Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bilans cieplny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z oknem przy różnej orientacji
PL
W artykule przedstawiono oryginalne badanie bilansu cieplnego fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydłowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym w zależności od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy oraz przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla orientacji północnej w warunkach klimatycznych Białegostoku. Dane uzyskane przy realizacji eksperymentu obliczeniowego pozwoliły opracować deterministyczny model matematyczny opisujący tę zależność. Po analizie charakteru wpływu czynników wykonano symulacyjne obliczenia i uzyskano informacje o bilansie cieplnym dla ściany z oknem zorientowanymi do innych stron horyzontu. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i użytkowników stolarki okiennej.
EN
The article presents an original research study on the thermal balance of a curtain wall section with a single-winged PVC window in a residential building depending on the window area, frame width, glazing and frame heat transfer coefficients, as well as solar energy transmittance for northern orientation in Bialystok’s climatic conditions. Based on the data obtained during the computational experiment, a deterministic mathematical model describing this relationship was developed. Following the analysis of the character of the coefficients’ influence, simulation calculations were made and information about the thermal balance for the wall with the window oriented to other sides of the horizon was obtained. Information can be useful for designers, scientists, producers and users of window joinery.
EN
The article analyses the methods of determining the efficiency indicators for the use of lump coke containing carbon in order to increase the revenue side of the heat balance of the BOF (basic oxygen furnace) process. Contradictions considering character and effects of phenomena occurring applying additional fuel in converter were shown. The advanced method to determine the effectiveness of the different technological variant’s of combustion (oxidation) and input of lump fuel (coal) to converter was developed. Additionally, based on the developed method comparative analysis with industrial data was performed.
PL
W artykule przeprowadzono analizę metod wyznaczenia wskaźników efektywności użycia kawałkowego paliwa zawierającego węgiel, w celu zwiększenia przychodowej strony bilansu cieplnego procesu konwertorowo-tlenowego. Opisano występujące w literaturze sprzeczności dotyczące charakteru i skutków zjawisk zachodzących przy zastosowaniu dodatkowego paliwa w konwertorze. Opracowano udoskonaloną metodykę wyznaczania efektywności różnych wariantów technologicznych utleniania i wprowadzania do konwertora kawałkowego paliwa (węgla). Na jej podstawie dokonano analizy porównawczej z danymi przemysłowymi.
PL
W artykule podano składniki bilansu cieplnego organizmu oraz określono parametry powietrza w wagonach pasażerskich. Obliczenia wykonano dla wagonu osobowego, bezprzedziałowego drugiej klasy o oznaczeniu fabrycznym 159A Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski; przeznaczonego do ruchu krajowego i międzynarodowego z prędkością maksymalną 200 km/h. Wykonano obliczenia cieplne dla okresu letniego, które uwzględniały zyski ciepła od ludzi, od oświetlenia oraz nasłonecznienia, w celu określenia zapotrzebowania wagonu pasażerskiego na chłód.
EN
In the paper are presented the components of the body’s heat balance and the parameters of the air in passenger carriages. The calculations have been made for a second-class, noncompartment passenger train car with the factory designation 159A of Railway Vehicles Factory H. Cegielski (Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski); intended for domestic and international traffic with a maximum speed of 200 km/h. Thermal calculations for the summer period have been made, taking into account the heat gains from people, lighting, and insolation, to determine the cooling demand of the passenger train car.
PL
Wycofana norma PN-EN ISO 13790 została zastąpiona normą PN-EN ISO 52016, która określa wiele metod obliczeniowych zapotrzebowania na energię budynków do ich ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i odwilżania powietrza wewnętrznego, obliczania bilansu energii i wyznaczania temperatury wewnętrznej w budynkach oraz wyznaczania zapotrzebowania na moc ogrzewania i chłodzenia. W artykule opisano metody obliczeniowe zawarte w tej normie oraz omówiono związki pomiędzy tą normą i normą PN-EN ISO 52017 oraz innymi powołanymi normami. W artykule przedstawiono również różnice metod obliczeniowych wycofanej normy PN-EN ISO 13790 i normy omawianej w artykule.
