Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopaliwa stałe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano podstawowe parametry, budowę, wyposażenie i zasadę działania typowego kotła na pelety. Scharakteryzowano ponadto wyposażenie mające istotny wpływ na wysoką efektywność energetyczną kotłów oraz niską emisję, takie jak sonda Lambda oraz systemy automatycznego czyszczenia palnika i wymiennika ciepła. Opisano kocioł kondensacyjny, kocioł dwupaliwowy na pelety i polana oraz kocioł z palnikiem niezintegrowanym.
EN
The article describes the basic parameters, construction, equipment and principle of operation of a typical pellet boiler. In addition, equipment with significant impact and high energy efficiency and low emissions, such as the Lambda sond, automatic burner and heat exchanger cleaning systems have been described. The article describes a condensing boiler, a dual-fuel boiler for pellets and logs and a boiler with a non-integrated burner.
PL
W artykule dokonano podziału kotłów ze względu na wybrane kryteria techniczne. Omówiono konstrukcję najczęściej eksploatowanych w Polsce kotłów małej mocy na paliwo stałe, w których można spalać drewno kawałkowe. Opisano także zmiany w zakresie ich uzbrojenia oraz jakości spalania kotłów w Europie Zachodniej. Naturalnym rozwojem konstrukcji kotłów na drewno kawałkowe jest kocioł zgazowujący.
EN
The article divides the boilers according to the selected technical criteria. The construction of the most-used low-power solid fuel boilers in Poland in which wood can be burned is discussed. The article also includes changes in their equipment and changes in the quality of boiler combustion in Western Europe. The natural development of wood-fired boilers is a gasification boiler.
PL
Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w poszczególnych krajach Unii Europejskiej są różne. W zasadniczym stopniu mają na to wpływ zasoby naturalne poszczególnych regionów, regionalne uwarunkowania historyczno-gospodarcze, a także krajowe rozwiązania prawne. Mechanizmy regulacyjne Unii Europejskiej dopuszczają tę „dowolność” i rozwój odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem potencjałów i uwarunkowań lokalnych, niemniej jednak z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństw, a także konkurencyjności (Dyrektywa 2009). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zakłada zrównoważony rozwój poprzez rozwój źródeł pochodzenia energii odnawialnej, w tym z biopaliw stałych (inaczej biomasy). Zakłada ona również obowiązek rozwijania zasobów krajowych biomasy i wdrażanie środków służących zwiększaniu jej dostępności, a także promowania jej wykorzystania na cele energetyczne (Dyrektywa 2009). Wobec powyższego pojawia się pytanie, jakie czynniki wpływają na dostępność krajowych biopaliw stałych i w jaki sposób ten potencjał rozwijać. Polska posiada zasoby naturalne, zarówno leśne, jak i rolne, okazuje się jednak, że do chwili obecnej nie są one dość rozwinięte i dostępne, co wpływa na fakt, że znaczna część biomasy na cele energetyczne w Polsce pochodzi z importu. W oparciu o analizę literatury oraz obserwacje własne autorka stawia hipotezę, że ze względu na pewne czynniki (bariery) dostępność potencjału krajowego w zakresie biopaliw stałych jest ograniczana. Celem artykułu jest zdefiniowanie i analiza tych czynników, które mają wpływ na kształtowanie krajowego potencjału i dostępności biopaliw stałych w Polsce.
EN
The directions of development of renewable energy sources in each European Union countries are varied. This is largely due to the natural resources of each of the regions, regional historical and economic conditions, as well as domestic legal solutions. The regulatory mechanisms of the European Union allow for this „liberty” and the development of renewable energy sources, taking local potentials and conditions into account, while maintaining the principles of sustainable development of the economy and societies, as well as competitiveness (Directive 2009). Directive 2009/28 / EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources ensures sustainable development through the development of sources of renewable energy, including solid biofuels (in other words biomass). It also assumes the obligation to develop national biomass resources and implement measures to increase its availability, and to promote its use for energy purposes (Directive 2009). In connection with the above, the question arises, what factors influence the availability of solid biofuels and how to develop this potential? Poland has natural resources, both forestry and agricultural, but it turns out that until now they are not quite developed and available, which affects the fact that a significant part of the biomass for energy purposes in Poland comes from imports. Based on the literature analysis and own observations, the author puts forward the hypothesis that due to certain factors (barriers), the availability of the national potential in the area of solid biofuels is limited. The purpose of the article is to define and analyze those factors that influence the development of national potential and the availability of solid biofuels for energy purposes in Poland.
