Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bionawóz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wykorzystanie arbuskularnych grzybów mikoryzowych jako bionawozów w kukurydzy
PL
Przeprowadzono doświadczenie szklarniowe w celu oceny wpływu grzybów mikoryzowych na wzrost kukurydzy, przy założeniu, że grzyby te mogą zwiększać odporność roślin na stres suszy. Badania wykazały, że zasiedlenie korzeni kukurydzy przez grzyby arbuskularne zwiększyło oddychanie glebowe mierzone po regeneracji roślin oraz polepszyło funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego i zwiększyło wydajność wykorzystania wody, zarówno podczas stresu suszy, jak i po regeneracji roślin, a w efekcie zwiększyło świeżą masę roślin.
EN
Corn grains (Kresowiak variety) were coated with a com. mycorrhizal fungi before sowing in a 2-parameter pot expt. An arable humus soil (pH 5.5) was used under drought stress (soil humidity 5–8%). Use of mycorrhizal fungi resulted in an increase in fresh mass of the total plants, transpiration index, CO2 assimilation and photosynthetic water use efficiency both under the drought stress and after plant regeneration.
PL
Dokonano agronomicznej oceny właściwości użytkowych granulowanych bionawozów fosforowych z popiołu ze spalania osadów ściekowych oraz z popiołu i kości zwierzęcych, zawierających bakterie solubilizujące fosfor Acidithiobacillus ferrooxidans. Działanie bionawozów porównywano z działaniem superfosfatu w eksperymencie z pszenicą ozimą. Nawozy stosowano w dawkach P₂O₅: 40, 60 i 80 kg/ha. Badano wpływ bionawozów na obsadę roślin po wschodach, krzewienie ogólne i produkcyjne, długość źdźbła, liczbę liści na roślinie, wymiary liścia, długość kłosa, masę ziarna z kłosa, intensywność procesów fotosyntezy i transpiracji. Zastosowane bionawozy, podobnie jak superfosfat, zwiększyły masę ziarna z jednego kłosa i tempo fotosyntezy, nie zmieniły zaś pozostałych cech morfologicznych. Wpływ bionawozów na intensywność fotosyntezy i transpiracji był zazwyczaj taki sam lub korzystniejszy niż superfosfatu w tej samej dawce. Bionawóz z popiołu w dawce P₂O₅ 80 kg/ha zmniejszał tempo fotosyntezy.
EN
Two P biofertilizers described by M. Jastrzębska et al. (2016) were compared in field expts. on winter wheat to superphosphate. Plant d. after sprouting, general and productive tillering, stem length, the no. of plant leaves, leaf dimensions, ear length, mass of grain from ear, photosynthesis and transpiration intensities were detd. The tested fertilizers did not influence any morphol. attributes, but the mass of grain. Biofertilizers were equally or more effective in grain filling as superphosphate. They usually affected photosynthesis and transpiration intensities at the same or at a higher level than superphosphate at the same P₂O₅ dose. The ash-based biofertilizer used at a P₂O₅ dose of 60 kg/ha resulted in the same photosynthesis intensity as superphosphate applied at 80 kg P₂O₅. However, it reduced photosynthesis rate when applied at a highest dose
PL
Badano właściwości użytkowe granulowanych bionawozów fosforowych uzyskanych z popiołu ze spalania osadów ściekowych i kości zwierzęcych. Bionawozy zawierały bakterie solubilizujące fosfor Acidithiobacillus ferrooxidans. Działanie bionawozów porównywano z działaniem superfosfatu. Nawozy stosowano w dawkach P₂O5: 40, 60 i 80 kg/ha. Pod względem wpływu na wielkość plonu zboża i jego strukturę bionawozy nie ustępowały superfosfatowi, a ich działanie było porównywalne. Najlepszą efektywność plonotwórczą bionawozów wykazała dawka P₂O₅ 60 kg/ha. Jej zwiększenie do 80 kg było już nieuzasadnione. Bionawozy, podobnie jak supefosfat, nie miały wpływu na wyleganie, stopień zachwaszczenia chronionej pszenicy oraz jej porażenie przez patogeny grzybowe.
