Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomethane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Jednym ze współczesnych problemów społeczeństw rozwiniętych jest generowanie coraz większej ilości odpadów. Odpady te pochodzącą zarówno z gospodarstw domowych, jak też z rolnictwa oraz z różnych gałęzi przemysłu. Znaczną część spośród ogółu odpadów stanowią odpady pochodzenia biologicznego, nadające się do powtórnego wykorzystania. Jednym ze sposobów na zagospodarowanie odpadów o takim statusie może być ich wykorzystanie w procesach fermentacji metanowej, w wyniku której powstaje gaz o wysokiej zawartości metanu. W rezultacie oczyszczenia biogazu otrzymuje się biometan, który może mieć zastosowanie jako surowiec do produkcji energii elektrycznej, ciepła, ale także może być wykorzystany jako paliwo transportowe. W przypadku zastosowania w transporcie i ze względu na biologiczne pochodzenie surowca otwiera to możliwość zaliczenia metanu z biogazu na poczet realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych. Konieczne jest w tym celu spełnienie szeregu wymagań. Poza wymaganiami jakościowymi, które dotyczą finalnego produktu, należy spełnić wymagania w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Te z kolei mają związek ze wszystkimi etapami cyklu życia biopaliwa. Szereg tych wymagań dotyczy pochodzenia surowców, z których otrzymano biopaliwo, oraz wymogów w zakresie minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych liczonej w cyklu życia. W ramach niniejszej pracy przeanalizowano proces produkcji biometanu pod kątem emisji gazów cieplarnianych (GHG), uwzględniając wszystkie etapy, począwszy od uprawy / zbiórki surowców aż po wytworzenie gotowego produktu (biopaliwa CNG). Dla porównania przyjęto dwa modele, tj. wykorzystanie w biogazowni surowca odpadowego (obornik) i zastosowanie surowca pełnowartościowego (kukurydza). Stosując się do metodyki obliczeń podanej w dyrektywie 2009/28/WE, obliczono poziomy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla obu surowców. Dodatkowo dla każdego z surowców przeprowadzono dwuwariantową kalkulację zakładającą różne sposoby postępowania z pofermentem. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano kluczowe czynniki mające wpływ na poziom emisyjności procesu produkcji biometanu.
EN
One of the contemporary problems of developed societies is the generation of more and more waste. This waste comes from households but also from agriculture and from various industries. A significant part of the total waste is biological waste, which can be reused. One way to manage waste with this status can be to use it in methane fermentation processes that produces high methane gas. As a result of biogas purification, biomethane is obtained, which can be used as a raw material for the production of electricity and heat, but it also can be used as transport fuel. In the case of use in transport and due to the biological origin of the raw material, this opens the possibility of including methane from biogas in the implementation of National Indicative Targets. To this end, it is necessary to meet a number of requirements. In addition to the quality requirements that apply to the final product, the requirements for sustainable biofuel production should be met. These, in turn, apply to all stages of the biofuel life cycle. a large proportion of these requirements relates to the origin of the raw materials from which the biofuel was obtained and the life cycle requirements for the minimum threshold for reducing greenhouse gas emissions. As part of this study, the biomethane production process was analyzed for GHG emissions, taking into account all stages, from growing/collecting raw materials to producing the finished product (CNG biofuels). For comparison, two models were adopted, i.e. the use of waste raw material (slurry) in a biogas plant or the use of wholesome raw material (maize). By applying the calculation methodology given in Directive 2009/28/EC, the levels of greenhouse gas emission savings for both raw materials were calculated. In addition, a bi-variant calculation was carried out for each raw material, assuming different digestate storage methods. Based on the results obtained, key factors affecting the level of emissivity of the biomethane production process were identified.
2
Content available Swedish Urban Transport Model Powered by Biomethane
EN
In the recent years, the European Community has been implementing a plan to increase the share of renewable fuels used for energy production and powering vehicles. It aims to partially reduce the dependence on crude oil imports and reduce CO2 emission. Particularly interesting are the achievements of Sweden against this background, for which the European Commission has set the highest value of the indicator, and to implement which Sweden adopted unconventional solutions across Europe. One of them is the plan to eliminate by the 2030 fossil fuels from the urban transport, and one of the fuels that is to replace today still widely used diesel oil, would be biomethane. The article describes the reasons and circumstances which made Sweden use biomethane to power buses used in urban transport on a very large scale, in comparison with other European countries. The article shows the characteristics of this fuel, the method of its production and application prospects.
