Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biometan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Jednym ze współczesnych problemów społeczeństw rozwiniętych jest generowanie coraz większej ilości odpadów. Odpady te pochodzącą zarówno z gospodarstw domowych, jak też z rolnictwa oraz z różnych gałęzi przemysłu. Znaczną część spośród ogółu odpadów stanowią odpady pochodzenia biologicznego, nadające się do powtórnego wykorzystania. Jednym ze sposobów na zagospodarowanie odpadów o takim statusie może być ich wykorzystanie w procesach fermentacji metanowej, w wyniku której powstaje gaz o wysokiej zawartości metanu. W rezultacie oczyszczenia biogazu otrzymuje się biometan, który może mieć zastosowanie jako surowiec do produkcji energii elektrycznej, ciepła, ale także może być wykorzystany jako paliwo transportowe. W przypadku zastosowania w transporcie i ze względu na biologiczne pochodzenie surowca otwiera to możliwość zaliczenia metanu z biogazu na poczet realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych. Konieczne jest w tym celu spełnienie szeregu wymagań. Poza wymaganiami jakościowymi, które dotyczą finalnego produktu, należy spełnić wymagania w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Te z kolei mają związek ze wszystkimi etapami cyklu życia biopaliwa. Szereg tych wymagań dotyczy pochodzenia surowców, z których otrzymano biopaliwo, oraz wymogów w zakresie minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych liczonej w cyklu życia. W ramach niniejszej pracy przeanalizowano proces produkcji biometanu pod kątem emisji gazów cieplarnianych (GHG), uwzględniając wszystkie etapy, począwszy od uprawy / zbiórki surowców aż po wytworzenie gotowego produktu (biopaliwa CNG). Dla porównania przyjęto dwa modele, tj. wykorzystanie w biogazowni surowca odpadowego (obornik) i zastosowanie surowca pełnowartościowego (kukurydza). Stosując się do metodyki obliczeń podanej w dyrektywie 2009/28/WE, obliczono poziomy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla obu surowców. Dodatkowo dla każdego z surowców przeprowadzono dwuwariantową kalkulację zakładającą różne sposoby postępowania z pofermentem. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano kluczowe czynniki mające wpływ na poziom emisyjności procesu produkcji biometanu.
EN
One of the contemporary problems of developed societies is the generation of more and more waste. This waste comes from households but also from agriculture and from various industries. A significant part of the total waste is biological waste, which can be reused. One way to manage waste with this status can be to use it in methane fermentation processes that produces high methane gas. As a result of biogas purification, biomethane is obtained, which can be used as a raw material for the production of electricity and heat, but it also can be used as transport fuel. In the case of use in transport and due to the biological origin of the raw material, this opens the possibility of including methane from biogas in the implementation of National Indicative Targets. To this end, it is necessary to meet a number of requirements. In addition to the quality requirements that apply to the final product, the requirements for sustainable biofuel production should be met. These, in turn, apply to all stages of the biofuel life cycle. a large proportion of these requirements relates to the origin of the raw materials from which the biofuel was obtained and the life cycle requirements for the minimum threshold for reducing greenhouse gas emissions. As part of this study, the biomethane production process was analyzed for GHG emissions, taking into account all stages, from growing/collecting raw materials to producing the finished product (CNG biofuels). For comparison, two models were adopted, i.e. the use of waste raw material (slurry) in a biogas plant or the use of wholesome raw material (maize). By applying the calculation methodology given in Directive 2009/28/EC, the levels of greenhouse gas emission savings for both raw materials were calculated. In addition, a bi-variant calculation was carried out for each raw material, assuming different digestate storage methods. Based on the results obtained, key factors affecting the level of emissivity of the biomethane production process were identified.
