Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  białe certyfikaty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera analizę zmian w systemie Białych Certyfikatów (BC) i ocenę ewentualnych skutków finansowych. System BC odgrywa i będzie odgrywał bardzo pozytywną rolę we wspieraniu procesów modernizacji gospodarki polskiej w zakresie wzrostu efektywności energetycznej i realizacji zobowiązań w tym zakresie podjętych w ramach UE. Dobry i efektywny system został doraźnie dotknięty nadmiarem na rynku liczby świadectw efektywności energetycznej pochodzących z V przetargu. Świadectwa te z końcem czerwca 2019 stracą ważność i nie znajdą nabywców, co powoduje utratę przychodów z ich sprzedaży i straty poniesione na koszty ich uzyskania (koszty audytów, wniosków itp.). Ponadto koszt realizacji obowiązku po stronie podmiotów zobowiązanych w kolejnych łatach (od 2020 roku) będzie bardzo wysoki z uwagi na konieczność jego realizacji poprzez wniesienie opłaty zastępczej, z uwagi na to, że wygenerowane na rynku BC pokryją jedynie do 20% zapotrzebowania. W przypadku przedłużenia ważności BC z V przetargu na kolejne lata koszt ten mógłby ulec istotnej redukcji z uwagi na spadek ceny BC znacznie poniżej wartości opłaty zastępczej i przedłużenie możliwości realizacji obowiązku poprzez umorzenie BC z przedłużoną ważnością, a nie w formie opłaty zastępczej.
PL
System Białych Certyfikatów powstał na podstawie ustawy z 2011 roku jako ważna metoda wspierania przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej, jednak na skutek niektórych niekorzystnych przepisów nie przyniósł spodziewanych efektów. Ustawa z 2016 roku wprowadza nowe zasady działania tego systemu, korzystne dla inwestorów podejmujących przedsięwzięcia. W artykule omówiono działanie systemu Białych Certyfikatów według nowych zasad.
EN
White Energy Certificate system has been introduced into Polish law in 2011 as a significant method supporting energy efficiency activities on the Polish market, but due to legal shortcomings it didn’t bring the anticipated effects. Energy Efficiency Act passed in 2016 introduced new rules for this system, much more favorable for enterprises obligated to undertake the energy efficiency measurements. In the article White Energy Certificate new system is presented.
PL
Nowe rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej wprowadza zmiany w zasadach ich opracowywania. W artykule omówiono te zmiany, a także aktualny tryb postępowania zmierzający do uzyskania świadectw efektywności energetycznej i warunki ich sprzedaży.
EN
The new regulation on the detailed scope and methodology of energy efficiency audits and methods of calculating energy savings introduces changes to the existing rules for the development of energy audits. The article discusses the changes made, as well as the current procedures for obtaining energy efficiency certificates and trade rules.
PL
Mechanizm wsparcia dla inwestycji wpływających na zwiększenie efektywnego wykorzystania energii i gazu opiera się w Polsce na systemie świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. „białych certyfikatach”. Sposób uregulowania kwestii związanych z efektywnością energetyczną ma więc istotny wpływ na stopę zwrotu z inwestycji w przedsięwzięcia efektywnościowe.
PL
Poprawa efektywności energetycznej uważana jest za najbardziej ekonomiczny sposób zmniejszenia zużycia energii w gospodarce. W artykule poddano ocenie jeden z instrumentów polityki energetycznej „białe certyfikaty”, uznane jako innowacyjny instrument polityki na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Ocenę tego instrumentu poddano w oparciu o wyniki przeprowadzonego przetargu na certyfikaty efektywności energetycznej.
EN
Improving energy efficiency is considered to be the most economical way to reduce energy consumption in the economy. In this paper I analyze of one energy policy instrument, namely a White Certificates (WhC) scheme as an innovative policy instrument for energy efficiency improvement. The evaluation of this instrument were based on the results of the tender for energy efficiency certificates.