EN
The subject of this publication is to determine the impact of biogas plants on the environment, with particular emphasis on greenhouse gasses emissions associated with the production and management of biogas as the main plant product. The environmental impact of the agricultural sector as well as the state of development of the biogas market in European Union are presented as background for consideration of greenhouse gas emissions. One of the economy sectors responsible for GHG emissions is agriculture. One of the solutions of GHG reduction in agriculture is slurry management using biogas technology. It should be emphasized, that biogas not always has favorable emission parameters. The final emission throughout the whole life cycle of this energy carrier depends on many factors. The structure of GHG emissions largely depends on what type of raw material it used for biogas production and in what kind of tanks the digestate sludge is stored. If waste raw materials are used for biogas production, then GHG emission associated with their acquisition is assumed to be zero. On the other hand, if dedicated energy crops are used for biogas production, the emission connected with cultivation of these plants are added to the total GHG emissions. They are directly related to the use of fertilizers and plant protection products, field emissions of nitrous oxide and fuel combustion during the operation of agricultural machinery. Influence on the GHG emission has also the kind id digestate storage tank. If these are closed tanks, there is no emissions to the atmosphere. If tank is open, then methane is emitted directly to the air and is included in the total GHG balance.
EN
Biogas production has a big potential to provide clean energy. To evaluate the future production and maturity of biogas technology the generalized Weng model was proved to be effective, due to it has the minimum error. The simple algorithms to determine its parameters have been proposed. The simulation results for China, USA, and EU have been presented. The quantity and quality analysis for biogas feedstock has been carried out. Energy Return on Energy Invested (EROEI) indicator for different biofuels was considered. According to analysis done biogas from maize residue and chicken manure has high EROEI. Shannon Index was suggested to evaluate the diversity of feedstock supply. Biomass energy cost indicator was grounded to be used for feedstock energy and cost assessment. Biogas utilization pathways have been shown. Biogas boilers and CHP have the highest thermal efficiency, but biogas (biomethane) has the highest potential to earn as a petrol substitute. Utilization of biogas upgrading by-product (carbon dioxide) enhances profitability of biogas projects. Methods to assess the optimal pathways have been described.
EN
The paper presents the analysis of efficiency and energy economics potential applicability of biomethane as an alternative fuel for powering company owned motor vehicles and public transport vehicles produced by the conversion of surplus biogas generated in municipal sewage treatment plants. Biogas produced at municipal wastewater treatment plants in the process of anaerobic fermentation of sewage sludge is a source of renewable energy used for energy generation. Currently in Poland, the most commonly applied management method of biogas produced from sewage sludge involves the production of energy in a cogeneration system. Having in mind the condition of the natural environment, the search for alternative fuels for motor vehicles is underway. One of the types that can be used is biomethane, produced by the conversion of biogas produced in the fermentation process of organic wastes contained in sewage sludge. The biogas purified to contain about 95% of methane can be used in vehicles designed to burn gaseous fuel. In order to implement the conversion process of biogas to biomethane, it is necessary to work out a balance sheet of biogas produced at the sewage treatment plant, to study its chemical composition and to select the optimal technology to obtain high-energy gas fuel that meets required standards. In the course of the biogas conversion process, carbon dioxide is removed, which is regarded here as the so-called energy ballast. The technology used for powering motor vehicles by means of biomethane has been successfully implemented in many countries of the European Union. In view of environmental considerations, the proposed solution is generally supported because biomethane-powered engines have lower levels of emissions harmful to people and the environment.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą wysokości nakładów energetycznych oraz emisji ditlenku węgla w procesach wytwarzania metanu (w postaci CBM) z kiszonki kukurydzianej oraz bioetanolu z kukurydzy w pełnym cyklu życia. Na podstawie uzyskanych wyników analiz stwierdzono, że stosowanie biopaliw nie zawsze powoduje osiąganie wysokich poziomów ograniczenia emisji CO₂. Procesy wytwarzania biopaliw wiążą się z powstawaniem licznych zanieczyszczeń atmosferycznych, które zidentyfikowano głównie na etapie uprawy roślin oraz ich późniejszego przetwarzania na biopaliwo
EN
The title parameters were estd. for the whole processes involving the cultivation of corn and its processing sep. to MeH and EtOH as well as to CO₂ emissions. The emissions from processes for prodn. of bio-MeH and bio-EtOH were reduced by 38.9% and 41.5%, resp., when compared with theor. values.
