Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1428

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomasa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
PL
W artykule dokonano podziału kotłów ze względu na wybrane kryteria techniczne. Omówiono konstrukcję najczęściej eksploatowanych w Polsce kotłów małej mocy na paliwo stałe, w których można spalać drewno kawałkowe. Opisano także zmiany w zakresie ich uzbrojenia oraz jakości spalania kotłów w Europie Zachodniej. Naturalnym rozwojem konstrukcji kotłów na drewno kawałkowe jest kocioł zgazowujący.
EN
The article divides the boilers according to the selected technical criteria. The construction of the most-used low-power solid fuel boilers in Poland in which wood can be burned is discussed. The article also includes changes in their equipment and changes in the quality of boiler combustion in Western Europe. The natural development of wood-fired boilers is a gasification boiler.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu cięcia (poprzecznego i ukośnego) biomasy. Porównano nową i klasyczną konstrukcję bębnów tnących. Stwierdzono, że użycie nowej konstrukcji bębna tnącego ukośnie w stosunku do tradycyjnego bębna tnącego poprzecznie nie zwiększa w sposób istotny nierównomierności długości pociętej biomasy, co przy większej wydajności i mniejszym jednostkowym zużyciu energii rekomenduje zastosowanie nowego rozwiązania w sieczkarniach.
EN
A test stand for biomass cutting was designed and constructed. It consisted of a cutting drum and pulling-crushing roller systems which were sep. driven and controlled. An innovative cutting drum construction was used, enabling biomass slant cutting. The degree of biomass cutting non-uniformity (dry straw from winter rye) was similar to the obtained as a result of classic cross-cutting. The new design of the drum cutting assembly showed high functioning performance measured with capacity and the unit energy consumption.
PL
Permeabilizowane, a następnie unieruchomione komórki drożdży piekarskich zastosowano jako biokatalizator reakcji rozkładu nadtlenku wodoru. Określono warunki jego wytwarzania i stosowania. Na podstawie trójwymiarowych wykresów płaszczyznowych dobrano kluczowe parametry procesu immobilizacji, takie jak stężenie alginianu sodu i biomasy. Biokatalizator działał najskuteczniej w temp. 20°C i tracił połowę swojej początkowej aktywności dopiero po 15. użyciu. W przypadku komórek permeabilizowanych podczas procesu dochodziło do znacznie większych uszkodzeń w ich strukturze w porównaniu z biokatalizatorem zawierającym komórki niepermeabilizowane.
EN
Baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) was shaken with a 53.7% soln. of (Me)₂CHOH in phosphate buffer (pH 7) at 15.6°C for 40 min. After centrifugation and washing with the buffer, the cell were mixed with the 1.5–2.5% Na alginate soln. and the suspension was added dropwise to the 1% CaCl₂ soln. The obtained biocatalyst showed high activity in the H₂O₂ decompn. It was easy to sep. from the reaction medium and could be reused. The biocatalyst was most effective at 20°C and lost 50% of its initial activity only after a 15 cycle of use.
PL
Opracowano koncepcję ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających podczas procesów spalania biomasy w kotle małej mocy. Koncepcja opierała się na podawaniu do komory spalania substancji aktywnych z wykorzystaniem sprężonej pary wody destylowanej. Wykonano analizę techniczną i elementarną paliwa. Zbadano wpływ poszczególnych wariantów na zmiany temperatury w komorze spalania. Rejestrowano zmiany składu chemicznego spalin oraz zmiany zawartości pyłów zawieszonych. Określono procentowe stopnie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w obszarze emisji CO, NOx i PM.
EN
To limit the emission of harmful substances during biomass combustion in a low-power boiler, some active substances were added to compressed steam produced by evaporation of water and introduced to the combustion chamber. Tech. and elemental anal. of the fuel was carried out. Changes in the chem. compn. of exhaust gases and in content of suspended dust were recorded. The redn. of the CO, NOx and dust emissions were detd. The best results were achieved when Cr, Ce and Cu oxides were used as active additives.
