Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biegaczowate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Grasslands, especially those under ecological management (i.e. mowing, and grazing without fertilizers and chemicals), have significant importance for many arthropods, including ground beetles. We studied the abundance and species diversity of Carabidae of four uphill grasslands (West Sudety Mountains, Poland) under different management intensity: cattle grazing (one or four times per year), mowing, and alternatively managed (grazing/mowing). Beetles were collected using pitfall traps during three whole grazing seasons, i.e. from April to October in 2007-2009. The most frequent species of beetles, on each of the plots, were predators Poecilus cupreus, Calathus fuscipes and Nebria brevicollis. Sixtyfour ground beetle species were found altogether. Species richness ranged from 42 to 47, with the mean number of individuals per trap day-1 from 0.006 to 0.018. In the years of the study the number of ground beetles and their species diversity were higher on meadows mown once per year and alternatively managed grasslands as compared with grazed sites. Therefore, the simplified, organic way of agricultural production with reduced mowing or moving combined with grazing can be considered as appropriate in preserving the biodiversity of the grasslands in mountainous regions.
EN
The aim of the study was to perform a quantitative and qualitative analysis of epigeic beetles assemblages of family Carabidae recorded in different crops within Norfolk crop rotation managed organically. Collecting of arthropods was made using soil traps in 2014-2016, at the Experimental Research Station Swojec of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at the organic farm located in Kamieniec Wrocławski. In both sites the lowest number and the lowest species diversity of ground beetles was observed in potato crop. In remaining crops beetles were relatively abundant and numerous species were identified. On the basis of the results it may be assumed that organic management within Norfolk crop rotation creates favorable conditions for the development of studied organisms, and as a consequence increases their number, thus contributing to the increase in biological diversity of agroecosystems.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań epigeicznych chrząszczy z rodziny Carabidae występujących w różnych uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metodą ekologiczną. Odłowy stawonogów do pułapek glebowych prowadzono w latach 2014-2016, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu lokalizacjach najmniejszą liczebność i zróżnicowanie gatunkowe chrząszczy odnotowano w uprawie ziemniaka. W pozostałych uprawach biegacze występowały stosunkowo licznie i w dużej liczbie gatunków. Na podstawie uzyskanych wyników można przypuszczać, że zastosowanie płodozmianu typu norfolskiego, w warunkach gospodarowania ekologicznego, stwarza sprzyjające warunki do rozwoju badanych organizmów, a w konsekwencji zwiększa ich liczebność i przyczynia się do zwiększenia różnorodności biologicznej agrocenoz.
EN
The informative power of species surrogacy with respect to ecological processes and anthropogenic influences has been rarely studied. Thus, five datasets on carabid beetles collected using pitfall traps were analysed in order to study the impact of changing the taxonomic resolution from species to genus level on their indicatory information: a dataset of eight study sites in differently managed habitats sampled in 2013, a dataset tracing successional changes from 2004 to 2013 in a naturally regenerated pine forest, a dataset of three sites on a heap of power plant ashes and a dataset of four sites on a colliery spoil heap, both sampled from 2004 to 2011, and a dataset of six sites along the roadside of a highway being renovated in 2009, sampled in 2008 and from 2010 to 2012. The datasets were analysed by studying correlations of species numbers with genus numbers and species based Shannon diversity with genus based Shannon diversity, testing compliance between species based and genera based similarity matrices, and comparing the information provided by ordination diagrams based on species information or genus information respectively. The results indicate that at least in our study a substantial amount of information provided by species data is still contained in the genus data, but information about fine graded differences between study sites gets lost. We conclude that, even if carabid genus information might be useful in some cases (e.g. preliminary biodiversity assessment), the limitation to higher taxonomic levels like the genus level has to be done with caution.
EN
The aim of the study was to conduct quantitative and qualitative analysis of epigeic arthropods (Carabidae, Staphylinidae, Arachnida) occurring in crops within "Norfolk" rotation in organic farming. Arthropods’ collecting was carried out in 2014 at the Experimental Research Station Swojec of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at the organic farm located at Kamieniec Wrocławski. In both locations ground beetles, rove beetles and arachnids were the most numerous arthropods. The highest number of ground beetles was found within oat treatment, while rove beetles and arachnids within fodder peas. The greatest diversity of ground beetles species was calculated in Kamieniec Wrocławski, in case of pea crops. It may be assumed that these crops, provided by organic farming method, are optimal habitat for beneficial epigeal arthropods development.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań stawonogów epigeicznych (Carabidae, Staphylinidae, Arachnida) występujących w uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metoda ekologiczna. Odłowy stawonogów do pułapek glebowych prowadzono w 2014 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu miejscowościach najliczniejsza grupa stawonogów były chrząszcze z rodzin biegaczowatych i kusakowatych oraz pajęczaki. Liczebność biegaczy najwyższa była w uprawie owsa, natomiast kusaków i pajęczaków najwięcej odłowiono w uprawie grochu pastewnego. Najwieksze zróżnicowanie gatunkowe biegaczowatych odnotowano w Kamieńcu Wrocławskim w uprawie peluszki. Można przypuszczać, że wymienione uprawy prowadzone metodą ekologiczną stanowią optymalne siedlisko dla rozwoju pożytecznych stawonogów naziemnych.
