Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bilans energetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy analiz bilansu energetycznego budynku mieszkalnego wzniesionego w latach 30. XX wieku. Oceniano, czy zaproponowane usprawnienia budynku będą istotne z punktu widzenia możliwości dostosowania go do spełnienia wymagań stawianych budynkom pasywnym. Opracowanie sporządzono na potrzeby właścicieli, którzy kierowani względami sentymentalnymi, widzieli konieczność modernizacji obiektu. Analizy wyników wykonanych obliczeń dla proponowanych wariantowych rozwiązań wskazały na konieczność i zasadność termomodernizacji obiektu. Wykonując analizy, brano pod uwagę rosnące wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród, wskaźnika EP oraz rozwijający się trend wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zaproponowane zmiany modernizacyjne i obliczenia związane z bilansem energetycznym posłużyły do wyboru najkorzystniejszego rozwiązania.
EN
The article concerns the analysis of the energy balance of a residential building built in the 1930s. It was assessed whether the proposed improvements to the building would be relevant in terms of adapting it to meet the requirements for passive buildings. The study was prepared for the needs of owners who, guided by sentimental considerations, saw the need to modernize the facility. Analyzes of the results of calculations made for the proposed variant solutions indicated the necessity and legitimacy of thermomodernization of the object. The analysis took into account the growing requirements for thermal insulation of partitions, the EP indicator and the growing trend of the use of energy from renewable sources. The proposed modernization changes and calculations related to the energy balance were used to select the most advantageous solution.
EN
This paper continues a discussion of specific heat cp’ of wear product material at the time of the products’ generation which was initiated in [L. 2]. The very high values of this quantity found on the basis of the laws of mass and energy conservation have inspired further analyses to possibly validate the results. System quantities C and D [L. 2] have played central roles in earlier modelling of the friction and wear of solids. They are determined for a certain range of the temperature of a macroscopic contact of solids Θ and serve the purpose of a merely approximate estimation of minimum cp’. An attempt at determining real values of cp’ for specific Θ without taking C and D into consideration has been undertaken in this study. The discussion was based on the energy balance equation for the stationary friction process which is associated with wear. The significance of friction parameters, the physical properties of a material subject to friction, and some characteristics of the tribological system have been emphasised. The analysis is also designed to determine maximum heat, cp’max, and a range of its variations, cp’min - cp’max. The resultant analytical dependences that characterise friction and its effects are illustrated with examples of selected experiments [L. 10], which were originally designed to estimate values of cp’ [L. 2]. The evaluation of cp’ discovers negligible differences between cp’ and cp’min. Important information has additionally been acquired about the values of the flash temperature, Θo, and its relations to temperature D. No regular impact of on the specific heat of wear products has been determined.
PL
Niniejsza praca jest kontynuacją rozważań o cieple właściwym cp’ materiału produktów zużycia w momencie ich powstawania rozpoczętych w publikacji [L. 2]. Stwierdzone na podstawie zasad zachowania masy i energii bardzo duże wartości tej wielkości są inspiracją do przeprowadzenia dalszych analiz w celu ewentualnego potwierdzenia słuszności uzyskanych wyników. W dotychczasowym sposobie modelowania tarcia i zużywania ciał stałych główną rolę spełniły wielkości systemowe C i D [L. 2]. Są one wyznaczane dla pewnego zakresu temperatury styku makroskopowego ciał Θ i służą tylko przybliżonej ocenie minimalnej wartości cp’. W niniejszej pracy została podjęta próba wyznaczenia realnej wartości ciepła właściwego cp’ dla konkretnej wartości temperatury Θ bez uwzględniania wielkości C i D. Rozważania oparto na równaniu bilansu energii dla przypadku stacjonarnego procesu tarcia, któremu towarzyszy zużywanie. Podkreślono znaczenie parametrów tarcia, własności fizycznych materiału podlegającego zużywaniu oraz niektórych cech systemu tribologicznego. Celem rozważań jest także wyznaczenie maksymalnej wartości ciepła cp’max i ustalenie zakresu zmienności jego wartości cp’min – cp’max. Uzyskane zależności analityczne, charakteryzujące tarcie i jego skutki zilustrowano na przykładach wybranych badań eksperymentalnych [L. 10], które posłużyły pierwotnie do oceny wartości ciepła właściwego cp’ [L. 2]. Ocena wartości ciepła właściwego cp’ pozwala stwierdzić znikome różnice między cp’ i cp’min. Ponadto uzyskano ważne informacje o wartościach temperatury błysku Θo i jej relacji w odniesieniu do temperatury D. Nie stwierdzono regularnego wpływu temperatury Θ na ciepło właściwe powstających produktów zużycia.
