of drilling mud in low temperature as well as in high temperature. The combination of these two polymers enable the development of a drilling mud, which is characterized by the unique stability of its parameters in a wide temperature range. It is expected to reduce the expenditure on controlling drilling mud parameters during drilling due to combination of this type of agents in the drilling mud composition. In order to ensure an appropriate level of claystone hydration inhibition the addition of polyglycol was used in the composition of drilling muds, which in the proposed compositions additionally ensures appropriate technological parameters of drilling mud in borehole conditions. The paper proposes drilling mud compositions characterized by a special stability of rheological parameters in increased temperature. The most favorable properties of the drilling mud were obtained using a combination of xanthan, scleroglucan and guar gum modified with aluminum ions in its composition. By changing the type and concentration of individual polymers, we can design rheological parameters of drilling mud in the selected temperature range.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad możliwością zastosowania w recepturach płuczek wiertniczych skleroglukanu w połączeniu z żywicą guarową modyfikowaną jonami glinu. Obecnie najpopularniejszym środkiem strukturotwórczym do płuczek wodnodyspersyjnych jest biopolimer ksantan (XCD). Alternatywnym środkiem strukturotwórczym, który może znaleźć zastosowanie w płuczkach wiertniczych, szczególnie w warunkach podwyższonej temperatury, jest skleroglukan. Posiada on całkowicie niejonowy charakter i tworzy strukturę złożoną z łańcuchów polimerowych skręconych w postaci potrójnej helisy. Taka budowa warunkuje jego dużą odporność termiczną oraz odporność na kationy metali wielowartościowych i zasolenie. Skleroglukan wykazuje również lepszą od XCD zdolność ograniczania filtracji, szczególnie w wysokich temperaturach, w związku z tym jego użycie jest uzasadnione w przypadku głębokich otworów. Poprawę parametrów reologiczno-strukturalnych płuczek można również uzyskać przez zastosowanie modyfikacji żywicy guarowej za pomocą jonów trójwartościowych, np. glinu. Umożliwia to zmniejszenie stężenia polimeru w płuczce, wynikającego ze znacznego wzrostu lepkości, spowodowanego wzrostem masy cząsteczkowej. Użycie skleroglukanu w składzie płuczki wiertniczej w połączeniu z modyfikowaną żywicą guarową zapewni odpowiednie parametry reologiczne płuczki zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Połączenie tych dwóch polimerów umożliwi opracowanie płuczki, która charakteryzuje się unikatową stabilnością parametrów w szerokim zakresie temperatury. W wyniku zastosowania połączenia tego rodzaju środków w składzie płuczki wiertniczej należy spodziewać się również zmniejszenia nakładów na kontrolowanie jej parametrów w czasie wiercenia. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu inhibicji hydratacji skał ilastych w płuczkach wiertniczych zastosowano dodatek poliglikolu, który w opracowanych składach dodatkowo zapewnia uzyskanie odpowiednich parametrów technologicznych płuczek wiertniczych w warunkach otworowych. W artykule zaproponowano składy płuczek wiertniczych charakteryzujących się szczególną stabilnością parametrów reologicznych w podwyższonej temperaturze. Najkorzystniejsze właściwości płuczki uzyskano przy zastosowaniu w jej składzie połączenia ksantanu, skleroglukanu i guaru modyfikowanego jonami glinu. Zmieniając rodzaj i zawartości poszczególnych polimerów, możemy projektować parametry reologiczne płuczek w wybranym zakresie temperatur.
8
Content available remote pH-dependent composite coatings for controlled drug delivery system — Review
EN
Nowadays in case of long-term implants, the most common postoperative complications are bacterial infections, which in consequence may provoke loosening of the implants in the primary phase of stabilization. Bacterial infections are currently the most frequent cause of revision surgery of the implants such as hip joint endoprosthesis, knee joint endoprosthesis and dental implants. In order to provide the local and long-term antibacterial cover in the tissues surrounding the implant, research is performed on materials that are carriers of drugs, which release active substances only in the case of the pH change in the system during inflammation. In consequence, biomaterials ensure antibacterial protection for a long time, not only in short post-operative period. An example of such materials are biopolymers. Biopolymers sensitive to change in pH value of the environment of live tissue that surround the implants can be used as an independent implants or as the coatings on the implants. In this case in the polymer`s matrix is dispersed often used drugs such as doxorubicin, gentamicin, vancomycin and cefuroxime. Drugs are released from this biomaterial according to three main mechanisms: diffusion, swelling and material degradation. This review paper presents the mechanism of bacterial interaction with implant surface and biofilm formation, and mechanism of drugs release from the biological active substance. Therefore, the natural and synthetic polymer materials sensitive to the lower value of pH such as chitosan, Eudragit E 100, Poly (L-histidine) and Poly (4-vinyl pyridine) are described.