PL
Celem pracy była weryfikacja czy występowanie materiału żwirowiskowego w korytach rzecznych stanowi jedyny czynnik odpowiedzialny za utrzymanie elementów biotycznych związanych ze środowiskami w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Badania terenowe prowadzono w przekrojach potoku górskiego Porębianka, o bardzo dobrze poznanej strukturze geomorfologicznej i posiadającej równocześnie silnie zmodyfikowane przez człowieka koryto. Występują tam odcinki, gdzie następuje silne wcinanie dna koryta, często aż do warstwy skały macierzystej, oraz miejsca, w których następuje redepozycja materiału żwirowego. Do analiz wybrano dziesięć przekrojów o zróżnicowanym stopniu modyfikacji koryta i brzegu. Wyniki wskazują, że czynnikami decydującymi o występowaniu organizmów nadrzecznych jest konieczność częstego zalewania środowisk nadbrzeżnych. Regulacje koryta i brzegów potoku oraz silne erozja wgłębna powodują zanik organizmów związanych z tym typem ekosystemu.
EN
The aim of the investigation was to estimate factors responsible for sustaining riverine communities in stream sections with various bank regulation systems. The research were conducted on Porebianka stream in the Polish Western Carpathians, where 10 different types of river regulations were chosen for the analysis (strong incision without alluvial deposits, redeposition with sand and gravel banks, concrete revetment walls along the banks, channel with banks lined with rip-rap and reference unmanaged cross- section). We conclude that the carabid beetles assemblages of the studied river sections respond mainly to hydraulic parameters of the stream. Elimination of frequent natural bank inundation (due to the regulations of the banks) is the main factor responsible for the impoverishment and extinction of riverine communities.
EN
The investigations on the occurrence of beneficial epigeal enthomofauna were conducted in 2006 and 2007 on plots situated in the immediate vicinity of the solid waste landfill site in Tarnow. The structure of enthomofauna domination differed considerably depending on the plot location towards the active landfill sector. The greatest diversity of Col. Carabidae was observed on the spots located at a longer distance from the landfill site. The vicinity of forest areas positively impacted the presence of predatory beetles.
PL
Badania nad występowaniem pożytecznej entomofauny naziemnej przeprowadzono na poletkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie w 2006 i 2007 r. Struktura dominacji entomofany różniła się w zależności od lokalizacji poletek względem czynnego sektora składowiska. Największą bioróżnorodność biegaczowatych stwierdzono na poletkach położonych w większej odległości od składowiska. Korzystnie na występowanie drapieżnych chrząszczy wpływała bliska lokalizacja terenów leśnych.
EN
Along the paper the new method called Invertebrate Bankfull Assessment method (IBA method) of determination of bankfull discharge is presented. The investigation of bankfull discharge using IBA were performed within one Polish Carpathian stream in the mountain region: the Ochotnica Stream. As an index of bankfull the existence of certain species of invertebrates was used which are present and resistant to specific water discharge conditions. The borders within a cross section of the mountain stream with a gravel bed were defined where characteristic invertebrates are present which are recognized as bankfull borders. Finally three invertebrates benches (IB-ms) were recognized which are characterized by very specific invertebrate species. Bankfull discharge was calculated up to this IB-ms and corelated using Canonical Correspondence Analysis with other values of bankfull calculated for a cross section using different bankfull.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczenia wartości przepływu brzegowego na wybranym odcinku rzeki górskiej. Metodę nazwano IBA od angielskiej nazwy: Invertebrate Bankfull Assesment Method. Metoda ta umożliwia określenie wartości przepływu brzegowego w zależności od tego, na jakiej wysokości brzegu potoku górskiego żyją zwierzęta makrobezkręgowe (tu zastosowane jako wskaźnikowe: biegaczowate), tolerujące lub nietolerujące zalew wodą. Badania metodycznie przeprowadzono w zlewni potoku Ochotnica w Gorcach - w Karpatach Polskich. W artykule wyznaczono trzy poziomy, na których żyją określone biegaczowate.
PL
Celem badań było określenie różnic w liczebności i składzie gatunkowym biegaczowatych, na plantacji pszenicy ozimej oraz siedlisku przyległym, nieużytkowanym rolniczo. Do realizacji celu badań, wykorzystano pułapki glebowe Barbera. W badaniach wykazano, że chrząszcze Carabidae istotnie liczniej występowały na polu uprawnym. W siedlisku brzeżnym odnotowano zdecydowanie wyższe bogactwo gatunkowe tych pożytecznych owadów. Duża liczba gatunków oznaczonych w obu siedliskach, wskazuje, że drapieżce te, mogą migrować z siedliska brzeżnego na plantację pszenicy. Mogą tam, zatem, skuteczniej przyczynić się do ograniczenia występowania szkodników.