PL
Transformacja współczesnej energetyki paliw kopalnych w monizm elektryczny (2050) oznacza szokową zmianę bilansów energetycznych (w artykule przedstawia się dla ilustracji charakterystyczny bilans dla domu jednorodzinnego w Polsce, dla Polski i dla świata). Analiza fundamentalnych podstaw tych zmian (termodynamicznych, elektroenergetycznych, ekonomicznych i społecznych) pozwala sformułować para-dygmaty rozwojowe nowej energetyki: prosumencki, egzergetyczny i wirtualizacyjny (ostatni w odniesieniu do elektroenergetyki). Jest to triplet który ułatwia zaproponowanie nowej architektury rynku energii elektrycznej oraz tworzy możliwość racjonalizacji trajektorii transformacyjnej (2018-2050) za pomocą mechanizmów rynkowych.
EN
Transformation of the energy market, based on of fossil fuels, into electric monism (2050) means a shock change in energy balance (to illustrate this the article presents an example of a characteristic balances for a single-family home in Poland, for Poland and for the world). The analysis of the fundamental foundations of these changes (thermodynamic, electric, economic and social) allows to formulate the following development paradigms of the new energy issues: prosumers, exergy and virtualization (the last one in relation to power industry). It is a triplet that facilitates the proposal of new architecture of the electricity market and creates the opportunity to rationalize the transformation trajectory (2018-2050) by means of market mechanisms.
PL
W artykule zidentyfikowano symptomy kryzysu polskiej elektroenergetyki, któremu przeciwstawiono gwałtowny rozwój energetyki odnawialnej na świecie. Opisano tendencje nakładów inwestycyjnych źródeł odnawialnych oraz magazynów energii. Do badań wykorzystano kaskadowy algorytm sterownia źródłami pozwalający na dobór bilansu wytwórczego klastra na podstawie profili produkcji i zapotrzebowania energii elektrycznej. Przeanalizowano możliwość bilansowania wirtualnego systemu elektroenergetycznego (klastra) produkującego energię elektryczną jedynie ze źródeł odnawialnych oraz obliczono koszty krańcowe produkcji energii elektrycznej dla dobranego (za pomocą algorytmu kaskadowego) bilansu wytwórczego OZE.
EN
The article identifies symptoms of the crisis in the Polish Power Systems, which was contrasted with the rapid RES development in the world. Tendencies of investment expenditures of renewable sources and energy storage are described. The cascade control algorithm was used for the research. Its allows for the selection of the technological structures of sources in the local Energy Cluster based on production profiles and electricity demand. The possibility of balancing a virtual power system (Energy Cluster) which produces electricity only from renewable sources were analysed and the marginal costs of electricity production for the selected RES energy balance were calculated.
PL
W artykule przedstawiono metodę symulacji energetycznej dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego na przegrodę przezroczystą, która jest możliwa do wykorzystania na potrzeby analiz energetycznych w budownictwie. Stosowanie odpowiednich metod obliczeniowych do modelowania energetycznych właściwości promieniowania słonecznego pozwala na lepsze bilansowanie energetyczne budynków ze względu słoneczne zyski ciepła. Prezentowany model obliczeniowy umożliwia określanie chwilowej wzajemnej konfiguracji przestrzennej Słońce – przegroda, wyznaczanie kąta padania promieniowania słonecznego oraz określanie nasłonecznionej powierzchni okna wbudowanego w tę przegrodę. Model wyznacza gęstość strumienia ciepła od promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni przegrody w zależności od jej orientacji i nachylenia, bazując na danych klimatycznych obejmujących jedynie natężenie bezpośredniego i rozproszonego promieniowania słonecznego na powierzchnię horyzontalną. Zaprezentowano wyniki przykładowych symulacji potwierdzających funkcjonalność modelu i możliwość jego implementacji w zastosowaniach inżynierskich.
