Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biological reactor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Biologiczna część oczyszczalni to jeden z najbardziej wymagających obiektów każdej oczyszczalni ścieków wykorzystującej osad czynny. Przy redukcji azotu i fosforu w odprowadzanych do środowiska ściekach oczyszczonych z oczyszczalni o obciążeniu powyżej 10000 RLM, ważne staje się zaprojektowanie i wykonanie możliwie optymalnego reaktora, którego prawidłowa eksploatacja zapewni spełnienie wymagań stawianych na odpływie [Rozporządzenie Ministra, Środowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu doi wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych, Dz. U. 2019 poz. 1311].
PL
Autor pragnie w niniejszej pracy zebrać i przypomnieć Czytelnikowi parametry, które są niezbędne przy projektowaniu i eksploatacji reaktorów biologicznych z osadem czynnym, a także sposoby postępowania w przypadku przekroczenia nominalnego ładunku zanieczyszczeń w ww. reaktorach.
PL
Oczyszczalnia ścieków dla miasta i gminy zlokalizowana jest na obrzeżach miasta w miejscowości Łęg. W pobliżu rzeki Czarnej Staszowskiej znajduje się zespół obiektów i urządzeń służących do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków oraz przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Nowoczesny reaktor biologiczny z osadem czynnym pracuje w systemie UCT (Uniwersity of Cape Town) z tlenową stabilizacją osadu w układzie dwóch niezależnych ciągów technologicznych. Średnia przepustowość systemu wynosi 1800 3/d. Oczyszczalnia posiada stację zlewną, do której mogą być dowożone ścieki z gospodarstw niepodłączonych do kanalizacji. Ciąg osadowy wyposażony jest w urządzenia do higienizacji osadu nadmiernego wapnem oraz do kompostowania. Przedsiębiorstwo posiada także specjalistyczny sprzęt do obsługi kanalizacji i oczyszczalni.
PL
W artykule przedstawiono typoszereg oczyszczalni ścieków z zastosowaniem sekwencyjnych reaktorów biologicznych typu SBR przeznaczonych do oczyszczania ścieków komunalnych, o wydajności od 1000 do 15000 mieszkańców.
PL
Powszechnie wiadomo, że podstawą do projektowania oczyszczalni ścieków są charakterystyczne ilości ścieków i charakterystyczne stężenia zanieczyszczeń, jak też wynikające z iloczynu podanych wielkości, ładunki zanieczyszczeń. Określając ładunki zanieczyszczeń, które są przede wszystkim podstawą do wymiarowania reaktorów biologicznych i urządzeń towarzyszących, można je wy znaczyć jako iloczyn ilości ścieków i stężeń zanieczyszczeń, bądź też jako iloczyn jednostkowych ładunków zanieczyszczeń i liczby mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię.
EN
Upgrading concepts for the Bioblok MU200a wastewater treatment plant have been presented. The main goals were to achieve an effective nitrogen removal and reduce energy demand. The reference version has been presented, followed by two retrofitting options: introduction of intermittent aeration for alternating aerobic and anoxic conditions, additionally including a retrofitting option to a hybrid technology that combines advantages of activated sludge and biofilm. To design and assess both variants, the ASM3 model was used, running on the Simba# simulator. A rather complex biofilm model, necessary for the hybrid concept, was bypassed by installing a separate activated sludge process differing in terms of sludge age and disposal of its excess sludge to the reactor. In this way, favorable technological parameters for efficient wastewater treatment could be assessed. Both upgrading concepts can be recommended for their satisfactory treatment effectiveness, feasibility in existing plants and considerable energy savings. The significance of the modelled effects was statistically confirmed two-tailed Student’s t-test.
PL
W pracy omówiono uszkodzenia i przyczyny, które doprowadziły do stanu awaryjnego dwóch reaktorów biologicznych na remontowanej oczyszczalni ścieków w Wałczu. Powstałe uszkodzenia ścian i den zbiorników stworzyły zagrożenie skażenia środowiska ściekami komunalnymi. Bezpośrednią przyczyną tego stanu były popełnione błędy na etapie projektowania konstrukcji zbiorników bez zachowania odpowiednich zasad odnośnie posadowienia, rozwiązań dylatacji, zbrojenia i wymagań co do jakości betonu. W reaktorach nie zastosowano odpowiednich powłok ochronnych na betonie, co w połączeniu ze złą jakością betonu doprowadziło do całkowitej degradacji obiektów i podjęcia decyzji o ich rozbiórce z uwagi na nieopłacalny remont.
