Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 746

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogaz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono punkt widzenia autorów dotyczący niewykorzystanej szansy i możliwości wytwarzania i wykorzystania biogazu w Polsce. Podkreślono konieczność zastosowania organicznej frakcji odpadów komunalnych, jak również innych odpadów, jako substratów do produkcji biogazu. Zwrócono uwagę na istnienie biogazu jako magazynu energii i stabilizatora sieci energetycznej. Uwypuklono niepowtarzalną szansę dla rozwoju ochrony środowiska naturalnego jak również niektórych gałęzi przemysłu. Przedstawiono sposoby oczyszczania i wzbogacania biogazu.
EN
The article presents the authors' point of view regarding the unused opportunity and possibilities of biogas production and use in Poland. The need to use the organic fraction of municipal solid waste as well as other waste as substrates for biogas production was emphasized. Attention was paid to the existence of biogas as an energy storage and stabilizer of the power grid. A unique opportunity for the development of environmental protection as well as some industries was highlighted. Biogas puri)- cation and enrichment methods were presented.
PL
Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa przygotowała propozycje rozwiązań prawnych wspierających przedsiębiorców i pracowników sektora biogazowego, które mogą być zastosowane w tarczy antykryzysowej. Realizacja tych postulatów oznaczałaby cenne wsparcie mogące pomóc w zapobieganiu skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa.
PL
W ostatnich latach efektywność energetyczna w branży wodno-ściekowej zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, ponieważ oczyszczalnie ścieków odpowiedzialne są za blisko 35% zużycia energii ze wszystkich obiektów komunalnych [1]. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiorników zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi wymusza stosowanie efektywnych technologii usuwania zanieczyszczeń i procesów przeróbki osadów ściekowych.
6
Content available remote Ocena wpływu kluczowych czynników na emisję GHG w cyklu życia biometanu
PL
Jednym ze współczesnych problemów społeczeństw rozwiniętych jest generowanie coraz większej ilości odpadów. Odpady te pochodzącą zarówno z gospodarstw domowych, jak też z rolnictwa oraz z różnych gałęzi przemysłu. Znaczną część spośród ogółu odpadów stanowią odpady pochodzenia biologicznego, nadające się do powtórnego wykorzystania. Jednym ze sposobów na zagospodarowanie odpadów o takim statusie może być ich wykorzystanie w procesach fermentacji metanowej, w wyniku której powstaje gaz o wysokiej zawartości metanu. W rezultacie oczyszczenia biogazu otrzymuje się biometan, który może mieć zastosowanie jako surowiec do produkcji energii elektrycznej, ciepła, ale także może być wykorzystany jako paliwo transportowe. W przypadku zastosowania w transporcie i ze względu na biologiczne pochodzenie surowca otwiera to możliwość zaliczenia metanu z biogazu na poczet realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych. Konieczne jest w tym celu spełnienie szeregu wymagań. Poza wymaganiami jakościowymi, które dotyczą finalnego produktu, należy spełnić wymagania w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Te z kolei mają związek ze wszystkimi etapami cyklu życia biopaliwa. Szereg tych wymagań dotyczy pochodzenia surowców, z których otrzymano biopaliwo, oraz wymogów w zakresie minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych liczonej w cyklu życia. W ramach niniejszej pracy przeanalizowano proces produkcji biometanu pod kątem emisji gazów cieplarnianych (GHG), uwzględniając wszystkie etapy, począwszy od uprawy / zbiórki surowców aż po wytworzenie gotowego produktu (biopaliwa CNG). Dla porównania przyjęto dwa modele, tj. wykorzystanie w biogazowni surowca odpadowego (obornik) i zastosowanie surowca pełnowartościowego (kukurydza). Stosując się do metodyki obliczeń podanej w dyrektywie 2009/28/WE, obliczono poziomy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla obu surowców. Dodatkowo dla każdego z surowców przeprowadzono dwuwariantową kalkulację zakładającą różne sposoby postępowania z pofermentem. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano kluczowe czynniki mające wpływ na poziom emisyjności procesu produkcji biometanu.