PL
W niniejszej pracy dokonano przeglądu technik usuwania dwutlenku węgla z biogazu oraz zaproponowano rozwiązania umożliwiające integrację termiczną uzdatniania biogazu z procesem fermentacji biomasy. Metody uzdatniania biogazu w zakresie usuwania dwutlenku węgla podzielono na sześć grup: fizyczna absorpcja (FIZA), chemiczna absorpcja (CHEMA), ciśnieniowa adsorpcja (CISA), membranowa separacja (MEMBA), kriogeniczna separacja (KRISA), biologiczna konwersja (BIOLKA). Stwierdzono, że biologiczna konwersja (BIOLKA) jest najmniej rozpoznaną technologią, w której istnieje duży potencjał w zakresie obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności energetycznej produkcji biometanu.
EN
In this paper techniques for removing carbon dioxide from biogas were reviewed and solutions for the thermal integration of biogas upgrading with biomass fermentation process were proposed. Biogas upgrading methods for the carbon dioxide removal have been divided into the following six groups: physical absorption (FIZA), chemical absorp tion (CHEMA), pressure adsorption (CISA), membrane separation (MEMBA), cryogenic separation (KRISA), biological conversion (BIOLKA). It was concluded that the biological conversion (BIOLKA) is the least developed technology, in which there is a large potential for the cost reduction and increasing of energy efficiency of the biomethane production.
8
Content available remote Szwedzki model komunikacji miejskiej zasilanej biometanem
PL
W ostatnich latach Wspólnota Europejska wdraża plan zwiększenia udziału paliw odnawialnych używanych do produkcji energii i zasilania pojazdów mechanicznych. Ma on na celu częściowe zmniejszenie uniezależnienia od importu ropy naftowej jak i ograniczenie emisji CO2. Na tym tle szczególnie ciekawie prezentuje się dorobek Szwecji, dla której Komisja Europejska wyznaczyła najwyższą wartość celu wskaźnikowego, i do realizacji którego w Szwecji przyjęto niekonwencjonalne w skali Europy rozwiązania. Jednym z nich jest plan wyeliminowania do 2030 r. paliw kopalnych z transportu miejskiego, a jednym z paliw, które zastąpią jeszcze dziś powszechnie stosowany olej napędowy byłby biometan. W artykule opisano przesłanki i uwarunkowania, które sprawiły, że w Szwecji na bardzo szeroką skalę, w porównaniu z innymi państwami europejskimi, do zasilania autobusów używanych w transporcie miejskim stosowany jest biometan. Przedstawiono właściwości tego paliwa, sposób jego produkcji oraz perspektywy stosowania.
EN
For several years, the European Community is implementing a plan to increase the share of renewable fuels used in the energy production and to power motor vehicles. It aims to reduce partially the independence from oil imports and CO2 emissions as well. Against this background, particularly interesting the legacy of Sweden is presented, for which country the European Commission has set the highest value of the national overall target, and its compliance in Sweden adopted unconventional solutions across Europe. One of them is a plan to eliminate fossil fuels in public transport by 2030 year. The fuel that could replace widely used today diesel oil would be biomethane. The article describes the reasons and circumstances which made that in Sweden on a very large scale comparing to other European countries the buses used in urban transport are fuelled with biomethane. Described the characteristics of this fuel, the ways of its production and using.
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z użytkowaniem biometanu w transporcie. Określono wymagania techniczne pojazdów z napędem gazowym, dokonano analizy wymagań jakościowych biometanu do zasilania silników pojazdów samochodowych oraz przedstawiono dokumenty prawne i normatywne dotyczące stosowania biometanu do napędu pojazdów.
EN
The subject of the article is to discuss key issues related to the use of biomethane in transport. Technical requirements for gas-powered vehicles are determined, an analysis of quality requirements of biomethane as automotive fuel was performed and the legal and normative documents on the use of biomethane for vehicles are presented.