EN
The article presents a method of solar energy simulation of dynamic interaction of solar radiation on a transparent façade, which is possible to be used for the needs of energy analysis of the buildings. The use of appropriate calculation methods for modeling the energy properties of solar radiation allows better energy balancing of buildings due to solar heat gains. The presented calculation model enables to determine the instantaneous spatial configuration between the Sun and facade, determination of the incidence angle of solar radiation and determination of the sunlit surface of the window embedded in the building partition. The model determines the solar radiation heat flux density reaching the surface of the window, depending on its orientation and slope, based on climatic data covering only the intensity of solar radiation to the horizontal surface. The results of exemplary simulations confirming the functionality of the model and the possibility of its implementation in engineering applications are presented.
EN
Effective use of energy in various branches of economy is one of world trends in development of power engineering. Relevant energy consumption occurs during exploitation of buildings, so there is still potential to diminish it as far as heating, ventilation, and air conditioning are concerned. Particularly in summer season, the choice of respective roofing colour can play a decisive role for the heat flux transferred to the inside of the object. Decrease of heat flux causes a lower heat burden to the building and lower power consumption by the air conditioning systems. In winter, on the contrary, heat flux transferred to building’s interior should be higher, as a result, demand of energy for heating will be lower. However, calculations of the heat flux require that energy balance must be made for the object. Unfortunately, not all producers of roofing covers inform about the values of reflectivity and thermal emissivity of their products, which is, in turn, necessary for calculations. In the present paper, research methodology elaborated by authors is proposed for determination of thermal emissivity of roofing covers. The paper presents test stand, methodology, and research results for roofing paper in blue colour (as an example) for which the thermal emissivity is an unknown parameter.
7
Content available Hydrogen in energy balance – selected issues
EN
Energy from different sources is fundamental to the economy of each country. Bearing in mind the limited reserves of non-renewable energy sources and the fact that their production from new deposits is becoming less economically viable, attention is paid to alternative energy sources, particularly those that are readily available or require no substantial financial investment. One possible solution may be to generate hydrogen, which will then be used for heat (energy) production using other methods. At the same time, these processes will be characterized by low emission levels compared to conventional energy sources. In recent years, more and more emphasis has been placed on the use of clean energy from renewable sources. New, more technically and economically efficient technologies are being developed. The energy use worldwide comes mostly from fossil fuel processing. It can be observed that the share of RES in global production is growing every year. At the end of the 1990s, the share of renewable energy sources was at 6–7%. Global trends indicate the increasing demand for renewable energy due to its form. Global hydrogen resources are practically inexhaustible, but the problem is its availability in molecular form. The article analyzed the use of hydrogen as a fuel. The basic problem is the inexpensive and easy extraction of hydrogen from its compounds; attention has been paid to water, which can easily be electrolytically decomposed to produce oxygen and hydrogen. Hydrogen generated by electrolysis can be stored, but due to its physicochemical properties, it is a costly process; therefore, a decision was made that it is better to store it with natural gas or use it for further reaction. In addition, hydrogen can be used as a substrate for binding and converting the increasingly problematic carbon dioxide, thus reducing its content in the atmosphere.