EN
One of the contemporary problems of developed societies is the generation of more and more waste. This waste comes from households but also from agriculture and from various industries. A significant part of the total waste is biological waste, which can be reused. One way to manage waste with this status can be to use it in methane fermentation processes that produces high methane gas. As a result of biogas purification, biomethane is obtained, which can be used as a raw material for the production of electricity and heat, but it also can be used as transport fuel. In the case of use in transport and due to the biological origin of the raw material, this opens the possibility of including methane from biogas in the implementation of National Indicative Targets. To this end, it is necessary to meet a number of requirements. In addition to the quality requirements that apply to the final product, the requirements for sustainable biofuel production should be met. These, in turn, apply to all stages of the biofuel life cycle. a large proportion of these requirements relates to the origin of the raw materials from which the biofuel was obtained and the life cycle requirements for the minimum threshold for reducing greenhouse gas emissions. As part of this study, the biomethane production process was analyzed for GHG emissions, taking into account all stages, from growing/collecting raw materials to producing the finished product (CNG biofuels). For comparison, two models were adopted, i.e. the use of waste raw material (slurry) in a biogas plant or the use of wholesome raw material (maize). By applying the calculation methodology given in Directive 2009/28/EC, the levels of greenhouse gas emission savings for both raw materials were calculated. In addition, a bi-variant calculation was carried out for each raw material, assuming different digestate storage methods. Based on the results obtained, key factors affecting the level of emissivity of the biomethane production process were identified.
7
Content available remote Applications of sustainable biogas
EN
In the article, a short review of possible biogas applications is presented. It is shown that biogas/biomethane can be used in many different ways. In particular, the following applications of biomethane are discussed: (1) as a transport fuel, (2) as a perspective heating fuel for the biofuel industry, (3) as feedstock to produce conventional motor fuels, and (4) as a valuable raw material for other branches of industry. For each use, the requirements and advantages of biogas/biomethane sustainability are discussed. In cases where biomethane is used as a transport fuel or as feedstock for the production of conventional motor fuels, meeting sustainability criteria and certification is legally required. In the other cases, a recipient’s standards may be stricter than legal requirements in terms of sustainability, for example when biomethane is used as a heating fuel at a biofuel production plant in order to reduce greenhouse gas (GHG) emissions in the processing stage. Increasing the possibility of feeding biomethane into the natural gas grid would allow for the provision of bio-feedstock to other industries that use methane as a raw material, and would make the production of other goods more eco-friendly. In the article, different models of integrating biogas plants with the biofuel and fuel industries are presented. Due to the fact that sustainability aspects are vital from the certification point of view, these aspects are also discussed. In Poland, biogas plants currently operate mainly to produce electricity, but some entities deliver both heat and electricity (in the cogeneration case). In order to make biomethane a more common raw material or heating fuel, there is a need to feed it into the natural gas grid. This article briefly discusses the challenges that the biogas industry has to overcome in order to allow this material to become more widely used.