EN
The with drawn PN-EN ISO 13790 standard has been replaced by the PN-EN ISO 52016 standard, which contains a number of calculation methods for energy demand of buildings for heating, cooling, humidifying and dehumidifying indoor air, calculating the energy balance and determining the indoor temperature in buildings and determining the heating and cooling loads. The article describes the calculation methods contained in this standard and discusses the relationship between this standard and the PN-EN ISO 52017 standard and other referenced standards. The article also presents the differences in the calculation methods of the withdrawn PN-EN ISO 13790 standard and the standard discussed in this work.
EN
Food is a product that breaks down quickly and easily. Therefore, it require storage at a low and controlled temperature. Maintaining a constant temperature inside the refrigeration furniture requires removal of the heat which enters the interior of the furniture and the heat produced by stored products. The paper presents methods of heat transfer implementation, such as: heat conduction (including fluid stratification case), natural and forced convection and radiation. Heat balance have been presented for selected refrigeration furniture including the characteristics of its individual parameters. A method for determining the components of a heat balance is also presented.
PL
Żywność jest produktem, który szybko i łatwo się psuje, dlatego wymaga przechowywania w kontrolowanej temperaturze. Zachowanie niezmiennej temperatury wewnątrz mebla chłodniczego wymaga odprowadzenia ciepła, które dopływa do wnętrza mebla z otoczenia i ciepła wytwarzanego przez przechowywany produkt. Omówiono sposoby realizacji procesu przepływu ciepła takie jak: przewodzenie ciepła (w tym stratyfikacja), konwekcja naturalna i sztuczna oraz promieniowanie. Przedstawiono bilans cieplny dla wybranych mebli chłodniczych wraz z charakterystyką jego poszczególnych parametrów. Zaprezentowano również sposób pozwalający wyznaczyć składowe bilansu ciepła.
PL
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zużycia energii w branży hotelowej na świecie i w Europie. Podano projektowe i rzeczywiste wielkości zużycia energii służące do pokrycia zapotrzebowania na chłód w wybranych hotelach. Wskazano technologie i procedury postępowania potrzebne do obniżenia wykorzystywania energii ze źródeł nieodnawialnych. Następnie przedstawiono rozważane obecnie perspektywiczne technologie chłodnicze do zastosowania w następnych 10 – 20 latach. W pracy podkreślono potrzebę ograniczenia energochłonności instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych ze względu na ochronę środowiska i czystość atmosfery. Bezpośrednio determinuje to dalszy rozwój branży hotelarskiej w postaci nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań.
EN
The paper presents the general characteristics of energy consumption in the hotel industry all over the world and in Europe. The design and actual energy consumption needed for cold production in selected hotels is presented. Technologies and procedures necessary to reduce the use of fossil fuels are indicated. Then, the future cooling technologies currently under consideration are presented for use in the next 10 -20 years. The work underlined the need to reduce the energy consumption of refrigeration and air-conditioning installations due to environmental protection and the purity of the atmosphere. This directly determines the further development of the hotel industry in the form of modern and innovative solutions.
PL
W artykule przedstawiono metodę określania rzeczywistych potrzeb cieplnych budynków mieszkalnych na podstawie pomiarów. Określono parametry charakteryzujące te potrzeby cieplne uwzględniając pobory ciepła z różnej liczby dób dla uśrednionych warunków meteorologicznych. Przeanalizowano wpływ długości okresu pomiarów na dokładność zaproponowanej metody. Podjęto próbę ustalenia optymalnego okresu pomiarów.
EN
The article presents the method of building real thermal power demands determination on the basis of building heat consumption measurements. Parameters affecting these thermal needs were determined, taking into account heat consumption from different number of days for averaged meteorological conditions. The influence of the measurement period time on the accuracy of the proposed method was analysed. An attempt was made to determine the optimal measurement period.