EN
The paper presents the analysis of efficiency and energy economics potential applicability of biomethane as an alternative fuel for powering company owned motor vehicles and public transport vehicles produced by the conversion of surplus biogas generated in municipal sewage treatment plants. Biogas produced at municipal wastewater treatment plants in the process of anaerobic fermentation of sewage sludge is a source of renewable energy used for energy generation. Currently in Poland, the most commonly applied management method of biogas produced from sewage sludge involves the production of energy in a cogeneration system. Having in mind the condition of the natural environment, the search for alternative fuels for motor vehicles is underway. One of the types that can be used is biomethane, produced by the conversion of biogas produced in the fermentation process of organic wastes contained in sewage sludge. The biogas purified to contain about 95% of methane can be used in vehicles designed to burn gaseous fuel. In order to implement the conversion process of biogas to biomethane, it is necessary to work out a balance sheet of biogas produced at the sewage treatment plant, to study its chemical composition and to select the optimal technology to obtain high-energy gas fuel that meets required standards. In the course of the biogas conversion process, carbon dioxide is removed, which is regarded here as the so-called energy ballast. The technology used for powering motor vehicles by means of biomethane has been successfully implemented in many countries of the European Union. In view of environmental considerations, the proposed solution is generally supported because biomethane-powered engines have lower levels of emissions harmful to people and the environment.
PL
„Greening gas” może wpłynąć na rozwój regionalny oraz sektora dystrybucji gazu. Dzięki temu procesowi możliwym wydaje się dynamiczny wzrost udziału biometanu w łącznym wolumenie dystrybucji gazu ziemnego. Tym samym poprzez wykorzystanie uzdatnionego biogazu rolniczego w postaci biometanu w gazowej sieci dystrybucyjnej spełnienie oczekiwań co do wzrostu OZE w bilansie energetycznym, czy też redukcji CO2 do atmosfery ma większą szansę na realizację. Przedmiotowy artykuł przedstawia przykład realizacji rozwoju regionalnego oraz sektora dystrybucji gazu przy założeniu realizacji procesu „greening gas” wraz z zastosowaniem analizy AHP dla wielokryterialnej oceny scenariuszy rozwoju.
EN
"Greening gas" may affect the regional development and gas distribution sector. Due to this process, it seems possible to dynamically increase the share of biomethane in the total volume of natural gas distribution. Thus, through the use of treated agricultural biogas in the form of biomethane in gas distribution network, the expectations of an increase share of RES in the energy balance or reduction of CO2 to the atmosphere has a greater chance of implementation. This article presents an example of the implementation of regional development and the gas distribution sector, assuming the implementation of the "greening gas" process with the application of the AHP analysis for multi-criteria evaluation of development scenarios.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą wysokości nakładów energetycznych oraz emisji ditlenku węgla w procesach wytwarzania metanu (w postaci CBM) z kiszonki kukurydzianej oraz bioetanolu z kukurydzy w pełnym cyklu życia. Na podstawie uzyskanych wyników analiz stwierdzono, że stosowanie biopaliw nie zawsze powoduje osiąganie wysokich poziomów ograniczenia emisji CO₂. Procesy wytwarzania biopaliw wiążą się z powstawaniem licznych zanieczyszczeń atmosferycznych, które zidentyfikowano głównie na etapie uprawy roślin oraz ich późniejszego przetwarzania na biopaliwo
EN
The title parameters were estd. for the whole processes involving the cultivation of corn and its processing sep. to MeH and EtOH as well as to CO₂ emissions. The emissions from processes for prodn. of bio-MeH and bio-EtOH were reduced by 38.9% and 41.5%, resp., when compared with theor. values.
PL
W niniejszej pracy dokonano przeglądu technik usuwania dwutlenku węgla z biogazu oraz zaproponowano rozwiązania umożliwiające integrację termiczną uzdatniania biogazu z procesem fermentacji biomasy. Metody uzdatniania biogazu w zakresie usuwania dwutlenku węgla podzielono na sześć grup: fizyczna absorpcja (FIZA), chemiczna absorpcja (CHEMA), ciśnieniowa adsorpcja (CISA), membranowa separacja (MEMBA), kriogeniczna separacja (KRISA), biologiczna konwersja (BIOLKA). Stwierdzono, że biologiczna konwersja (BIOLKA) jest najmniej rozpoznaną technologią, w której istnieje duży potencjał w zakresie obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności energetycznej produkcji biometanu.