EN
The study assessed the potential of waste by-products from the Cypriot winery industry as raw material for solid biofuels. Two different biomass blends were pelletized and assessed as an energy source for domestic hot water boilers. The samples were composed of Grape Pomace (P1) and Grape Pomace & Vine Shoots Blends (P2) provided by a Cyprus winery: Aes Ambelis (Nicosia, 35°01’12.4"N 33°09’19.5"E). The raw material was dried and pelletized at the facilities of the Agricultural Research Institute (ARI), Cyprus. The pellets were analyzed for moisture and ash content using well-established standardized methods at the Sustainable Solid Fuels Lab of Frederick University, Cyprus. Combustion tests with the pellets were also carried out at the Boilers Lab of Frederick University. The measurement campaign focused on flue gas analysis – in particular carbon monoxide, carbon dioxide, oxygen, lambda – as well as water temperature and boiler efficiency. The results obtained from analysis of the samples showed that most of the examined pellets satisfied the minimum requirements of EN ISO 17225-2 and EN ISO 17225-6 standards for woody and non-woody pellets respectively. Ash content and moisture content for both samples also complied with the standards. The results of the measurement campaign were in good agreement with results delivered by other studies conducted for similar biomass raw material. Study results showed that grape pomace and grape pomace vine shoots blend could potentially be used as an energy source for producing heat which could be exploited for the domestic and industrial sectors. Harvesting this waste stream for energy production purposes could offer economically and environmentally smart solutions for the winery industry in Cyprus, satisfying the circular economy principles which are currently at the forefront of European environmental policy.
5
Content available remote Nakłady energetyczne procesu peletowania wybranych rodzajów biomasy
PL
W pracy przeprowadzono analizę nakładów energetycznych ponoszonych na proces peletowania zmielonej biomasy kilku gatunków roślin. Wybrane rośliny to gatunki uprawiane na cele energetyczne w polskich warunkach klimatycznych. Materiał do badań pozyskany został z poletek doświadczalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Badania przeprowadzano na linii peletującej MGL 200 firmy Kovo Novak. Przy uwzględnieniu aktualnej ceny energii elektrycznej, określono minimalne i maksymalne koszty peletowania kilograma badanych rodzajów biomasy.
EN
The paper analyzes energy inputs incurred in the process of pelletizing milled biomass of several species of plants. Selected plant species are cultivated for energy purposes in Polish climatic conditions. Material for the study was acquired from experimental plots of University of Agriculture in Krakow. The study was conducted on the line pelletizing MGL 200 from Kovo Novak. Taking into account the current price of electricity, specified the minimum and maximum costs of pelletizing one kilogram of investigated types of biomass.
Logistyka
|
2016
|
nr 1
459--463, CD1
PL
W artykule zaprezentowano organizację, zasady funkcjonowania, dorobek normalizacyjny i projekty realizowane w komitecie technicznym ISO/TC 238 Biopaliwa stałe. To jest komitet, który w latach 2014-2015 opublikował aż 20 norm regulujących różne zagadnienia związane z biopaliwami. Trwają w nim prace nad dalszymi 21 projektami norm, z których cześć już niebawem doczeka się publikacji. Poza uregulowaniem terminologii, kategoryzacji, oraz całego szeregu norm pomiarowych pojawiły się projekty norm związanych z obrotem i magazynowaniem biopaliw stałych.
EN
The article presents the organization, governance, standardization achievements and projects implemented by the technical committee ISO / TC 238 Solid Biofuels. This is one of the youngest of the technical committees, which last and this year has published 20 standards regulating the various issues associated with biofuels. It is ongoing work on a further 21 draft standards, some of which will soon see its publication. In addition to the settlement of terminology, categorization, and a whole range of measurement standards appeared draft standards related to the trading and storage of solid biofuels.
