Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biocides
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A series of biocidal compounds were evaluated as antifungal and antialgal additives for building coatings. The study comprised testing the susceptibility of coatings to colonization by Alternaria alternata, Ulocladium atrum, Aspergillus niger and Penicillium purpurogenum fungi as well as Nostoc commune cyanobacteria and Klebsormidium flaccidum green algae. White cabbage juice-based concentrate, dendrimeric peptides, peptide hydrolyzates from milk thistle and chestnut seeds, as well as selected ionic liquids, were used as additives to acrylic and silicone-based coatings. Also, some of biocidal additives were previously intercalated in montmorillonite or hydrotalcite to increase their wash-out resistance. The best results were obtained for the coatings modified with prolinate and sorbate ionic liquids added in the amount of 2 wt %. They ensure protection against the algae and cyanobacteria also after aging in water for 72 h, which indicates a possibility of their application in facade paints. Some antifungal activity was observed for the coatings containing hydrotalcite intercalated with aminododecanoic acid, while inhibition of algal growth was achieved using hydrolyzate from milk thistle seeds. However, in both cases, the coatings lost the resistance to microbial colonization when aged in water.
PL
Badano skuteczność szeregu związków o właściwościach biobójczych, dodawanych do powłok polimerowych stosowanych w budownictwie, w zabezpieczaniu przed porastaniem grzybami i glonami. Wykorzystano mieszaninę grzybów testowych Alternaria alternata, Ulocladium atrum, Aspergillus niger i Penicillium purpurogenum, a także cyjanobakterie Nostoc commune oraz glony Klebsormidium flaccidum. Jako biocydy dodawane do powłokowych kompozycji akrylowych i silikonowych zastosowano: koncentrat na bazie soku z białej kapusty, dendrymeryczne peptydy, hydrolizaty peptydowe z ostropestu plamistego i nasion kasztanowca, a także ciecze jonowe. Wybrane dodatki immobilizowano na drodze interkalacji w montmorylonicie lub hydrotalkicie w celu zwiększenia ich odporności na wymywanie. Najlepszą odporność na porastanie glonami wykazywały powłoki modyfikowane dodatkiem 2% mas. cieczy jonowych z anionami prolinianowym i sorbinianowym. Ochronne działanie cieczy jonowych zachowało się również po teście wymywania wodą przez 72 h, co wskazuje na możliwość ich zastosowania w farbach elewacyjnych. Powłoki zawierające hydrotalkit interkalowany kwasem aminododekanowym wykazywały odporność na porastanie grzybami, a dodatek hydrolizatu nasion kasztanowca hamował rozwój glonów, jednak w obydwu wypadkach działanie ochronne biocydu zanikało po teście wymywania wodą.
EN
This research work involved the selection of biocides for the antimicrobial treatment of leathers. The scope of the research work covered microbiological tests of leather samples tanned utilising the same technology, with microbiological treatment made using 9 different preparations, as well as a test of leather without biostabilisation. Commercial biocides taken for inwestigation were as follows: NS 500 – an aqueous solution of nanosilver 500 ppm, ODH – tea tree oil, and OP – orange oil. Preparations prepared by diluting the purchased products were as follows: S27-22 – an aqueous solution containing silver chloride and titanium dioxide, SH 22-27 – an aqueous solution containing zinc pyrithione, ST 99-19 – an aqueous solution containing dimethyltetradecyl [3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride, SU – an aqueous solution containing polyhexamethylene biguanide, and SGP – a saturated solution of aluminum potassium sulfate. Also a preparation was made by combining NS 500 M250 – 500 ppm nanosilver solution and a 250 ppm copper colloid. Evaluation of the effectiveness of biostabilisation of the leather samples and antimicrobial activity of the preparations used was carried out. Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria and Candida albicans, Aspergillus brasiliensis and Trichophyton mentagrophytes fungi were used in the study. The assessment of microbial growth on samples was carried out according to Polish standards. Assessment of the resistance to bacteria and C. albicans yeast was made according to the PN-EN ISO 20645: 2006 standard – a method of diffusionon an agar plate. Assessment of the resistance to A. brasiliensis and T. mentagrophytes fungi was made according to the PN-EN ISO 14119: 2005 standard. Among the tested preparations to protect leathers against the effects of microorganisms, overall efficacy was obtained for SH 22-27, NS 500 M 250, SU and ODH.