5
Content available remote Charakterystyka termograwimetryczna procesu zgazowania wybranych rodzajów biomasy
PL
Przedstawiono wyniki badań termograwimetrycznych procesu zgazowania w atmosferze CO₂ trocin, łupin orzecha włoskiego, siana oraz kolb oczyszczonych z ziaren kukurydzy. Oznaczono reaktywność surowców, wskazano etapy zgazowania, a także obliczono parametry kinetyczne procesu. Największą energię aktywacji i szybkość reakcji zaobserwowano w przypadku karbonizatu siana (237,2 kJ/mol).
EN
Sawdust, walnut shells, cobs purified from corn grains and hay were gasified under CO₂ by thermogravimetry to det. process stages reactivity of raw materials and kinetic parameters of the gasification stage. The highest activation energy was obsd. by the gasification of hay carbonizate (237.2 kJ/mol) and surprisingly the reaction showed also the highest rate.
PL
Zwiększające się zużycie materiałów ma znaczący wpływ na środowisko, stąd jednym z ważnych wskaźników zrównoważonego rozwoju są zmiany wielkości w krajowej konsumpcji materialnej. W Polsce wskaźnik ten oscyluje w granicach 16–19 Mg na mieszkańca. Analiza przepływu materiałów w 24 działach sekcji C oraz wartości produkcji sprzedanej pozwalają na zidentyfikowanie tzw. hotspot-ów. Wykazano, że przemysł chemiczny jest czwartym działem pod względem zużycia materiałów w Polsce oraz jednym z największych konsumentów wody i energii, odznaczając się dużą wartością produkcji sprzedanej.
EN
Statistical data on consumption of biomass, metals, energy, water and other materials showed the necessity of more efficient use of resources and minimizing generation of wastes according to the circular economies. The chem. industry was found the most significant consumer of H₂O.
PL
Transformacja energetyczna powinna łączyć interesy ekonomiczne i ekologiczne – mówił na Kongresie Envicon 2020 Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Potencjał energetyczny drzemiący w odpadach i biomasie należy obecnie wykorzystywać w maksymalnym stopniu. To kwestia także naszego bezpieczeństwa energetycznego. Z czasem energia z wiatru i słońca powinna odgrywać coraz większą rolę.
EN
Biomass is an important element in the energy balance in the world and plays a large role in efforts to reduce greenhouse gas emissions, and by this is a sustainable source of energy. One method of using biomass is through co-firing with hard coal and lignite in order to generate electricity. An important factor promoting the use of biomass in European Union countries is the fact that CO2 emissions from combustion are not included in the sum of emissions from fuel combustion, in accordance with the principles established in the emission trading system EU ETS. The aim of our research was to examine the possibility of using winter oilseed rape for energy purposes, grown in three research centres located in southern Poland. Two varieties of winter oilseed rape, Adam and Poznaniak, were used during laboratory tests. Analyses were carried out for siliques, seeds, and the main and lateral stem. As part of the study, the calorific value and heat of combustion were determined for 20 samples of winter oilseed rape. The highest values were obtained for seeds, while the lowest were obtained for stems. The calculated values of carbon dioxide emissions factor for the analysed samples were in most cases above 100 kg/GJ and were much higher than the emission during hard coal combustion. In addition, as part of the study, the biomass moisture, amount of ash generated in the combustion process, and the content of volatile compounds as well as carbon and sulphur were determined.
PL
Biomasa jest istotnym elementem w bilansie energetycznym na świecie i odgrywa dużą rolę w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, stanowiąc zrównoważone źródło energii. Jednym ze sposobów użycia biomasy jest jej współspalanie z węglem kamiennym i brunatnym w celu wytwarzania energii elektrycznej. Ważnym czynnikiem promującym wykorzystanie biomasy w państwach Unii Europejskiej jest fakt, że emisja CO2 z jej spalania nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z zasadami ustalonymi w systemie handlu uprawnieniami EU ETS. Celem badań było zbadanie możliwości wykorzystania rzepaku ozimego do celów energetycznych, wychodowanego w trzech lokalizacjach Polski południowej. Do badań wykorzystane zostały dwa gatunki rzepaku ozimego Adam i Poznanianki, analizy wykonano dla łuszczyny, nasion, łodygi głównej i bocznej. W ramach przeprowadzonych badań określona została wartość opałowa oraz ciepło spalanie dla 20 próbek rzepaku ozimego. Najwyższe wartości zostały uzyskane dla ziaren rzepaku, natomiast najniższe dla łodyg. Obliczone wartości emisji dwutlenku węgla dla badanych próbek w większości przypadków wynosiły powyżej 100 mg/kJ i były dużo większe niż emisja podczas spalania węgla kamiennego i brunatnego. Dodatkowo w ramach badania oznaczono wilgotność biomasy, ilość powstałego w procesie spalania popiołu oraz oceniono zawartość części lotnych oraz węgla i siarki. Ponadto w ramach badania wykonano pomiary wilgotność biomasy, ilość wytworzonego popiołu w procesie spalania oraz określono zawartość związków lotnych oraz węgla i siarki.
