Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomass energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Chlorofile jako naturalne źródło energii biomasy
PL
Aktywność fotosyntetyczna chlorofili warunkuje życie na Ziemi. Rośliny, glony i sinice przeprowadzają oksygeniczną fotosyntezę, która zamienia energię słoneczną w energię chemiczną, powodując wytworzenie biomasy. W wyniku jej konwersji uzyskuje się biopaliwa, energię cieplną i elektryczną (bioenergię). Podano informacje dotyczące historii odkryć chlorofili, ich struktury chemicznej, właściwości spektralnych, a także potencjalnych możliwości zastosowania nowo odkrytych chlorofili.
EN
A review, with 69 refs., of chlorophyll types, their chem. structure, spectral properties and potential applications of newly discovered chlorophylls. The influence of the chlorophyll structure on the possibility of photosynthetic efficiency improvement resulting in increased biomass prodn. was discussed.
EN
This paper presents a comparative in-depth investigation of the energy standings, opportunities and the barriers that occur in the expansion of renewable energy in the Asia’s two fastest growing economies, i.e. India and China. These two countries contain almost 36% of the world’s population and constitute the fastest emerging hub for trade and industries in the energy sector in which different types of energy resources are sought to meet the energy demands. Non-conventional sources of energy are the inevitable alternative for the achievement of economic improvement, ecological balance, nature friendly environment and sustainable development. It is recommended to eliminate the obstacles to achieving the estimated energy targets of the 13th financial year plan (FYP) of both nations and stimulate the enhancement of the rate of green energy resources exploitation.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia porównawcze dogłębne badanie możliwości i barier, które występują w ekspansji energii odnawialnej w dwóch najszybciej rozwijających się gospodarkach Azji, tj. w Indiach i Chinach. Te dwa kraje to prawie 36% ludności świata, stanowią one najszybciej rozwijające się centrum handlu i przemysłu w sektorze energetycznym, w którym różne rodzaje zasobów energetycznych są brane pod uwagę w kontekście zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Niekonwencjonalne źródła energii są nieuniknioną alternatywą dla osiągnięcia postępu ekonomicznego, równowagi ekologicznej, środowiska przyjaznego naturze i zrównoważonego rozwoju. Zaleca się wyeliminowanie przeszkód w osiąganiu celów energetycznych w ramach trzynastego planu roku budżetowego (FYP) obu narodów i stymulowanie wzrostu wykorzystania zielonych zasobów energii.
EN
The food processing industry, including fruit and vegetable processing sectors, produce significant quantities of waste and environmental pollutants. Food processing is a complex and demanding process because raw materials are supplied on a seasonal basis, they spoil easily and may be a source of microbiological contamination during production. Apple pomace is a by-product of fruit and vegetable processing, and it constitutes biodegradable waste. Small quantities of pomace are not harmful to the environment, but large amounts of waste could pose a problem for processing plants. Pressed pomace can be used in industrial processing and power generation. This is one of the easiest pomace management methods, in particular in regions where large amounts of waste cannot be quickly processed into animal feed or where transport is not an option due to considerable distance. This paper presents the methodology and the results of analyses investigating the properties of apple pomace and its management scenarios. A review of published sources discussing the achievements in pomace management precedes the experimental part of this study. Samples of ground and unground apple pomace were analyzed to determine: granulometric composition – the size distribution of apple pomace fractions, pressure agglomeration, compaction energy and expansion of samples immediately after pressing and after 24 hours, the heat of combustion of the analyzed apple pomace, which was compared with the heat of combustion of other fruit and vegetable processing waste. The compaction energy of samples was determined with the use of a BLUEHILL-2 application for controlling the INSTRON 8802 machine. Material was subjected to compressive strength tests, and the expansion of samples was determined after 24 hours of storage. The total compaction energy of unground pomace ranged from 66.60 to 150.00 J·g-1, and of ground pomace from 34.79 to 149.95 J·g-1 at a temperature of 20°C and relative air humidity of 31.7%. The density of the resulting apple pomace pellets was determined in the range of 1114.0-1166.3 and 1114.0-1168.1 g·dm-3. The heat of combustion of pressed pomace samples, measured in a calorimeter, was 19 MJ·kg-1. The results of the study indicate that if apple pomace has net calorific value of 17.3 MJ·kg-1 and the effectiveness of a steam boiler reaches 70%, the amount of energy generated by the combustion of apple pellets is 80 to 340 times higher than the amount of energy consumed during processing under the load of 50 kN and 10 kN, respectively. The management of apple pomace in the production plant can serve as an example of a "waste-free" technology. The use of processed apple pomace for energy generation purposes may contribute to improving energy efficiency in production processes in fruit and vegetable processing plants.