EN
In this paper techniques for removing carbon dioxide from biogas were reviewed and solutions for the thermal integration of biogas upgrading with biomass fermentation process were proposed. Biogas upgrading methods for the carbon dioxide removal have been divided into the following six groups: physical absorption (FIZA), chemical absorp tion (CHEMA), pressure adsorption (CISA), membrane separation (MEMBA), cryogenic separation (KRISA), biological conversion (BIOLKA). It was concluded that the biological conversion (BIOLKA) is the least developed technology, in which there is a large potential for the cost reduction and increasing of energy efficiency of the biomethane production.
7
Content available remote Szwedzki model komunikacji miejskiej zasilanej biometanem
PL
W ostatnich latach Wspólnota Europejska wdraża plan zwiększenia udziału paliw odnawialnych używanych do produkcji energii i zasilania pojazdów mechanicznych. Ma on na celu częściowe zmniejszenie uniezależnienia od importu ropy naftowej jak i ograniczenie emisji CO2. Na tym tle szczególnie ciekawie prezentuje się dorobek Szwecji, dla której Komisja Europejska wyznaczyła najwyższą wartość celu wskaźnikowego, i do realizacji którego w Szwecji przyjęto niekonwencjonalne w skali Europy rozwiązania. Jednym z nich jest plan wyeliminowania do 2030 r. paliw kopalnych z transportu miejskiego, a jednym z paliw, które zastąpią jeszcze dziś powszechnie stosowany olej napędowy byłby biometan. W artykule opisano przesłanki i uwarunkowania, które sprawiły, że w Szwecji na bardzo szeroką skalę, w porównaniu z innymi państwami europejskimi, do zasilania autobusów używanych w transporcie miejskim stosowany jest biometan. Przedstawiono właściwości tego paliwa, sposób jego produkcji oraz perspektywy stosowania.
EN
For several years, the European Community is implementing a plan to increase the share of renewable fuels used in the energy production and to power motor vehicles. It aims to reduce partially the independence from oil imports and CO2 emissions as well. Against this background, particularly interesting the legacy of Sweden is presented, for which country the European Commission has set the highest value of the national overall target, and its compliance in Sweden adopted unconventional solutions across Europe. One of them is a plan to eliminate fossil fuels in public transport by 2030 year. The fuel that could replace widely used today diesel oil would be biomethane. The article describes the reasons and circumstances which made that in Sweden on a very large scale comparing to other European countries the buses used in urban transport are fuelled with biomethane. Described the characteristics of this fuel, the ways of its production and using.
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z użytkowaniem biometanu w transporcie. Określono wymagania techniczne pojazdów z napędem gazowym, dokonano analizy wymagań jakościowych biometanu do zasilania silników pojazdów samochodowych oraz przedstawiono dokumenty prawne i normatywne dotyczące stosowania biometanu do napędu pojazdów.
EN
The subject of the article is to discuss key issues related to the use of biomethane in transport. Technical requirements for gas-powered vehicles are determined, an analysis of quality requirements of biomethane as automotive fuel was performed and the legal and normative documents on the use of biomethane for vehicles are presented.
9
Content available Biomethane use in Sweden
EN
Transport is responsible for around a quarter of EU greenhouse gas emissions making it the second biggest greenhouse gas emitting sector after energy. Biogas is one of the cleanest and most versatile renewable fuels available today, answering on challenges of EU sustainable development strategies. Upgraded biogas–biomethane–has the same advantages as natural gas, but additionally is a sustainable fuel that can be manufactured from local waste streams thereby also solving local waste problems. During the last years, the production and use of biomethane has significantly increased in many European countries. Sweden is world leading both in terms of automotive use of biomethane and its non-grid based transportation.