PL
Praca obejmowała dobór preparatów biobójczych do obróbki antymikrobowej skór. Zakres tematyczny obejmował badania mikrobiologiczne prób skór wyprawionych według tej samej technologii z obróbką mikrobiologiczną wykonaną przy użyciu 9 przygotowanych preparatów, a także test skóry bez biostabilizacji. Dokonano oceny skuteczności biostabilizacji skór i aktywności antymikrobowej użytych preparatów. Spośród testowanych preparatów do ochrony skóry przed działaniem drobnoustrojów najkorzystniejszą ocenę uzyskały: SH 22-27 zawierający pirytionian cynku, NS 500 M 250 zawierający nano cząsteczki srebra i miedzi, SU zawierający poliheksametylenobiguanidynę, ODH zawierający olejek melaleuca.
EN
The article presents the problem of microbiological contamination of formation media (fluids) and discusses the role of biocides used to control and counteract harmful biogenic processes. The types of active substances used in biocidal products recommended for the oil industry are listed. The focus was also on issues related to the occurrence of hydrogen sulfide in natural gas and on the methods of elimination of this toxic compound (or decreasing its content in the gas). The article describes scavenging of hydrogen sulfide from natural gas by using liquid scavengers and the series of laboratory tests. Discussed research concerns the effect of two active substances on content of sulfur compounds in test samples, including: hydrogen sulfide, methyl mercaptan, carbon oxysulfide and dimethyl sulfide.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zanieczyszczenia mikrobiologicznego mediów (płynów) złożowych oraz omówiono rolę biocydów stosowanych w celu kontroli i przeciwdziałania niepożądanym procesom biogennym. Wymieniono rodzaje substancji czynnych używanych w produktach biobójczych, polecanych do stosowania w przemyśle naftowym. Skoncentrowano się także na zagadnieniach związanych z występowaniem siarkowodoru w gazie ziemnym i na sposobach eliminacji tego toksycznego związku (lub zmniejszeniu jego zawartości w gazie). W artykule scharakteryzowano działanie płynnych neutralizatorów siarkowodoru i opisano przebieg badań laboratoryjnych dotyczących wpływu dwóch substancji czynnych (typu H2S scavengers) na zmiany zawartości związków siarki w próbkach testowych, w tym: siarkowodoru, merkaptanu metylowego, tlenosiarczku węgla i siarczku dimetylowego.
4
PL
Zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań, które miały na celu dobór odpowiednich środków do energetyzowanych płynów szczelinujących, w szczególności biocydów, czyli środków zapobiegających rozpadowi polimeru, będącego głównym dodatkiem do płynów szczelinujących. W celu ograniczenia ilości zużycia środków chemicznych, takich jak biocydy, prowadzono badania nad zastosowaniem promieniowania ultrafioletowego w procesie kontroli liczebności bakterii w płynie szczelinującym. Zbadano wpływ dodatku biocydu na lepkość cieczy spienionych.
EN
The guar polymer and foaming agent-contg. aq. fracturing fluid was modified by addn. of 3,3’-methylene-bis-5-methyloxazoline (I), 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide or glutaral biocides or UV-irradiated to avoid biodegrdn. of the guar. The UV-irradn. was less efficient than the use of biocides. The biocide I was the most efficient.
5
Content available remote Badanie szybkości ługowania biocydów z porowatych materiałów budowlanych
PL
Praca dotyczy procesu ługowania biocydów zawartych w tynkach przez wodę zwilżającą ich zewnętrzną powierzchnię. Model matematyczny uwalniania do środowiska biocydów zawartych w materiałach budowlanych pozwala na oszacowanie wielkości strumieni szkodliwych substancji. Określono współczynniki dyfuzji dla trzech typów biocydów w tynkach akrylowym oraz silikonowym.