EN
Two granulated P biofertilizers made from sewage sludge ash and sewage sludge ash with animal bones (both prepns. enriched with Acidithiobacillus ferrooxidans) were compared in field expts. on winter wheat to a com. superphosphate fertilizer at 3 P₂O5 levels (40–80 kg/ha). Wheat yield, ear d., no. of grains in the ear, the mass of 1000 grains, biomass dynamics, lodging, weed infestation, and intensity of fungal diseases were studied. Biofertilizers equalled superphosphate in terms of its crop-enhancing efficiency. They showed the best efficiency when used at a P₂O₅ dose of 60 kg/ha. The increasing the dose up to 80 kg was no longer justified. The tested fertilizers did influence neither wheat lodging nor weed growth nor of fungal pathogens infestation.
PL
Przedstawiono wyniki badań polowych nad właściwościami użytkowymi granulowanych bionawozów fosforowych z popiołu ze spalania osadów ściekowych i kości zwierzęcych zawierających bakterie solubilizujące fosfor Acidithiobacillus ferrooxidans. Działanie bionawozów porównywano z superfosfatem. Analizowano osiedlanie się A. ferrooxidans w glebie oraz wpływ bionawozów na ogólną liczebność bakterii heterotroficznych i grzybów w glebie, występowanie dżdżownic, wilgotność, temperaturę i pH gleby. Bakterie A. ferrooxidans nie przeżywały w środowisku glebowym pszenicy ozimej. Zastosowane bionawozy fosforowe tak samo jak superfosfat nie modyfikowały badanych właściwości środowiska glebowego.
EN
Two P biofertilizers described by M. Jastrzębska et al. (2016) were enriched with phosphate-solubilizing bacteria (Acidithiobacillus ferrooxidans) and studied for its survivability in soil and the influence of biofertilizers on the total counts of heterotrophic bacteria and fungi, the abundance of earthworms, soil moisture, temp. and pH. The biofertilizers were as effective as superphosphate used for comparison. A. ferrooxidans did not survive in the soil environment of winter wheat. The tested fertilizers did influence neither the total no. of heterotrophic bacteria and fungi in soil, the abundance of earthworms, soil moisture, temp. nor pH.
PL
Określono możliwości stosowania okrzemek jako bionawozu nowej generacji w uprawie wierzby wiciowej w warunkach zredukowanego nawożenia syntetycznego i sprawdzono potencjał użyźniania roślin poprzez dolistną aplikację Navicula sp. Wpływ bionawożenia zależał od poziomu wzbogacenia gleby w nutrienty zawarte w syntetycznym nawozie. Pozytywny wpływ okrzemek na wzrost roślin (wysokość, liczba pędów, suma ich długości, plon świeżej i suchej biomasy) był związany ze wzrostem aktywności fizjologicznej (transpiracji, fotosyntezy, przewodnictwa szparkowego, stabilności cytomembran, zawartości chlorofilu w liściach), a także aktywności enzymatycznej (fosfatazy kwaśnej i alkalicznej, RNaz oraz dehydrogenaz). Dolistna aplikacja okrzemek zwiększyła zawartość makroelementów w biomasie roślin wierzby (N, P, K) i nie wpłynęła ujemnie na wartości parametrów energetycznych (ciepło spalania w stanie analitycznym, wartość opałowa w stanie roboczym i zawartość popiołu w stanie roboczym). Okrzemki, jako nowy bionawóz w uprawie wierzby energetycznej, umożliwiają zmniejszenie stosowanych dawek nawozów sztucznych.
EN
Willow plants (Salix viminalis L.) were fertilized with a com. synthetic fertilizer (up to 1.0 g/plant) and then with watersuspended diatoms (Navicula sp.) (600 000 cells in 1 mL of water, sonification at 20 Hz for 15 min, foliar application). The use of diatoms resulted in an increase in the quantity of microelements in plants (N, P, K) but did not affect their energetic properties (heat of combustion, calorific value and ash content) in the working state. The diatoms showed perspective potential as a new generation biofertilizer in prodn. of energy willow.
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentu polowego, na podstawie którego oceniano wpływ bionawozów z popiołu i kości oraz wodnego roztworu popiołu na tle superfosfatu i fosforytu na dynamikę wzrostu i akumulację biomasy oraz wybrane cechy fizjologiczne pszenicy jarej. Stwierdzono, że efekt działania bionawozów na akumulację biomasy nadziemnej pszenicy i tempo jej gromadzenia był porównywalny z nawozami tradycyjnymi, masa ziarna roślin nawożonych bionawozami była większa niż po zastosowaniu fosforytu, a podobna do osiągniętej na polach z superfosfatem. Bionawozy kształtowały intensywność fotosyntezy na takim samym lub wyższym poziomie jak nawozy tradycyjne, a proces transpiracji ograniczały silniej niż fosforyt.