EN
The simulation research results of gains, losses and heat balance of two-, three- and four-paned windows positioned at 30, 60 and 90° angles relative to a surface for climatic conditions in Poznań and the Greater Poland region expected in the eco-power industry have been presented. It has been shown that in a summer period the increase in a number of panes and the angle of widows decreases high solar heat gain which determines similar alternations of heat balance at low losses. Particularly high window heat balance occurs from May to August due to high sun exposure at low heat losses. In winter, window heat balance is generally positive, apart from December, when it is minor and negative due to the lowest solar radiation at not the lowest outdoor temperature. Increasing a number of panes and a window angle does not change significantly window heat balance in a winter period.
PL
Przedstawiono oczekiwane w ekoenergetyce wyniki badań symulacyjnych zysków, strat i bilansu cieplnego okien 2-, 3- i 4- szybowych ustawionych pod kątami 30, 60 i 90° względem podłoża, dla warunków klimatycznych Poznania i regionu Wielkopolski. Wykazano, że w okresie letnim wzrost liczby szyb i kąta ustawienia okien zmniejsza wysokie zyski ciepła, które przy niskich stratach determinują podobne zmiany bilansu cieplnego. Szczególnie wysoki bilans cieplny okien występuje w okresie od maja do sierpnia wskutek wysokiego nasłonecznienia przy niskich stratach ciepła. W okresie zimowym bilans cieplny okien jest ogólnie dodatni z wyjątkiem grudnia, kiedy jest nieduży i ujemny z powodu najniższej emisji promieniowania słonecznego przy nie najniższych temperaturach zewnętrznych. Zwiększanie liczby szyb i kąta ustawienia nie zmienia znacząco bilansu cieplnego okien w okresie zimowym.
EN
The paper presents results of simulation tests for the heat balance of double, triple and quadruple glazed windows with eastern, southern, western and northern exposure, conducted for the climate conditions of the city of Poznań and the Wielkopolska region in response to the needs of eco power engineering. It was shown that in the summer period a greater number of window panes and a change in exposure from southern to eastern, western and northern result in a considerable reduction of heat balance for these windows. In the summer months from May to August heat balance of windows with eastern, southern and western exposure is comparable. The heat balance of windows with the northern exposure is much lower in each month of the summer period. In the winter period the highest and positive heat balance is recorded for windows with the southern exposure. Windows facing the other geographical directions have a comparable balance with values around zero. At all the exposures an increased number of window panes to a relatively limited extent improves heat balance, in general for the entire winter period and in its individual months.
PL
Streszczenie Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych bilansu cieplnego okien 2-, 3- i 4-szybowych ustawionych na wschód, południe, zachód i północ dla warunków klimatycznych Poznania i regionu Wielkopolski oczekiwane w ekoenergetyce. Wykazano, że w okresie letnim wzrost liczby szyb i zmiana ustawienia okien z południa na wschód, zachód i północ powodują znaczne zmniejszanie bilansu cieplnego okien. W miesiącach okresu letniego od maja do sierpnia bilans cieplny okien zorientowanych na wschód, południe i zachód jest zbliżony. Bilans okien skierowanych na północ jest znacznie niższy w każdym miesiącu okresu letniego. W okresie zimowym najwyższy i dodatni bilans cieplny mają okna skierowane na południe. Okna zorientowane na inne kierunki mają podobny bilans cieplny i oscylujący około zera. Przy wszystkich zorientowaniach geograficznych okien zwiększana liczba szyb dość mało polepsza bilans cieplny ogólnie w okresie zimowym i w poszczególnych jego miesiącach.