PL
Energia z różnych źródeł ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki każdego kraju. Mając na uwadze ograniczone zasoby nieodnawialnych źródeł energii oraz fakt, że ich produkcja z nowych złóż staje się mniej opłacalna, zwraca się uwagę na alternatywne źródła energii, szczególnie te, które są łatwo dostępne lub nie wymagają znacznych inwestycji finansowych. Jednym możliwym rozwiązaniem może być wytwarzanie wodoru, który będzie następnie wykorzystywany do produkcji ciepła (energii) za pomocą innych metod. Jednocześnie procesy te będą charakteryzować się niskim poziomem emisji w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii. W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystanie czystej energii ze źródeł odnawialnych. Trwają prace nad nowymi, wydajniejszymi technicznie i ekonomicznie technologiami. Ogólnoświatowe zużycie energii pochodzi głównie z przetwarzania paliw kopalnych. Można zaobserwować, że udział OZE w globalnej produkcji rośnie z każdym rokiem. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku udział odnawialnych źródeł energii kształtował się na poziomie 6–7%. Wskazują na to globalne trendy, zwiększając zapotrzebowanie na energię odnawialną ze względu na jej formę. Globalne zasoby wodoru są praktycznie niewyczerpane, ale problemem jest dostępność w postaci molekularnej. W artykule analizowano wykorzystanie wodoru jako paliwa. Podstawowym problemem jest tania i łatwa ekstrakcja wodoru z jego związków; zwrócono uwagę na wodę, którą można łatwo rozłożyć elektrolitycznie w celu wytworzenia tlenu i wodoru. Wodór generowany przez elektrolizę może być przechowywany, ale ze względu na jego właściwości fizykochemiczne jest to kosztowny proces; dlatego zdecydowano, że lepiej jest przechowywać go za pomocą gazu ziemnego lub użyć go do dalszej reakcji. Ponadto wodór może być stosowany jako substrat do wiązania i przekształcania coraz bardziej problematycznego dwutlenku węgla, zmniejszając w ten sposób jego zawartość w atmosferze.
PL
Transformacja współczesnej energetyki paliw kopalnych w monizm elektryczny (2050) oznacza szokową zmianę bilansów energetycznych (w artykule przedstawia się dla ilustracji charakterystyczny bilans dla domu jednorodzinnego w Polsce, dla Polski i dla świata). Analiza fundamentalnych podstaw tych zmian (termodynamicznych, elektroenergetycznych, ekonomicznych i społecznych) pozwala sformułować paradygmaty rozwojowe nowej energetyki: prosumencki, egzergetyczny i wirtualizacyjny (ostatni w odniesieniu do elektroenergetyki). Jest to triplet, który ułatwia zaproponowanie nowej architektury rynku energii elektrycznej oraz tworzy możliwość racjonalizacji trajektorii transformacyjnej ! (2018-2050) za pomocą mechanizmów rynkowych.
EN
Transformation of the energy market, based on of fossil fuels, into electric monism (2050) means a shock change in energy balance (to illustrate this the article presents an example of a characteristic balances for a single-family home in Poland, for Poland and for the world). The analysis of the fundamental foundations of these changes (thermodynamic, electric, economic and social) allows to formulate the following development paradigms of the new energy issues: prosumers, exergy and virtualization (the last one in relation to power industry). It is a triplet that facilitates the proposal of new architecture of the electricity market and creates the opportunity to rationalize the transformation trajectory (2018-2050) by means of market mechanisms.
EN
In recent years, changes have been made in the structure of primary energy use in the European Union In addition, a reduction in the use of primary energy has also been observed. According to the forecasts of the International Energy Agency, the European energy market will be subject to further changes in the perspective of 2040. These may include the reduction of the energy consumption and the change in the structure of the energy balance as a result pro-ecological activities. Natural gas will be the only fossil energy carrier whose role in covering the energy demand will not change. Along with the changes taking place in the European energy market, global changes can also be observed. The EU Member States will continue to strive to diversify natural gas supplies. One of the main elements of diversification of natural gas supplies is the use of LNG regasification terminals. The reasons for that include the increasing production of natural gas, particularly in the case of unconventional deposits, the ongoing development of liquefaction terminals, and, as a consequence, an increase in the LNG supply in the global market. The article presents the utilization of regasification terminals in the EU Member States and plans for the development of LNG terminals. Europe has the opportunity to import natural gas through LNG terminals. However, until now, these have been used to a limited extent. This may indicate that in addition to diversification tasks, terminals can act as a safeguard against interruptions in gas supplies.