EN
The circular economy model is based on several priority areas, including biomass and bio-based products. Focusing on them and their use should certainly take their cascading into account use, including how energy from waste from the wood industry is managed. Biomass is one of the most frequently used renewable energy sources in Poland, and in the European Union it satisfies 6% of primary energy. The CE (Circular Economy) model assumes that the reuse, processing and regeneration of a product requires less resources and energy, and is more economical than conventional material recycling, as low quality raw materials. The current model of waste management must take energy recovery into account, without which it is impossible to close the balance sheet of management of many groups of waste. This is also important from the economic point of view. Chemical energy, which is contained in a large part of waste, can be used for energy purposes, including the production of electricity and heat. Reducing the use of raw materials is the most effective environmental approach to solving the waste problem. However, this requires reducing the extraction and consumption of materials, challenging existing production and consumption patterns. In the circular economy model there is a huge difference in approach to recycling leading to new products that create transport and production, new jobs and possible GDP (Gross Domestic Product) growth. The aim of the study is to analyze the use of waste from the wood industry and to present possible solutions for its cascade use, taking the currently implemented circular economy model (CE) into account.
PL
Model gospodarki o obiegu zamkniętym opiera się na kilku obszarach priorytetowych, w tym na biomasie i bioproduktach. Skupiając uwagę na nich i na ich wykorzystaniu, powinno się na pewno uwzględnić ich kaskadowe wykorzystanie, w tym również sposób zagospodarowania energii z odpadów z przemysłu drzewnego. Biomasa jest jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej w Polsce, a w Unii Europejskiej zaspokaja 6% energii pierwotnej. Obecny model gospodarki odpadami musi uwzględniać odzysk energii, bez którego niemożliwe jest zamknięcie bilansu zagospodarowania wielu grup odpadów. Jest to również istotne z ekonomicznego punktu widzenia. Energia chemiczna, która jest zawarta w dużej części odpadów, może być wykorzystana do celów energetycznych, w tym również do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ograniczenie stopnia wykorzystania surowców jest najskuteczniejszym podejściem środowiskowym do rozwiązania problemu odpadów. Wymaga to jednak zmniejszenia wydobycia i zużycia materiałów, co stanowi wyzwanie dla istniejących wzorców produkcji i konsumpcji. W modelu GOZ występuje ogromna różnica podejścia do recyklingu prowadzącego do powstawania nowych produktów, które kreują transport i produkcję, nowe miejsca pracy i możliwy wzrost PKB. Celem pracy jest analiza wykorzystania odpadów z przemysłu drzewnego oraz przedstawienie możliwych rozwiązań ich kaskadowego wykorzystania z uwzględnieniem obecnie wprowadzanego w życie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
10
Content available remote Owady przekształcające odpady w użyteczną biomasę wsparciem dla retardacji
PL
Owady pełnią wiele funkcji ekologicznych niezbędnych do przetrwania ludzkości i mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego oraz czystości środowiska przyrodniczego, a także rozwiązania problemu niedoborów białka. Niektóre z nich jak: Tenebrio molitor, Alphitobius diaperinus, Geotrupes stercorarius, Hermetia illuscens, czy Musca domestica, usuwają i oczyszczają środowisko z nadmiaru odpadów uciążliwych dla człowieka. Stabilizują środowisko przyrodnicze poprzez biodegradację, redukcję, rozprzestrzenianie lub biokonwersję odpadów w użyteczną biomasę (białka i lipidy, chityna, minerały, witaminy), przysparzając tym paszy dla zwierząt oraz żywności dla ludzi. Mogą także stanowić źródło biopaliw, a w szczególności oleju napędowego. Odpady przetwarzane przez nie mogą być cennym źródłem nawozów organicznych wykorzystywanych w produkcji roślinnej, opóźniając tym nadmierną eksploatację środowiska przyrodniczego. Hodowla przemysłowa określonych gatunków owadów może być obiecującą strategią ze względu na źródło energooszczędnego, wysokiej jakości białka oraz strategię recyklingu różnych odpadów przekształcanych w biomasę pokarmu dla zwierząt gospodarskich. Przekonanie się do korzyści z hodowli owadów na odpadach może być impulsem dla rozwijania nowej formy działalności gospodarczej, zarówno dla rolników, jak i zakładów paszowych.