10
PL
W artykule przeanalizowano bilans cieplny fragmentu ściany osłonowej z jednoskrzydtowym oknem z PVC w budynku mieszkalnym. Bilans cieplny rozpatrywano jako różnica strat i zysków ciepła przez tą przegrodę w zależności od pola powierzchni okna, szerokości elementów ramy, współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy oraz przepuszczalności energii promieniowania słonecznego w warunkach klimatycznych Białegostoku. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tą zależność. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.
EN
The article analyses the thermal balance of a fragment of a curtain wali with a single-sash PVC window in a residential building. The heat balance was considered as the difference between the heat losses and gains through this partition depending on the window area, the width of the frame elements, the heat transfer coefficients of the glazing and the frame, and the solar energy transmittance under the climatic conditions of Białystok, Poland. The data set for the analysis was obtained during the implementation of a computational experiment. The analysis was conducted on the basis of a developed deterministic mathematical model describingthis relationship. This information can be useful for designers, scientists, manufacturers and consumers of Window.
PL
Równanie bilansu cieplnego człowieka przedstawia sposoby i wartości wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. W celu zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych należy stosować klasyczne metody ich poprawy lub metody z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych. Istnieją także metody organizacyjne, które odpowiednio dobrane, mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia klimatycznego i poprawy warunków pracy. W artykule omówiono między innymi: bilans cieplny organizmu człowieka, wpływ poszczególnych czynników na obciążenie termiczne, metody poprawy warunków klimatycznych, oraz zaproponowano hierarchię działań poprawiających warunki klimatyczne.
EN
The equation of the heat balance for the human body represents the ways and the values of the exchange of heat between a man and the surroundings. In order to ensure the optimum climatic conditions, classic methods of their improvement or methods using cooling devices should be applied. Moreover, organizational methods, when suitably chosen, can contribute to the decrease of the climatic hazard and the improvement of working conditions. The article discusses, among others, the heat balance for the human body, the influence of individual factors on the thermal stress, as well as methods of improving climatic conditions. The hierarchy of measures adjusting the climatic conditions has been proposed.
12
Content available remote Heat balance of horizontal ground heat exchangers
EN
This work refers to the modelling of heat transfer in horizontal ground heat exchangers. For different conditions of collecting heat from the ground and different boundary condition profiles of temperature in the ground were found, and temporal variations of heat flux transferred between the ground surface and its interior were determined. It was taken into account that this flux results from several different mechanisms of heat transfer: convective, radiative, and that connected with moisture evaporation. It was calculated that ground temperature at great depths is greater than the average annual ambient temperature.
13
Content available remote Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego
PL
W artykule poddano analizie dom jednorodzinny wykonany w technologii wapienno-konopnej. Przyjęto własne rozwiązania przegród zewnętrznych, dla których policzono wartość współczynnika przenikania ciepła, m.in. na podstawie wyników badań własnych współczynnika przewodzenia ciepła kompozytu wapienno-konopnego. Przedstawiono obliczenia zysków i strat ciepła oraz wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania.
EN
The article reviews a single-family house built on the basis of the hempcrete technology. Custom assumptions were made for the external space dividing elements for which the heat transfer coefficient value was determined on the basis of such data as the results of proprietary studies of heat transmission ratios for hempcrete. Calculation of heat gains and losses and of the seasonal heat demand ratios are presented.
PL
Straty i zyski ciepła w budynku w naturalny sposob zależą od jego wielkości. Im większy budynek tym spodziewamy się zarowno większych zyskow jak i strat. Wzajemne relacje poszczegolnych strumieni energii nie są już tak prosto zależne od wielkości obiektu i wymagają obliczeń dla konkretnego przypadku. W artykule zajmowano się wyznaczeniem udziału standardowych strumieni strat i zyskow w budynku oraz efektywności ich wykorzystania w zależności od jego skali. Analizę przeprowadzono dla budynku o kształcie prostopadłościanu z powodu prostoty jego formy umożliwiającej przedstawienie wynikow w zależności od jednego wymiaru.