PL
Przemysł spożywczy, a w tym branża owocowo-warzywna, dostarczają znacznych ilości odpadów i zanieczyszczeń środowiska. Utrudnione jest także prowadzenie produkcji, gdyż surowce do przerobu są dostarczane sezonowo, łatwo ulegają zepsuciu i mogą być źródłem zakażenia mikrobiologicznego. Wytłoki jabłkowe są jednym z odpadów przemysłu owocowo-warzywnego i należą do odpadów biodegradowalnych. Małe ich ilości nie są szkodliwe dla środowiska, lecz duża koncentracja może stanowić problem dla zakładu produkcyjnego. Prasowane wytłoki mogą mieć zastosowanie do wytwarzania produktów użytkowych lub w energetyce. Jest to jedna z metod zagospodarowania wytłoków jabłkowych, szczególnie w rejonach, w których występuje ich nadmiar i nie ma możliwości szybkiego przerobu w celach paszowych lub transport na duże odległości nie jest opłacalny. Przedstawiono problematykę, metodykę badań oraz analizę wyników badań dotyczących właściwości i zagospodarowania wytłoków jabłkowych. Część badawczą poprzedzono przeglądem literatury, w której zawarto dostępne osiągnięcia w tej dziedzinie. Badaniom poddano wytłoki przed i po rozdrobnieniu. Zakres pracy obejmował:- analizę składu granulometrycznego w celu określenia wielkości poszczególnych frakcji zawartych w próbkach wytłoków,- aglomerację ciśnieniową i określenie energii zagęszczania oraz rozprężenie otrzymanych próbek bezpośrednio po prasowaniu i po upływie 24 godzin,- ustalenie ciepła spalania badanych wytłoków jabłkowych i porównanie z ciepłem spalania innych odpadów z przemysłu owocowo-warzywnego. Energię zagęszczania badanych próbek ustalano na podstawie odczytów uzyskanych w wyniku stosowania oprogramowania BLUEHILL-2 stosowanego do obsługi maszyny INSTRON 8802. Poddano analizie wytrzymałościowej próbki wytłoków i określano ich rozprężenie po upływie 24-godzinnego przechowywania. Całkowita energia zagęszczania dla pelletów z wytłoków nierozdrobnionych zawierała się w granicach od 66,60 do 150,00 J/g, zaś dla pelletów z wytłoków rozdrobnionych wskaźniki te wynosiły od 34,79 J/g do 149,95 J/g w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 31,7%. Gęstość otrzymanych pelletów wynosiła odpowiednio w granicach 1114,0-1166,3 i 1114,0-1168,1 g/d3. Sprasowane próbki badawcze poddano badaniom ciepła spalania w bombie kalorymetrycznej. Ciepło spalania wytłoków jabłkowych wynosiło 19 MJ/kg. Z punktu widzenia opłacalności procesu można stwierdzić, że np. przyjmując wartość opałową wynoszącą 17.3 MJ/kg i sprawność przemian energii w kotle parowym wynoszącą 70%, energia uzyskana ze spalania pelletów jabłkowych może być od 80 do 340 razy większa w porównaniu z zapotrzebowaniem energii na ich produkcję stosując naciski odpowiednio 50 kN i 10 kN. Zagospodarowanie wytłoków jabłkowych bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym może być przykładem zastosowania „technologii bezodpadowej”. Ponadto zagospodarowanie wytłoków na cele energetyczne może częściowo wpłynąć na wzrost efektywności energetycznej produkcji zakładu owocowo-warzywnego.
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z przechowywaniem biomasy stałej wykorzystywanej do celów energetycznych. Wskazano zagrożenia wynikające z możliwości samozapłonu wilgotnej biomasy, spowodowanego samo zagrzaniem, omówiono również możliwość zapłonu mieszanin pyłowo – powietrznych powstających w trakcie przetwarzania i przechowywania biomasy suchej. W pracy wskazano również na zagrożenia mikrobiologiczne spowodowane procesami zachodzącymi w wilgotnej biomasie, których następstwem są m.in. mikotoksyny. Omawiając mikroorganizmy bytujące na biomasie przytoczono zagrożenia jakie mogą one powodować u pracowników mających z nią dłuższy kontakt.