PL
Przedstawiono syntetycznie założenia techniczno - eksploatacyjne pierwszej w Polsce instalacji oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu, sfinansowanej w ramach projektu międzynarodowego More Baltic Biogas Bus, zaprojektowanej i wykonanej przez firmę NGV AutoGas z Krakowa, zainstalowanej na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Niepołomicach. Przykładowo wskazano koncepcję wykorzystania biometanu do zasilania silników autobusów miejskich obsługujących potrzeby komunikacyjne ludności Krakowa i podkrakowskich osiedli na wybranych liniach przewozów regularnych. Przedstawiono wariantowo średnie koszty biometanu pozyskiwanego z biogazu wysypiskowego przypadające na jeden wozokilometr przebiegu autobusu. Porównano przedmiotowe koszty ze średnimi kosztami jednostkowymi przebiegu autobusu zasilanego olejem napędowym. Mając na względzie aspekt środowiskowy nowatorskiej instalacji w Polsce oszacowano średnie koszty jednostkowe emisji gazów cieplarnianych w przypadku eksploatacji autobusów na biometan (licząc od źródła do koła). Oszacowano średnie koszty jednostkowe emisji gazów cieplarnianych w przypadku eksploatacji autobusów zasilanych olejem napędowym.
EN
The technical and operational assumptions of Poland's first operational installation of biogas purification, compression, storage and distribution of biomethane, financed from the international More Baltic Biogas Bus project, designed and built by NGV AutoGas firm from Krakow, and installed at the closed landfill in Niepołomice, have been presented in a synthetic form. As an example, the concept of using biomethane was shown to power the engines of urban buses that serve transport needs of the Krakow’s population and that of the settlements surrounding Krakow, on selected regular routes. The average costs of the biomethane obtained from the landfill biogas were shown in a variant form per one vehicle-kilometre of the bus’s mileage The subject costs have been compared with the average unit costs of running dieselpowered bus. Having regard to the environmental aspect of the innovative installation in Poland the average unit costs of greenhouse gases emissions have been estimated for the use of buses running on biomethane (counting from the source to the wheel). The average unit costs of greenhouse gases emissions have been estimated for the use of buses powered by diesel fuel.
PL
W artykule przedstawiono: krajowe i unijne akty prawne dotyczące ulegających biodegradacji frakcji odpadów komunalnych, metody unieszkodliwiania biofrakcji odpadów komunalnych, wpływ składu materiału wsadowego i parametrów fermentacji na jej wydajność, możliwości uzdatniania otrzymanego biogazu i perspektywy wykorzystania technologii kontrolowanej fermentacji biofrakcji odpadów komunalnych w Polsce.
EN
The article presents Polish and EU legislation concerning biodegradable fraction of municipal waste, methods of biofraction municipal waste disposal, the impact of input material composition and fermentation parameters on the efficiency of the process and the biogas treatment possibilities. An analysis of the prospects for the use of biofraction municipal waste controlled fermentation technology in Poland was performed.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania biometanu jako paliwa w transporcie. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane krajom UE w zakresie stosowania paliw odnawialnych. Przedstawiono informacje dotyczące instalacji wytwarzania biogazu w Polsce i w Europie oraz korzyści możliwe do osiągnięcia dzięki uzdatniana biogazu oraz wytwarzania biometanu. Omówiono przykład zastosowania biometanu jako paliwa w mieście Linkoping i korzyści wynikające ze stosowania tego rodzaju paliwa.
EN
The article discusses the possibility of using biomethane as a fuel for transportation. Attention was drawn to the requirements of the EU countries in the use of renewable fuels. Provides information on biogas plant in Poland and Europe, and benefits can be achieved through the treated of biogas and production of biomethane. Discussed example of using biomethane as a fuel in Linkoping and benefits arising from the use of this type of fuel.