EN
Examples of rearing species from the order of the flies (Diptera) and beetles (Coleoptera) on organic waste are promoted. Scientific studies indicates that under appropriate conditions these insects have less environmental impact than more traditional Western forms of animal protein production. Insects transforming various wastes into new sources of utility provide excellent support for retardation, due to the alternative and balanced source of high protein content and key micronutrients for animals and humans. They also improve the sanitary safety of the environment, cleaning it, stabilizing and supporting it. In general, insects can make valuable economic and invigorating contributions to the development of food or feed production systems and provide an alternative to vegetable protein derived from imported soybeans and to the traditional production of the current food industry and help the economic and social development of some regions of the world, including Poland.
PL
Przy zwiększaniu produkcji energii odnawialnej w Polsce, zdecydowana większość firm energetycznych skierowała swoje działania na wykorzystanie biomasy w postaci stałej. Powstało szereg instalacji technologicznych, o różnym stopniu zaawansowania technicznego, niezbędnych do składowania, rozdrabniania i transportu tego paliwa alternatywnego do jednostek wytwórczych.
12
Content available remote Poprawa własności ubocznych produktów spalania z kotłów rusztowych
PL
W artykule przedstawiono badania nad poprawą własności ubocznych produktów spalania (UPS) z kotłów rusztowych, w których właściwości te zmieniane są z pomocą dodatków paliwowych - addytywów. W przypadku badań opisywanych w artykule dodatkiem paliwowym jest haloizyt, a więc kopalina glinokrzemianowa. Haloizyt jako materiał o strukturze nanorurek ma wysoko rozwiniętą powierzchnię właściwą dzięki czemu jest bardzo dobrym sorbentem. Opisane wyniki badań pokazują wpływ dodatku paliwowego na charakterystyczne temperatury przemian fazowych popiołów oraz skład tlenkowy popiołu. W artykule znajduje się też propozycja doboru optymalnej dawki haloizytu w stosunku do zawartości chloru w paliwie, a także ogólny opis modelowego procesu doboru addytywu i reakcji, które wymagają uwzględnienia.
EN
The paper presents research on the improvement of the properties of post-combustion products (UPS) from grate boilers, in which these properties are changed with the help of fuel additives. In the case of research described in the article, selected fuel additive is halloysite which is an aluminosilicate mineral clay. Halloysite as a material with the structure of nanotubes has a well developed specific surface, what makes it a very good sorbent. The presented results show the influence of fuel additive on the Ash Fusion Temperatures (AFT) and the oxide composition of ash. The article also contains a proposal of optimal dose of halloysite in relation to chlorine content in fuel, as well as a general description of the model process of addition selection and reactions that need to be taken into account.