PL
W artykule przedstawiono krótki przegląd możliwych zastosowań biogazu. Pokazano, że biogaz/biometan może być wykorzystany na wiele różnych sposobów. W szczególności przedyskutowano następujące zastosowania: biometan jako paliwo transportowe, biometan jako perspektywiczne paliwo kotłowe w przemyśle biopaliwowym, biometan jako surowiec do produkcji konwencjonalnych paliw silnikowych, biometan jako wartościowy surowiec w innych gałęziach przemysłu. Dla każdej z wymienionych ścieżek przedyskutowano potrzeby i zalety udowodnienia spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. W przypadku wykorzystania biometanu jako paliwa transportowego lub jako surowca do produkcji konwencjonalnych paliw silnikowych prawnie wymagane jest spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju i certyfikacja. W innych przypadkach oczekiwania odbiorcy w zakresie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju mogą być wyższe niż wymagania prawne, np. jeśli biometan jest wykorzystywany jako paliwo kotłowe w celu obniżenia emisji GHG dla procesu przetwarzania w zakładzie produkującym biopaliwo. Zwiększenie możliwości zatłaczania biometanu do sieci gazu ziemnego pozwala na zapewnienie biosurowca dla innych gałęzi przemysłu wykorzystujących metan i tym samym powoduje, że produkcja innych dóbr jest bardziej przyjazna dla środowiska. W artykule przedstawiono różne modele integracji biogazowni z przemysłem paliwowym i biopaliwowym. Aspekty związane z kryteriami zrównoważonego rozwoju są zasadnicze z punktu widzenia certyfikacji, dlatego również zostały przedyskutowane w artykule. Obecnie w Polsce zakłady produkujące biogaz pracują głównie na rzecz produkcji energii elektrycznej, ale niektóre podmioty dostarczają i ciepło, i energię elektryczną (w przypadku kogeneracji). Aby biometan stał się bardziej powszechnym surowcem lub paliwem kotłowym, konieczne jest wprowadzenie go do sieci gazu ziemnego. W artykule pokrótce wspomniano również o wyzwaniach, z którymi musi zmierzyć się przemysł biogazowy, aby ten produkt stał się szeroko wykorzystywany.
PL
Zwiększające się wymagania oczyszczania ścieków oraz rozwój systemów oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania i przeróbki osadów ściekowych powodują znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Alternatywnym sposobem na pozyskiwanie taniej energii jest wykorzystywanie biogazu wytworzonego w procesie fermentacji z osadów ściekowych. W pracy przedstawiono analizę gospodarki osadowej i biogazowo-energetycznej w oczyszczalni ścieków w Opolu w aspekcie uzyskiwania biogazu i jego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej. Układ biogazowo-energetyczny w rozpatrywanym okresie funkcjonował prawidłowo. W dwóch agregatach prądotwórczych wyprodukowano z biogazu łącznie 7,26 GWh energii elektrycznej, co pozwoliło na pokrycie blisko 35% zapotrzebowania na energię elektryczną.
EN
Increasing requirements of wastewater treatments and the development of wastewater treatment and sewage sludge systems cause a significant increase in the demand for electricity and heat. An alternative way to obtain cheap energy is to use biogas produced in the anaerobic digestion process from sewage sludge. The paper presents an analysis of sewage sludge and biogas-energy management at the wastewater treatment plant in Opole in the aspect of obtaining biogas and its use for electricity production. The biogas-energy system was functioning properly in 2017–2019. A total of 7.26 GWh of electricity was produced from biogas in two power generators, which allowed to cover nearly 35% of the demand for electricity.
PL
Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku po kilkunastu latach budowy została uruchomiona w roku 1994. Została zaprojektowana na obszarze 50 ha, jako obiekt z konwencjonalną technologią oczyszczania, a w pierwszym folderze opisującym efekty pracy zapisano „wielkości redukcji zanieczyszczeń spełniają założenia projektowe i wynoszą: dla BZT5 - 97%, zawiesiny ogólnej - 93%, fosforu - 63%, ChZT - 86%. Dziś wielkości tych parametrów wydają się niskie i wyróżnia się brak wymagań w stosunku do związków azotu, ale w tamtym okresie i przy ówczesnej technologii, wielkości te były wyzwaniem rzuconym eksploatacji.
EN
The biogas produced in municipal wastewater-treatment plants (WWTP) should be cleaned before it can be used as a fuel in internal combustion engines. Efficient running of such engines is possible only subject to using high quality biogas and lubricating oil. Otherwise, biogas impurities in course of complex chemical reactions may form deposits on various engine parts as well as seriously contaminate the lubricating oil. In this paper, mineral deposits containing high concentration of bismuth, silicon, sulphur, calcium and zinc are studied. Silicon deposits demonstrating strong friction properties are formed during combustion of volatile silica compounds. As these deposits build up, abrasion problems, ignition failure and even engine failure result. The bismuth containing deposits comes from bearings degradation, zinc and calcium were derived from the additives present in commercially available lubricating oil, while lead, aluminium, copper, nickel, iron and chromium were introduced by engine wear phenomena. The highest bismuth content was located at the engine cylinder heads and the lowest at the exhaust elements, whereas highest calcium content was registered on the pistons. Silicon containing deposits are highest in the exhaust and lowest at the engine head. Zinc deposits are highest at the piston.