EN
The paper deals with leaching process of biocides added to façade materials by water wetting the external surface of these materials. A mathematical model dealing with the release of biocides contained in building materials into the environment allows one to estimate released streams of harmful substances. The solid diffusion coefficients for three biocides types in acrylate and silicone resin-based renders were determined.
PL
Czwartorzędowe związki amoniowe (QACs), szczególnie sole z anionami chloru lub bromu, są szeroko stosowane jako środki dezynfekujące. Ich budowa chemiczna powoduje, że wykazują one działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwporostowe. Powszechne użycie tych związków stwarza nowe zagrożenie w środowisku naturalnym. W artykule przedstawiono informacje na temat struktury i zastosowania QACs. Bardzo interesującą grupą związków, stanowiących czwartorzędowe związki amoniowe, są czwartorzędowane polimery, które zyskały zainteresowanie wśród naukowców, w tym obszarze, z powodu możliwości ich użycia na różnych powierzchniach. Ich zaletą jest trwałe - kowalencyjne wiązanie do powierzchni. Wiązanie takie zmniejsza ryzyko oddziaływania na środowisko naturalne. W przeglądzie podkreślono również wpływ QACs na zdrowie człowieka i środowisko.
EN
Quaternary ammonium compounds (QACs), especially salts with chloride or bromide atoms, have been widely used as disinfectants. Chemical structure of these compounds causes that they exhibit antibacterial, antifungal and antifouling effect. Their wide use brings new environmental hazards. In the present work, we provide some information about the chemical structure and application of the QACs. Very interesting groups of quaternized amines compounds are quaternized polymer which gained significant attention among researchers in this area due to the possibilities of their use on different surfaces. Their advantage is the possible permanent - covalent bonding to the surface. This bonding reduces the risk of contamination of the environment. In this review, the effects of QACs on human health and the environmental are also highlighted.
EN
In the article, review of the literature on the subject currently used methods of controlling or limiting the development of microorganisms in petroleum products was made. The problem of microbial contamination in petroleum products was presented, which is still valid and is becoming more common. In the article, microbiological contaminants present in petroleum products were described. In the following part of the article the various methods of combating microbial contamination in petroleum products, which include physical methods, thermal disinfection and chemical methods were presented. In due to the limited use of physical methods, the article focused on methods widely disseminated. Combating harmful microorganisms using a biocide were described, which due to their harmful effects on beneficial microorganisms and the environment are becoming more and more limited use. Because of their harmful effects on beneficial microorganisms and the environment, their use is becoming more limited. Furthermore, another method of controlling microorganisms during storage of the fuel by means of cleaners that help to eliminate the water, reducing sludge was presented. Apart from the measures to combat microorganisms and additives of cleaning properties, the simplified methods for determining the amount of microorganisms in the fuel using the kits containing the finished substrate suitable for growth of microorganisms are described. These kits allow the monitor the status of microbial petroleum products and thus help prevent many crashes. In the final part of the article authors proposed other ways to control or limit microbial growth are presented. The work conclusions were completed. The most important is that there is a need to develop effective methods of combating microbial contamination of fuels and oils by means of measures environmentally friendly.
PL
W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia mikrobiologicznego olejów napędowych i smarowych oraz możliwości jego ograniczania. Na początku przedstawiono charakterystykę olejów napędowych i smarowych w kontekście ich zanieczyszczenia. Następnie omówiono problem skażenia mikrobiologicznego w produktach ropopochodnych, który jest nadal aktualny i staje się coraz powszechniejszy. Omówiono również czynniki, które sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów. W dalszej części pracy przedstawiono sposoby zwalczania mikroorganizmów w środowisku olejów napędowych i smarowych za pomocą między innymi biocydów, które z powodu ich szkodliwego wpływu na pożyteczne mikroorganizmy oraz środowisko naturalne, mają coraz bardziej ograniczone użycie. Ponadto przedstawiono inny sposób zwalczania mikroorganizmów podczas składowania paliwa za pomocą środków czyszczących, które pomagają eliminować wodę, i ograniczają skutki korozji. Poza tym opisano uproszczone sposoby określania ilości drobnoustrojów w paliwie za pomocą zestawów zawierających gotowe podłoże odpowiednie do wzrostu mikroorganizmów. Zestawy te umożliwiają monitorowanie stanu mikrobiologicznego produktu ropopochodnego i dzięki temu pozwalają zapobiec wielu awariom. W końcowej części artykułu dokonano przeglądu innych metod zwalczania mikroorganizmów w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.