EN
The losses and gains of heat in the building naturally depend on its size. The bigger the building, the bigger the profits and losses we expect. Mutual relationships of individual energy streams are no longer so simple as they depend on the size of the object and need to be computed for a particular case. The article deals with determining the share of standard loss streams and gains in the building and the effectiveness of their utilization depending on its scale. The analysis was carried out for a cuboidal building because of the simplicity of its form allowing for the representation of results in dependence on one dimension.
15
Content available Heat balance of the military vehicle
EN
In modern combat vehicles there are very often used observation devices with the capability of operating in the infrared. They allow detecting heat emission. It is very important to reduce such situation on the battlefield; therefore generated heat masking or reducing systems are used. The article presents the heat balance of the military vehicle, impact of heat amount on detectability and solutions reducing or changing the thermal image which impedes recognition.
PL
Wykonano bilans cieplny procesu przerobu żużli poołowiowych pochodzących z technologii stapiania materiałów ołowionośnych w piecach obrotowo- wahadłowych. Proces przerobu żużli poołowiowych prowadzono w instalacji doświadczalnej pieca TSL. Żużle poołowiowe są niebezpiecznym materiałem odpadowym. Przerabianie ich w reaktorze TSL metodą utleniająco-redukcyjną pozwala odzyskać miedź w postaci stopu, cynk i ołów w pyłach oraz bezpieczny dla środowiska żużel krzemianowy. Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że dominującym nośnikiem energii jest olej opałowy, który stanowi 79% energii dostarczonej do pieca, następnie żużel poołowiowy 11%. Najwięcej ciepła, aż 64% wyprowadzane było z pieca z gazami. Ze względu na małe gabaryty pieca dużą część energii stanowiły straty ciepła (27%).
EN
Heat balance of a treatment process of lead-bearing slags coming from technology of melting lead-bearing materials in rotary-rocking furnace was performed. The treatment process of lead-bearing slags was carried out in a pilot TSL furnace. Lead-bearing slags are dangerous waste materials. Treatment of them in the TSL reactor the using oxidation - reduction process allow to recover copper in a form of alloy, zinc and lead in form of dusts and environmentally safe silica slag. On the basis of performed calculations it was found that the main energy source is fuel oil, which represents 79% of energy supplied to the furnace, and lead-bearing slag 11%. Most heat, i.e. 64% was derived from the furnace gases. Due to the small size of the furnace large part of energy was accounted for heat loss (27%).
EN
Heat transfer processes that occur when working the ground-air heat exchanger of geothermal ventilation system are considered in this article. The heat balance in the elementary volume of ground-air heat exchanger is proposed on the basis of thermophysical processes. The main factors that affect the process of heat transfer between the outside air and soil was been determined. Initial conditions, which can be used in mathematical and physical modelling of horizontal ground-air heat exchangers for geothermal ventilation systems were selected article presents the experimental study for determining the intensity of radiant energy in the zone irradiated by infrared heaters with their parallel arrangement in relation to the distance between them.
PL
W artykule rozpatrzono procesy wymiany ciepła zachodzące podczas pracy w gruntowym wymienniku ciepła geotermalnego systemu wentylacji. Na podstawie procesów cieplno-fizycznych zaproponowano model bilansu cieplnego w elementarnej objętości gruntownego wymiennika ciepła. Określono główne czynniki, które wpływają na proces wymiany ciepła między gruntem i powietrzem zewnętrznym. Wyznaczono warunki początkowe, które mogą być wykorzystane przy matematycznym i fizycznym modelowaniu poziomych gruntownych wymienników ciepła w systemach wentylacji geotermalnej.