EN
Background: Having considered increasing production of liquid and solid biofuels from rapeseed and bearing in mind its stable and unquestionable position in the food and animal feed industries, a rational approach towards technologically and logistically efficient utilization of by-products from rapeseed processing is required. The aim of the research presented in the article is to assess the transport susceptibility of rapeseed meal fractions, varying according to particle size and chemical composition. Methods: Resistance to changes stimulating self-heating has been assumed as the main criterion of transport susceptibility. The following diagnostic variables have been experimentally determined: total protein, crude fat and crude fiber content, porosity, and water activity in the fraction of examined meal. In order to organize a set of particles and to indicate their optimal applications according to criteria chosen with regard to both utilization and transportation, two aggregate indicators have been calculated. Results: It has been proved that medium-sized particle fractions (0.075-0.4 mm) exhibit the lowest transport susceptibility, whereas the those with the largest granulations (>3 mm) -have the highest. One significant relationship is the decline of feeding value and concurrent increase in the transport susceptibility of meal fractions, which in practice means that those fractions least-favoured by the animal feed industry can be least cumbersome to transport. Conclusions: It has been suggested that there should be a division of rapeseed meal into two products with different applications and different transport susceptibility. The fractioning of meal can bring numerous, measurable benefits for the meal industry and logistics processes for solid biofuels, where storage and transport properties have considerable importance, alongside commodity price and transport costs.
PL
Wstęp: Wzrastająca produkcja biopaliw płynnych i stałych z nasion rzepaku, przy stałym znaczeniu tej rośliny w przemyśle spożywczym i paszowym, wymaga racjonalnego, a zwłaszcza efektywnego technologicznie i logistycznie zagospodarowania produktów ubocznych technologii przerobu rzepaku. Celem badań przedstawionych w artykule była ocena podatności transportowej zróżnicowanych ze względu na wielkość cząstek oraz skład chemiczny frakcji śruty rzepakowej. Metody: Jako kryterium podatności transportowej przyjęto odporność frakcji śruty na przemiany stymulujące samozagrzewanie. Wytypowano i oznaczono doświadczalnie następujące zmienne diagnostyczne: zawartość białka ogólnego, tłuszczu surowego oraz włókna surowego, porowatość, a także aktywność wody w poszczególnych frakcjach śruty. W celu uporządkowania zbiorów cząstek, a następnie wytypowania najkorzystniejszych ich zastosowań ze względu na przyjęte kryteria - cechy użytkowe i technologiczno-transportowe, obliczono dwa wskaźniki agregatowe. Wyniki: Stwierdzono, iż najmniejszą podatność transportową wykazują średnie frakcje pyłowe (0,075-0,4 mm), największą zaś frakcja o największej granulacji (d> 3 mm). Istotną zależnością jest spadek wartości paszowej frakcji śruty wraz ze wzrostem podatności transportowej, co oznacza w praktyce, że frakcje najmniej pożądane w przemyśle paszowym, mogą być najmniej uciążliwe w transporcie. Wnioski: Zaproponowano podział śruty rzepakowej na dwa produkty, różniące się przeznaczeniem oraz podatnością transportową. Frakcjonowanie śruty może przynieść wymierne korzyści zarówno dla przemysłu paszowego, jak i w sferze logistyki dostaw biopaliw stałych, w której obok kosztów surowca i jego transportu, istotną rolę w wykorzystaniu biomasowych źródeł energii odgrywają cechy przechowalniczo-transportowe.
PL
Do trocin drzewnych dodano trzy minerały (0,25-0,5%) w celu podwyższenia temperatury topliwości popiołów powstających ze spalania biomasy. Wykorzystując spektrometrię rentgenowską, zbadano zawartość pierwiastków z dozowanych materiałów w uszlachetnionej biomasie.
EN
Three minerals were added to sawdust (0.25-0.5%) to increase the melting temp. of ashes from the biomass combustion.
PL
W pracy przedstawiono korzyści wprowadzenia zarządzania jakością w całym łańcuchu dostaw kompaktowanych biopaliw stałych. Zgodnie ze standardami, biopaliwa stałe powinny być wytwarzane z biomasy pochodzącej z: produktów i odpadów z rolnictwa i leśnictwa, odpadów roślinnych z przemysłu spożywczego i odpadów drzewnych, włóknistych odpadów roślinnych z produkcji masy celulozowej oraz papieru oraz odpadów korkowych. Obecnie producenci biopaliw stałych nie są zobowiązani do tego by ich produkty spełniały wymagania norm jakości, których stosowanie jest dobrowolne a informacja o produkcie leży również w gestii producenta. Taka sytuacja utrudnia nabywcy porównanie parametrów biopaliw oferowanych przez producentów, a decyzja zakupu zapada na podstawie kryterium ceny a nie jakości. System zarządzania jakością wymusza na producencie deklarację jakości produktu dostępną dla klienta, który to ma możliwość oceny paliwa na podstawie gwarantowanej jakości i możliwość porównania tych parametrów oraz dokonania wyboru na podstawie kryterium jakości w stosunku do ceny.