EN
The paper presents new non-ionic deep eutectic solvent (DES) composed of natural and non-toxic components i.e. guaiacol, camphor and levulinic acid in 1:1:3 molar ratio as a promising absorbent for removal of selected volatile organic compounds (VOCs) including dichloromethane, toluene, hexamethyldisiloxane and propionaldehyde from model biogas. The affinity of DES for VOCs was determined as vapour-liquid coefficients and the results were compared with several well-known DESs based on quaternary ammonium salt as well as n-hexadecane and water. For new DES, the absorption process was carried out under dynamic conditions. The results indicate that non-ionic DES has high affinity and capacity for VOCs being comparable to n-hexadecane. In addition, absorbed VOCs could be easily desorbed from DES using activated carbon and absorbent could be re-use minimum five times without significant loss of absorption capacity.
PL
W pracy przedstawiono nową niejonową ciecz eutektyczną (DES) złożoną z naturalnych i nietoksycznych składników tj. gwajakol, kamfora i kwas lewulinowy w stosunku molowym 1:1:3, jako obiecujący absorbent do usuwania wybranych lotnych związków organicznych w tym dichlorometanu, toluenu, heksametylodisiloksanu oraz aldehydu propionowego. W celu określenia powinowactwa DES do LZO, wyznaczono współczynniki podziału ciecz–para. Uzyskane wyniki porównano z popularnymi DES zawierającymi w strukturze czwartorzędową sól amoniową, a także z n-heksadekanem oraz wodą. Dla nowej DES, proces absorpcji przeprowadzono również w warunkach dynamicznych. Wyniki wykazały, że nowa niejonowa DES charakteryzuje się dużym powinowactwem do wybranych LZO oraz dużą pojemnością sorpcyjną, a parametry te są porównywalne do n-heksadekanu. Dodatkowo, zaabsorbowane LZO mogą być łatwo desorbowane przy użyciu węgla aktywnego. Dzięki temu, absorbent w postaci DES może być użyty minimum pięć razy bez znaczącego zmniejszenia pojemności sorpcyjnej
EN
Modern livestock facilities necessary in the production of milk, meat or other animal products should be constructed with environmental protection in mind, while ensuring high quality of production and animal welfare. The high level of mechanization in modern dairy farms, including automated and robotic processes, allows obtaining high quality raw material (e.g. milk), and significantly increasing labor and production efficiency. In addition, the use of photovoltaic (PV) panels, heat recovery from milk and obtaining biogas from the manure fermentation process, contributes to large energy savings on the farm. Excess of natural fertilizers, which are an animal byproduct, can be used as a substrate for methane fermentation. The presented examples of obtaining renewable energy allow improving the economic efficiency of animal production. They also ensure appropriate environmental conditions through the innovative management of natural fertilizers.
PL
Nowoczesne obiekty inwentarskie niezbędne w procesie produkcji mleka, mięsa lub innych produktów, powinny uwzględniać uwarunkowania związane z ochroną środowiska przy zapewnieniu wysokiej jakości produkcji oraz uwzględnieniu dobrostanu zwierząt. Wysoki poziom mechanizacji w nowoczesnych oborach krów mlecznych, w tym automatyzacja i robotyzacja, umożliwiają pozyskanie surowca (np. mleka) o wysokiej jakości, a także pozwalają na znaczący wzrost wydajności pracy i produkcji. Dodatkowo zastosowanie paneli fotowoltaicznych, odzysku ciepła z mleka oraz pozyskiwania biogazu z procesu fermentacji, przyczynia się do dużych oszczędności na energii w gospodarstwie. Nadmiar nawozów naturalnych, powstających w wyniku produkcji zwierzęcej, może być wykorzystywane jako substrat do fermentacji metanowej. Przedstawione w pracy przykłady pozyskania energii odnawialnej umożliwiają poprawienie efektywności ekonomicznej produkcji zwierzęcej, a także zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez innowacyjną gospodarkę nawozami naturalnymi.