PL
W artykule omówione są możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie. W energetyce panuje obecnie silny trend wypierania paliw kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych, a tym samym coraz częściej analizowane są możliwości zastąpienia węgla kamiennego przez biomasę – w tym przypadku ze szczególnym uwzględnieniem biomasy AGRO, która jest szeroko dostępnym paliwem na rynku, a z której spalaniem wiążą się pewne wyzwania. Artykuł omawia także możliwość zastosowania dodatków paliwowych, w tym przypadku haloizytu, celem poprawy procesu spalania, ale także ubocznych produktów spalania, jakimi są popiół i żużel. Ukazany został wpływ haloizytu na wybrane aspekty procesu spalania, a także potencjalne korzyści wynikające z zastosowania dodatków paliwowych. W dalszej części artykułu omówiony został rynek biomasy w Polce oraz Europie, a także przedstawione zostały prognozy dotyczące przyszłego stosowania paliw biomasowych jako alternatywy dla węgla kamiennego lub paliwa do współspalania. Całość została podsumowana analizą ekonomiczną oraz analizą potencjalnych możliwości odciążenia środowiska.
EN
The article discusses the possibilities of using biomass in district heating. In the power industry there is currently a strong trend of replacement of fossil fuels in favour of renewable sources, and thus more and more often the possibilities of replacing hard coal by biomass are analyzed – in this case with particular emphasis on agricultural biomass, which is a widely available fuel on the Polish market. The article also discusses the possibility of using fuel additives – halloysite, to improve the combustion process, but also by-products of combustion such as ash and slag. The impact of halloysite on selected aspects of the combustion process is shown, as well as the potential benefits of using fuel additives. The further part of the article discusses the biomass market in Poland and Europe and presents forecasts for the future use of biomass fuels as an alternative to hard coal or co-firing. The whole article was summarized with economic analysis and an analysis of potential possibilities to relieve the environment.
PL
Możliwe jest wytwarzanie wodoru z OZE, które cechuje się wysoką efektywnością, sprzyja rozwojowi ekologicznego rolnictwa oraz tworzeniu znaczącego postępu w rozwiązaniu problemu jego magazynowania. Źródłem dla pozyskania takiej odmiany "zielonego" wodoru jest biomasa, a technologią - wytwarzanie biowęgla.
PL
W artykule opisano podstawowe zagrożenia związane z eksploatacją kotłów w aspekcie zużycia powierzchni ogrzewalnych. Przedstawiono przykłady awarii, które powiązane były z procesami korozji wysokotemperaturowej oraz przekraczaniem temperatury czynnika obiegowego. Przedstawiono wyniki badań oraz analiz rur z powierzchni ogrzewalnych, które uległy awarii. Zwrócono uwagę na konieczność monitorowania temperatury czynnika obiegowego przez służby eksploatacyjne. Zaproponowano działania prewencyjne, które mają na celu ograniczenie awaryjności kotłów.
EN
The article presents basic threats to operation of boilers in relation to heating surface wear-out and gives examples of failure connected with high-temperature corrosion processes and the exceeded cycle medium temperature. The article provides the corresponding results of testing and analysis of pipes whose heating surfaces have been subject to failure. It is pointed out that operational staff should monitor cycle medium temperature. Some preventive measures are offered to reduce failure rate of boilers.
EN
The work presents the process of drying wood biomass after pre-treatment involving either debarkingor crushing. The biomass used for research came from a robinia species wood. The material was driedin free-convection, at the drying medium temperatures of 40, 50, 60, 70 and80◦C, respectively. Pre-treatment proved to have a significant impact on the drying rate, including the time required to reachmoisture content of 10%, essential to start further treatment of biomass for power industry purposes.It was found that debarked samples of robinia lost water more quickly than the crushed ones. Samplesthat did not undergo pre-treatment took the longest time to dry.
PL
W artykule sklasyfikowano źródła energii i metody konwersji odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono oraz porównano wybrane z nich, takie jak: fotowoltaika, siłownie wiatrowe, pompy ciepła oraz biomasy.
EN
The article classifies energy sources and conversion methods for renewable energy sources. Selected of them, such as photovoltaics, wind farms, heat pumps and biomass were presented and compared.
EN
There is a growing concern over the insufficient utilization of by-products from biomass combustion in Poland. Moreover, the concrete industry faces the threat of inadequate supplies of good quality coal fly ash. One way of enhancing the utility of biomass fly ash is blending it with coal fly ash. The aim of this study is to assess the influence of blending biomass fly ash with coal fly ash on the properties of concrete. A 20% replacement of blended fly-ash enhanced the 90-days compressive strength results of concrete by 10% when compared to the results of specimens with the same amount of non-blended biomass fly ash.