EN
The article presents the problem of microbial contamination of diesel fuel and lubricants and the possibility of its limiting. The methods of controlling microorganisms in an environment of lubricating oils and by, inter alia, biocides were presented. Because of the harmful effects of biocides on the beneficial microorganisms and the environment, their use is becoming more limited. The simplified methods for determining the amounts of microbes in the fuel using the kits containing the finished substrate suitable for growth of microorganisms were described. In the last part of the article a review of others methods of combating microorganisms in terms of environmental protection was made.
PL
W układzie paliwowym pojazdów z silnikiem Diesla może dojść do dostawania się niewielkich ilości oleju silnikowego do obiegu paliwa. Niekiedy w takich przypadkach obserwuje się interakcję pomiędzy komponentami oleju silnikowego a dodatkami wchodzącymi w skład oleju napędowego, w wyniku której następuje blokada filtrów paliwa, mogąca prowadzić do awarii pojazdu. W artykule przedstawiono metodę oceny wpływu rodzaju zastosowanego biocydu do pakietu dodatków uszlachetniających do oleju napędowego na kompatybilność z olejem silnikowym.
EN
In the fuel system for diesel engine vehicles it is possible that a small amount of engine oil may get into the fuel cycle. Sometimes, in such cases, interaction between components of the engine oil and additives belonging to the diesel fuel is observed, resulting in blockage of fuel filters, which may lead to a breakdown of the vehicle. In this paper was presented a method of assessing the impact of the type of biocide additive package for diesel fuel on engine oil compatibility.
10
EN
Paper is a material that is easily biodegradable. The most active group of microorganisms responsible for biodegradation processes affecting paper are moulds. In order to prevent this unfavorable impact, various methods are used, including biocides, which added to paper during the production process to protect the final product. In this study, the following ionic liquids were applied: benzalkonium nitrate(V), benzalkonium DL-lactate, and didecylodimethylammonium DL-lactate. They were added (in a concentration of 3% and 5%) to paper samples made of the following pulp grades: pine bleached kraft pulp (pine BKP), birch bleached kraft pulp (birch BKP), recovered fibres and CTMP. The antifungal activity of paper was assessed using a qualitative and a quantitative method with strains A. niger, A. versicolor, P. chrysogenum and P. aurantiogriseum. The most resistant strain to the ionic liquid activity was Aspergillus niger. The best antimicrobial effect was shown by paper samples made of pine BKP with biocides. The weakest effect was obtained for the CTMP-based paper.
PL
Papier jest materiałem, który bardzo łatwo ulega procesom biodegradacji. Najaktywniejszą grupę drobnoustrojów, które odpowiadają za te procesy stanowią grzyby strzępkowe. W celu zapobiegania tym niekorzystnym oddziaływaniom stosuje się m.in. biocydy, które wprowadzone do papieru podczas jego produkcji zabezpieczą wyrób finalny. W prezentowanej pracy wykorzystano ciecze jonowe: azotan (V) benzalkoniowy, DL-mleczan benzalkoniowy i DL-mleczan didecylodimetyloamoniowy, które dodano do papieru wykonanego z: masy siarczanowej bielonej sosnowej, masy siarczanowej bielonej brzozowej, masy makulaturowej i CTMP w stężeniach 3 i 5%. Ocenę aktywności przeciwgrzybowej papierów przeprowadzono metodą jakościową i ilościową z wykorzystaniem referencyjnych szczepów A. niger, A. versicolor, P. chrysogenum i P. aurantiogriseum. Stwierdzono, że najbardziej opornym gatunkiem na działanie cieczy jonowych jest Aspergillus niger. Najlepsze właściwości przeciwdrobnoustrojowe wykazały próbki papieru masy siarczanowej bielonej sosnowej z dodatkiem biocydów, najsłabsze właściwości - masa celulozowa.