PL
W artykule opisano i przeanalizowano funkcjonowanie Systemu Białych Certyfikatów (SBC) w Polsce. Zdefiniowano SBC oraz przedstawiono jego pożądane cechy oraz cele, które mogą być osiągnięte w wyniku działania SBC. Przedstawiono podstawowe zagadnienia, które należy uwzględnić przy konstruowaniu SBC w Polsce oraz analizę jego dotychczasowego działania. Ponadto przedstawiono powiązania i uwarunkowania prawne SBC w Polsce oraz ocenę funkcjonowania SBC w formie analizy SWOT. Przeanalizowano wyniki pierwszego przetargu zorganizowanego w SBC w Polsce. Zaproponowano liczne zmiany SBC oraz przedstawiono wnioski.
EN
Description and thorough analysis of functioning of the White Certificate System (WCS) in Poland have been provided. The SBC has been defined and the required features of the WCS presented, as well as the objectives to be reached by the deployment of the WCS. Fundamental issues to be taken into account when designing the SWC have been listed. The SWC functioning in Poland has been described and its operation up to day has been analysed. Legal framework of the WCS operation in Poland has been outlined. SWOT analysis for the Polish WCS has been provided. Analysis of the first tender for the White Certificates has been analysed. Numerous improvements for the WCS have been proposed. Final conclusions on the future functioning of the WCS have been presented.
PL
W artykule omówiono cele Unii Europejskiej i jej podejście do kwestii prowadzenia efektywniejszej gospodarki elektroenergetycznej. Przedstawiono podstawowe unijne akty prawne dotyczące poprawy efektywności energetycznej oraz ich krajową implementację. Ukazano sposób funkcjonowania „białych certyfikatów” w zakresie działań dotyczących poprawy efektywności gospodarki elektroenergetycznej oraz doświadczenia krajowe z pierwszej edycji przetargu na „białe certyfikaty”.
EN
The article features the objectives of the European Union and its approach to the issue of more efficient power engineering economy. The basic UE legal regulations on the improvement of energy efficiency were presented, along with their implementation in Poland. The system of energy efficiency certificates was described in the range of operations aimed at better efficiency of the power engineering sector. Then Polish experiences from the first tenders for energy efficiency certificates were discussed.
PL
Wprowadzony przez Ustawę o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. system świadectw efektywności energetycznej, zwanych białymi certyfikatami, nie tylko nakłada na przedsiębiorstwa dodatkowe obowiązki, ale również stwarza szansę na pozyskanie środków finansowych wynikających z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Artykuł przybliża główne założenia i sposób funkcjonowania systemu, z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać białe certyfikaty. Przetarg został ogłoszony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 31 grudnia 2012 r. Na efekty funkcjonowania systemu trzeba poczekać do rozstrzygnięcia wspomnianego przetargu; termin składania ofert przetargowych minął 30 stycznia 2013 r.
EN
Energy Performance Certificate System (white certificates) introduced by the Energy Efficiency Act of 15 April 2011 not only imposes on enterprises several additional obligations but also creates a chance to acquire financial means resulting from realisation of projects serving the energy efficiency improvement. The article enables closer approach to main assumptions and to the way the system works, taking into consideration the conditionings referring to the first step in the tender process concerning the selection of projects serving the energy efficiency improvement for which one can get the “white cerfiticates”. The tender was launched by the President of the Energy Regulatory Office on 31 December 2012. We must wait for the effects of system functioning until the tender is adjudicated – the tender closing date was 30 January 2013.
PL
W przygotowanym do uruchomienia w 2013 r .systemie białych certyfikatów wspierającym oszczędności energetyczne ważną rolę odgrywać będą audyty efektywności energetycznej. W sierpniu 2012 r. ukazało się rozporządzenie określające ich zawartość i sposób opracowania. Artykuł porusza prawne aspekty audytów efektywności energetycznej wspierających system białych certyfikatów.
PL
Analiza rynku białych certyfikatów na rynkach zagranicznych pozwala wysunąć wnioski odnośnie do wpływu różnych mechanizmów rynkowych na realizację założeń Dyrektywy 2006/32/WE i skorzystać z doświadczeń Państw Członkowskich, w których systemy białych certyfikatów działają już od lat. Plany wdrożenia systemu białych certyfikatów w Polsce budzą wiele kontrowersji i obaw.
EN
Analysis of white certificates' foreign markets allows to draw conclusions concerning influence of various market mechanisms on realization of Directive 2006/32/WE assumptions and make use of memeber states' experience where white certificate systems have already functioned for many years. Plans to implement the system of white certificates in Poland arouse many controversions and fears.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.