PL
W artykule omówiono problem zakażeń bakteryjnych związanych z wszczepieniem biomateriału do organizmu człowieka oraz sposoby ograniczania rozwoju tych zakażeń za pomocą kontrolowanych systemów dostarczania leków, bazując na obszernym przeglądzie najnowszej literatury naukowej.
EN
The paper presents selected properties of the developed biocomposites based on PHBV poly (3-hydroxybutyric co-3-hydroxyvaleric acid) biopolymer. The PHBV biopolymer is obtained by the copolymerization of 3-hydroxybutyric acid and 3-hydroxyvaleric acid. The biopolymer used for the tests contained 8% of poly (3-hydroxyvaleric acid). For the preparation of the composite, three types of fillers: wood flour, hemp fiber and flax fiber were used in search for the best possible mechanical properties of composite. During the selection of filler types, the availability and price in the geographical area of Poland as well as mechanical properties were taken into account. Fillers were alkalized and fiber modification parameters were determined. The following mass percentages of fillers in the tests: 15%, 30%, 45%, 50% and various fiber lengths were used. To produce the biocomposites the single- and twin screw extruders made by Zamak Company were used. The initial processing parameters were determined using DSC thermogram analyses. The technological parameters depended on the type of filler and its percentage content. The best mechanical properties, compared to generally available polymers like PP, PE, PVC or PS were obtained for the composite with hemp fiber. The developed composite is completely biodegradable. Better mechanical properties of produced composite in relation to e.g. PE or PP allow using it for the production of parts that are used in various branches of the economy.
PL
W pracy przedstawiono wybrane właściwości wytworzonego biokompozytu w osnowie biopolimeru PHBV – poli(kwas 3-hydroksymasłowy-co-3-hydroksywalerianowy), który otrzymuje się przez kopolimeryzację poli(kwasu 3-hydroksymasłowego) i poli(kwasu 3-hydroksywa-lerianowego). Biopolimer stosowany w badaniach zawierał 8% poli(kwasu 3-hydroksywa-lerianowego). Do wytworzenia kompozytów użyto trzech rodzajów napełniaczy w formie włókien: drzewnych, lnianych i konopnych w celu otrzymania najlepszych właściwości mechanicznych kompozytu. Podczas doboru rodzajów napełniaczy uwzględniono dostępność i koszt w obszarze geograficznym Polski, a także właściwości mechaniczne. Napełniacze poddano zabiegowi merceryzacji oraz określono parametry modyfikacji włókien. W badaniach stosowano następujące zawartości masowe napełniaczy: 15%, 30%, 45%, 50% oraz różne długości włókien. Do produkcji biokompozytów wykorzystano wytłaczarkę jedno- i dwuślimakową firmy Zamak. Początkowe parametry przetwarzania zostały określone za pomocą analizy DSC. Parametry technologiczne dobrano w zależności od rodzaju napełniacza i jego zawartości procentowej. Najlepsze właściwości mechaniczne w porównaniu z ogólnie dostępnymi polimerami, takimi jak PP, PE, PVC lub PS, otrzymano dla kompozytu z włóknem konopnym. Opracowany kompozyt jest całkowicie biodegradowalny. Lepsze właściwości mechaniczne wytwarzanego kompozytu w stosunku do np. PE lub PP pozwalają na wykorzystanie go do produkcji wyrobów znajdujących zastosowanie w różnych obszarach gospodarki.