EN
Bone and ash-based P biofertilizers and an aq. Suspension of ash were used for growing spring wheat and compared with phosphorite and superphosphate in growth dynamics, biomass accumulation and selected physiol. attributes of the plants in field expts. The grain mass increase in plants fertilized with the biofertilizer was higher than that fertilized with phosphorite and comparable to that fertilized with superphosphate. The photosynthesis intensity was at the same or at a higher level than after use of conventional fertilizers. The other growth parameters did not differ significantly.
PL
W doświadczeniu polowym z pszenicą jarą oceniano właściwości użytkowe bionawozów z popiołu i kości pod kątem ich oddziaływania na obsadę rośliny testowej po wschodach, krzewienie ogólne i produkcyjne, długość źdźbła, liczbę liści na roślinie, wymiary liścia, długość kłosa, masę ziarna z kłosa, wyleganie łanu i nasilenie chorób grzybowych. Działanie bionawozów odnoszono do tradycyjnych nawozów (superfosfat, fosforyt), roztworu popiołu z wodą oraz obiektu bez nawożenia fosforem. Pod względem wpływu na wymienione cechy agronomiczne nowe bionawozy nie ustępowały nawozom komercyjnym. Zadowalającą skuteczność nawozową wykazywał również roztwór popiołu.
EN
Bone and ash-based biofertilizers and an aq. Suspension of ash from sewage sludge incineration were used for growing spring wheat in field expts. The test plants were studied for d. after sprouting, general and productive tillering, stem length, the no. of plant leaves, leaf dimensions, ear length, mass of grain from ear, standing corn lodging and intensity of fungal diseases. The new P-contg. Biofertilizers were as active as the com. ones (superphosphate, phosphorite). The ash suspension showed also a satisfactory fertilizing effectiveness.
8
Content available remote Koncepcja wytwarzania nowej generacji bionawozów fosforowych : projekt BioFertP
PL
Opisano założenia i wstępne wyniki badań projektu, którego celem jest opracowanie technologii nowych nawozów fosforowych na bazie surowców odnawialnych metodą solubilizacji mikrobiologicznej. Jako surowce zostaną wykorzystane kości, ości i popioły ze spalania biomasy o dużej zawartości fosforu, w tym popioły ze spalania osadu z IIIo oczyszczania biologicznego ścieków. Projekt obejmuje dobór odpowiednego rodzaju mikroorganizmu do rozkładu surowca fosforowego w celu uzyskania pożądanego produktu o danym przeznaczeniu (preparat o szybszym lub spowolnionym uwalnianiu składnika). Badania zostaną przeprowadzone w skali wielkolaboratoryjnej i półtechnicznej. Zostaną wytworzone aplikacyjne partie produktów w instalacji półtechnicznej, które posłużą ocenie właściwości użytkowych w badaniach rolnych. Ocenione będą właściwości wytworzonych produktów (nawóz zawiesinowy i nawóz granulowany), w szczególności zawartość makroskładników (N, P, K) i mikroskładników nawozowych.
EN
Assumptions of a research project on a new technol. For prodn. of phosphate fertilizers by microbial solubilization based on renewable raw materials (bones, fishbone and ashes from burning sludge from biol. wastewater treatment plant). A selection of microorganisms suitable for solubilization of P-contg. raw material will be done. Lab. and pilot scale expts. will be carried out. Liq. and granular fertilizers will be produced.
