Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioolej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Pyrolysis oil combustion in the CI engine
EN
Pyrolysis oil obtained from thermal biomass processing (torrefaction and pyrolysis) was used as an additional fuel for the compression-ignition engine equipped with a classic (non-common rail) injection system. The basic fuel used to the engine was regular diesel fuel. The tests were carried out with two content of pyrolysis oil in diesel fuel as follows: 10 and 20% by volume. In addition, the combustion process was investigated in the engine operating only on pyrolysis oil. The test results were based on a comparative analysis, where the diesel fuel was used as the reference fuel. The obtained results indicate that is a real possibility of co-combustion of pyrolysis oil with diesel fuel in the CI engine. On the other hand, a decrease in engine power resulting from the lower calorific value of pyrolysis oil and a greater unrepeatability of engine consecutive work cycles were observed.
PL
Zaprezentowano przegląd dostępnych informacji dotyczących procesu hydrotermicznego upłynniania (HTU) materii organicznej do biooleju. Omówiono dotychczas testowane w procesie HTU surowce biomasowe, uzyski frakcji olejowej, a także mechanizmy reakcji konwersji podstawowych składników budulcowych biomasy w wodzie w warunkach okołokrytycznych. Przedyskutowano wpływ takich parametrów procesu hydrotermicznego upłynniania, jak temperatura, czas reakcji, zawartość biomasy oraz obecność katalizatora na zmiany ilościowe i jakościowe otrzymywanych bioproduktów, ze szczególnym uwzględnieniem biooleju.
EN
A review, with 53 refs., of raw materials, bio-crude yields and possible conversion pathways. The effect of temp., holding time, biomass concn. and catalyst type, on the ultimate product quality and yield was taken into consideration.
PL
Rosnące uprzemysłowienie oraz dynamicznie rozwijający się sektor transportowy spowodowały w ostatnich dziesięcioleciach gwałtowny wzrost konsumpcji paliw. Eksploatacja kurczących się zasobów paliw kopalnych przyczynia się do ustawicznego pogarszania środowiska naturalnego, głównie przez obciążenie atmosfery ziemskiej coraz większymi ilościami gazów cieplarnianych, w tym ditlenku węgla (CO2). Z tego powodu od ponad dwóch dekad do komponowania paliw ciekłych stosuje się dodatki biopaliwowe. Powszechnie wykorzystywanymi biokomponentami są bioetanol oraz estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), tzw. biopaliwa pierwszej generacji. Technologie produkcji tych biopaliw bazują głównie na surowcach jadalnych (paszowych), dlatego – biorąc pod uwagę ogromną skalę problemu głodu na całym globie – budzą olbrzymie kontrowersje. Te uwarunkowania stoją u podstaw rozwoju nowych technologii konwersji surowców niejadalnych/odpadowych do biopaliw drugiej generacji (z odpadów lignocelulozowych) oraz biopaliw trzeciej generacji z surowców pochodzących z dedykowanych procesów biologicznych. Przedstawione wyniki badań dotyczą otrzymywania półproduktu biopaliwa trzeciej generacji, tj. biooleju popirolitycznego, pozyskanego z mieszaniny biomasy mikroalg z gatunków Chlorella sp. i Scenedesmus sp. Na drodze pirolizy uzyskano około 30% (m/m) biooleju w odniesieniu do masy surowca. Stwierdzono, iż uzyski poszczególnych grup produktów (bioolej, faza gazowa, karbonizat) są uzależnione od warunków procesu (temperatura, czas reakcji). Analiza jakościowa (GC-MS) dowiodła, że otrzymany bioolej jest złożoną mieszaniną związków o różnych strukturach i właściwościach. Co ciekawe, analiza odporności na utlenianie termooksydacyjne badanego produktu wykazała znacznie lepszą jego stabilność w porównaniu z czystym biodieslem. Badania podstawowych parametrów fizykochemicznych dowodzą, że bioolej pozyskany na drodze pirolizy biomasy mikroalg, poddany odpowiednim procesom rafinacyjnym i uszlachetniającym, może z powodzeniem znaleźć zastosowanie jako biokomponent paliwowy.