PL
Otrzymano szereg biomateriałów hydrożelowych, zawierających w swej strukturze kwas cytrynowy (CA), metodą dwuetapową. W pierwszym etapie przeprowadzano chemiczną modyfikację poli(alkoholu winylowego) (PVA) przy użyciu CA w obecności kwasu p-toluenosulfonowego jako katalizatora. Celem modyfikacji było wprowadzenie do łańcuchów hydrofilowego polimeru sieciujących wiązań i mostków estrowych. W etapie drugim otrzymywano materiały hydrożelowe, bazując m.in. na zmodyfikowanym PVA. Wytwarzano materiały, zawierające przenikające się wzajemnie sieci polimerowe, metodą polimeryzacji rodnikowej kwasu akrylowego i/lub metakrylanu metylu, inicjowanej przy użyciu 2,2'-azobis(izobutyronitrylu) (AIBN), prowadzonej w roztworze wodnym zmodyfikowanego PVA. Zbadano rozpuszczalność sporządzonych materiałów hydrożelowych w wybranych rozpuszczalnikach oraz oceniono ich zdolność do pęcznienia (sorpcji wody) w procesie inkubacji próbek w wodzie destylowanej oraz roztworach NaCI, HCl i mocznika, symulujących płyny fizjologiczne ludzkiego organizmu. Obserwowano szybkość desorpcji wody podczas suszenia próbek w temp. 37°C. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono, że materiały tego typu mogłyby znaleźć zastosowanie jako hydrożel owe powłoki w technologii leków lub superabsorbenty w wyrobach higienicznych.
EN
The series of hydrogel materials containing ciric acid (CA) in their structure were prepared by the two-step route. In the first step the chemical modification of poly(vinyl alcohol) was conducted by using appropriate amount of CA in the presence of p-toluenesulphonic acid as the catalyst. The introduction of the crosslinking ester fragments to the hydrophilic polymer chains was the aim of this modification. In the second step hydrogels on the base of modified PVA were obtained. Materials with interpenetrating polymer networks were prepared during radical polymerization of acrylic acid and/or methyl metacrylate initiated by 2,2 '-azobis(isobutyronitrile) (AIBN), conducted in water solution of modified poly(vinyl alcohol). The solubility of prepared hydrogel materials for selected solvents was tested. The swelling ratio ability to sorption of water under soaking the samples of hydrogels in distilled water and NaCl, HCl and urea solutions, simulating physiological liquids of human organism, was examined. The rate of water desorption during the process of hydrogel samples drying at the temperature of 37°C was observed. The obtained results showed that such materials could be used as hydrogel layers in the technology of drugs or as superabsorbents in hygienic products.
PL
W niniejszym krótkim artykule przeglądowym, na początku zwięźle opiszę zasady spektroskopii siłowej do badania mechanicznych właściwości pojedynczych cząsteczek przy użyciu mikroskopu sił atomowych. Następnie, omówię najważniejsze, moim zdaniem, odkrycia i obserwacje w tej tematyce, która rozwija się niezwykle dynamicznie przez ostatnie ponad 25 lat. W tej krótkiej pracy skupię się wyłącznie na omówieniu zastosowania spektroskopii siłowej do analizy właściwości elastycznych biopolimerów, takich jak DNA i polisacharydy, których badaniom poświęciłem istotną część mojej pracy naukowej w ostatnich dwóch dekadach. Omówienie mechaniki pojedynczych cząsteczek białek czytelnik może znaleźć w innych oryginalnych lub przeglądowych pracach autora jak również innych badaczy, które dostępne są w literaturze światowej.
EN
In this short review I will first concisely describe the principles of single-molecule force spectroscopy (SMFS) for measuring the mechanical properties of individual polymeric molecules, as implemented on an Atomic Force Microscope (AFM) platform. Next, I will review a selected number of the most striking, in my opinion, discoveries and observations accumulated in this field of research that now spans over 25 years of dynamic growth. This selection will be limited to biomolecular systems such as DNA and polysaccharides (sugars) that for the last two decades were an important part of my own research. The mechanical properties of single protein molecules are described by the author or other researchers in numerous original or review papers that can be found in the world literature.
EN
This paper aims to outline the consequences of unintended mixing of polyolefin and biodegradable materials during recycling. The research was done on blends of high density polyethylene (­PE-HD) and two commercial biopolymers intended for packaging applications. The mechanical properties, microstructures, water absorptions and DSC results were analyzed. A significant decrease in the blend properties compared to neat polyethylene and biopolymers is a warning against the poor waste management of biodegradable products.