EN
Ecological fruit production in Poland is limited by, among other things, a shortage of biological preparations for the protection of fruit trees and shrubs from diseases and pests as well as a lack of bio-fertilizers needed to supplement periodic nutrient deficiencies, especially of nitrogen. In the present study, the effectiveness of several bio-fertilizers was assessed under the conditions of an organic sour cherry orchard. The products taking part in the assessment included: ‘Fertigo’ ecological manure, Micosat F12 WP, Micosat F MS 200, Humus UP, Humus Active, Aktywit PM, BF Quality, BF Amin, Tytanit, and Vinassa. The influence of the applied fertilizers on the growth of sour cherry trees of the cultivar ‘Debreceni Bötermö’, their fruiting and the quality of the harvested fruit was assessed. The experiment was conducted within the Eko- TechProdukt Project being implemented in 2009-2014 at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. The experimental trees, grafted on mahaleb cherry seedlings, were planted in the spring of 2009 at a spacing 4.0 x 2.5 m, and were fertilized every year with the fertilizers listed above. The study has shown a beneficial effect of the preparation Vinassa on the growth and fruiting of sour cherry trees.
PL
Produkcje owoców metodami ekologicznymi w Polsce ogranicza m.in. niedostatek środków produkcji, a zwłaszcza preparatów do ochrony roślin przed groźnymi chorobami i szkodnikami oraz bionawozów, niezbędnych do szybkiego uzupełnienia deficytu składników pokarmowych występującego często w sadach ekologicznych, a zwłaszcza deficytu azotu. W prezentowanych badaniach oceniano skuteczność kilku nowych bionawozów w odżywianiu roślin w ekologicznym sadzie wiśniowym. Przedmiotem badań były następujące bionawozy: Fertigo’(ekologiczny obornik), Micosat F12 WP, Micosat F MS 200, Humus UP, Humus Active, Aktywit PM, BF Quality, BF Amin, Tytanit i Vinassa. Badano ich wpływ na wzrost i rozwój drzewek wiśni odmiany ‘Debreceni Bötermö’, na wielkość plonów i jakość zbieranych owoców. Badania były prowadzone w latach 2009-2014 w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach projektu pt.”Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych” (akronim EKOTECHPRODUKT). Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Umowa nr UDA-POIG.01.03.01-10-109/08-00. Drzewa szczepione na siewkach antypki posadzono wiosną 2009 roku w rozstawie 4x2,5 m i nawożono wymienionymi wyżej preparatami. Badania wykazały przydatność preparatu Vinassa w ekologicznej uprawie wiśni. Preparat ten miał korzystny wpływ na wzrost i owocowanie drzew.
10
Content available remote Ocena skuteczności bionawozu fosforowego w testach kiełkowania
PL
Przedstawiono wyniki doświadczenia mającego na celu ocenę skuteczności, nowego bionawozu fosforowego w testach kiełkowania w początkowej fazie wzrostu roślin. Do produkcji bionawozu wykorzystano kości drobiowe, surowiec fosforowy niskiej jakości oraz bakterie solubilizjące fosfor Bacillus megaterium. Bulion pohodowlany poddano neutralizacji i wykorzystano do nawożenia rzeżuchy. Przygotowano próby z różnymi rozcieńczeniami nawozu (dawka fosforu 11,6–44,6 mg P₂O₅/szalkę), kośćmi i próbę nienawożoną jako kontrolę. Odnotowano korzystny wpływ bionawozu na masę roślin (o 44% większą w przypadku dawki bionawozu 11,6 mg P₂O₅/szalkę w porównaniu z próbą kontrolną), na ich wysokość (o 13%) oraz na intensywność barwy zielonej. Zaobserwowano również największą biodostępność fosforu dla roślin z szalki nawożonej dawką 11,6 mg P₂O₅ (37,1%). Wykazano synergizm dawki fosforu w nawozie z zawartością B, Ca, Co, K, S i Si w roślinie a także z suchą masą i wysokością roślin oraz intensywnością barwy zielonej. Testy kiełkowania stanowią potwierdzenie, że nowy bionawóz z bakteriami solubilizującymi fosfor może być wykorzystany jako zawiesinowy preparat doglebowy.
EN
Chicken bones were converted to a biofertilizer with solubilizing bacteria Bacillus megaterium (P₂O₅ content 11.6–44.6 mg/Petri dish.) and used to fertilize the cress. Use of the biofertilizer resulted in an increase on plant mass yield (by 44% when compared with the control group), length of plants (by more than 13%) and intensity of the green color. The highest transfer factor of P from fertilizer to plants was obsd. for the dish with 11.6 mg P₂O₅. Addnl., a synergistic effect between P content and Ca, Co, K, S and Si contents, dry mass, length of plants and intensity of the green color was evidenced. The results were confirmed in germination tests.