EN
The aim of the study was to evaluate the biochemical possibilities of converting waste lignocellulosic biomass to second generation bioethanol. Three substrates were used in the research: barley straw, rye straw and triticale straw. In the first stage of the research bacterial strains capable of converting waste biomass to produce sugars used to produce energy-useful ethanol were selected. Of the eight strains isolated the three with the highest potential were selected on the basis of activity index value. The raw materials were subjected to enzymatic hydrolysis using the simultaneous saccharification and fermentation method (SSF process). Based on the conducted research, it was found that the examined waste biomass is suitable for the production of cellulosic bioethanol. As a result of distillation 10% and 15% (v/v) ethanol was obtained, depending on the strain and the type of raw material. It was demonstrated that the bacterial strain had a greater impact on the effectiveness of the process than the type of straw used.
PL
Celem pracy była ocena możliwości biochemicznej konwersji odpadowej biomasy lignocelulozowej do bioetanolu 2 generacji. W badaniach użyto trzech substratów: słomy jęczmiennej, żytniej oraz pszenżytniej. W pierwszym etapie badań zostały wyselekcjonowane szczepy bakterii zdolne do konwersji biomasy odpadowej z wytworzeniem cukrów wykorzystywanych do produkcji użytecznego energetycznie etanolu. Z wyizolowanych ośmiu szczepów, na podstawie wartości indeksu aktywności, wybrano trzy charakteryzujące się największym potencjałem. Surowce poddano hydrolizie enzymatycznej stosując metodę jednoczesnego scukrzania i fermentacji (proces SSF). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana biomasa odpadowa nadaje się do produkcji bioetanolu celulozowego. W wyniku destylacji, w zależności od szczepu i rodzaju surowca, uzyskano etanol o stężeniu 10% i 15% (v/v). Wykazano, że większy wpływ na efektywność procesu miał szczep bakterii niż rodzaj użytego materiału słomiastego.
EN
The paper presents the results of research on the mass and the energy potential of malting barley straw of the "Klas" variety. The research was designated on a 100 ha plantation located in Pojezierze Iławsko-Sztumskie region. Using the Yara N-Sensor processor, precise application of mineral fertilizers according to determined fertilization demand allowed increasing the grain yield by 26% and the straw biomass yield by 74% compared to the control sample. The resulting increase in biomass obtained in the form of straw impacts its possible partial use for energy purposes without negative effects on the environment. The tested energy value of malting barley straw as a function of moisture content allowed a conclusion that between 10 and 25% of water content the energy value drops from 13.1 to 7.4 GJ·t-1 . For an average water content of 15%, this yields an energy potential unit of 23.76 GJ·ha-1 . Following observations of the combustion process, it was concluded that barley straw cannot be used as a source of biomass for the largescale power production since its ash melts at below 800ºC.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań potencjału masy i energii słomy jęczmienia browarnego odmiany ”Klas” wyznaczonego na plantacji 100 ha zlokalizowanej na Pojezierzu Iławsko-Sztumskim. Precyzyjne aplikowanie nawozów mineralnych wg ustalonych potrzeb nawozowych przy pomocy procesora Yara N- Sensor, umożliwiło zwiększenie plonu ziarna o 26% i biomasy słomy o 74% w porównaniu do próby kontrolnej. Uzyskany wzrost pozyskiwanej biomasy w formie słomy wpływa na możliwość jej częściowego wykorzystania energetycznego bez negatywnych skutków dla środowiska. Przeprowadzone badania wartości energetycznej słomy jęczmienia browarnego w funkcji jej wilgotności pozwalają stwierdzić, że w przedziale od 10 do 25 % zawartości wody, wartość energetyczna spada z 13,1 do 7,4 GJ·t-1 co dla średniej zawartości wody 15% daje jednostkowy potencjał energii 23,76 GJ·ha-1 Jak wykazały obserwacje procesu spalania, słoma jęczmienna nie może być stosowana jako źródło biomasy dla sieciowej energetyki, ponieważ występuje zjawisko topienia się popiołu już w temperaturze poniżej 800ºC.
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.