EN
Development of innovative technological solutions in animal production should be associated with reduction of greenhouse gases, ammonia emission, and with rational disposal of natural fertilizers. The presented solutions and concepts of biogas acquisition and its disposal as well as a disposal of digestate mass place a need to improve the technological process before the science. The main aim of the presented solutions for the use of methane fermentation of a natural fertiliser in agricultural conditions is their utilization and energy acquisition, in particular for households and farms. When considering the issue of methane fermentation, one should include all favourable fertilization, energy aspects and firstly, the ecological ones. During the methane fermentation, substrates are stabilized due to removal of a large amount of carbon. The only elements that are removed from the system are evolving gases: CH4, CO2 and H2S. During the discussed process, the entire nitrogen is preserved in the organic or ammonia form.
PL
Rozwój innowacyjnych rozwiązań technologii w produkcji zwierzęcej powinien być skojarzony z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, a także racjonalnym zagospodarowaniem nawozów naturalnych na cele nawozowe i energetyczne. Przedstawione rozwiązania i koncepcje pozyskania biogazu oraz jego zagospodarowania, a także zagospodarowania masy pofermentacyjnej stawiają przed nauką potrzebę doskonalenia procesu technologicznego. Głównym celem przedstawionych rozwiązań zastosowania fermentacji metanowej nawozu naturalnego w warunkach rolnictwa jest ich utylizacja, jak również pozyskanie energii, zwłaszcza dla gospodarstw rodzinnych i farmerskich. Rozpatrując zagadnienie fermentacji metanowej, należy uwzględnić wszystkie korzystne aspekty nawozowe, energetyczne, a przede wszystkim ekologiczne. Podczas fermentacji metanowej substraty podlegają stabilizacji w wyniku usunięcia dużej ilości węgla. Jedynymi usuwanymi z systemu składnikami są wydzielające się gazy: CH4, CO2 i H2S. W trakcie omawianego procesu cały azot konserwowany jest w formie organicznej lub amoniakalnej.
PL
Cyrkulacyjny, wirnikowy dezintegrator jest to urządzenie, które powoduje niszczenie struktury substratów przeznaczonych do fermentacji metanowej wskutek kawitacji oraz nagłego spowolnienia czynnika na wewnętrznie użebrowanym korpusie. Praca miała na celu analizę wpływu prędkości obrotowej wirnika na występowanie pola obniżonego ciśnienia w wirniku oraz pola podwyższonego ciśnienia u jego wylotu. Do obliczeń wykorzystano oprogramowanie ANSYS Fluent. Analizowano urządzenie o średnicy wirnika 200 mm i prędkości obrotowej 3000 obr/min, 2250 obr/min oraz 1500 obr/min.
EN
A circulating rotor disintegrator is a device, which destroys the structure of substrates destined for methane fermentation due to cavitation and a sudden slowdown of the medium on the internally ribbed body. The aim of work was an influence analysis of rotor rotational speed on the occurrence of low pressure field in the rotor and the field of higher pressure at its outlet. ANSYS Fluent software was used for calculations. The device was analyzed with a rotor diameter of 200mm and a rotational speed of 3000 rpm, 2250 rpm and 1500 rpm.