EN
The development of industrialization and a dynamically growing transport sector, has caused a sharp increase in fuel consumption over the last decades. The exploitation of the depleting resources of fossil fuels, contributes to the continual degradation of the natural environment, primarily by increasing the amount of greenhouse gases including carbon dioxide in the earth’s atmosphere. For this reason, biofuel additives have been used for more than two decades in the blending of liquid fuels. The most commonly used biocomponents are bioethanol and fatty acid methyl esters (FAME), called the 1st generation biofuels. The technologies for their production are based mainly on edible (feed) raw materials. Thus, taking into account the scale of the global problem of hunger, they arouse enormous controversy. These circumstances support the development of new conversion technologies dedicated to the processing of non-edible/waste biomass into 2nd generation biofuels (from lignocellulosic waste) and 3rd generation biofuels from the dedicated, biological raw materials. The results of present research concern the pyrolysis bio-oil, derived from microalgae biomass (i.e. mixture of Chlorella sp. and Scenedesmus sp.). The bio-oil was produced by pyrolysis with ca. 30 wt.% yield with respect to the mass of the raw material. It was found that the yields of particular product groups (i.e. bio-oil, gas phase, carbonizate) are influenced by the processing parameters (temperature, reaction time). Qualitative analysis (GC-MS) has shown that our bio-oil is a complex mixture of compounds of different structures and properties. Interestingly, the analysis of oxidation resistance exhibited much better thermooxidative stability of the bio-oil, as compared to pure biodiesel. The physico-chemical parameters studies showed, that bio-oil derived from the pyrolysis of microalgae biomass, subjected to the proper refining processes, can be successfully used as a fuel bio-component.
EN
The article presents results on combustion of the bio-oil blended butanol in the spark ignition engine. Bio-oil is a mixture of hydro-carbons condensing to liquified phase while cooling it down to ambient temperature. In general, the liquid called bio-oil is a byproduct of the pyrolysis process of organic matter. Results from analysis presented in the manuscript include the following: in-cylinder pressure traces and toxic exhaust emissions. Finally, comparison of these results with results from combustion of n-butanol reference fuel were provided. Obtained results indicate satisfactory, eco-friendly possibility for utilization of bio-oil in the internal combustion engine.
PL
Przeprowadzono badania pirolizy zrębków brzozowych v reaktorze laboratoryjnym w 300, 400 oraz 500°C. Badania w reaktorze poprzedzono testami termograwimetrycznymi. produkty pirolizy podzielono na pięć części: karbonizat, woda, gaz, smoły lekkie i smoły ciężkie. Określono udziały masowe każdej frakcji w zależności od temperatury. Oznaczono zawartości węgla, wodom oraz tlenu za pomocą analizatora elementarnego. Ilościowy skład frakcji niskowrzącej oznaczono chromatograficznie za pomocą GC-MS, a frakcji gazowej za pomocą GC-TCD.
EN
Experiments on birch wood pyrolysis in a laboratory-scale batch reactor at temperatures 300, 400 and 500°C were performed. The investigations were preceded by thermogravimetric tests. Pyrolysis products were separated into five fractions: gases, tar, water, char and low-boiling liquid fraction. The mass concentrations of each fraction as a function of temperature were found. The content of carbon, hydrogen and nitrogen were determined using an elementary analyser. The quantitative composition of low-boiling fraction was determined using GC-MS, while the gas fraction - using GC-TCD.
PL
Celem badań było określenie możliwości hodowli biomasy glonów o wysokiej zawartości oleju na bazie ścieków pochodzących z zakładów mleczarskich. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem fotobioreaktorów zamkniętych o orientacji pionowej. Stwierdzono, iż najlepszymi właściwościami charakteryzują się ścieki wstępnie podczyszczone w reaktorze beztlenowym. Zastosowanie tego rodzaju substratu pokarmowego pozwoliło na uzyskanie koncentracji mikroglonów w reaktorze na poziomie 3490 mg s.m./dm3, przy średniej szybkości przyrostu biomasy wynoszącej 176 mg s.m./dm3d. Zawartość oleju w biomasie glonów była bliska wartości 20%.