PL
Sposoby zagospodarowanie substancji pofermentacyjnej to obok pozyskania substratów największe wyzwanie w zarządzaniu biogazownią rolniczą. Odpad pofermentacyjny można wykorzystywać bezpośrednio na pola uprawne jako materiał nawozowy, tylko i wyłącznie w określonych terminach. Fakt, iż biogazownia rolnicza pracuje bez przerwy, powoduje konieczność magazynowania osadu w postaci nieprzetworzonej w lagunach o pojemności kilkuset m3. Wszelkie wahania parametrów podczas pracy biogazowni rolniczej może generować powstawanie osadów pofermentacyjnych o niecałkowitym przetworzeniu materii organicznej. Tu nasuwa się kolejna problematyczna kwestia odpadów po fermentacji metanowej. Nieprzetworzony poferment często charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem, a wprowadzanie go do środowiska niesie za sobą zagrożenie zanie-czyszczenia gleby, głównie dużą ilością bakterii fermentacji metanowej [7].
EN
Development of substance digestate is next acquisition substrates biggest challenge in the operational management of agricultural biogas plant. Waste digestate can be used directly on the fields as a fertilizer material, but only in terms of strictly defined. The fact that farm biogas plant running continuously contributes to the need to store the sludge in the form of unprocessed (semi-liquid, where the dry weight is approx. 5%) in the lagoons with a capacity of several hundreds of m3. Any variations in the parameters during operation of agricultural biogas plant can generate the formation of deposits of post-fermentation of organic matter processing incomplete. Here arises another problematic issue of waste on the methane fermentation. Unprocessed poferment often characterized by an unpleasant odor. Entering into the environment untreated digestate carries the risk of contamination of soils, namely the introduction of a large amount of soil bacteria methane fermentation.
EN
Insufficient number of bio-fertilizers is one of the major problems in organic fruit production in Poland. The lack of nitrogen fertilizers that can be used in organic orchards is particularly noticeable. The aim of the study was to determine the influence of several organic fertilizers on tree growth and yielding, and fruit quality in the apple cultivar “Ariwa” grown organically. The study was conducted in 2009-2013 in the Experimental Orchard of the Institute of Horticulture in Dąbrowice (central Poland). An experiment was set up to assess the suitability for organic cultivation of the following bio-fertilizers: Micosat, BF Amin, BF Quality, Humus UP, Humus Active + Aktywit PM, Tytanit, and Vinassa. The fertilizers were compared with the control combination without any fertilization (combination 1). The fertilizers were applied annually, beginning in 2009, twice a year. Most of the tested bio-fertilizers produced a positive effect on the growth and productivity of ‘Ariwa’ apple trees. Some of them also improved the quality of the fruit. The most promising fertilizers proved to be: Humus UP and Humus Active + Aktywit PM, and also BF Amin, Tytanit, and Vinassa.
PL
Niewystarczająca liczba bio-nawozów jest jednym z ważniejszych problemów występujących w ekologicznej produkcji owoców w Polsce. Szczególnie odczuwalny jest brak nawozów azotowych możliwych do zastosowania w ekologicznych sadach. Celem badań było określenie wpływu kilku nawozów organicznych na wzrost, plonowanie drzew i jakość owoców jabłoni odmiany „Ariwa” uprawianych metodą ekologiczną. Badania przeprowadzono w latach 2009-2013 w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Dąbrowicach (centralna Polska). W doświadczeniu badano przydatność do uprawy ekologicznej następujące bio-nawozy: Micosat, BF Amin, BF Qality, Humus UP, Humus Active + Aktivit PM, Tytanit i Vinassa. Badane nawozy porównano z kombinacją kontrolną bez żadnego nawożenia (kombinacja 1). Nawozy stosowano corocznie, począwszy od 2009 roku, dwa razy w ciągu roku. Większość badanych bio-nawozów miała korzystny wpływ na wzrost i produktywność drzew jabłoni odmiany ‘Ariwa’. Niektóre z nich poprawiały również jakość owoców. Najbardziej obiecującymi nawozami okazały się: Humus UP, Humus Active + Aktivit PM oraz BF Amin, Tytanit i Vinassa.