PL
Założenia techniczno-eksploatacyjne posiadanej przez Instytut Transportu Samochodowego instalacji oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania i dystrybucji biometanu jako paliwa silnikowego. Przykładowa koncepcja wykorzystania biometanu do zasilania silników autobusów miejskich obsługujących potrzeby komunikacyjne ludności Krakowa i podkrakowskich osiedli na wybranych liniach przewozów regularnych. Wariantowa prezentacja średnich kosztów jednostkowych biometanu pozyskiwanego z biogazu wysypiskowego w eksploatacji autobusów miejskich. Porównanie ze średnimi kosztami jednostkowymi przebiegu autobusu zasilanego olejem napędowym. Oszacowanie średnich kosztów jednostkowych emisji gazów cieplarnianych w przypadku eksploatacji autobusów na biometan (licząc od źródła do koła) i porównanie z przypadkiem eksploatacji autobusów zasilanych olejem napędowym.
EN
Technical operating assumptions held by the Motor Transport Institute biogas purification plant, compression, storage and distribution of biomethane as motor fuel. An example of the concept of using biomethane engines to power buses serving the communication needs of the population of Krakow and settlements on selected lines-of regular transport. Variant presentation biomethane average unit costs of landfill obtained from biogas city for city buses in operation. Compared to the average unit costs of mileage diesel-powered bus. Estimating the average unit costs of greenhouse gas emissions in the case of use of buses to biomethane (counting from the source to the wheel) and a comparison with the case operating diesel-powered buses.
PL
Siarkowodór jest powszechnie występującym składnikiem biogazu, który powoduje m. in. Zanieczyszczenie atmosfery, korozję urządzeń stosowanych w biogazowniach oraz ma niekorzystny wpływ na pracę urządzeń kogeneracyjnych. Jego usuwanie przed dalszym przetwarzaniem biogazu jest zatem konieczne ze względów środowiskowych oraz technicznych. W publikacji przedstawiono przegląd metod chemicznych i biochemicznych wykorzystywanych do usuwania siarkowodoru z biogazu.
EN
Hydrogen sulphide is a common component of the biogas resulting in the atmospheric pollution, corrosion of the biogas plants and has a negative effect on the operation of cogeneration equipment. For environmental and technical reasons it should be removed from the biogas prior to further processing. This paper reviews wet chemical and biochemical methods of desulphurization. It follows our previous work on technologies, based on solid sorbents.
15
Content available remote Uzdatnianie biogazu do parametrów gazu wysokometanowego
PL
W artykule przedstawiono metody usuwania dwutlenku węgla z gazu biologicznego oraz możliwości realizacji procesu uzdatniania biogazu łączącego usuwanie dwutlenku węgla i związków siarki. Dokonano także analizy możliwości opracowania kompleksowej metody uzdatniania biogazu do biometanu z wykorzystaniem metody chelatowej w etapie odsiarczania.
EN
The paper presents methods of removing carbon dioxide from biological gas and the feasibility of combining the biogas upgrading process by removing carbon dioxide using the desulfurization methods. An analysis of the possible development of a comprehensive method for biogas upgrading to biomethane using the chelate method in the desulfurization stage was performed.
PL
W artykule omówiono najlepsze praktyki związane z wykorzystaniem biometanu, jako paliwa w Szwecji, Austrii i Włoszech. Przedstawiono istniejące systemy wsparcia, w tym aspekty ekonomiczne i prawne dla biometanu, jako paliwa w transporcie. Uwzględniono również sytuację na rynku CNG i biometanu w Polsce. W pracy wykorzystane zostały materiały opracowane podczas realizacji projektu Biomaster.
EN
The article discusses the best practices related to the use of biomethane as a fuel in Sweden, Austria and Italy. Presented existing support schemes including economic and legal aspects for biomethane in transport.Characterized the situation in the market of CNG and biomethane in Poland. In the paper used materials developed during the implementation of BIOMASTER project.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone bezpośrednio – wśród kierowców CNG na stacji benzynowej w Krakowie, a także pośrednio: po przez formularze ankiety wysłane do członków polskiej sieci projektu BIOMASTER, i innych firm – posiadające flotę NGV. Respondentów zapytano między innymi o aspekty związane z ruchem pojazdu NGV (samodzielne tankowanie, dostępność stacji paliw) oraz aspekty ekonomiczne i środowiskowe pojazdów NGV. Wyniki pokazują zainteresowanie respondentów zakupem pojazdów NGV pod warunkiem rozwoju NGV infrastruktury i wprowadzenie wsparcia ekonomicznego i prawnego.