10
Content available Biomethane use in Sweden
EN
Transport is responsible for around a quarter of EU greenhouse gas emissions making it the second biggest greenhouse gas emitting sector after energy. Biogas is one of the cleanest and most versatile renewable fuels available today, answering on challenges of EU sustainable development strategies. Upgraded biogas–biomethane–has the same advantages as natural gas, but additionally is a sustainable fuel that can be manufactured from local waste streams thereby also solving local waste problems. During the last years, the production and use of biomethane has significantly increased in many European countries. Sweden is world leading both in terms of automotive use of biomethane and its non-grid based transportation.
PL
Przedstawiono syntetycznie założenia techniczno - eksploatacyjne pierwszej w Polsce instalacji oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu, sfinansowanej w ramach projektu międzynarodowego More Baltic Biogas Bus, zaprojektowanej i wykonanej przez firmę NGV AutoGas z Krakowa, zainstalowanej na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Niepołomicach. Przykładowo wskazano koncepcję wykorzystania biometanu do zasilania silników autobusów miejskich obsługujących potrzeby komunikacyjne ludności Krakowa i podkrakowskich osiedli na wybranych liniach przewozów regularnych. Przedstawiono wariantowo średnie koszty biometanu pozyskiwanego z biogazu wysypiskowego przypadające na jeden wozokilometr przebiegu autobusu. Porównano przedmiotowe koszty ze średnimi kosztami jednostkowymi przebiegu autobusu zasilanego olejem napędowym. Mając na względzie aspekt środowiskowy nowatorskiej instalacji w Polsce oszacowano średnie koszty jednostkowe emisji gazów cieplarnianych w przypadku eksploatacji autobusów na biometan (licząc od źródła do koła). Oszacowano średnie koszty jednostkowe emisji gazów cieplarnianych w przypadku eksploatacji autobusów zasilanych olejem napędowym.
EN
The technical and operational assumptions of Poland's first operational installation of biogas purification, compression, storage and distribution of biomethane, financed from the international More Baltic Biogas Bus project, designed and built by NGV AutoGas firm from Krakow, and installed at the closed landfill in Niepołomice, have been presented in a synthetic form. As an example, the concept of using biomethane was shown to power the engines of urban buses that serve transport needs of the Krakow’s population and that of the settlements surrounding Krakow, on selected regular routes. The average costs of the biomethane obtained from the landfill biogas were shown in a variant form per one vehicle-kilometre of the bus’s mileage The subject costs have been compared with the average unit costs of running dieselpowered bus. Having regard to the environmental aspect of the innovative installation in Poland the average unit costs of greenhouse gases emissions have been estimated for the use of buses running on biomethane (counting from the source to the wheel). The average unit costs of greenhouse gases emissions have been estimated for the use of buses powered by diesel fuel.
PL
W artykule przedstawiono: krajowe i unijne akty prawne dotyczące ulegających biodegradacji frakcji odpadów komunalnych, metody unieszkodliwiania biofrakcji odpadów komunalnych, wpływ składu materiału wsadowego i parametrów fermentacji na jej wydajność, możliwości uzdatniania otrzymanego biogazu i perspektywy wykorzystania technologii kontrolowanej fermentacji biofrakcji odpadów komunalnych w Polsce.
EN
The article presents Polish and EU legislation concerning biodegradable fraction of municipal waste, methods of biofraction municipal waste disposal, the impact of input material composition and fermentation parameters on the efficiency of the process and the biogas treatment possibilities. An analysis of the prospects for the use of biofraction municipal waste controlled fermentation technology in Poland was performed.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania biometanu jako paliwa w transporcie. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane krajom UE w zakresie stosowania paliw odnawialnych. Przedstawiono informacje dotyczące instalacji wytwarzania biogazu w Polsce i w Europie oraz korzyści możliwe do osiągnięcia dzięki uzdatniana biogazu oraz wytwarzania biometanu. Omówiono przykład zastosowania biometanu jako paliwa w mieście Linkoping i korzyści wynikające ze stosowania tego rodzaju paliwa.