EN
The paper presents the benefits of introducing quality management throughout the supply chain of compacted solid biofuels. According to the standards, solid biofuels should be produced from biomass from: products and waste from agriculture and forestry, vegetable waste from the food processing industry, wood waste, fibrous vegetable waste from the virgin pulp production, paper and cork. Currently, producers of solid biofuels are not obliged to aplly standards of quality, the use of which is voluntary. Information about the parameters of product also lies on producer side. This situation makes it difficult to compare the performance of biofuels buyer offered by the producers and the decision to purchase falls upon price rather than quality. The quality management system forces the producers declaration of product quality available to the client, which is able to assess the fuel based on guaranteed quality and the ability to compare these parameters and make a choice based on a criterion of quality in relation to price.
PL
Biomasa zarówno nieprzetworzona jak i przetworzona stwarza określone trudności logistyczne. W głównej mierze wynikają one z rozmaitej podatności transportowej ładunku. W literaturze brak szerszej analizy dotycej tej podatności. Z tych względów w artykule podjęto próbę jej oceny tej podatności dla różnych rodzajów biopaliw stałych. Wiedza na ten temat jest niezbędna przy planowaniu przewozu w aspekcie wyboru środka transportu, określenia warunków i dopuszczalnego czasu składowania, ustalenia warunków bezpieczeństwa oraz oszacowania kosztów transportu (wraz z kosztami ubezpieczenia). Przy ocenie podatności zazwyczaj wykorzystywany jest stopień podatności wyrażony ilościowo (masa, gęstość, trwałość) lub wartościowo (koszt, cena). Jednoznaczne określenie podatności transportowej jest jednak trudne, tym bardziej, że jej definicje wyraźnie wskazują na konieczność uwzględnienia trzech różnych obszarów (właściwości fizyczne, parametry ładunku oraz koszty). W artykule podjęto więc próbę kompleksowej oceny podatności transportowej biopaliw stałych ze szczególnym naciskiem na metodyczne jej aspekty.
EN
The transportation of solid biomass both processed and unprocessed leads to several difficulties, mostly connected to transport vulnerability of such fuels. Vestigial information in the literature about this problem could be found. This paper attempts of asses the transport vulnerability of different types of solid biomass fuels. Such knowledge tends to be crucial in supply chain management and can be used in several areas like: means of transport selection, defining time and type of storage, establishing safety requirements and transportation cost (including insurance). Estimation of the vulnerability is made usually according to quantity (mass, density, durability) and quality (cost, price) parameters. In fact, accurate determination of the transport vulnerability is quite difficult as the definition clearly points out three different areas (physical, load parameters and costs) which must be taken into account. This paper therefore tries a to present a comprehensive assessment of the transport vulnerability of solid biofuels with special emphasis on methodological aspects.
EN
Forest biomass is one of the basic alternative energy, whose share increases considerably year by year. In Poland, one of the highly developed sectors of the economy is the timber industry, which generates significant amounts of waste. This type of waste can be successfully re-used for energy purposes. In this article, economic and energetic analysis for processing sawdust pellet was done. Pellet can be use in carpentry or be sold.
PL
Biomasa leśna jest jednym z podstawowych alternatywnych nośników energii, których udział z roku na rok znacząco się zwiększa. W Polsce jednym z silnie rozwiniętych działów gospodarki jest przemysł drzewny, który generuje znaczące ilości odpadów. Z powodzeniem można je wtórnie wykorzystać na cele energetyczne. W niniejszym artykule dokonano analizy energetycznej oraz ekonomicznej przetwarzania trocin na pelet, będący nośnikiem energii do wykorzystania zarówno w zakładzie, jak i z przeznaczeniem na sprzedaż.
PL
Podmioty negatywnie wpływające na środowisko zobowiązane są do kompensacji przyrodniczej zniszczonych obszarów. W pracy przedstawiono problem degradacji gleb, aspekty prawne oraz możliwość rekultywacji biologicznej na terenie Polski. Zaprezentowano rozwiązanie działalności naprawczej przy użyciu roślin energetycznych zapewniając zamknięty obieg materii w przyrodzie.
EN
The entities which have negative impact on the environment are obliged to compensate environmental changes of damaged areas. The article presents the problem of soil degradation, legal aspects and the possibility of biological reclamation in Poland. Presented solution of repair activity embraces the use of energy crops providing a closed circulation of matter in nature.