EN
Present paper discusses the damages and causes that led to the emergency condition of two biological reactors on the renovated sewage treatment plant in Walcz. Resulting damages of walls and bottom of tanks caused a risk of contamination of the environment with municipal sewage. The direct cause of this condition was mistakes/errors made at the stage of structural design of the tanks without maintaining proper rules of foundation process, construction of dilation, propositions of suitable reinforcements and concrete quality requirements. In the reactors appropriate protective coatings on a concrete were not used, which, in combination with poor quality of concrete, led to complete degradation of objects and decided to demolish them due to unprofitable repairs.
PL
Po 15 latach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, której podstawowym celem było osiągniecie w 2015 r. dobrego stanu wszystkich wód w państwach unijnych, okazało się, że tylko 53% wód powierzchniowych w Europie osiągnęło ten cel, a nadmiar substancji biogennych występuje w około 30% wód w 17 państwach członkowskich, w tym także w Polsce. Taki stan powoduje dalszy rozwój eutrofizacji i związane z tym poważne komplikacje w zakresie wszystkich kategorii użytkowania wód. Fakty te wskazują na niekorzystny bilans poniesionych kosztów i uzyskanych korzyści w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom eutrofizacji poprzez ograniczanie wprowadzania do wód powierzchniowych substancji biogennych z oczyszczalni ścieków, a także na brak osiągnięcia założonych efektów ekologicznych przy ogromnych nakładach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Oznacza to, że nadal występują luki w zakresie ustalania warunków wprowadzenia ścieków do wód, które nie uwzględniają wiedzy na temat postaci substancji biogennych potęgujących proces eutrofizacji. W środowisku wodnym takimi formami biogenów są ich formy bioprzyswajalne (mineralne), bezpośrednio dostępne dla autotroficznych organizmów roślinnych. Wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych, nakierowanych na poszukiwanie prostszych i tańszych technologii biologicznego usuwania substancji biogennych i odprowadzanie do odbiornika ścieków oczyszczonych o niskim potencjale eutrofizującym, potwierdziły możliwość doboru skutecznych technologii usuwania substancji biogennych, które jednocześnie pozwolą na ograniczenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oczyszczania ścieków i bardziej skuteczną ochronę odbiorników przed eutrofizacją.
EN
15 years from starting the implementation of Water Framework Directive, primary objective of which was to achieve good status of all waters in the EU countries by 2015, only 53% of surface waters in Europe have reached the set goal, and excessive amounts of nutrients are observed in about 30% of water bodies in 17 member states, including Poland. Consequently, the eutrophication progresses causing serious complications with regard to all the water use categories. These facts indicate an unfavorable cost-benefit balance in terms of preventing adverse effects of eutrophication by reducing nutrient discharge from wastewater treatment plants and failure to achieve the set ecological goals despite huge capital expenditures and operating costs. This means that gaps in respect of determining the conditions of wastewater discharge into the receivers still exist, which prevent taking into account the knowledge on nutrient forms accelerating eutrophication. In the aquatic environment such forms of nutrients are their bioavailable mineral forms, immediately assimilable by autotrophic plant organisms. The results of computer simulations, aimed at identification of simpler and cheaper technologies of biological nutrient removal and discharge of an effluent of low eutrophication potential, confirmed feasibility of selecting effective nutrient removal technologies that would also limit the investment and operational costs of sludge wastewater treatment and provide more effective protection of receivers against eutrophication.
9
Content available Budowa i modernizacja oczyszczalni Kujawy w Krakowie
PL
Wodociągi Krakowskie rozbudowują oczyszczalnię ścieków Kujawy. Powstała w Nowej Hucie w latach 90. XX w., początkowo przede wszystkim z myślą o utylizacji ścieków fenolowych z kombinatu metalurgicznego, przyjmuje dziś ścieki bytowe nie tylko z terenu dzielnicy. Oczyszczalnia zostanie zmodernizowana, gdyż nie spełnia już unijnych wymagań ekologicznych. Inwestycja, określana jako budowa i modernizacja oczyszczalni Kujawy, musi zostać ukończona szybko z uwagi na konieczność dostosowania jakości ścieków do wymogów dyrektywy 91/271/EWG (tzw. dyrektywy ściekowej) do końca 2015 r.