EN
The article discusses the possibility of using biomethane as a fuel for transportation. Attention was drawn to the requirements of the EU countries in the use of renewable fuels. Provides information on biogas plant in Poland and Europe, and benefits can be achieved through the treated of biogas and production of biomethane. Discussed example of using biomethane as a fuel in Linkoping and benefits arising from the use of this type of fuel.
14
Content available Operation of urban buses powered biomethane
EN
The article presents the advantages of using biomethane to power city buses. Given the current possibilities for the production of biomethane in the country. They are very limited, but established the country's first mobile installation biogas purification to natural gas quality. Presented the results of comparative testing exhaust emissions and fuel consumption of city buses: CNG (biomethane) and diesel. The study was conducted in the national real traffic conditions. Reference was also the issue of eco - driving buses power CNG or biomethane. Presented used to test devices eco - driving Sagasystem company. The Sagasystem collects main information from the FMS gate in the vehicle: speed of the bus, fuel consumption, fuel consumption when in idle gear, work time when in idle gear, number of braking. Additional information from the FMS gate is the speed of vehicle (and individual wheels), speed of vehicle (according to the GPS), use of clutch (on/off) etc. Test results of emission standards and fuel consumption of CNG-powered bus (biomethane) in the national real traffic conditions were presented. Tests were carried out using and without the use of the above equipment.
PL
Założenia techniczno-eksploatacyjne posiadanej przez Instytut Transportu Samochodowego instalacji oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu jako paliwa silnikowego. Przykładowa koncepcja wykorzystania biometanu do zasilania silników autobusów miejskich obsługujących potrzeby komunikacyjne ludności Krakowa i podkrakowskich osiedli na wybranych liniach przewozów regularnych. Wariantowa prezentacja średnich kosztów jednostkowych biometanu pozyskiwanego z biogazu wysypiskowego w eksploatacji autobusów miejskich. Porównanie ze średnimi kosztami jednostkowymi przebiegu autobusu zasilanego olejem napędowym. Oszacowanie średnich kosztów jednostkowych emisji gazów cieplarnianych w przypadku eksploatacji autobusów na biometan (licząc od źródła do koła) i porównanie z przypadkiem eksploatacji autobusów zasilanych olejem napędowym.
EN
Technical operating assumptions held by the Motor Transport Institute biogas purification plant, compression, storage and distribution of biomethane as motor fuel. An example of the concept of using biomethane engines to power buses serving the communication needs of the population of Krakow and settlements on selected lines-of regular transport. Variant presentation biomethane average unit costs of landfill obtained from biogas city for city buses in operation. Compared to the average unit costs of mileage diesel-powered bus. Estimating the average unit costs of greenhouse gas emissions in the case of use of buses to biomethane (counting from the source to the wheel) and a comparison with the case operating diesel-powered buses.
EN
The renewable energy gains over the recent years on the meaning, also in consideration of increasing prices the energy and some signs of changes of climate caused by the man. Thereby in many countries the large press lies down on the use of renewable sources of energy such as water, the sun, the wind and the biomass covering every now and again the best part of the power requirement. One of method of the production of the energy from the biomass is the production of the biogas in specially to this end constructed devices so called biogas plants. To create of conditions to the development of this field are necessary specific performances supporting and propagating on the domestic grade and regional. In Germany the enforcement of amended law about the renewable energy contributed to true bumu in the sector of the energy production from the biogas. In Germany in 1999 functioned 850 agricultural biogas plants, in 2003 – 1700 and in 2005 – 2800. In Poland until the year 2005 according to data given by the Office of the Regulation of the Energetics worked 64 power plants supported on the biogas. One ought however to remember that this number includes except agricultural biogas plants first of all installations of the refuse dump gas and the biogas on the refinery of sewage. Poland is a rich country in the stony coal field in the face of this the dependency of the country from the import of this raw material is least. In turn of the gas consumption of terrestrial in Poland increases and the perspective of the dependency himself from the import of this raw material until the year 2030 indicates the more and more greater need for the purchase of this raw material besides limits of our country. On the basis the information contained in the report European P utting green Gas Grid from the year 2014 results that the biomethane production in countries of western Europe gains the more and more greater popularity. This results from this that the import of natural gas to Europe is realized almost as a whole from the east direction. In European Union are many countries which import 100% their demand on natural gas to {in the face of} this aspect the reduction of the dependency themselves these countries from the import of gas in the figure {form} of the production of biomethane becomes a key-matter. For the purpose of the improvement of the development of agricu ltural biogas plants in Poland arose the government-document going out opposite to postulates about the necessity of the establishment of the system promoting and supporting the production of the agricultural biogas. A foundation „of Directions of the development agricultural biogas plants in Poland in years 2010–2020” is the creation of optimum-conditions to the development of installations producing the agricultural biogas so until the year 2020 to lead to the construction of averagely one biogas plant in every commune using the biomass of the agricultural origin, on the assumption possessions through the commune of applicable provisions to the execution of such undertaking.