PL
W ostatnich kilu latach miały miejsce zmiany w strukturze użycia energii pierwotnej w Unii Europejskiej, zanotowano także jej zmniejszenie. Zgodnie z prognozami przedstawianymi przez Międzynarodową Agencję Energii w perspektywie do 2040 roku, europejski rynek energetyczny będzie podlegał dalszym zmianom. Należy tutaj wymienić redukcję zużycia energii oraz zmianę struktury bilansu energetycznego na skutek prowadzonych działań proekologicznych. Gaz ziemny będzie jedynym kopalnym nośnikiem energii, którego udział pokryciu zapotrzebowania na energię się nie zmieni. Wraz ze zmianami zachodzącymi na europejskim rynku energii obserwować można globalne zmiany. Państwa członkowskie UE dążyć będą w dalszym ciągu do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Jednym z głównych elementów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego jest wykorzystanie terminali regazyfikacyjnych LNG. Z uwagi na fakt, że wzrasta wydobycie gazu ziemnego, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych, następuje rozwój instalacji skraplających, a w konsekwencji wzrost podaży LNG na globalnym rynku. W artykule został przedstawiony stopień wykorzystania terminali regazyfikacyjnych w państwach UE oraz plany dotyczące rozbudowy terminali skraplających. Europa posiada znaczne możliwości importu gazu ziemnego poprzez terminale LNG, jednak do tej pory wykorzystywane one były w ograniczonym zakresie. Świadczyć to może, że oprócz zadań dywersyfikacyjnych, terminale stanowią zabezpieczenie na wypadek przerw w gazociągowych dostawach gazu.
EN
The search for alternative fuels is becoming increasingly common due to exhausting conventional energy sources. One of the solutions is to manage waste from agricultural and food production for energy purposes. The aim of the study was to compare possible energy gains from the use of apple pomace as a fuel in two variants. The first option consisted in converting waste into solid fuel for combustion, while the second option included methane fermentation of pomace and the use of the resulting fermentation for combustion. The research was carried out to determine the energy usefulness of apple pomace extruders, among others. combustion heat, calorific value and biogas efficiency. The amount of energy that can be obtained from biogas resulting from the decomposition of pomace as well as from the post-process fermentation was also determined. Energy expenditures necessary for the processes that transform the raw material into fuel were simulated. Then an energy balance was carried out which showed that the fermentation of pomace and the combustion of the fermented pulp, taking into account the losses, resulted in an energy gain of 4.03 MJ⋅kg-1 (1.12 kWh⋅kg-1) higher than the use of pomace for combustion alone.
PL
Ze względu na wyczerpujące się konwencjonalne źródła energii coraz powszechniejsze staje się poszukiwanie paliw alternatywnych. Jednym z rozwiązań jest zagospodarowywanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej oraz spożywczej na cele energetyczne. Celem pracy było porównanie możliwych zysków energetycznych z wykorzystania wytłoków jabłkowych jako paliwa w dwóch wariantach. Wariant pierwszy obejmował przekształcenie odpadu na paliwo stałe w celu spalenia, natomiast wariant drugi dotyczył fermentacji metanowej wytłoków oraz wykorzystania powstałego w jej wyniku pofermentu na sposób spalania. W pracy wykonano badania pozwalające określić przydatność energetyczną wytłoków jabłkowych m.in. ciepło spalania, wartość opałową oraz wydajność biogazową. Wyznaczono również ilość energii możliwą do uzyskania z biogazu powstałego w wyniku rozkładu wytłoków oraz z pofermentu pozostałego po tym procesie. Dokonano symulacji nakładów energetycznych potrzebnych na procesy przekształcające surowiec do postaci paliwa. Następnie wykonano bilans energetyczny, który wykazał, że w wyniku fermentacji wytłoków oraz spalania pofermentu przy uwzględnieniu strat możliwe jest uzyskanie o 4.03 MJ⋅kg-1 (1.12 kWh⋅kg-1)
12
Content available remote Bilans energetyczny recyklingu opon przy wykorzystaniu technologii water-jet
PL
Praca przedstawia problematykę zagospodarowania zużytych opon samochodowych przy wykorzystaniu technologii water-jet. Zaprezentowane wyniki obliczeń dotyczące zagadnień energetycznych metody mogą stanowić podstawę do oszacowania możliwości wykorzystania metody water-jet w warunkach przemysłowych.
