Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopaliwa ciekłe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spalania ciekłych biopaliw ciepłowniczych na bazie oleju rzepakowego. Eksperyment przeprowadzono na stanowisku badawczym z aparatem ogrzewczo-wentylacyjnym, wyposażonym w palnik gazodynamiczny przeznaczony do spalania paliw lekkich i ciężkich. Do modyfikacji właściwości fizykochemicznych wykorzystano dodatek fizyczny oraz trzy handlowe dodatki modyfikujące stosowane do paliw ciekłych pochodzenia naftowego. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono zróżnicowany wpływ dodatków na skład spalin. Zaobserwowano zmniejszenie zawartości tlenków azotu oraz wzrost ilości tlenku węgla w spalinach.
EN
The article presents the results of the investigation of the combustion process of liquid heating biofuels based on the vegetable oil. The experiment was carried out on the test stand with fan heating apparatus equipped with oil burner designed for combustion of the light and heavy fuels. To modify the physicochemical properties, physical additive and three commercial additives for liquid fuels the oil origin was used. On the basis of the results analysis, diversified influence of the additives on the composition of the exhaust gases was stated. The reduction of the nitric oxides and an increase carbon monoxide in exhaust gases was perceived.
3
Content available remote Ciekłe biopaliwa roślinne i zwierzęce cennym surowcem energetycznym (cz.1)
PL
Wymóg wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła coraz większej ilości paliw ze źródeł odnawialnych nakłada na producentów energii obowiązek wypełnienia zobowiązań wynikających z nałożonych limitów oraz malejący zapas stałych paliw ze źródeł odnawialnych zmusza do sięgnięcia po zasoby biopaliw ciekłych. Wykorzystanie tych biopaliw w kotłach energetycznych, wymaga jednak dopracowania technologii ich przygotowania i spalania w palnikach olejowych. Szybkość powstawania gazu węglowodorowego na wylocie z dyszy palnika jest uwarunkowana zmianami strukturalnymi zachodzącymi w paliwie w głowicy palnika i stopniem rozpylenia paliwa na wylocie z dyszy palnika. Im wielkość kropel jest mniejsza, tym szybkość powstawania gazu węglowodorowego jest większa. Wielkość kropel musi być taka aby zdążyły odparować w przestrzeni pomiędzy dyszą palnika, a frontem płomienia, który w momencie zapłonu powstaje w pobliżu źródła zapłonowego. W przestrzeni umiejscowienia źródła zapłonowego musi powstać mieszanka palna. Średnica kropel jaka jest wymagana aby taka mieszanka powstała jest zależna od własności fizycznych rozpylanej cieczy (lepkość, gęstość, napięcie powierzchniowe) i dla badanych paliw powinna być zawarta w przedziale od 2 do 10žm.
EN
The requirement for increasing quantities of renewable fuels in the production of electrical and thermal energy is a challenge for energy producers, who need to fulfil their relevant obligations in regard to renewable fuel quotas. At the same time, diminishing solid fuel resources from renewable sources mean producers have to use a greater quantity of liquid fuels. However, the use of such fuels by power boilers requires further development in terms of fuel preparation and oil burner combustion technology. The speed at which the hydrocarbon gas appears at the outlet of the burner nozzle is dependent on structural fuel changes occurring in the burner head and on the degree of fuel spray at the outlet of the burner nozzle. The smaller the droplets are then the quicker they vaporize, and they must be of a size that allows them to vaporize in the gap between the burner nozzle and the flame front, which is created near the source of ignition when the flame is ignited. An air-fuel mixture needs to be created in the zone of the ignition source. For this mixture to be created, a specific droplet size is required, which is dependent on the physical properties of the liquid spray (viscosity, density, and surface tension), and in the case of the fuels analysed the droplet diameter should be between 2 and 10žm.