11
Content available remote 2015 - a time of great change - will you be ready?
EN
One of the key drivers of the biocides market is legislation. Biocides are regulated under the Biocidal Products Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012). This regulation aims to improve the functioning of the biocidal products market in the EU, while ensuring a high level of protection for humans and the environment. The text is applicable since 1 September 2013, with a transitional period for certain provisions and repeals the Biocidal Products Directive (Directive 98/8/EC). Many significant changes to European legislation will become effective in 2015, which will affect the Biocidal Products Regulation (528/ 2012 / EC) specifically concerning Article 58, with regards to the labelling required for Treated Articles and a list of ECHA approved suppliers, the Classification Labelling and Packaging Regulation (1272 / 2008/ EC) with regards to the 2nd Advance to Technical Progress and the new requirements for labelling of all chemical substances classified as sensitizing, REACH (1907 / 2006 / EC) with regards to the 6th Advance to Technical Progress, specifically concerning the re-classification of formaldehyde and formaldehyde releasers. Finally the inclusion of certain commonly used algicides on the Priority list of the Water Framework Directive (2000 / 60 / EC). This paper will explain in detail how these changes will affect the European Industry specifically concerning the use and labelling of biocides. It will also detail the development of new products specifically designed to minimize the effects of the above changes.
EN
Nanotechnology means the design and the manufacture of structures in which at least one size is less than 100 nanometers and which have new properties resulting from the size. Restrictive criteria for the marketing authorisation of biocidal products containing nanomaterials as defined in Regulation 528/2012/EU (separate risk assessment and approval of the active substance in the form of nanomaterial) contribute to the strengthening of their safety for the health and the environment. The purpose of listing on the label of a biocidal product and an article treated with a biocidal product of components present in the form of nanomaterials and the word „nano” in brackets after the name of such components is to inform buyers of the presence of nanomaterials in such products; buyers’ knowledge of the atypical properties of nanomaterials, including benefits and potential risks associated with their use, should be increased by means of information activities of the EU institutions and competent authorities of the EU Member States.
PL
Przedstawiono najważniejsze kierunki aktywności Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie w obszarze bezpieczeństwa chemicznego na rzecz krajowego przemysłu chemicznego i bezpieczeństwa transportu chemikaliów. Zaprezentowano współpracę z przemysłem i instytucjami państwowymi oraz międzynarodowymi. Pokazano udział we wdrażaniu w polskiej gospodarce postanowień rozporządzenia REACH, CLP, dyrektyw ATEX oraz postanowień Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej. Przedstawiono również nowe kierunki działalności Zakładu jak działalność w zakresie rejestracji produktów biobójczych zgodnie z nowym unijnym Rozporządzeniem 528/12.
EN
In this paper we presented the most important activities in the Department of Chemical Safety and Static Electricity of the Institute of Organic Chemical Industry in Warsaw, regarding chemical safety for domestic chemical industry and chemical transport safety. The collaboration with industry and the national and international institutions as well as the participation with the implementation of the provisions of REACH and CLP regulations, ATEX directives and Chemical Weapons Convention have been described. Additionally the new fields of activity of the Department concerning registration of biocidal products in accordance with the new EU Regulation 528/12 have been shown.