EN
Digestate, as bio-degradable agricultural biogas waste may be subject to the direct management as a fertilizer or, after separation of the solid and liquid phase – solid phase may be subjected to thermo-chemical transformation to biochar. Biochar is a carbonization product with high carbon concentration and relatively low decomposition susceptibility, obtained from various types of organic waste (International Biochar Initiative). Biomas carbonization takes place in the torrefaction process in the temperature from 200ºC to 320ºC. The chemical composition and utility properties of biochar depend on the substrate type and the process parameters. Biochar obtained from biodegradable waste may be an element of carbon biosequestration and used as biofuel, whereas in agriculture – as soil improver, which decomposes for a long time and which positively influences soil fertility, number of biogenic components and physical and water properties. The paper presents characteristic of the torrefaction process, process products and utility values of biochar from the point of view of energy and the agricultural value.
PL
Masa pofermentacyjna, jako biodegradowalny odpad biogazowni rolniczej może podlegać zagospodarowaniu bezpośredniemu jako nawóz lub też, po separacji fazy stałej i ciekłej – faza stała może być poddana termochemicznej transformacji do biowęgla. Biowęgiel jest karbonizatem o wysokiej koncentracji węgla i względnie małej podatności na rozkład, pozyskany z różnego rodzaju odpadów organicznych (International Biochar Initiative). Uwęglenie biomasy następuje w procesie toryfikacji w temperaturze od 200ºC do 320ºC. Skład chemiczny oraz właściwości użytkowe biowęgla uzależnione są od rodzaju substratu oraz parametrów procesu. Pozyskiwany z odpadów biodegradowalnych może być elementem biosekwestracji węgla i wykorzystany jako biopaliwo, zaś w rolnictwie – jako długo rozkładający się polepszacz gleby pozytywnie wpływający na żyzność gleby, zasobność w składniki biogenne oraz właściwości fizyczne i wodne. W pracy przedstawiono charakterystykę procesu toryfikacji, produkty procesu oraz walory użytkowe biowęgla z punktu widzenia wartości energetycznej i rolniczej.
PL
Produkcja rolnicza z użytkownika energii przekształca się w jej producenta. Takim perspektywicznym kierunkiem rozwoju rolnictwa, na obecnym etapie, zajmują się wysoko rozwinięte kraje na świecie. Technologie wykorzystania biopaliw i bionawozów pochodzenia roślinnego mają szczególne znaczenie na Ukrainie w związku ze spadkiem hodowli bydła o 2,5 - 3,0 razy i wzrostem cen nośników energii. W niewielkim stopniu rozwiązywany jest problem emisji do atmosfery szkodliwych gazów powstających przy nawożeniu nieprzygotowanymi nawozami organicznymi. Wyposażenie do tych technologii nie spełnia współczesnych wymagań dotyczących zróżnicowanego podejścia do konkretnych warunków glebowo-klimatycznych, z czego wynika konieczność opracowania specjalnych środków technicznych. Realnym sposobem zmniejszenia emisji szkodliwych gazów powstających przy utylizacji odchodów organicznych z ferm jest przetwarzanie ich w specjalnych reaktorach i pozyskiwanie bionawozów i biogazu. Urządzenia te pozwalają otrzymywać biogaz z odchodów organicznych, zielonej masy roślinnej i innych źródeł energii pochodzenia roślinnego (kukurydzy, rzepaku, liści buraków cukrowych i t.d.) oraz zmniejszyć wpływ szkodliwych substancji na środowisko.
EN
Agricultural production becomes transformed from a consumer of energy in to energy producer. Such a direction of agricultural development is recently the subject of world - wide interest. In Ukraine, because of 2,5 - 3 times reduced cattie husbandry and increasing prices of energy carries, the technologies of production and utilization of biofuels and plant origin bio-fertilizes are of particular importance. The problem of harmful gas emission to the atmosphere, arising at application of unprocessed organic manures, is being cooled to rather small extent. Actual technical equipment of these technologies does not comply with contemporary requirements concerning differentiated approach to existing various soil - climatic conditions; consequently there arises the necessity of developing special technical means. The real way to reduce the emission of noxious gases arising at disposal of animal wastes, is their digestion in special tanks to obtain the biogas and organic bio - fertilizers. In such installations it is possible to generate the biogas from animal wastes, organic plant residues and plant biomass (maize, rape, sugar beet leaves etc.), thus, to reduce the impact of noxious factors on the environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.