PL
Celem przeprowadzonych badań było wskazanie konsekwencji niezamierzonego zmieszania podczas recyklingu poliolefin i polimerowych materiałów biodegradowalnych. Ocenie poddano mieszaniny polietylenu dużej gęstości (PE-HD) i dwóch dostępnych na rynku biopolimerów przeznaczonych do wyrobu opakowań. Określano ich właściwości mechaniczne i termiczne, absorpcję wody i mikrostrukturę. Właściwości mieszanin wyraźnie gorsze w porównaniu z nienapełnionym polietylenem i biopolimerami stanowią czynnik ostrzegający przed nierozważną gospodarką odpadami biodegradowalnymi.
EN
Modern medicine widely uses exogenous collagen as a good material for tissue regeneration, also as a natural substrate for cell attachment and proliferation, used to create dressings and to support the treatment of burn and diabetic wounds, or finally as a source of amino acids in the form of a dietary supplement. Collagen is a safe material that has high biocompatibility and biodegradability as well as good cell adhesion. Due to the possibility of transferring Creutzfeld-Jacob’s disease (Bovine Spongiform Encephalopathy) from animals to the human body, interest in collagen from fish is currently increasing. The collagen we examined was derived from the skin of the silver carp fish (Hypophtalmichthys molitrix) and was obtained by the method of hydration in an aqueous lactic acid solution. The topography of the test sample was performed with the AFM method, showing its fibrillar structure with dimensions equivalent to those given in iterature. Raman spectroscopy was used to study fish collagen using a Renishaw Ramanscope with a helium-neon laser at a wavelength of 633 nm. Analysis of Raman spectra allowed to determine the content of amino acids in collagen, as well as glycine, proline and hydroxyproline. It also showed the native nature of the material at 20 °C. The partial renaturation of the secondary structure of this material heated to about 85 °C and cooled was also proved. Raman spectroscopy has been presented as an effective method for testing biopolymers.
PL
Współczesna medycyna szeroko wykorzystuje kolagen egzogenny jako materiał do regeneracji ubytków tkanek miękkich, jako naturalne podłoże do przyłączania i proliferacji komórek, wykorzystywane do tworzenia opatrunków i wspomagania leczenia ran oparzeniowych czy cukrzycowych, czy wreszcie jako źródło aminokwasów w diecie uzupełniającej potrzeby organizmu. Kolagen jest materiałem bezpiecznym, posiadającym dużą biokompatybilność i biodegradowalność. W związku z możliwością przeniesienia od zwierząt do organizmu człowieka choroby Creutzfelda-Jacoba (encefalopatia gąbczasta, Bovine Spongiform Encephalopathy) wzrosło zainteresowanie kolagenem pochodzącym od ryb. Badany przez nas kolagen pochodzi ze skóry tołpygi (Hypophtalmichthys molitrix), a otrzymany został metodą hydratacji w wodnym roztworze kwasu mlekowego. Wykonano topografię badanej próbki za pomocą The Dimension® Icon™ Scanning Probe Microscope (SPM), pokazując jej fibrylarną strukturę, o wymiarach odpowiadających przedstawianym w literaturze. Do badania kolagenu rybiego zastosowano spektroskopię ramanowską z użyciem spektrometru Ramascope 1000 firmy Renishaw. Źródłem wzbudzeń był laser helowo-neonowy o długości fali 633 nm. Analiza widm Ramana pozwoliła określić zawartość aminokwasów w kolagenie, w tym proliny i hydroksyproliny. Wykazała także natywność tak pozyskanego materiału w temperaturze 20 °C. Udowodniono też trwałość struktury drugorzędowej tego materiału ogrzanego do około 85 °C i schłodzonego. Zaprezentowano spektroskopię ramanowską jako skuteczną metodę badania biopolimerów.
17
Content available remote Air drying decorative paints, formulated with bio-based polymers as binders
EN
Biodegradable and renewable raw materials have been gaining importance in the coatings industry as a result of stringent environmental legislation, depletion of petrochemical raw materials and a demand for lower energy consumption by the industry. Studies were performed for 8 bio-based polymers, delivered as emulsions in water, with solid content of about 30 and 45%. They were used as binders in formulations of waterborne paints (with determined value of Pigment Volume Concentration), pigmented with TiO2. The properties of liquid formulations - stability, pH, viscosity and drying time were examined as well as properties of dry films - water resistance, weathering resistance, gloss, whiteness and hardness. The results were compared with formulations based on three commercial resins (two waterborne alkyd resins and a hybrid acrylic-alkyd emulsion).