EN
This paper attempts to evaluate influence of dust particle size derived from biomass and organic residues originating from plants on chosen fire and explosion risk indicators. Way of sample preparation for specified fraction size has been described in details. Method of determination and research equipment for dust resistivity measurement in layer and minimum ignition energy of dust-air mixture are briefly described. Research results for different types of biomass, including sugar beet bagasse (Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris), willow (Salix viminalis) and palm oil shells (Elaeis guineensis) are included. Conclusions, based on the results of performed experiments, are presented.
PL
Wpływ składu frakcyjnego pyłów biopaliw stałych na wybrane wskaźniki pożarowo-wybuchowe W pracy przedstawiono próbę oceny wpływu składu frakcyjnego pyłów uzyskanych z biomasy i odpadów pochodzenia roślinnego na wybrane wskaźniki pożarowo-wybuchowe. Opisano sposób preparowania próbek pyłów o ściśle określonym składzie frakcyjnym. Krótko przedstawiono metody i stanowiska badawcze do wyznaczania rezystywności pyłu w warstwach oraz oznaczenia minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych i minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu. Zaprezentowano wyniki badań oznaczania wybranych wskaźników pożarowo-wybuchowych zależności od składu frakcyjnego próbki dla pyłów powstałych z rozdrobnienia wytłoków buraka cukrowego (Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris), zrębków wierzby energetycznej (konopianki Salix viminalis)) i łupin olejowca gwinejskiego (Elaeis guineensis). Podano próbę interpretacji otrzymanych wyników oznaczeń.
14
Content available remote Słoma lokalnym surowcem energetycznym do produkcji ciepła na terenach wiejskich
PL
Słoma jako surowiec energetyczny może mieć duże znaczenie na obszarach wiejskich, gdzie występuje jej nadmiar w stosunku do możliwości rolniczego jej wykorzystania. Z analiz zasobów słomy wynika, że w Polsce słoma może być najpoważniejszym źródłem energii odnawialnej. Oprócz indywidualnych gospodarstw rolnych potencjalnymi użytkownikami ciepłowni małej i średniej mocy mogą być także całe osiedla, szkoły, urzędy gmin, hotele. W artykule scharakteryzowano słomę pod względem energetycznym. Słoma jako surowiec energetyczny powinna być zużywana lokalnie, ze względu na mały ciężar usypowy. Brykietowanie i peletowanie słomy zwiększa ciężar usypowy i wymaga utrzymania odpowiedniej wilgotności dla zachowania trwałości kształtu. Z analizy ekonomicznej wynika, że istnieje celowość wymiany kotłowni opalanych węglem na kotłownie opalane słomą. Posiadają stosunkowo krótki czas zwrotu SPBT i wpływają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
EN
Straw as a source of energy may be important in rural areas where there is any excess in relation to the agricultural possibilities of its use. The analyzes of straw resources that, in Poland straw may be the most serious source of renewable energy. In addition to individual farms are potential users of heat low to medium power can also be whole neighborhoods, schools, municipal offices, hotels. This paper describes the straw in terms of energy. Straw as a source of energy should be consumed locally, due to the low apparent straw density. Straw briquettes and pellets increases the burden straw apparent density and must strike the right humidity to preserve the stability of shape. The economic analysis shows that there is the desirability of exchange-fired boiler for straw-fired boilers. They have a relatively short recovery time SPBT and effect the reduction of pollutant emissions.
PL
W artykule omówione zostały wyniki badań dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia oraz ciśnienia aglomeracji na wybrane parametry jakościowe brykietu ze słonecznika wierzbolistnego tj.: jego trwałość i gęstość właściwą. Do badań wykorzystano rozdrobnione pędy słonecznika wierzbolistnego o wilgotności 12%. Wykazano iż stopień rozdrobnienia materiału nie wpływa na badane parametry jakościowe. Przeprowadzona ocena uzyskanych brykietów wykazała, że ich jakość (max. Trwałość - 87% i gęstość 791 kg · m-3) jest niezadowalająca i konieczne są dalsze badania w celu jej poprawy.
EN
In article were discussed results of studies on the impact of the degree of fragmentation and agglomeration pressure on selected quality parameters of briquettes obtained from willow-leaved sunflower (durability and specific density). For research were used sunflower sprouts chipped on moisture content of 12%. It has been shown that the degree of fragmentation of the material does not affect the quality parameters. The evaluation of obtained briquettes showed that the quality (maximum durability - 87% and a density of 791 kg · m-3) is unsatisfactory and further studies are needed to improve it.