EN
The article discusses the issues associated with the storage of solid biomass used for energy purposes. Indicated the risks arising from the possibility of spontaneous combustion of wet biomass, caused by the heating of the same, also discussed the possibility of ignition of mixtures of dust - air generated during processing and storage of dry biomass. The work also indicates the microbiological risks following the wet biomass processes which are the consequence mycotoxins. Discussing the biomass of microorganisms living at the quoted hazards they may cause in workers with prolonged contact with it.
5
Content available remote ORC power plant operating with wet working fluid powered by biomass-fired boiler
EN
In the paper has been performed the analysis of vapour power plant operating with wet working fluid. Considered vapour power plant operates according to the comparative Clausius-Rankine cycle and is powered by biomass energy. The analysis of the system, based on the results of the heat-flow calculations, was performed for three wet working fluids: acetone, R1234ze- (Z), R142b. The calculations, which goal was to mainly the power and efficiency of Clausius-Rankine cycle, were performed for four temperature of superheated vapour of working medium: Tn1 = 115, 125, 135, 145˚C. Tabulated calculations results were the basis for the implementation of graphs and to formulate final conclusions. Calculations were made using EES program (Engineering Equation Solver).
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności pracy siłowni parowej pracującej z mokrym czynnikiem roboczym. Rozpatrywana siłownia pracuje według obiegu porównawczego Clausiusa-Rankine’a i jest zasilana energią biomasy. Analiza systemu bazująca na wynikach obliczeń cieplno-przepływowych została wykonana dla trzech mokrych czynników roboczych: acetonu, czynnika R1234ze(Z) i R142b. Obliczenia, których celem było głównie uzyskanie wartości mocy i sprawności obiegu Clausiusa-Rankine’a, zostały wykonane dla czterech wartości temperatury pary przegrzanej czynnika roboczego równych: Tn1 = 115, 125, 135, 145˚C. Wyniki obliczeń zestawione w tabeli były podstawą do wykonania wykresów oraz sformułowania wniosków końcowych. Obliczenia wykonano w programie EES (Engineering Equation Solver).
6
PL
Stały wzrost cen paliw na Ukrainie uświadamia konieczność przejścia na energię ze źródeł odnawialnych. Niestety największym problemem jest brak jakiegokolwiek wsparcia projektów poprawy oszczędności energetycznej lub energetyki alternatywnej. Potencjał energii odnawialnej na Ukrainie istnieje praktycznie w każdym regionie. W środkowej części kraju są to odpady z rolnictwa, w części zachodniej i północnej - bioodpady przemysłu leśnego, na zachodzie i południu - źródła geotermalne, energia wiatrowa. Problemem jest brak wiedzy i zaufania wśród mieszkańców, a także brak odpowiednich fachowców z tej dziedziny. Doświadczenie Polski dotyczące wdrażania nowoczesnych projektów energetycznych ma dla Ukrainy duże znaczenie.
EN
The continuous rise in prices on gasoline and gas serves as a basis for awareness of necessity to shift to the renewable energy sources. Almost each region of the Ukraine has the potential of renewable energy. At the central part this is an agricultural waste, on the west and north - biowaste of timber industry, on the west and south - geothermal sources, wind energy. Unfortunately the biggest problem is the absence of any state support of the energy saving projects and alternative energetic. The problem is also in the absence of knowledge and trust of people, and the lack of corresponding specialists in the given area. Polish experience in the implementation of modern energetic projects is of great importance for the Ukraine.
PL
Celem pracy była ocena sezonowanej biomasy wierzbowej na otwartej przestrzeni przez 4-6 miesięcy w aspekcie jej wilgotności, ciepła spalania i wartości opałowej, pozyskanej z doświadczenia polowego z uprawą dziewięciu klonów wierzby wiciowej, gdzie stosowano zróżnicowane nawożenie kompostem z osadów komunalnych i nawożenie mineralne w latach 2008-2010. Zastosowano nawożenie: (a) obiekty bez nawożenia, (b) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s.m.), (c) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s. m.) i azotem w ilości 90 kg·ha-1 N oraz (d) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s. m.) i azotem w ilości 180 kg·ha-1 N. Podblokami I rzędu były cztery kombinacje nawozowe, a II rzędu – dziewięć klonów wierzby wiciowej uprawianych przy wysadzeniu 32100 zrzezów na hektarze. W doświadczeniu uczestniczyły klony wierzby: 1047, 1054, 1023, 1013, 1052, 1047D, 1056, 1018 i 1033. Poletko do zbioru miało powierzchnię 11,5 m2, zastosowano trzy powtórzenia. Biomasa zbierana w terminie późnowiosennym miała przeciętną wilgotność 29,0% z wahaniami w latach 13,4%–50,3%, a w terminie letnim 26,5% z wahaniami w latach 22,2%–33,5%. Największy wpływ na wilgotność i wartość opałową sezonowanej biomasy miały zmiany pogody w latach sezonowania wierzby i współdziałanie lat z terminami poboru prób, a przy cieple spalania – lata odrastania pędów, klony i interakcje klonów z kombinacjami nawożenia oraz klonów z kombinacjami nawożenia i latami. Wpływ kombinacji nawożenia na zawartość wody w sezonowanej biomasie, jej ciepło spalania i wartość opałową był istotny, ale wyjaśniał tylko małą cześć zmienności. Wartość opałowa biomasy pobrana do analiz w terminie późnowiosennym wyniosła przeciętnie 12300 kJ·kg s.m. z wahaniami w latach 7867–15521 kJ·kg s.m., a w terminie letnim – 12801 kJ·kg s.m. z wahaniami w latach 11311–13728 kJ·kg s.m.