EN
The paper deals with the problem of used car tires handling with the application of water-jet technology. The presented results of calculations regarding the energy issues can be a basis for the estimation of possible usage of the water-jet method in industrial conditions.
PL
Przed zamontowaniem prototypu zaworu w układzie sprężonego powietrza w Elektrowni Opole przeprowadzono badanie szczelności wewnętrznej i zewnętrznej prototypu zaworu DN100. Następnie dla prototypu z kryzą pomiarową jednootworową dokonano obliczeń zgodnych z normą za pomocą dedykowanej aplikacji.
PL
W artykule przedstawiona została analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny na przykładzie projektu typowego budynku jednorodzinnego. Obliczenia analityczne jednoznacznie pokazują, że przyjęta metodyka wyznaczenia wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła mostka cieplnego, znacząco wpływa na charakterystykę energetyczną budynku. Przedstawione w katalogach mostków cieplnych wartości liniowego współczynnika przenikana ciepła dla konkretnych przegród, najczęściej rozwiązań systemowych różnych firm, dają bardziej precyzyjne wartości aniżeli przyjęte na podstawie uproszczonej metodyki zgodnie z normą PN-EN ISO 14683:2008. Przy użyciu obliczeń komputerowych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła są odzwierciedleniem rzeczywistych detali konstrukcyjnych. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że obliczenia te są najdokładniejsze. Jednak w porównaniu do katalogów metoda ta wymaga dużo większych nakładów pracy. Zmiana sposobu uwzględnienia wartości mostka termicznego może zmienić wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej nawet o 20 [kWh/m2rok]. Szczególną uwagę do precyzyjnych analiz strat ciepła przez mostki cieplne powinno się uwzględniać przy projektowaniu budynków pasywnych oraz zero-energetycznych, w których wpływ mostków termicznych stanowić może ponad 20% łącznego zapotrzebowania na ciepło.
EN
The article presents an analysis of the impact of the selected methodology for thermal bridges assessment on the energy balance on the example of a typical single-family building project. Analytical calculations clearly show that the adopted methodology for determining the value of the coefficient of linear heat transfer of thermal bridge, significantly affects the energy performance of the building. The values of linear heat transfer coefficient presented in thermal bridge catalogs for specific partitions, most often system solutions of various companies, give more precise values than those adopted on the basis of a simplified methodology in accordance with the PN-EN ISO 14683: 2008 standard. Using computer calculations in accordance with the PN-EN ISO 10211: 2008 standard, the values of the linear heat transfer coefficient are a reflection of the actual construction details. It can therefore be clearly stated that these calculations are the most accurate. However, compared to catalogs, this method requires much more work. The change in the method of taking into account the value of the thermal bridge may change the value of the non-renewable primary energy index by up to 20 [kWh/m2a]. Particular attention to precise analyzes of heat losses by thermal bridges should be taken into account when designing passive and zero-energy buildings in which the influence of thermal bridges may constitute more than 20% of the total heat demand.
EN
Properly designed housing buildings, with regard to reduction of a negative influence on environment, are necessary for ensuring sustainable development in agriculture. The objective of this paper was to show the results of environmental conditions research on high milk yield dairy cattle in different housing systems. Temperature and relative humidity of air and concentrations of harmful gases - ammonia and carbon dioxide accompanying them were investigated.
PL
Odpowiednio zaprojektowane budynki inwentarskie pod kątem ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko są niezbędne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Celem pracy było przedstawienie wyników badań warunków środowiskowych panujących w różnych systemach chowu bydła mlecznego o wysokiej wydajności mlecznej. Badano temperaturę i wilgotność względną powietrza oraz towarzyszące im stężenia szkodliwych gazów amoniaku i dwutlenku węgla.