PL
W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki dotyczące oceny jakości biopaliw stałych w postaci brykietów i peletów dostępnych w handlu. Ocenę przeprowadzono w oparciu o aktualne normy PN-EN oraz zaproponowany wskaźnik syntetycznej oceny jakości (wartości użytkowej). Próbki pochodziły od różnych producentów i wykonane były z różnych rodzajów biomasy. Dla porównania oceniono również brykiet z torfu. Badania wykazały, że nie wszystkie biopaliwa spełniały wysokie wymogi jakościowe oraz, że istnieje konieczność wprowadzenia obowiązku informowania konsumentów o podstawowych właściwościach oferowanych w handlu biopaliw stałych kompaktowanych.
EN
The second part of the article presents the results of the evaluation of the quality of solid biofuels, formed in briquettes and pellets, which are commercially available. The evaluation based on current standards PN-EN and proposed synthetic indicator of quality assessment (the utility value). The samples came from different producers and were made of different types of biomass. For comparison, the peat briquette was also evaluated. The studies have shown that not all biofuels satisfied high quality requirements and that there is a need to introduce an obligation to inform consumers about the fundamental properties of offered in the trade solid compressed biofuels.
PL
Brak odpowiednich regulacji prawnych odnośnie obowiązku certyfikacji biopaliw stałych kompaktowanych w Polsce powoduje, iż na rynek często wprowadzane są paliwa o wątpliwej jakości. Skutkuje to zarówno awariami instalacji spalających ten rodzaj paliwa, jak i spadkiem zaufania wśród klientów. Badania właściwości fizycznych i chemicznych, przeprowadzone według ściśle określonych norm umożliwiłyby klasyfikację i miarodajne porównanie jakości różnych biopaliw kompaktowanych, co w konsekwencji umożliwia kształtowanie cen w ramach konkurencyjności. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę studialną dotyczącą wymagań, stawianych produkowanym i znajdującym się w obrocie handlowym biopaliwom aglomerowanym. Wykazała ona, że wymagania jakościowe dotyczą przede wszystkim ich właściwości fizycznych (w aspekcie działań produkcyjnych i operacyjnych) oraz składu chemicznego (w kontekście emisji spalin), a także, że istnieje potrzeba wypracowania syntetycznego wskaźnika oceny jakości.
EN
The lack of appropriate legal regulations regarding the obligation to certificate compressed solid biofuels in Poland causes frequent introduction of questionable quality fuel to the market. It results the breakdowns of installations burning this kind of fuel, as well as the customers confidence decline. Researches of physical and chemical properties carried out according to strict standards, could enable classification and reliable comparison the quality of different agglomerated biofuels, which in consequence provides the formation of competitive prices. The first part of the article presents the study analysis regarding requirements, which are imposed to produced and traded compressed biofuels. It indicates, that the quality requirements are relating, in first of all, to their physical properties (in terms of production and operational activities) and chemical composition (in the context of gas emission), as well as, that there is a need to elaborate synthetic indicator of quality assessment.
PL
Końcową, użytkową formą handlową biomasy z roślin energetycznych są najczęściej: zrębki, brykiety, pelety i bele słomy. Odbiorca tych produktów najczęściej stawia ściśle określone wymagania dotyczące parametrów biomasy energetycznej, w tym odnośnie postaci produktu, jego wymiarów, wartości opałowej, wilgotności, zawartości zanieczyszczeń itp.
20
Content available remote Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych
PL
W opracowaniu omówiono krajowe i światowe instalacje zgazowania, które są jeszcze na etapie badań lub mają już zastosowanie komercyjne. Zgazowanie to konwersja, poprzez proces częściowego utleniania węgla zawartego w paliwie w gaz, którego głównymi składnikami są wodór i tlenek węgla. Gaz może być użyty jako paliwo, źródło wodoru lub materiał do produkcji w przemyśle petrochemicznym. Światowa moc gazogeneratorów wynosi obecnie ponad 50 000 MW mocy cieplnej (w tym ponad 12 000 MW ciepła i energii elektrycznej) i wzrasta o około 10% rocznie [2].
EN
National and world gasification plants, which are on research and commercial stage, are presented in this paper. Gasification is a process that converts, by partially oxidation, carbonaceous materials into carbon monoxide and hydrogen. Gas can be used as fuel, source of hydrogen or materiał in production in petrochemical industry. The world power of gasification plants is over 50 000 MWt (in this over 12 000 MW produced for heat and power) and increase about 10% per year.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.