4
Content available remote Ciekłe biopaliwa roślinne i zwierzęce cennym surowcem energetycznym (cz. 2)
PL
Wymóg wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła coraz większej ilości paliw ze źródeł odnawialnych nakłada na producentów energii obowiązek wypełnienia zobowiązań wynikających z nałożonych limitów oraz malejący zapas stałych paliw ze źródeł odnawialnych zmusza do sięgnięcia po zasoby biopaliw ciekłych. Wykorzystanie tych biopaliw w kotłach energetycznych, wymaga jednak dopracowania technologii ich przygotowania i spalania w palnikach olejowych. szybkość powstawania gazu węglowodorowego na wylocie z dyszy palnika jest uwarunkowana zmianami strukturalnymi zachodzącymi w paliwie w głowicy palnika i stopniem rozpylenia paliwa na wylocie z dyszy palnika. im wielkość kropel jest mniejsza, tym szybkość powstawania gazu węglowodorowego jest większa. Wielkość kropel musi być taka aby zdążyły odparować w przestrzeni pomiędzy dyszą palnika, a frontem płomienia, który w momencie zapłonu, powstaje w pobliżu źródła zapłonowego. W przestrzeni umiejscowienia źródła zapłonowego musi powstać mieszanka palna. średnica kropel jaka jest wymagana aby taka mieszanka powstała, jest zależna od własności fizycznych rozpylania cieczy (lepkość, gęstość, napięcie powierzchniowe) i dla badanych paliw powinna być zawarta w przedziale od 2 do 10žm.
EN
The requirement for increasing quantities of renewable fuels in the production of electrical and thermal energy is a challenge for energy producers, who need to fulfil their relevant obligations in regard to renewable fuel quotas. At the same time, diminishing solid fuel resources from renewable sources mean producers have to use a greater quantity of liquid fuels. However, the use of such fuels by power boilers requires further development in terms of fuel preparation and oil burner combustion technology. the speed at which the hydrocarbon gas appears at the outlet of the burner nozzle is dependent on structural fuel changes occurring in the burner head and on the degree of fuel spray at the outlet of the burner nozzle. The smaller the droplets are then the quicker they vaporize, and they must be of a size that allows them to vaporize in the gap between the burner nozzle and the flame front, which is created near the source of ignition when the flame is ignited. An air-fuel mixture needs to be created in the zone of the ignition source. for this mixture to be created, a specific droplet size is required, which is dependent on the physical properties of the liquid spray (viscosity, density, and surface tension), and in the case of the fuels analysed the droplet diameter should be between 2 and 10žm.
PL
W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
PL
Premier Waldemar Pawlak 19 marca podpisał rozporządzenie w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące. W sposób szczegółowy określono tryb ich wydawania przez akredytowane jednostki certyfikujące, uwzględniając obowiązujące wymagania normalizacyjne i normatywne do przeprowadzania badań i orzekania w sprawach jakości.
PL
W skład gazów odlotowych z silników o zapłonie samoczynnym wchodzi ponad 100 niebezpiecznych dla człowieka i ekosystemów związków chemicznych, które w wyniku licznych przemian fizyko-chemicznych w atmosferze tworzą ponad 10,000 nowych substancji. Do najgroźniejszych składników spalin, ze względu na swoje mutagenne i kancerogenne właściwości, należą lotne związki organiczne (LZO) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne(WWA). Jedną z metod redukcji stężenia tych związków w gazach odlotowych silników spalinowych może być modyfikacja lub substytucja paliwa zasilającego silnik. Referat przedstawia wyniki pracy badawczej mającej na celu określenie jakościowego i ilościowego składu spalin pod kątem wykrycia LZO i WWA powstających podczas pracy silnika o zapłonie samoczynnym z zastosowaniem paliwa klasycznego oraz. 100% estru oleju rzepakowego (RME) i mieszanek paliwowych.