PL
Siarkowodór jest powszechnie występującym składnikiem biogazu, który powoduje m. in. Zanieczyszczenie atmosfery, korozję urządzeń stosowanych w biogazowniach oraz ma niekorzystny wpływ na pracę urządzeń kogeneracyjnych. Jego usuwanie przed dalszym przetwarzaniem biogazu jest zatem konieczne ze względów środowiskowych oraz technicznych. W publikacji przedstawiono przegląd metod chemicznych i biochemicznych wykorzystywanych do usuwania siarkowodoru z biogazu.
EN
Hydrogen sulphide is a common component of the biogas resulting in the atmospheric pollution, corrosion of the biogas plants and has a negative effect on the operation of cogeneration equipment. For environmental and technical reasons it should be removed from the biogas prior to further processing. This paper reviews wet chemical and biochemical methods of desulphurization. It follows our previous work on technologies, based on solid sorbents.
18
Content available remote Uzdatnianie biogazu do parametrów gazu wysokometanowego
PL
W artykule przedstawiono metody usuwania dwutlenku węgla z gazu biologicznego oraz możliwości realizacji procesu uzdatniania biogazu łączącego usuwanie dwutlenku węgla i związków siarki. Dokonano także analizy możliwości opracowania kompleksowej metody uzdatniania biogazu do biometanu z wykorzystaniem metody chelatowej w etapie odsiarczania.
EN
The paper presents methods of removing carbon dioxide from biological gas and the feasibility of combining the biogas upgrading process by removing carbon dioxide using the desulfurization methods. An analysis of the possible development of a comprehensive method for biogas upgrading to biomethane using the chelate method in the desulfurization stage was performed.
PL
W artykule omówiono najlepsze praktyki związane z wykorzystaniem biometanu, jako paliwa w Szwecji, Austrii i Włoszech. Przedstawiono istniejące systemy wsparcia, w tym aspekty ekonomiczne i prawne dla biometanu, jako paliwa w transporcie. Uwzględniono również sytuację na rynku CNG i biometanu w Polsce. W pracy wykorzystane zostały materiały opracowane podczas realizacji projektu Biomaster.
EN
The article discusses the best practices related to the use of biomethane as a fuel in Sweden, Austria and Italy. Presented existing support schemes including economic and legal aspects for biomethane in transport.Characterized the situation in the market of CNG and biomethane in Poland. In the paper used materials developed during the implementation of BIOMASTER project.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone bezpośrednio – wśród kierowców CNG na stacji benzynowej w Krakowie, a także pośrednio: po przez formularze ankiety wysłane do członków polskiej sieci projektu BIOMASTER, i innych firm – posiadające flotę NGV. Respondentów zapytano między innymi o aspekty związane z ruchem pojazdu NGV (samodzielne tankowanie, dostępność stacji paliw) oraz aspekty ekonomiczne i środowiskowe pojazdów NGV. Wyniki pokazują zainteresowanie respondentów zakupem pojazdów NGV pod warunkiem rozwoju NGV infrastruktury i wprowadzenie wsparcia ekonomicznego i prawnego.
EN
The paper presents the results of the survey which were carried out directly – among CNG drivers at Krakow filling station, as well as indirectly: survey forms were sent to members of the Polish BIO-MASTER network, and to others companies – having an NGV fleet. Respondents were asked, among others, about various aspects related to the use of a NGV vehicle (self refueling, availability of refueling stations) and the economic and environmental aspects Literatura of the NGV. The results shown interest of respondents in purchase of the NGV/biomethane vehicle, provided infrastructure NGV development and introduction of economic and legislative support.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.