EN
The aim of the study was assessment of willow biomass seasoned in the open air for 4-6 months in terms of its water content, net and gross calorific value. Biomass was obtained from field experiment with cultivation of nine clones of willow and various fertilization with compost from municipal sewage sludge and mineral fertilization in the years 2008-2010. Following fertilization combinations were used: (a) objects without fertilization, (b) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t·ha-1 of dm), (c) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t·ha-1 dm) and nitrogen 90 kg·ha-1 of N, and (d) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t·ha-1 of dm) and nitrogen 180 kg·ha-1 of N. Sub-blocks of I level were four fertilizer combinations and level II – nine clones of willow cultivated at planting of 32,100 cuttings per hectare. In the experiment following willow clones were used: 1047, 1054, 1023, 1013, 1052, 1047D, 1056, 1018 and 1033. Harvesting plot had an area of 11.5 m2, three repetitions were applied. Biomass harvested in the late spring term had an average water content of 29.0% changing from 13.4% to 50.3 % within the years and in the summer term 26.5%, changing from 22.2% to 33.5% within years. The biggest influence on water content and gross calorific value of the seasoned biomass had weather course during years of willow seasoning and interaction of years with dates of sampling, and for the gross calorific value – the years of shoots regrowth, clones and interaction of clones with combinations of fertilization and clones with combinations of fertilization and years. The influence of fertilization combination on water content in seasoned biomass, its gross and net calorific value was significant, but explained only a small part of the variation. Net calorific value of biomass collected for analysis within late spring term was on average 12,300 kJ·kg of dm changing from 7,867 to 15,521 kJ·kg of dm within years, and in the summer term 12,801 kJ·kg of dm changing from 11,311 to 13,728 kJ·kg of dm.
PL
W pracy przedstawiono analizę wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych ze słomy pszennej ozimej, żytniej, pszenżyta ozimego dwóch odmian - Grenado i Fredro, mieszanki zbożowej, gryczanej i z siana łąkowego. Ocenie poddano następujące cechy wytworzonego peletu: wilgotność, wartość opałową i trwałość mechaniczną. Posłużono się metodami ogólnie przyjętymi w tego typu badaniach, opisanymi w normie PN-EN 14961 „Biopaliwa stałe - specyfikacje paliw i klasy”. Badania wykazały, że rozpatrywane cechy jakościowe wytworzonych peletów w aspekcie ich energetycznego wykorzystania oraz transportu i przechowywania były na wysokim poziomie, a otrzymane wyniki były porównywalne z danymi prezentowanymi przez innych badaczy. Zauważono również, że wszystkie rozpatrywane cechy, dla każdego materiału wyjściowego z którego powstał pelet, spełniały wymagania jakościowe stosownej normy, a produkt ten mógł być dopuszczony do obrotu na rynku biopaliw.
EN
The paper presents the analysis of the selected quality properties of pellets produced of winter wheat straw, rye straw, Grenado and Fredro winter triticale, wheat mixture, buckwheat and and meadow hay. The following properties of the produced pellets were evaluated: moisture, calorific value and mechanical strength. Generally accepted methods, set forth in the standard PN-EN 14961 "Solid biofuels- fuel specifications and classes" were used. The research proved that the considered quality properties of the produced pellets on account of their energy use, transport and storing were on a high level and the obtained results were comparable to the data presented by other researchers. It was also reported that all discussed properties for each initial material, of which pellet was made, met the quality requirements of the used standard and the product could have been admitted for turnover on the biofuels market.