EN
The exhaust from diesel engines contains over 100 individual hazardous chemical components that when combined, can result in as many as 10,000 chemical compounds. A large majority of these compounds, especially Volatile Organic Compounds and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons are listed by as being cancer causing or suspected carcinogens. Scientists have been worked on finding effective methods of reduction of exhaust gas toxic components emission from years. One of the methods is using biofuel as engine fuel. This paper presents results of research work which aim was Volatile Organic Compounds (VOC's) and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH's) marking in a self-ignition engine exhaust gases. The engine was feed by conventional fuel, biodiesel and fuel blends.
PL
Mieszanki oleju rzepakowego z lekkim olejem opalowym i z olejem ciężkim stanowią trwałe mieszanki paliwowe nie ulegające rozwarstwieniu pod wpływem czasu. Własności fizykochemiczne tych mieszanek zachowują addytywność w stosunku do własności komponentów. Dodatek oleju rzepakowego do mazutu polepsza jego własności kinematyczne w tym większym stopniu, im większy jest jego udział masowy i wyższa temperatura podgrzewu mieszanki.
EN
Colza oil mixtures with light and heavy oils make stable fuel mixtures not liable to breaking after a lapse of time. Physical and chemical properties of these mixtures keep their additivity in comparison with properties of components. Addition of colza oil to mazout improves its kinematic properties the more the bigger is its mass fraction and higher mixture heating temperature.
PL
Na bazie ustaleń konferencji ds. klimatu w Montrealu w 2005 roku, na której rozważano możliwości dalszego rozwoju postanowień Protokołu z Kyoto, ustalono ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Na podstawie tych ustaleń Unia Europejska zamierza zwiększyć udział biomasy w wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła użytkowego oraz biodiesla zarówno dla ograniczenia importu nośników energii, jak i obniżenia emisji gazów cieplarnianych. W opracowaniu przedstawiono trzy nowatorskie warianty technologiczne przetwarzania olejów roślinnych do paliw silnikowych. Przedstawione metody umożliwiają ekonomiczne oraz wydajne wytwarzanie biopaliw z biomasy z dodatkiem odpadów organicznych w okresie stale rosnących cen paliw kopalnych. Szczególnie dokładnie przedstawiono syntezę paliw metodą Fischera-Tropscha, która zastosowana była już w 1939 roku w Zdzieszowicach koło Opola na terenie obecnych Zakładów Koksowniczych, a po wojnie w Zakładach Chemicznych "Oświęcim", gdzie w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia wytwarzano tą metodą 15 000 ton paliw silnikowych rocznie.
PL
Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie biopaliw w procesie reburningu jest efektywnym sposobem zmniejszania stężenia tlenków azotu. Spośród wszystkich analizowanych biopaliw największą skuteczność uzyskano dla biogazu syntetycznego, natomiast wśród biopaliw stałych dla siana. Wysoka skuteczność biogazu syntetycznego wynika przede wszystkim z jego składu, a zwłaszcza wysokiej zawartość metanu, który ma duże powinowactwo do tworzenia rodników węglowodorowych, natomiast w przypadku biopaliw stałych wpływ miała również zawartość części lotnych. Wprowadzanie biogazu syntetycznego przy różnych udziałach potwierdziło słuszność, że dla jednego rodzaju paliwa o stałym składzie chemicznym ilość ciepła wnoszonego do procesu może mieć fundamentalne znaczenie na skuteczność redukcji stężenia NOx.
EN
As a result of some investigations we know that the use of biofuels in the process of reburning is an effective method to reduce the nitric oxides concentration. The most effective of all analysed biofuels is the synthetic biogas, and among solid fuels - hay. High effectiveness of the synthetic biogas results from its composition; first of all high methane contents which has a big affinity to form hydrocarbon radicals, while in case of solid fuels the contents of volatile particles has also a big influence. Adding of the synthetic biogas in various quantities confirmed that for one chosen fuel of constant chemical constitution the quantity of heat added to the process can be of a fundamental importance to NOx concentration reduction efficiency.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.