Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomasa glonów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research was to select soil improver which will enhance the soil fertility and to assess the effect on the growth and yielding of lettuce. Algal biomass from the species Scenedesmus acutus, Chlorella vulgaris and soil supplement – zeolite was used in the laboratory experiment. Four fertilizing combinations were used for each plant three times. Doses of fertilizers were established according to the content of nitrogen. Physicochemical analysis of the soil, tested substrates and plant growth parameters were examined. Algal biomass had the greatest impact on the improvement of soil fertility and plant productivity. Fertilization with Scenedesmus acutus caused the increase of almost all soil parameters, e.g. an increase in total organic carbon by 3694 mg kg-1, Kjeldahl’s nitrogen by 1287 mg kg-1. It was found that algal can be used in organic farming, in which the use of soluble mineral fertilizers is impermissible.
PL
Celem badań było określenie możliwości hodowli biomasy glonów o wysokiej zawartości oleju na bazie ścieków pochodzących z zakładów mleczarskich. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem fotobioreaktorów zamkniętych o orientacji pionowej. Stwierdzono, iż najlepszymi właściwościami charakteryzują się ścieki wstępnie podczyszczone w reaktorze beztlenowym. Zastosowanie tego rodzaju substratu pokarmowego pozwoliło na uzyskanie koncentracji mikroglonów w reaktorze na poziomie 3490 mg s.m./dm3, przy średniej szybkości przyrostu biomasy wynoszącej 176 mg s.m./dm3d. Zawartość oleju w biomasie glonów była bliska wartości 20%.
EN
The goal of this study was to determine the feasibility of culturing high-oil algae biomass based on wastewater from dairy processing plants. The experiments were conducted in laboratory scale with tubular photobioreactor using. The best technological properties were demonstrated for eluates from an anaerobic reactor treating dairy wastewater. The use of a substrate of this type yielded algae biomass concentration at a level of 3490 mg d.m./dm3, with the mean rate of algae biomass growth at 176 mg d.m./dm3d. The mean content of oil in the proliferated biomass of algae approximated 20%.
3
Content available remote Wytwarzanie ekstraktu z biomasy makroglonów do produkcji kosmetyków
PL
Przedstawiono warunki optymalizacji procesu wytwarzania ekstraktu z biomasy glonów na potrzeby przemysłu kosmetycznego. Proces optymalizacji omówiono w trzech obszarach: pozyskiwania biomasy ze środowiska naturalnego, ekstrakcji za pomocą ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych oraz wymogów formalnych, umożliwiających zastosowanie ekstraktu dla celów komercyjnych, w tym jako składnika preparatów kosmetycznych.
EN
A brief review, with 19 refs., of methods for processing algae biomass for cosmetic industry including biomass harvesting, extn. with supercrit. CO₂ and formal requirements.
EN
The study’s objective was to determine feasibility of proliferating algae biomass based on eluate from closed fermentation tank of Municipal Wastewater Treatment Plant in Olsztyn. The eluate originated from retention tank of eluates produced from dehydration of fermented sludges. Experiments were run with race track-type reactor (active volume 1.0 m3) with paddle agitator assuring flow rate of 0.5 m/s, artificial lighting system, valves for eluates dosing, inlet of air or carbon dioxide, and outlet valves, central partition assuring circulation, and heating system. The cultured algae were a mixture of Chlorella sp. (70%) and Scenedesmus sp. (30%) genera phytoplankton. Each day, the reactor was fed with various doses of eluates ranging from 3.0 to 7.0 dm3/day, depending on culture time and algae biomass concentration in model reactor. Resultant biomass was concentrated and removed outside the system using barrel screen with mesh diameter of 10.0 µm. The maximum values of algae biomass concentration oscillated around 850 to 900 mg d.m./dm3 with average growth rate approximating 50 mg d.m./day. During experimental period, the effectiveness of contaminants removal from eluate was very high. For organic compounds characterized by COD value the average removal effectiveness exceeded 98.5%, whilst for total nitrogen – 98.7%, whereas for total phosphorus was the highest and reached 99.4%. The study showed symbiotic growth of biomass of unicellular and filamentous algae and a low number of bacteria. In this artificial ecosystem the algae constituted 80% (37% – Chlorella sp., 18% – Scenedesmus sp., 16% – blue-green algae, 9% – filamentous algae), whereas bacteria - 20%, including small contribution of protozoa. Owing to such proportion achieved in the culture, the biomass had very good sedimentation properties and formed compact conglomerates which could be easily isolated from the culture medium through sedimentation.
EN
The aim of the conducted research was to determine the possibilities of using the biomass of macroalgae obtained from Puck Bay during May-September season in biogas production process. Model respirometry chambers were used to determine the amount of produced biogas and examine its quality composition. Depending on the month in which the algal biomass was obtained, the experiments were divided into five stages. In each stage, the effectiveness of the biogas production process was tested for the applied loads in model fermentation chambers in the range from 1.0 kg DOM/m3 ź d to 3.0 kg DOM/m3 ź d. During the experiments it was found that the efficiency of biogas production varied from 205 dm3/kg DOM to 407 dm3/kg DOM depending on the month of the vegetation season and the applied organic matter load in the chamber. Methane content was very high and ranged from 63% to 74%.
PL
Celem prowadzonych badań było określenie możliwości wykorzystania biomasy makroglonów pozyskiwanych z Zatoki Puckiej w okresie od maja do września w procesie wytwarzania biogazu. Do określenia ilości wytwarzanego biogazu oraz zbadania jego składu jakościowego wykorzystano modelowe komory respirometryczne. W zależności od miesiąca, w którym pozyskiwano biomasę glonową eksperymenty podzielono na pięć etapów. W każdym z etapów testowano efektywność procesu biogazowania w zakresie stosowanych obciążeń modelowych komór fermentacyjnych w zakresie od 1,0 kg s.m.o/m3 ź d do 3,0 kg s.m.o./m3 ź d. W trakcie eksperymentów stwierdzono, iż wydajność wytwarzania biogazu kształtowała się w zakresie od 205 dm3/kg s.m.o. do 407 dm3/kg s.m.o. w zależności od miesiąca okresu wegetacyjnego oraz stosowanego obciążenia komory ładunkiem substancji organicznej. Zawartość metanu była bardzo wysoka i mieściła się w granicach od 63% do 74%.
EN
Silicon, an important clement for diatoms, is often beyond the main object of freshwater researches. In the last decade, many detergents containing silicon compounds have been released by municipal sewage to surface water ecosystems. In this paper, an influence of silicates and washing agents which contain silicates on algal primary production and biomass growth has been shown. The experimental analysis revealed that detergents with the silicate addition increased the rate of the biomass growth and had a direct impact on algal primary production.
PL
Krzem, jeden z ważniejszych pierwiastków dla okrzemek, jest często poza głównym nurtem zainteresowań w czasie badań wód powierzchniowych. W ostatnim dziesięcioleciu wiele związków krzemu z detergentów trafiło do wód powierzchniowych wraz ze ściekami komunalnymi. W niniejszej pracy opisano wpływ krzemianów oraz detergentów krzemianowych na wielkość produkcji pierwotnej oraz ilość wytworzonej biomasy. Testy wykazały, że detergenty zawierające krzemiany zwiększały produkcję biomasy oraz miały wpływ na produkcję pierwotną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.