PL
W pracy oceniono właściwości fizyczne dendromasy robinii akacjowej. Robinia akacjowa charakteryzuje się drewnem o pożądanych właściwościach fizycznych w aspekcie jego energetycznego wykorzystania. W odniesieniu do właściwości fizycznych wymaganych dla aglomeratu w normie EN 14961-2, świeże drewno robiniowe charakteryzuje się średnią wilgotnością większą o 20%, a gęstość przestrzenna drewna suchego jest o ponad 18% mniejsza. Natomiast objętościowa wartość opałowa odniesiona do gęstości metra przestrzennego drewna suchego w korze jest mniejsza o 10% od minimalnej oraz o 25% od wartości maksymalnej podawanej dla aglomeratu.
EN
The study assessed physical properties of black locust. Black locust is characterized by wood of the desired physical properties in terms of its energy use. With regard to the physical properties required for the agglomerate in the EN 14961-2 standard, black locust fresh wood is characterized by a 20% higher average moisture content and spatial density of dry wood is more than 18% lower. While, the volumetric heating value in relation to the spatial density of one cubic meter of dry wood in the bark is 10% lower than the minimum and about 25% than the maximum value reported for the agglomerate.
PL
W referacie przedstawiono wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej na przykładzie biogazowni w Paussnitz w południowych Niemczech. Energia elektryczna wytwarzana jest w wyniku spalania biogazu pochodzącego z biomasy rolniczej, w silnikach spalinowych. Nadwyżka ciepła wytwarzanego w procesie technologicznym wykorzystana jest sezonowo w suszarni nasion kukurydzy oraz do ogrzewania uprawy szparagów.
EN
A use of biomass for electricity production for example of biogas plant in Paussnitz in southern Germany has been presented. The electricity is produced as a result of biogas combustion coming from agricultural biomass, in internal-combustion engines. An excess of heat generated in technological process is seasonally used in maize seeds drying chamber as well as for heating the asparagus growing.
11
PL
Właściwości różnych rodzajów energii odnawialnej jako źródeł energii dla całkowicie samowystarczalnego gospodarstwa agroturystycznego powodują, że w takim przypadku najodpowiedniejsze okazują się kogeneracyjne technologie biomasowe. Szczególnie interesujące dla przedsięwzięć w takiej skali są rozwiązania oparte na kotle bezpośredniego spalania sprzężonym z silnikiem Stirlinga; paliwo to zrębki lub pelety. Produkcja biomasy drzewnej na własne potrzeby w gospodarstwie o niewielkim areale wymaga zastosowania urządzeń agrotechnicznych dostosowanych do skali produkcji. Rozwiązania techniczne takich urządzeń zostały opracowane i opatentowane w Politechnice Rzeszowskiej, a ich działanie wraz z biomasowym układem kogeneracyjnym z silnikiem Stirlinga będzie testowane we współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013," w projekcie pt. "Bio-Energetyka".
EN
Properties of different kinds of the renewable energy as sources of energy for the completly self-sufficient agricultural tourism farm cause that in a such case cogeneration biomass technologies seem to be the most suitable. Especially interesting for undertakings in such scale are CHP based on the direct combustion furnace with the Stirling engine supplied with pellets or wooden chips. The production of the wood-biomass on own needs in the small farm requires agricultural devices adapted to that scale of the production. Technical solutions of such devices were worked out and patented in Rzeszów University of Technology, and they are to be wide-tested together with the biomass CHP system with the Stirling engine in cooperation with Lvov State Agricultural University within the framework of "The Program of the Transborder Cooperation Poland - Byelorussia - Ukraine 2007-2013" in the project entitled ,,Bioenergetics".
PL
W pracy oceniono zawartość miedzi, cynku, ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci w drewnie pni drzewostanów robinii akacjowej pod kątem przydatności drewna tego gatunku do spalania jako ekologicznego źródła energii. Surowiec do badań pobrano z sześciu monokulturowych drzewostanów w różnym wieku, zlokalizowanych na utworach piaszczystych, gliniastych i pylastych. Zawartość ocenianych metali ciężkich w drewnie robiniowym porównano z wynikami podobnych badań innych drzew liściastych, opisanymi w literaturze. Okazało się, że w drewnie robinii gromadzi się mniej takich metali niż w drewnie innych drzew. Niewielka zawartość metali ciężkich w drewnie robiniowym świadczy o jego ekologicznych właściwościach w aspekcie jego energetycznego wykorzystania.