PL
Komory systemu "ODRA" są przeznaczone do biologicznego oczyszczania ścieków - sprężone powietrze stosowane do ich obsługi jest wykorzystywane do natlenienia i wywoływania w komorach poziomej cyrkulacji ścieków. Wg tej koncepcji, zależnie od wkładu energii, mogą być tworzone różne modele komór biologicznego oczyszczania - od bardzo prostych niskoobciążonych do wysoko wydajnych komór osadu czynnego. Szczególną zaletą systemu jest duża elastyczność tak pod względem technologicznym, jak i wymiarowania komór. Jednorodność instalacyjna i energetyczna biologicznych oczyszczalni minimalizuje potrzebę stosowania w nich innych urządzeń mechanicznych, upraszcza eksploatację i obniża jej koszty.
EN
The chambers of the ODRA system are designated for biological treatment of sewage - the compressed air used for their operation is used for aeration of sewage and for initiating their horizontal circulation within the chambers. According to this concept, depending on the energy input different models of biological treatment may be created - from very simple with Iow charge to highly effective chambers of activated sludge. A particular advantage of the system is constituted by its high flexibility in technological as well as in dimensional terms. The installation and energy uniformity of biological treatment plants minimises the need to use other mechanical equipment, simplifies their exploitation and reduces its costs.
EN
The paper presents the results of research on the influence of the operational rinsing of a sewer system on the composition of raw sewage, the effectiveness of the operation of the mechanical part of a wastewater treatment plant and changes in the technological parameters of the biological reactor. The results of the research have shown an increase in sewage pollution during the rinsing of the sewer system. The value of the COD indicator increased from 799 to 1306 mg/dm3, BOD5 from 538 to 1044 mg/dm3, and total suspended solids from 259 to 1508 mg/dm3. The calculations indicate that an increase in the concentrations of pollution during the rinsing of the sewer system requires a high working efficiency of the mechanical part of the wastewater treatment plant. With a low efficiency the volume of the biological reactor can increase even by 30%.
PL
Przeprowadzone badania nad oczyszczaniem ścieków klejowych po procesie Fentona z neutralizacją w reaktorze SBR pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 1. Ścieki klejowe po procesie Fentona nie wykazywały negatywnego oddziaływania bezpośrednio na aktywność osadu czynnego w SBR, poprawiały natomiast właściwości sedymentacyjne kłaczków osadu. 2. Dozowanie ścieków klejowych po procesie Fentona z neutralizacjązwiększały pH do 8 oraz przewodność właściwą ścieków oczyszczonych, będącą pozostałością katalizatora procesu utleniania. 3. Wzrost ładunku węgla organicznego w reaktorze eksperymentalnym intensyfikował biologiczne usuwanie ortofosforanów, jednocześnie obniżając usuwanie związków azotu w procesie nitryfikacji. 4. Pomimo zastosowania chemicznego utleniania odczynnikiem Fentona, część węgla organicznego nie podlegała biodegradacji i kumulowała się w reaktorze, zwiększając stężenie OWO w ściekach oczyszczonych.5. Usunięcie węgla organicznego ze ścieków klejowych uzyskano w okresie prowadzonych badań na poziomie 44,8÷71,3%. 6. Wraz ze wzrostem obciążenia osadu ładunkiem organicznym od 53,3 do 398,5 mgC/gosźd, rosło jednostkowe usunięcie węgla organicznego od 23,9 do 284,1 mgC/gosźd.
EN
The advanced oxidation process with Fenton's reagent can be used in industrial wastewater treatment, especially in the degradation of not easily biodegradable contaminations. Chemical oxidation of industrial wastewater or other substances as a pre-treatment before biological treatment is the most effective method of wastewater treatment. However, besides many advantages, the method has some restrictions: it requires low-pH (2-4) of wastewater and final neutralisation has to be performed, production of great amounts of iron-containing sediment. This paper presents laboratory experiments on treatment of adhesive wastewater in an SBR reactor after the Fenton process, with neutralisation at the end. The experiment sought to determine the effect of that purification system on the state of the activated sludge, the course of biological processes (nitrogen and phosphorus removal) and the effectiveness of wastewater treatment.The study was conducted on the test stand, which scheme is shown in Figure 1. This stand consisted of two sequential batch reactors SBR with working capacity of 3 liters. In such configuration SBR-1 reactor was the control reactor, while, in addition to the other one chemical wastewater after the Fenton process were added (SBR-2). The research was carried out on wastewater from the company producing of windows and doors. Wastewater come from washing and rinsing of adhesive installations. Adhesive wastewater after Fenton's process showed no negative impact directly on the activity of activated sludge in SBR, improving the sedimentary characteristics of sludge floes. Dosing of adhesive wastewater after Fenton's process with neutralisation increased the pH to 8, and the conductivity of the treated wastewater, which is a remnant of a catalyst for oxidation process. The increase of organic carbon load in the experimental reactor intensified biological removal of orthophosphates, while decreasing removal of nitrogen compounds in the process of nitrification. Despite application of chemical oxidation with Fenton's reagent, part of organic carbon was not subject to biodégradation and cumulated in the reactor, increasing the concentration of TOC in treated wastewater. Removal of organic carbon from adhesive wastewater obtained during research period was 44.8-71.3%. With the increase of sludge loading with organic load from 53.3 to 398.5 mgC/g0S-d, the unit removal of organic carbon increased from 23.9 to 284.1 mgC/g0S-d.