16
Content available remote Wpływ częstości mieszania na skład i produkcję biogazu w fermentatorze
PL
Zbadano wpływ intensywności mieszania na produkcję i skład biogazu w reaktorze do fermentacji metanowej o pojemności czynnej 75 L przy czasie retencji mieszaniny fermentacyjnej w reaktorze równym 12 dni. Zastosowano trzy warianty 5-minutowych cykli mieszadła łopatkowego i zakresie 20–40-minutowych cykli jego wyłączania. Największą produkcję biogazu uzyskano dla wariantów z 40-minutowymi cyklami wyłączania mieszadła, średnio 35 L/d. Skracając czas wyłączania mieszania do 20 min, uzyskano najwyższe wartości dobowe dla zawartości metanu w biogazie, średnio ok. 67,4%, i najniższe stężenie siarkowodoru 1564 ppm.
EN
Three operational variants based on 5 min long mixing of the fermenter content (75 L) with an agitator and then 20–40 min long cycles of its switching off were used to det. the effect of mixing method on biogas prodn. in a 12 days long process. The highest biogas „yield“ (35 L/day) was achieved for the variant with 40 min long cycle of the switched off agitator while the highest MeH content and lowest H2S content in the biogas (67.4% and 1564 ppm, resp.) were achieved for the variant with 20 min long cycle of the switched off agitator.
PL
Badano wydajność biogazu z gnojowicy od świń z tuczarni na 1000 stanowisk w fermentatorze laboratoryjnym o pojemności czynnej 75 L w temp. 37°C przez 9, 12 i 15 dni. Stosowano mieszadło łopatkowe o zakresie prędkości 47 rpm. Mieszadło było włączane co 30 min na 5 min. Najkorzystniejsze było skrócenie czasu do 9 dni, gdyż uzysk biogazu wynosił powyżej 60 L/dobę, a zawartość metanu wyniosła średnio 66%. Niekorzystne było duże stężenie siarkowodoru (średnio 2952 ppm).
EN
Biogas was produced by fermentation of pig slurry in a lab. digestor (75 L) at 37°C for 9, 12 and 15 days. A paddle stirrer (47 rpm) was used. The shortening the time to 9 days was of an advantage. The biogas yield was above 60 L/day and the MeH content was quite high (66%). The high concn. of H2S (2952 ppm) was of disadvantage.
PL
W artykule przedstawiono ponowne spojrzenie na możliwości wykorzystania biogazu w Polsce. Zwrócono uwagę na biogaz jako sposób zagospodarowania odpadów oraz ochrony powietrza atmosferycznego, wód i gleb. Podkreślono wagę biogazu jako źródła oraz sposobu magazynowania energii odnawialnej przydatnej do stabilizacji sieci elektroenergetycznej. Zwrócono uwagę na wyższość energii z biogazu nad energią atomową.
EN
The article provides a renewed insight into possibilities of using biogas in Poland. Attention is paid to biogas as a way of waste management and protection of air, water and soil. The importance of biogas as a source and method of storing renewable energy useful for stabilizing the power grid was emphasized. Attention also was paid to the advantage of energy from biogas over atomic energy.
EN
In literature as well as in the university debate, we can observe the increase of interest regarding converting agricultural residues into energy. Furthermore, the energy and climate policies have encouraged the development of biogas plants for energy production. One of the most significant reasons of this escalation is that this technology may be both convenient and beneficial. The produced biogas is not only supposed to cover the energy demand like heat and electricity, the resulting digestate has the prospect of a beneficial fertilizer and can thereby influence the energy management plans. This technology is widely introduced to countries, which have large income from agriculture. Not only does this reduce the use of industrial fertilizers, but also finds use for agricultural residues. One of the countries of this type is Vietnam, which is the fifth largest exporter of rice in the world. Over 55% of greenhouse gas emission in Vietnam comes from agriculture. Using innovative technologies such as biogas, may decrease this value in near future. It may also contribute to more sustainable agriculture by decreasing traditional fields burning after the harvesting period. The goal of this research paper is to estimate the possible production of biogas from rice straw to cover the energy demand of the rice mill. Four possible scenarios have been considered in this paper, the present situation and where electricity, energy or both were covered by biogas from agricultural residues. An attempt was made to answer the question whether the amount of biogas produced from agricultural residues is enough for both: electricity and energy supply, for the rice mill. If not, how much rice straw must be delivered from other sources, from which rice is not delivered to the rice mill. The base of the assumptions during the estimation of various values were statistics from FAO and other organizations, secondary sources and data from the existing rice mill in Hậu Mỹ Bắc B in Mekong delta in Vietnam.