14
Content available On the nature of silver ions in complex media
EN
Antimicrobial biocides are commonly used to present the growth of bacteria on surfaces and within materials. They are typically added in small quantities to many applications to prevent bacterial growth on the treated object. Silver is increasingly used in many applications due to the aim to replace organic chemical agents by inorganic additives. Examples of applications are bacteriostatic water filters for household use or swimming pool algaecides and numerous devices, ranging from consumer commodities like mobile phones, refrigerators, and clothes to medical devices like catheters, implant surfaces, and plasters. To meet the diversity of application types, many different forms of silver compounds have been developed to serve this market. In particular, there is little information on the types of transformations that silver nanoparticles will undoubtedly undergo in real, complex environments during long-term aging, and the impact of these transformations on their distribution in the environment, bioavailability, and toxicity potential. The biocidal action results from the interaction of silver ions with bacteria. The most potent compounds for a high silver release are soluble silver salts like silver nitrate or silver acetate. These are fully water soluble with a high silver ion release rate. Therefore they are often used as control in cell experiments to elucidate the biological effect of silver nanoparticles. However, in the case of free silver nanoparticles the interactions can be more complex and catalytic reactions on the particle surface which depend on the size and shape of the nanoparticles can render the system very complex. If AgNO3 is used as control, it is tacitly assumed, that the free silver ion concentration is the same as that in the added AgNO3. This obviously cannot be true because of the presence of a whole set of proteins, biomolecules and inorganic ions like Cl- and H2PO4- in the biological medium. These will react with the silver ions in one or the other way. We report on experiments on the behaviour of silver ions in biologically relevant concentrations in different media, from physiological salt solution over phosphate-buffered saline solution to cell culture media. For dissolution and immersion experiments PVP-coated silver nanoparticles were synthesized by reduction with glucose in the presence of PVP. The final silver concentration in all dispersions was determined by atomic absorption spectroscopy. The dissolution of silver nanoparticles was followed in long-term experiments out of a dialysis tube which was permeable only for silver ions. In case of immersion experiments, the nanoparticles and all precipitates were isolated by ultracentrifugation, redispersed in pure water and again subjected to ultracentrifugation. The particles were analyzed by scanning electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy and X-ray powder diffraction. The dissolution requires the presence of dissolved oxygen. If no oxygen is present, only a very small fraction of silver is dissolved, possibly by traces of oxygen in the experimental setup. An oxidizing agent like H2O2 clearly enhances the dissolution. The presence of NaCl, either in pure form or as PBS, strongly slows down the dissolution, probably due to silver chloride formation. Cysteine has a clearly inhibiting effect with almost no dissolution of the silver nanoparticles whereas glucose has a decelerating effect but leads to a similar final dissolved fraction. This suggests that cysteine adsorbs onto the silver nanoparticle surface with its thiol group and prevents the oxidation. In contrast, glucose slows down the dissolution, but clearly did not prevent the oxidation on a longer time scale. We have extended the studies by mixing silver nanoparticle dispersions with different media of increasingly biological nature. The solutions/dispersions were stirred for equilibration and then subjected to ultracentrifugation. All precipitates and nanoparticles were isolated by this way and then analyzed. The results show that both initially present silver ions and released silver ions are mainly precipitated as AgCl if chloride is present. Only in the absence of chloride, glucose is able to reduce Ag+ to Ag0. The initially present silver nanoparticles were recovered in all cases. Silver phosphate was not observed in any case, probably due to the moderate pH (around 7) at which phosphate is mostly protonated to hydrogen phosphate and dihydrogen phosphate. We can conclude that released silver ions precipitate mostly as AgCl in biological media, and that most cell culture studies where silver ions are used as control are in fact studying the effect of colloidal silver chloride on the cells. To prove this assumption, human mesenchymal stem cells (hMSC) were cultured in the presence of silver chloride nanoparticles (diameter 120 nm), and the viability of the cells was analyzed by fluorescence microscopy. In general, we clearly observed that pure silver nanoparticles have lower toxicity to hMSC compared to silver chloride nanoparticles with a comparable total silver dose. Silver acetate in the biological medium had a comparable toxicity to hMSC compared to silver chloride nanoparticles with the same total silver dose.