EN
The goal of this study was to determine the feasibility of culturing high-oil algae biomass based on wastewater from dairy processing plants. The experiments were conducted in laboratory scale with tubular photobioreactor using. The best technological properties were demonstrated for eluates from an anaerobic reactor treating dairy wastewater. The use of a substrate of this type yielded algae biomass concentration at a level of 3490 mg d.m./dm3, with the mean rate of algae biomass growth at 176 mg d.m./dm3d. The mean content of oil in the proliferated biomass of algae approximated 20%.
PL
W wielu ośrodkach naukowych trwają badania ukierunkowane na poznanie mechanizmów działania składników żywności funkcjonalnej na poziomie ekspresji genetycznej, co stwarza możliwość precyzyjniejszego scharakteryzowania funkcji bioaktywnych składników diety z uwzględnieniem zmienności genetycznej populacji. Daje to w efekcie bardziej wiarygodne wyniki badań naukowych dotyczących wpływu bioaktywnych składników diety na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Dzięki temu rozwija się rynek żywności funkcjonalnej.
EN
In many scientific centres, research is being conducted to explore the mechanisms of their action at the genetic expression, which makes it possible to describe the function of bioactive dietary components with regard to genetic variability of the population. This gives more reliable scientific results referring to the impact of bioactive components of the diet on the functioning of the human body. Thanks to this the market of functional food is growing.
8
EN
The method of processing biomass of various kinds by microwave-assisted pyrolysis has been presented. The fast pyrolysis process, characterized by rapid heating of the feedstock in the absence of oxygen and rapid cooling of the volatile intermediate reaction products, is one of attractive liquid biofuel production methods. However, the pyrolysis still requires improvements as regards the process yield, quality of liquid biofuel products, and energy efficiency of the process as a whole. The microwave pyrolysis is a promising attempt to solve these problems thanks to the fast and efficient feedstock heating through the effect of “microwave dielectric heating”. Before proceeding to the main topic of this paper, the conventional pyrolysis has been characterized. At such a technology, the thermal energy necessary to heat the feedstock is transmitted from the surface into the depth, which is rather a slow process. This has been followed by a presentation of the microwave pyrolysis, where the microwave radiation causes fast and productive bulk heating of the material having been finely ground (the material should be susceptible to the action of microwaves). Moreover, a review of materials used as microwave radiation absorbers, biomass types, and methods of biomass preparation for the process, as well as qualitative and quantitative characteristics of the pyrolysis products obtained, i.e. raw bio-oil, which should be subjected to further processing, and synthesis gas (“syngas”) have been provided.
PL
W artykule zaprezentowano sposób przetwarzania różnych rodzajów biomasy metodą pirolizy wspomaganej mikrofalowo. Proces szybkiej pirolizy charakteryzujący się gwałtownym ogrzewaniem surowca w warunkach beztlenowych i gwałtownym chłodzeniem pośrednich, lotnych produktów reakcji, jest jedną z atrakcyjnych technologii produkcji biopaliw ciekłych. Przed pirolizą nadal stoją wyzwania natury technicznej w zakresie poprawy wydajności procesu i jakości otrzymanych biopaliw ciekłych oraz zwiększenia sprawności energetycznej całego procesu. Piroliza mikrofalowa jest obiecującą próbą rozwiązania tych problemów ze względu na szybkie i efektywne ogrzewanie materiałów poprzez tzw. efekt „mikrofalowego ogrzewania dielektrycznego”. W niniejszej pracy na wstępie scharakteryzowano pirolizę konwencjonalną, w której ciepło niezbędne do ogrzania materiału przenoszone jest od powierzchni do środka materiału, co jest dość powolnym procesem. W dalszej części pracy zaprezentowano pirolizę mikrofalową, w której promieniowanie mikrofalowe powoduje szybkie i wydajne, objętościowe ogrzewanie rozdrobnionego materiału podatnego na działanie mikrofal. Artykuł zawiera ponadto przegląd stosowanych absorbentów promieniowania mikrofalowego, rodzajów biomasy i sposobu przygotowania jej do procesu, charakterystykę jakościową i ilościową otrzymanych produktów pirolizy, tj. surowego bio-oleju, który powinien być poddany dalszej obróbce oraz gazu syntezowego.