PL
Badania termowizyjne umożliwiają precyzyjne zlokalizowanie wadliwie funkcjonujących elementów maszyn i urządzeń. Szczególnie ma to znaczenie w elementach węzłów łożyskowych maszyn, w których względny ruch obrotowy powoduje wydzielanie znacznej ilości ciepła. W opracowaniu przedstawiono możliwości zastosowania termowizji do monitorowania zjawisk zachodzących podczas procesu tarcia. Dla realizacji założonych celów pracy zaprezentowano zbudowane, oryginalne stanowisko diagnostyczne, umożliwiające przeprowadzenie badań oraz rejestracji i zapisu rozkładu temperatury w łożyskach ślizgowych. W pracy zamieszczono wyniki badań w postaci termogramów dla łożyska pracującego pod obciążeniem i nieobciążonego. Zestawiono wyniki testów porównawczych dla łożyska badanego w obecności oleju jako środka smarnego o klasyfikacji lepkości VG46 oraz tarcia technicznie suchego. Do analizy rozkładu temperatur wykorzystano program komputerowy FLIR QuickReport oraz sformułowano wnioski z pracy.
EN
Thermal imaging tests allow for precise location of improperly operating elements of machines and devices. This is particularly important in elements of bearing systems where relative rotational movement causes the release of a significant quantity of heat. The study shows the possibility of using thermal imaging to monitor the phenomena occurring during the process of friction. Thermal model of a plain bearing presented in the work may also be used to determine the basic friction characteristics of the bearing. To achieve the assumed tasks, the original diagnostic test stand has been built that enables the registration and recording of temperature distribution in sliding bearings. The stand is presented in the paper along with tests results in the form of thermal images for the bearing operating both as loaded and unloaded. The comparative tests have been made both for bearings lubricated by an oil of viscosity grade VG46 and operating in technically dry friction condition. For the analysis of the temperature distribution was used the computer program FLIR QuickReport. The analysis was a base for specification some conclusions of the work.
PL
W artykule dokonano analizy bilansu cieplnego, z którego wynika, że największy w nim udział mają straty wylotowe i chłodzenia. Przedstawiono również sposoby zwiększania sprawności tłokowego silnika spalinowego, w którym szczególną uwagę poświęcono silnikom adiabatycznym i wyparkowemu układowi chłodzenia. Następnie przedstawiono układ chłodzenia tłokowego silnika spalinowego z podwyższoną temperaturą płynu chłodzącego, gdzie scharakteryzowano podstawowe elementy i działanie układu oraz wykazano różnice w porównaniu z tradycyjnym układem chłodzenia. Następnie w opracowaniu zaprezentowano wyniki badań własnych silnika 4CT90 ze standardowym i ciśnieniowym układem chłodzenia. Wyniki badań pokazały korzyści wynikające ze zwiększenia temperatury cieczy chłodzącej. Z przedstawionych charakterystyk wynika, że zastosowanie tzw. ciśnieniowego układu chłodzenia wpływa na mniejsze zużycie paliwa i redukcję emisji szkodliwych związków toksycznych w spalinach, szczególnie przy dużej prędkości obrotowej, co przyczynia się do wzrostu sprawności ogólnej silnika. W ostatniej części artykułu dokonano analizy możliwości zastosowania układu chłodzenia z podwyższoną temperaturą płynu chłodzącego w silniku okrętowym.
EN
In the article the analysis of the heat balance was made. A analysis shows that the greatest losses are the outlet (exhaust gases) and cooling (coolant). Methods for increasing the efficiency of the piston internal combustion engine were also shown. Particular attention was given to the adiabatic engines and vapourising cooling system. Then, the cooling system of an internal combustion engine with increased coolant temperature was shown. In the description, the basic components and operation of the system were characterized. Differences in the construction of a new cooling system compared to traditional cooling system were shown. Then, in the paper research results of the engine 4CT90 with standard and pressure cooling system were presented. Test results showed the benefits of increasing the temperature of the coolant. The characteristics presented that the use of the pressure cooling system effects on lower fuel consumption and emission reduction of noxious toxic compounds in the exhaust, particularly at high speed. This helps to increase the overall efficiency of the engine. In the last part of the article analyzes of the possibility applying of the cooling system with increased temperature of coolant in themarine engine was made.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.