EN
The contents of copper, zinc, lead, cadmium, arsenic and mercury were determined in the wood trunks of black locust stands. Particular attention in the study was paid to usefulness of such kind of wood for incineration as an ecological energy source. Raw material for studies was taken from the six monocultural tree stands of diverse age, localized on sandy, clayey and dusty soil formations. Evaluated contents of heavy metals in black locust wood were compared with similar tests of other deciduous trees, described in the literature. It has appeared that the black locust wood contains less heavy metals than the wood of other trees. Low contents of heavy metals in black locust wood prove its ecological properties in terms of energetic exploitation.
PL
Przedstawiono analizę gęstości świeżej i suchej masy drewna pni w korze i gałęzi w korze oraz gęstości suchej masy drewna pni bez kory i kory robinii akacjowej z uwzględnieniem ich klas grubości. Wykazano zróżnicowanie i zależność badanych parametrów od sortymentu i grubości drewna - położenia drewna w strukturze drzewa. Wyniki badań porównano także z podawanymi w literaturze danymi dotyczącymi gęstości surowca drzewnego wierzby. Gęstość suchego drewna robinii akacjowej była większa od gęstości suchego drewna wierzby o około 60%, z czego wynika, że z 1 m3 drewna robiniowego można otrzymać o 50% więcej energii niż z 1 m3 drewna wierzby.
EN
The black locust (Robinia pseudoacacia) wood raw material was analyzed as a potential renewable energy source. Densities of the fresh and dry matter of trunk and branch wood (both in bark) as well as dry matter density of decorticated trunk wood and trunk bark, were determined, considering their thickness classes. Wide differentiation and dependence of the tested parameters on wood assortment, thickness and location of wood in the tree structure, were observed. The results were also compared with data quoted in the literature concerning density of the willow wood raw material. Dry wood density of the black locust was by about 60% higher than the density of dry willow wood. Thus, the amount of energy supplied per 1 m3 for black locust is by about 50% higher than for the willow wood.
PL
Dalszy rozwój gospodarki rolnej nie może odbywać się tylko w wyniku intensyfikacji produkcji, lecz istotna staje się potrzeba dostrzeżenia globalnych zmian związanych z nadmierną gospodarczą działalnością człowieka, która nie pozostaje obojętna dla środowiska. Dlatego też system polskiego rolnictwa wymaga głębszego wielokierunkowego i holistycznego spojrzenia. Najważniejszy kierunek związany powinien być z możliwością wykorzystania rezerw tkwiących w komercyjnej wielkotowarowej produkcji żywności oraz produkcji i organizacji rynku żywności ekologicznej, stanowiącej gwarancję zachowania bioróżnorodności, powiązanej z ochroną i podtrzymaniem lokalnych i regionalnych tradycji kulinarno-kulturalnych. Powodzenie tego przedsięwzięcia nie może odbyć się bez gruntownych zmian w systemie myślenia i świadomości ekologicznej, nie tylko mieszkańców wsi, ale także i miasta, którzy są potencjalnym odbiorcą produktów ekologicznych. Drugi kierunek rozwoju związany powinien być z wykorzystaniem płodów rolnych na cele nieżywnościowe, głównie energetyczne i przemysłowe. Rozwój tego kierunku wymaga odpowiednio wcześniej przygotowanego modelu działania, stymulującego rozwój upraw polowych na cele energetyczne oraz zaplecza technicznego zajmującego się odbiorem i przetwarzaniem dostarczonych surowców.
EN
Further development of the agriculture can not go on in the way of increasing production only; there arises an urgent necessity of perceiving the global changes connected with excessive economic human activity and its impact on the environment of living. Thus, the system of Polish agriculture needs to be deeply, multidirectionally and entirely analyzed. First and the most important direction ought to be connected not only with the use of reserves contained in commercial food production, but also with production and organizing the market for ecological food; such food gives a guarantee of retaining the biodiversity connected with protection and maintaining of local culinary and cultural traditions. However, the undertaking like that can not be successful without basic changes in the way of thinking and ecological consciousness of not only rural, but also urban inhabitants, who are the potential consumers of ecological products. Second direction of development should be connected with utilization of agricultural products for non-food purposes, mainly energetic and industrial ones. Development of this direction has to be preceded by preparing adequate model of activities, stimulating not only the development of energy crop cultivation, but also a technical background engaged in reception and processing of supplied agricultural raw materials.
15
Content available remote Energia biomasy - ciepło z drewna
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.