PL
Biodegradowalne i na bazie surowców ze źródeł odnawialnych zyskują na znaczeniu w przemyśle farb i lakierów w wyniku rygorystycznych przepisów środowiskowych, wyczerpywania się surowców petrochemicznych i zapotrzebowania na niższe zużycie energii przez przemysł. Badania przeprowadzono dla 8 polimerów na bazie surowców odnawialnych, dostarczanych w postaci emulsji w wodzie o zawartości substancji nielotnych 30 i 45%. Wykorzystano je jako spoiwa w recepturach farb wodorozcieńczalnych (o określonej wartości stężenia objętościowego pigmentu) pigmentowanych TiO2. Oznaczono właściwości ciekłych wyrobów - stabilność, pH, lepkość i czas schnięcia, a także właściwości powłok – odporność na wodę, odporność na warunki atmosferyczne, połysk, białość i twardość. Wyniki porównano z recepturami zawierającymi trzy komercyjne żywice (dwie wodorozcieńczalne żywice alkidowe i hybrydową emulsję akrylowo-alkidową).
EN
Staphylococcus aureus (Gram-positive coccus) and Pseudomonas aeruginosa (Gram-negative bacterium) are the leading etiologic agents of biofilm-related, life-threatening infections in patients after orthopaedic implantations. The aim of the present paper is to estimate the ability of these two bacterial strains to form a biofilm on bioresorbable composites manufactured from polylactide (PLA) and hydroxyapatite (HA) with the use of Selective Laser Sintering (SLS) method. Methods: Microbiological tests were conducted on two variants of a solid specimen made with additive laser technology. Samples with different content of hydroxyapatite were made, with appropriate manufacturing parameters to ensure stability of both composite ingredients. The geometry of samples was obtained by technical computed tomography. Microbiological tests determined the number of bacterial cells after incubation. Results: The results indicate significantly decreased ability of S. aureus and P. aeruginosa to form biofilms on the surface of materials with higher content of hydroxyapatite ceramics. Conclusions: The data may be useful for future applications of SLS technology in the production of bioresorbable PLA/HA medical implants
19
Content available remote Zaawansowane materiały hybrydowe : teraźniejszość i przyszłość
PL
W ostatnich latach w efektywny i zintensyfikowany sposób rozwijana jest tematyka związana z syntezą zaawansowanych, wielofunkcjonalnych układów hybrydowych, m.in. na bazie polimerów pochodzenia naturalnego. Dzięki połączeniu kilku komponentów wytwarzane są materiały o bardzo dużym znaczeniu użytkowym. W ramach szeroko zakrojonych prac naukowo-technicznych, obejmujących szereg zazębiających się ścieżek reakcyjnych i procesowych, wytworzono m.in. nowatorskie, zaawansowane układy hybrydowe na bazie ligniny oraz chityny. Znaczenie tych materiałów w rozwoju innowacyjności potwierdzają próby podjęte w kierunku ich zastosowania w różnych dziedzinach nauki oraz gospodarki. Przyszłość nowoczesnej technologii chemicznej należy do takich zaawansowanych układów, a ich rozwój jest ze wszech miar uzasadniony.
EN
A review, with 106 refs., of lignin and chitin-matrix composites.
20
Content available remote Nowy test skuteczności ogrzewania biopolimerów proteinowych
PL
Zweryfikowano 28 wariantów analitycznego testu do szybkiej, rutynowej oceny skuteczności ogrzewania biopolimerów proteinowych. Każdy z wariantów obejmuje kombinację czterech stężeń purpury bromokrezolowej jako substancji czynnej (0,10, 0,12, 0,14 i 0,16 mg/cm³) i siedmiu poziomów kwasowości roztworu testowego (0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,10 i 0,20 molHCl/dm³). Kryterium porównania wariantów testu była jego czułość w odniesieniu do badanych prób biopolimerów proteinowych. Największą czułością charakteryzował się test, w którym zastosowano roztwór o kwasowości 0,05 molHCl/dm³ i stężeniu substancji czynnej 0,16 mg/cm³.
EN
Sorption of bromocresole purple on the surfaces both of an unheated and heated biopolimer was studied at varying concns. of the active substance and acidities of solns. The sensitivity of the test was defined as the max. difference between the sorption capacities on both biopolymers. The highest sensitivity of the test was obsd. for the HCl concn. 0.5 mol/L and active substance concn. 0.16 mg/cm³.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.