13
Content available Warbud buduje "Czajkę"
PL
Po latach protestów i przymiarek ruszyła wreszcie inwestycja rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków "Czajka". Ta największa inwestycja ekologiczna Warszawy, ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla środowiska. Obok budowy Mostu Północnego i metra to inwestycja kluczowa dla funkcjonowania stolicy.
14
Content available "Sitkówka" w fazie prób generalnych
PL
Nowy reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków .Sitkówka. rozmiarami dorównuje boisku piłkarskiemu, a każdy z czterech zbudowanych tu osadników wtórnych wielkością i kształtem przypomina mały stadion. Zarówno skala obiektów, jak i stopień skomplikowania technologicznego pokazują, jak wiele wysiłku wymaga oczyszczanie ścieków i ich przywrócenie obiegowi wody w przyrodzie. Patrząc na uruchomiony właśnie w ramach projektu Funduszu Spójności Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków .Sitkówka. dla miasta Kielce pierwszy ciąg technologiczny oczyszczalni, widać gołym okiem, że warto...
EN
The municipal or industrial closed landfills are the source of numerous volatile compounds containing the methylated mercury. The landfills are actually the bioreactors where several methylated mercury compounds are generated. These compounds are emitted to our atmosphere as the landfilI gas. An analysis shows that dimethyl mercury is the most frequently occurring product emitted in landfills gas. Chemical assignment of the methylated mercury compounds involves very advanced analytical methods. It seems that spectral analysis can give the exact identification of the investigated compounds. The gas samples gotten from landfills we excited in an electric discharge to receive an emission spectrum of the compounds occurring in our sampIes. The registered spectra were analyzed using the spectral catalogues.
EN
Oxidation indicators in active sludge technology with nitrogen removal for: batching sequential, flow-through hybrid, flow-through bacterial jelly technologies. Mixing indicators for active sludge technology. Types and characteristics of deposits and bacterial jelly carriers used. Energy investments for supplying air for oxidation and mixing.
EN
The aim of the research was to compare the effectiveness of pollutant removal in five chosen mechanical-biological treatment plants located in rural communes of Nowy Targ district. The selected treatment plants used biological reactors with activated sludge and had a designed capacity of 315-600 m 3/d. The treatment plants were compared in three categories using a 5-point evaluation system. The research showed that the Bardenpho-type reactor in Czarny Dunajec was most effective in removing pollutants. The Kluszkowce treatment plant, achieving the best value in two categories and based on the UCT reactor, fared only 3.6% worse (in point valuation) than the Bardenpho-type reactor in Czarny Dunajec. The low operational effectiveness of the Lopuszna and Maniowy treatment plants may be caused by illegal sewage discharge from a tannery company.
PL
Celem badań było porównanie efektywności usuwania zanieczyszczeń w pięciu wybranych mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków, zlokalizowanych w gminach wiejskich powiatu nowotarskiego. Do badań wytypowano obiekty o przepustowości projektowej od 315 do 600 m3/d, oparte na reaktorach biologicznych z osadem czynnym. Obiekty porównywano w trzech kategoriach, dokonując oceny w skali 5-punktowej. Przeprowadzone badania wykazały, że najlepsze efekty w usuwaniu zanieczyszczeń osiągnięto w reaktorze typu Bardenpho w Czarnym Dunajcu (bardzo dobre wyniki zarówno w aspekcie redukcji zanieczyszczeń, jak i niskiej wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych). Jedynie o 3,6% gorsze wyniki (w ocenie punktowej) uzyskała oczyszczalnia w Kluszkowcach (najlepsza ocena w dwóch kategoriach), oparta na reaktorze UCT. Niska skuteczność działania oczyszczalni w Łopusznej i Maniowach może być powodowana nielegalnymi zrzutami do kanalizacji w tych miejscowościach ścieków z zakładów garbarskich.
EN
Technology of a moving bed. Examples of different kinds of moving beds. Characteristics of different types of biological membrane carriers used in reactors with moving beds. Comparison of capacities and technological parameters values for a reactor with a moving bed and one working in a conventional system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.