PL
W literaturze, jak również w debacie uniwersyteckiej, obserwujemy wzrost zainteresowania przekształcaniem odpadów rolniczych w energię. Ponadto polityka energetyczna i klimatyczna zachęciły do rozwoju produkcji biogazu do celów energetycznych. Jedną z najważniejszych przyczyn tej eskalacji jest to, że technologia ta może być zarówno wygodna, jak i korzystna. Wytworzony biogaz nie tylko może pokryć zapotrzebowanie na energię, jak ciepło i elektryczność, ale otrzymany poferment ma perspektywę korzystnego nawozu, a tym samym może wpływać na plany zarządzania energią. Technologia ta jest szeroko stosowana w krajach, które mają duże dochody z rolnictwa. Nie tylko zmniejsza stosowanie nawozów przemysłowych, ale także znajduje zastosowanie w przypadku pozostałości rolniczych. Jednym z takich krajów jest Wietnam, który jest piątym największym eksporterem ryżu na świecie. Ponad 55% emisji gazów cieplarnianych w Wietnamie pochodzi z rolnictwa. Korzystanie z innowacyjnych technologii, takich jak biogaz, może zmniejszyć tę wartość w najbliższej przyszłości. Może również przyczynić się do bardziej zrównoważonego rolnictwa, poprzez zmniejszenie tradycyjnego spalania odpadów rolniczych po okresie zbiorów. Celem tego artykułu badawczego jest oszacowanie możliwej produkcji biogazu ze słomy ryżowej, aby pokryć zapotrzebowanie na energię młyna ryżowego. W niniejszym dokumencie rozważono cztery możliwe scenariusze, obecną sytuację oraz hipotetyczne tezy, w których energia elektryczna, ciepło lub obie formy energii zostały pokryte z biogazowni. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy dla młyna ryżowego ilość biogazu wytworzonego z odpadów rolniczych jest wystarczająca zarówno dla energii elektrycznej, jak i dla ciepła. Jeśli nie, to jaka ilość słomy ryżowej musi być dostarczona z innych źrodeł, z których ryż nie jest dostarczany do młyna. Podstawą założeń przy szacowaniu różnych wartości były statystyki z FAO i innych organizacji, źródła wtórne i dane z istniejącego młyna ryżu w Hậu Mỹ Bắc B w delcie Mekongu w Wietnamie.
20
Content available remote Ekonomiczne aspekty pozyskiwania i wykorzystania biogazu
PL
Biogaz jest wytwarzany w wyniku fermentacji metanowej na składowiskach lub podczas pracy biogazowni. Właściwie zagospodarowany służy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Uzdatniony i poddany procesowi sprężania, ma zastosowanie jako paliwo transportowe. Ocena efektywności ekonomicznej instalacji biogazowej zależy od stosowanego wsadu oraz możliwości wykorzystania generowanego ciepła. Aspekty ekonomiczne pracy biogazowni określone są przez koszty jej inwestycji, wielkości dofinansowania, koszty pozyskiwanej biomasy, wydajności instalacji oraz ostateczne pozyskanego ciepła wraz z produkcją energii elektrycznej.
EN
Biogas is produced as a result of methane fermentation in landfills or during operation of a biogas plant. It is used is for the production of heat and electricity. Treated and subjected to a compression process, it is used as a transport fuel. The economic efficiency assessment of a biogas installation depends on the feedstock used and the possibility of using the heat generated. The economic aspects of a biogas plant's operation are determined by its investment costs, co-financing, costs of biomass obtained, installation efficiency and final heat acquired along with electricity production.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.