9
Content available remote Energy recovery from sewage sludge
PL
Różne podejścia do odzysku energii z osadów ściekowych zostały ocenione z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Badano proces anaerobowej fermentacji (AD) do produkcji biogazu i szybkiej pirolizy do produkcji biooleju. Zastosowanie procesu AD umożliwia odzysk energii z osadów ściekowych w znacznym stopniu w postaci biogazu, a przefermentowany osad nadal zawiera duże ilości substancji organicznych ze znaczny potencjał do odzysku energii. Wykorzystanie szybkiej pirolizy pozwala przede wszystkim na przekształcenia energię w osadach na bioolej, a jego parametry energetyczne silnie zależą od właściwości osadów, w szczególności zawartości VS. Połączona procedura, oparta na AD, a następnie szybkiej pirolizie i uproszczona wykorzystująca tylko szybką pirolizę były również badane. Połączona procedura miała większą sprawność przemiany energii niż uproszczona; badania dla dwóch osadów surowych pokazują, że średnio połączona procedura uzyskała potencjał konwersji energii wynoszący około 78%, o 14% większy w porównaniu do procedury uproszczonej.
PL
Celem pracy jest przedstawienie opisu jednego z biopaliw - biodiesla produkowanego metodą hydrokonwersji olejów i tłuszczów. Omówiono również procesy zachodzące podczas produkcji tego biopaliwa oraz dokonano opisu instalacji służącej do jego produkcji. W artykule przytoczono akty prawne przyczyniające się do wzrostu zainteresowania tym paliwem i obligujące do zwiększania jego produkcji. Wskazano wszystkie źródła emisji gazów cieplarnianych na etapie procesu technologicznego. Bazując na zaczerpniętych z literatury danych na temat zużycia poszczególnych mediów energetycznych, oszacowano poziom emisji gazów cieplarnianych w procesie hydrokonwersji olejów i tłuszczów do węglowodorowych komponentów oleju napędowego.
EN
This article presents one of the biofuels - biodiesel produced by hydro conversion of oils and fats. The processes and installation for HVO production are also described. Literature about the Polish and international legislation concerning the promotion of the use of energy from renewable sources is quoted. The article discusses the sources of greenhouse gas emissions in the hydro conversion technological process. GHG data from the HVO process was estimated, based on materials and energy balance.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące spektrofotometrycznego oznaczania barwy bio-olejów otrzymanych techniką ekstrakcji, nadkrytycznej. 'Wykorzystana metoda pozwoliła na określenie zmiany udziału poszczególnych grup barwników w bio-olejach w zależności od czasu ekstrakcji, a w efekcie końcowym, na określenie przedziałów czasowych pozyskiwania ekstraktu o najbardziej pożądanej zawartości barwników.
EN
The paper presents :• esults of studies on the spectrophotometric determination of the color of bio-oils obtained by supercritical extraction techniąue. The method used allowed to identify the changes of individual groups of pigments in bio-oils depending on the extraction time, and finally, the result was to determine the intervals of sampling time to get the most desired content of pigments.
14
EN
In some areas of the United States (US), asthma prevalence has reached historically unprecedented highs. Three peer-reviewed studies in New York City found prevalence rates among children from 25% to 39%. That is not true in all places. For example, prevalence in Miami, Florida , was estimated to be only 6-10%. A recent study in major cities in Georgia found only 8.5%. One study in California found asthma prevalence was unrelated to local concentrations of criterion pollutants. In the US, all criterion pollutants, including PM2.5, show a downward trend over the last two decades. These facts argue against any significant influence of criterion pollutants in this crisis.These facts suggest that an unrecognized ambient pollutant may be the cause. One important study in southern California in mid-summer measured pulmonary function in children as it was related to outdoor ozone pollution. They found a negative association: higher levels of ozone were associated with improved respiratory function. We call this a "Paradoxical Ozone Association" (POA). Further evidence for a POA appears in seven other studies in Los Angeles, London, Scotland, and southeastern Canada.One plausible explanation for these observations would be the production of methyl nitrite (MN) as an exhaust product of MTBE in gasoline. Unlike ozone, MN is rapidly destroyed by sunlight. All of the POA studies were done in regions with significant methyl ether in gasoline. This explanation is strengthened by the observation that a POA has not been seen in regions without ether in gasoline.A previous AWMA paper proposed a plausible chemical model predicting that MTBE in gasoline will create MN in the exhaust. MN is highly toxic and closely related alkyl nitrites are known to induce respiratory sensitivity in humans. Funding to measure MN has not been available.