EN
The paper presents the results of the survey which were carried out directly – among CNG drivers at Krakow filling station, as well as indirectly: survey forms were sent to members of the Polish BIO-MASTER network, and to others companies – having an NGV fleet. Respondents were asked, among others, about various aspects related to the use of a NGV vehicle (self refueling, availability of refueling stations) and the economic and environmental aspects Literatura of the NGV. The results shown interest of respondents in purchase of the NGV/biomethane vehicle, provided infrastructure NGV development and introduction of economic and legislative support.
18
Content available remote Potencjał produkcji biogazu w Polsce
PL
Dyrektywa 2009/28/EC dotycząca promocji odnawialnych źródeł energii wskazuje na korzyści płynące z wykorzystywania odpadów dla produkcji paliw transportowych, ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a przy tym zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej do stosowania tzw. paliw odnawialnych. Również parę innych czynników, takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, kończące się zasoby kopalnych źródeł energii, wzrost cen konwencjonalnych paliw, jak również uzależnienie od paliw importowanych, mają wpływ na konieczność poszukiwania nowych źródeł energii. Jednym z odpowiednich rozwiązań tego problemu jest wdrożenie biogazu jako źródła energii w produkcji energii w kogeneracji oraz, w postaci rafinowanej biogazu (biometanu), jego wprowadzenia jako odnawialnego paliwa dla transportu. W artykule zaprezentowano analizę potencjału produkcyjnego biogazu w Polsce. Przedstawiono aktualny stan rozwoju przemysłu biogazowego w Polsce wraz z podaniem istniejących instalacji do produkcji biogazu. Określony został potencjał produkcyjny biogazu dla różnych źródeł jego otrzymywania, takich jak surowce i odpady rolnicze, odpady komunalne i wysypiska odpadów, jak również osad ściekowy powstający w oczyszczalniach ścieków. Finalne uśrednione wartości szacowanych potencjałów podane zostały w oparciu o różne krajowe źródła danych.
EN
Directive 2009/28/EC on the promotion of renewable energy sources, indicates the benefits of using waste for the production of transport fuels, reduction of GHG emission and requires UE Member States to use renewable fuels. Also some different factors such as: energy security of the country, ending the fossil energy sources, increase of the prices of conventional energy sources and dependence on imported fuels, has an influence on the need to seek new energy sources. One of the good solutions of this problem is implementation of biogas, as an energy source for electricity production in cogeneration and, in refined form of biogas (biomethane), its introduction as renewable fuel for transport needs. The paper presents the analysis of biogas production potential in Poland. There were presented the current state of development of biogas industry in Poland, together with the number of existing installations for the production of biogas. There was identified the potential of biogas production from different sources, such as agricultural raw materials and waste, municipal waste and landfill waste, and sludge formed in sewage treatment plants. The final average values of the biogas potential are based on different national data sources.
19
PL
Szwecja jest światowym liderem w produkcji biogazu z odpadów. Zadaniem Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki jest rozwijanie współpracy bilateralnej i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie, takich jak Sysav czy Biogas Väst - pierwszy w świecie klaster biogazowy łączący różne podmioty z przetwórczego łańcucha biogazu w zachodniej Szwecji, jak samorządy, przedsiębiorstwa energetyczne, producenci substratów, firmy paliwowe, instytuty badawcze.
EN
weden is a world leader in the production of biogas from waste. Swedish-Polish Sustainable Energy Platform was established for stronger bilateral co-operation and promotion of good practices such as Sysav and Biogas Väst – first in the world biogas cluster joining different actors in the biogas chain from municipalities and energy companies to farms, industry, fuel companies and research institutions in Western Sweden.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.