16
Content available remote TEG model in Matlab Simulink
EN
For a modern society the most important issue affecting the development of the economy and the level of people's lives by providing access to new technologies is to provide a sufficiently large supply of energy, and adapted to the country's economy price. Nowadays most of the energy needed human is obtained by burning fossil fuels [1]. Data submitted to the publicly available say about 35% share of the oil, 29% share of coal and lignite, 24% share of natural gas, 6% share of hydroelectric power plants and 5% of the share of nuclear power in electricity generation [2,3]. Only 1% belongs to alternative energy sources that include solar power, wind power, other renewable sources, and distributed generation sources or small, local producers of energy and farm prosumer. One way of source energy are thermoelectric generators converting thermal energy into electrical energy [4-9]. TEG cells [10] used to recover waste heat from heat sources such as internal combustion engines or furnaces, in which a lot of energy is wasted as heat radiated to the surroundings. The paper describes a mathematical model created of the TEG in Matlab Simulink to identify the characteristics that will enable the determination of the power realizable from the cell under operating conditions. The model is based on mathematical equations that describe the thermal conductivity cell, the energy supplied to the cell through a heat source SEM occurring in the cell, internal resistance, efficiency of energy conversion, and the voltage and the current flowing in the circuit in series with the link connected to it a load. The model is designed to be able to introduce for the parameters of the cell, and we want to simulate the heat source temperature and the heat receiver. Results from the model was compared with the results of measurements of the real TEG module in a real environment execute in the Integrated Laboratory of the Mechatronics System of Vehicles and Construction Machinery accommodating the Faculty of Automotive and Construction Machinery Warsaw University of Technology 84 Narbutta Street in Warsaw. The article describes the results of a simulation model that simulates the work of a thermoelectric generator.
PL
Dla współczesnego społeczeństwa najważniejszym problemem, wpływającym na rozwój gospodarki oraz na poziom życia ludzi poprzez umożliwienie dostępu do nowych technologii jest zapewnienie odpowiednio dużych dostaw energii, po dostosowanej do gospodarki kraju cenie. Obecnie najwięcej energii potrzebnej człowiekowi uzyskuje się dzięki spalaniu paliw kopalnych [1]. Dane podawane dostępne publicznie mówią o 35% udziale ropy naftowej, 29% udziale węgla kamiennego i brunatnego, 24% udziale gazu ziemnego, 6% udziale elektrowni wodnych oraz 5% udziale elektrowni atomowych w wytwarzaniu energii [2,3]. Zaledwie 1% należy do alternatywnych źródeł energii do których należą elektrownie słoneczne, elektrownie wiatrowe, inne źródła odnawialne, a także źródła generacji rozproszonej czyli mali, lokalni wytwórcy energii oraz gospodarstwa prosumenckie. Jednym ze sposobów pozyskania energii są generatory termoelektryczne przekształcające energię cieplną na energię elektryczną [4-9]. Ogniwa TEG [10] służą do odzyskiwaniu energii odpadowej ze źródeł ciepła takich jak silniki spalinowe lub piece, w których wiele energii jest marnowane w postaci ciepła wypromieniowywanego do otoczenia. W artykule opisano stworzony model matematyczny ogniwa TEG w środowisku Matlab Simulink w celu określania charakterystyk, które umożliwią określenie mocy możliwej do uzyskania z ogniwa w danych warunkach pracy. Model opiera się na równaniach matematycznych opisujących przewodność cieplną ogniwa, energię dostarczaną do ogniwa przez źródło ciepła, SEM występujące na ogniwie, opór wewnętrzny ogniwa, sprawność konwersji energii, oraz napięcie i prąd płynące w obwodzie z ogniwem i szeregowo podłączonym do niego obciążeniem. Model jest tak skonstruowany aby można było do niego wprowadzić parametry ogniwa, które chcemy zasymulować oraz temperatury źródła ciepła oraz odbiornika ciepła. Model został porównany z wynikami pomiarów rzeczywistych modułu TEG w rzeczywistym środowisku wykonane w Zintegrowanym Środowiskowo Laboratorium Mechatroniki Pojazdów i Maszyn Roboczych mieszczącym się na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej przy ulicy Narbutta 84 w Warszawie. Artykuł opisuje wyniki symulacji z modelu opisującego pracę generatora termoelektrycznego.