EN
The aim of the study was to determine the differences between ground beetle abundance and their species structure on winter wheat field and adjacent uncultivated habitat. To realize this, Barber's pitfall traps were used. It was shown that adults of Carabidae were significantly abundant on arable field. But, in case of field margin much higher level of species diversity of this beneficial group was recorded. Higher number of species recognized in both biotopes indicates possibility of ground beetles for migration from boundary to wheat field. Thus, they can act as effective agents of biocontrol.
9
Content available remote Influence of environment pollution on entomofauna of city gardens
EN
It bas been found that the hornbeam hedge of a newly constructed garden situated 50 metres from a busy road was settled in the first year of vegetation by twice the number of sucking insects than the old garden hedge situated 300 m from the same road. Predatory Col., Carabidae beetles and also Araneida and Myriapoda occurred in twice smaller numbers in the object located closer to the road. Chemical analysis of both gardens did not reveal any significant differences in pH or heavy metal pollution. Both gardens, located close to each other, had similar meteorological conditions. Our observations confirmed the effect of distance from the road with intensive traffic on plant settlement by sucking pests, plant healthiness and numbers of beneficial epigeal fauna.
PL
Stwierdzono, że żywopłot z grabu nowoutworzonego ogrodu położonego 50 metrów od ruchliwej drogi, został zasiedlony w pierwszym roku wegetacji przez dwukrotnie większą liczbę owadów kłująco-ssących w porównaniu ze starym żywopłotem ogrodu, którego odległość od tej samej drogi wynosiła 300 m. Drapieżne chrząszcze z rodziny biegaczowate (Col., Carabidae), a także pajęczaki (Araneida) i wije (Myriapoda) wystąpiły w ilości dwukrotnie mniejszej na obiekcie bliższym drogi. Jak wykazała analiza chemiczna gleb obu ogrodów, nie stwierdzono znaczących różnic pod względem pH i zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Oba ogrody położone blisko siebie miały podobne warunki meteorologiczne. Nasze obserwacje potwierdziły wpływ odległości od drogi z intensywnym ruchem samochodowym na zasiedlanie roślin przez szkodniki kłująco-ssące, na zmniejszoną zdrowotność roślin oraz liczebność pożytecznej fauny naziemnej.
10
PL
Zgodnie z powszechną opinią, owady biegaczowate (Carabidae) są w większości pożądanym elementem ekosystemów ze względu na ich rolę w ograniczaniu populacji wielu szkodliwych fitofagów. Występowanie tych owadów w agrocenozach jest co najmniej od 50 lat przedmiotem badań wielu autorów. Większość tych badań dotyczy jednak wpływu różnych systemów rolniczych czy poszczególnych zabiegów agrotechnicznych i agrochemikaliów na liczebność i strukturę gatunkową Carabidae. Wpływ składu mechanicznego gleby na występowanie tych owadów jest rozpoznany w mniejszym stopniu szczególnie dla warunków naszego kraju, chociaż istnieje zgodna opinia że czynnik glebowy ma tu decydujące znaczenie. W niniejszej pracy przedstawiono dziesięcioletnie wyniki badań wykonane na polach uprawnych i kilku ogrodach działkowych Pomorza Środkowego (ogółem 11 stanowisk). Celem tych badań było porównanie liczebności i struktury gatunkowej Carabidae na dwóch rodzajach gleb pod względem ich składu mechanicznego: na glebach piaszczystych (do 10% części spławialnych) i na glebach gliniasto-piaszczystych (11÷18% części spławialnych). Na obu rodzajach gleb stwierdzono jednakową liczbę gatunków owadów bie-gaczowatych (17 gatunków) lecz istotne różnice co do ogólnej liczebności odłowów wykonanych metodą pułapek Barbera oraz struktury gatunkowej. Na glebach gliniasto- piaszczystych średnia liczebność odłowionych Carabidae była czterokrotnie większa niż na glebach piaszczystych (77,7:19,2). Na tych ostatnich udział typowych gatunków fitofagicznych był jednak istotnie większy niż na glebach gliniasto-piaszczystych (odpowiednio: 27,3% i 10,1%). Taki gatunek drapieżny jak biegacz złocisty (Carabus auratus) występował na glebach piaszczystych jedynie sporadycznie, a na glebach gliniasto-piaszczystych stanowił 17,8% udziału. Zastosowane współczynniki różnorodności Shannona-Wienera i Cieślaka oraz współczynnik podobieństwa Sorensena nie wykazały jednak istnienia różnic miedzy zgrupowaniami Carabidae na badanych rodzajach gleb. Wskazuje to na ich małą przydatność do oceny wyników tego typu badań.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.