EN
Bio-oils and chars obtained during pyrolysis carried out in a horizontal rotary oven at 500°C under argon flow and the heating rate of 20°C min"1 from pine wood sawdust, polystyrene and 9:1,3:1, 1:1 (w/w) wood/polystyrene mixtures were investigated in view of their application as fuels. The composition of the blend strongly influences the yield and basic properties of pyrolysis products. The higher proportion of polystyrene in the blend, the higher yield of bio-oil and the lower yield ofcharwas observed. The polystyrene addition to pine wood clearly reduces the amount of pyrolytic water in liquid products. All resulted chars are characterized with similar heating value higher than 31 MJ kg'1. Moreover, it was found that ultimate compositions of chars do not significantly depend on the polystyrene addition to biomass in starting blends. Although the visible increase of carbon content and the decrease of oxygen content is observed, the change is not distinct. On the contrary, the carbon and oxygen content as well as the physicochemical properties of oils are strongly influenced by the blend composition but do not change additively. The addition of polystyrene to pine wood sawdust clearly improves the fuel quality, i.e. pour point, viscosity, total acid number and high heating value. The influence of water removal from bio-oils on their physicochemical properties was also determined. Although it was found that water removal from bio-oil gives product with better properties, bio-oils need improvement of chemical structure to meet requirements for fuels.
PL
Istotą technologii HTAC jest podgrzanie powietrza spalania powyżej temperatury zapłonu paliwa, wytworzenie silnych wirów recyrkulacyjnych spalin wewnątrz komory spalania oraz osobne doprowadzenie substratów. W rezultacie silnej turbulencji, w odróżnieniu od tradycyjnych technologii, spalanie przebiega w caiej objętości komory spalania przy bardzo wyrównanych profilach stężeń reagentów oraz temperatury. Charakteryzuje się również \vysoka sprawnościącnergclyczną, przy jednocześnie niskiej emisji substancji szkodliwych. Według danych literaturowych emisja NOx i CO jest na poziomic 30 ppm, a oszczędność energii waha się w granicach od 5 do 34 % w zależności od stopnia rekuperacji. Do tej pory prawie wszystkie komercyjne zastosowania technologii wykorzystują, jako paliwo głównie gaz ziemny. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki eksperymentalnych badań spalania oleju opałowego lekkiego oraz biopaliwa przy zastosowaniu technologii HTAC.
EN
The essence of HTAC technology is to warming up the air combustion above the temperature of auto ignition, producing strong rccirculation of combustion gas inside the chamber of combustion as well as separate delivery of substratum. As the result of strong turbulence, the combustion technology, in opposition to traditional combustion technology, runs in the whole volume of combustion chamber with very equalized profiles of reagents concentration and the temperature. It also characterizes high energetic efficiency simultaneously with low emission of harmful substances. According to literature dates, the emission of NOx, CO stays at the level of 30 ppm. The energy efficiency is in the range of 5 % to 34 % depending on the level of recuperation. Until today, almost every commercial use of HTAC uses natural gas as a fuel. This paper presents the results of the experimental investigations of light oil combustion when the HTAC technology is applied. The literature data shows that while using HTAC for combustion of liquid fuels, the low emission of NO and CO can be observed. But we can also observe the high emission of soot. On this basis the project of investigations were formulated. The scientific aim of this experiment was to characterize the optimal temperatures of air combustion in HTAC technology, in the area of medium temperatures of overheated air, which is 700°C.
17
Content available remote The degradable bio-oils in municipal engineering
EN
Operation of vehicles in towns and villages means an increased risk of environmental damage. Adverse effects may be reduced by application of more environmentally friendly working charges. The paper describes experience from application of bio-oil in the hydraulic system of vehicle Bobr Rott used commonly for solid municipal waste transportation for disposal.
PL
Działanie pojazdów w miastach i wioskach oznacza wzrost ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Odwrotny efekt może być uzyskany przez zastosowanie bardziej przyjaznych środowisku pracujących mediów. W artykule opisano doświadczenie związane z zastosowaniem biooleju w systemie hydraulicznym pojazdu Bobr Roth używanego powszechnie dla transportu stałych odpadów w mieście.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.