PL
Bezpieczeństwo mikrobiologiczne środowiska pracy wymaga obniżenia populacji drobnoustrojów do poziomu niestwarzającego zagrożenia. Skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni, jak również zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej przed kolonizacją drobnoustrojami, wymaga zastosowania prawnie dozwolonych środków biobójczych. Aktywność biobójcza zróżnicowanych strukturalnie i chemicznie substancji czynnych w istotny sposób zależy od wielu czynników fizykochemicznych, w szczególności od czasu działania i stężenia. Właściwy dobór mikrobiocydów w stosunku do zidentyfikowanych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w połączeniu z odpowiednią technika, aplikacji, decyduje o skuteczności procesów dekontaminacyjnych.
EN
The microbial safety of the work environment requires the reduction of microorganism population to the level with no risk. An effective disinfection of an air, surfaces and the personal protective equipments can be done with legal microbiocides. The antimicrobial activity of chemicals depends on many factors; the most important are concentrations and time of interaction. To get the best results of the decontamination processes, the proper choice of microbiocides and application methods must be done.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z ochroną elewacji przed czynnikami biologicznymi. Produkty biobójcze (biocydy) są stosowane do zwalczania organizmów, powodujących korozję biologiczną na elewacjach. Zawierają jedną lub więcej substancji czynnych. Różnią się składem, sposobem działania i aplikacji oraz przeznaczeniem. Zapobiegawczo, dodawane są do materiałów już w fazie ich produkcji. Działają biobójczo w miejscu wystąpienia biokorozji oraz jako środki konserwujące powierzchnię. Zastosowanie biocydów opóźnia lub uniemożliwia biodeteriorację spowodowaną przez mikroorganizmy. Pod wpływem czynników środowiskowych, właściwości produktów biobójczych zmieniają się. Warunkiem koniecznym w przypadku wystąpienia korozji biologicznej jest ustalenie i likwidacja przyczyn jej powstania.
EN
The article is to explain the issues related to the protection of the facade against biological agents. Biocidal products (biocides) are used to control organisms, causing biological corrosion on facades. Contain one or more active substances. Differ in composition, mode of action, and the application and intended purpose. Preemptively are added to materials already in the stage of their production. Work biocidal in place of biocorrosion, as well as preservatives. The use of biocides retards or prevents the biodeterioration caused by microorganisms. Under the influence of environmental factors, the nature of the biocidal products vary. A prerequisite for developing biological corrosion is to determine and winding-up of its reasons.
18
Content available remote The application of biocides in the oil and gas industry
EN
In recent years there has been increased interest in microbiological phenomena occurring during the exploration, exploitation of hydrocarbon deposits and storage of energy reserves. Excessive and uncontrolled development of microorganisms can cause microbiological contamination of a given medium and changes in the composition of these raw materials (bio-deterioration processes), which translate into tangible economic loss. The article discusses the types of antibacterial substances used in the oil and gas industry. It suggests ways to eliminate harmful microorganisms, as well as a mechanism of biocides action.
PL
W związku z czasem nadmiernym stosowaniem biocydów (w tym środków dezynfekcyjnych) w celu eliminacji mikroorganizmów narastają obawy nabywania przez bakterie oporności na substancje o działaniu antydrobnoustrojowym. Liczne badania laboratoryjne potwierdzają, że bakterie mają potencjał do wykształcania mechanizmów warunkujących zmniejszoną wrażliwość na środki dezynfekcyjne. Co gorsza, możliwe jest wystąpienie u bakterii tzw. oporności krzyżowej, polegającej na niewrażliwości patogenów na włączone do terapii antybiotyki, z powodu wcześniej nabytej oporności na środki dezynfekcyjne.
EN
The increased usage of biocides (also disinfectants) in eradication of bacteria has the potential to provide conditions, which will be favorable to the selection of bacterial variants with increased tolerance to biocides. Many researches confirm that bacteria may develop the mechanisms determining resistance to the disinfectants. What is worse, the „cross-resistance” is possible to appear in populations previously treated with the biocides. These strains also show the low susceptibility to antibiotics used in antibacterial therapy.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.