EN
The purpose of this study is twofold: first, it is aimed at determining the architecture, energy balance of the system and the operational logic of the requests for energy use. Second, a defining a methodology that can help energy planners in the choice of the more appropriate alternatives of hybrid renewable energy system. Based on energy balance and operational logic within HRESs is proposed to conduct optimization research within socio-economic and energy efficiency scenarios. This research is proposed to use within DSS that can support the decision makers in selecting criteria, alternatives and trade-offs, thus making the energy planning simple. The methodology is divided in 3 steps: The selection of system structure in general, the determination of parameters of the system elements in all possible variants, and finally the estimation of efficiency and choosing the optimal variant of the system. For each alternatives is calculated the utility function within scenarios.
EN
This paper presents a numerical model of an collecting-accumulating solar wall with transparent insulation. The objective of the simulation was to evaluate the energy efficiency of solar walls in the case of different insulation thicknesses. The calculations simulated daily temperature changes of the partition in January days with a different cloud cover (sunny day, moderate cloud cover day, cloudy day). As a result, temperature distributions in the wall with insulation of various thickness at different times of the process and the energy balance of the wall were obtained.
19
Content available Odnawialne źródła energii w gospodarce litewskiej
PL
W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie problematykę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce litewskiej. Na podstawie literatury przedmiotu oraz dokumentów źró- dłowych opisano istotne czynniki wpływające na rozwój tych źródeł energii, które też uległy zmianie po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej. Z tego względu w artykule przedstawiono analizę polityki energetycznej Litwy wraz ze strategią energetyczną tego państwa do 2020 roku. W badaniu wskazano na uwarunkowania wewnętrzne wynikające między innymi ze struktury gospodarki oraz posiadanych zasobów surowców energetycznych, wyszczególniając źródła energii odnawialnej (energia wodna, słoneczna, wiatrowa, biomasa). Bilans energetyczny został poddany szczegółowej analizie, ponieważ jest podstawowym narzędziem określającym udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Litwy. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie wniosków podsumowujących artykuł.
EN
This article considers modern trends in the development of renewable energy (RE) in Lithuania in the period 2003–2014. The national Lithuanian energy policy complies with the current EU energy regulations. The European Commission approved the implementation of the ‘‘Community Strategy and Action Plan on Renewable Energy’’, and the European Parliament adopted a directive on the ‘‘Promotion of Electricity Produced from Renewable Energy Sources in the Internal Electricity Market’’. The Republic of Lithuania Law on Energy from Renewable Sources contains sectoral objectives: to increase the share of electricity produced from RES up to at least 20% of the final national consumption, to increase the share of centrally supplied heat energy, produced from RES, up to at least 60%, of the heat energy balance, and to increase the share of RES used in households up to at least 80% of the total energy consumption balance. According to the Lithuanian Department of Statistics, Lithuania has already reached the 23% target: in 2014, the share of RES in the total energy balance of the country exceeded one fifth, accounting for 23.66%. The article generates the reasons, according to which the utilization of renewable energy is efficient and cost effective way to increase energy self-sufficiency of Lithuania. The certain conclusions about renewable energy (RE) in Lithuania were made on the basis of conducted analysis.
EN
The following article presents an analysis of the influence of the irradiance and ambient temperature on the roof coating temperature. The roof coating temperature depends mainly on the optical properties of the coating material. Those properties are the reflectivity and emissivity. The roof surface temperature determines the heat flux through the roof into the interior of the building. Proper material selection for the coating of the roof can significantly decrease the surface temperature, and as a result, decrease the heat flux into the space just below the roof. During the calculations, the model of the heat exchange derived by the author for the flat roof was used. The paper includes results of heat calculations for two coating materials with different reflectivity coefficients. The calculations were made for the specific weather conditions.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.