Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo zdrowotne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ze względu na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jak również rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) prawodawca przyjął szereg regulacji, które mają chronić bezpieczeństwo zdrowotne. Znowelizował on dla potrzeb walki z COVID-19 już obowiązujące przepisy prawne, a także wprowadził nowe rozwiązania. Istotne znaczenie będą miały w tym zakresie również zasady postępowania podczas stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Konieczność podjęcia działań ochronnych wymusza na organach władzy publicznej wprowadzenia szeregu ograniczeń dotyczących korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela. W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 te ograniczenia są daleko idące, ale niezbędne dla zahamowania niebezpieczeństwa. Celem artykułu jest określenie zasad postępowania w czasie stanu epidemii ogłoszonego w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Metody badawcze zastosowane w artykule, to metoda dogmatyczno-prawna oraz metoda teoretyczno-prawna.
EN
Due to the necessity to prevent, counteract and fight against SARS-CoV-2 virus infections as well as due to the spread of the disease caused by the virus (COVID-19), an employer has applied a number of regulations to protect health safety. The employer has amended legislations and has introduced new solutions. In this respect, the rules of conduct during the epidemic, implemented with regard to the SARS-CoV-2 virus, will be of major importance. The necessity to take protection measures forces public organs to introduce numbers of limitations connected with freedoms and human and civil rights. In connection with the counteracting and fighting against COVID-19, these limitations are farreaching yet necessary to stop the danger. The aim of the article is to determine the rules of procedure during the epidemic announced in connection with the spreading of COVID-19. The testing methods used in the article include the dogmatic-legal method and the theoretical-legal method.
2
Content available Health security of Poles
EN
In recent years, the sense of security of Poles in various areas of life has increased, but this does not apply to health security. The aim of the article is to answer the question: How has the sense of health security of Poles changed in the last decade? The subject of the analysis are the results of the research conducted by the Centre for Social Opinion Research and data from the Central Statistical Office, relating to social security and health security, in the perspective of the last dozen or so years.
PL
W ostatnich latach wzrosło poczucie bezpieczeństwa Polaków w różnych obszarach życia, nie dotyczy to jednak bezpieczeństwa zdrowotnego. Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie: W jaki sposób zmieniło się poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków w ostatniej dekadzie? Przedmiotem analizy są wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego, odnoszące się do bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa zdrowotnego, w perspektywie kilkunastu ostatnich lat.
EN
Environmental issues constitute more and more eagerly undertaken scientific issues. It is probably due to the contemporary situation, in which the threats to the environment inhabited by people are increasing. Importantly, the problems of this type are not only examined within the framework of environmental or ecological sciences but also the social sciences and humanities. There is nothing strange about it; after all, the society in which a person lives is a crucial element of the human environment. Every person’s life takes place in a particular environment, the state of which affects people, their psychophysical health and well-being, the fulfillment of life necessities, behavior, and functioning in society. Such issues are discussed within the framework of environmental social psychology and environmental sociology. This article is devoted precisely to these disciplines. The publication briefly presents the essence of these environmental social sciences (starting from the characteristics of environmental social psychology, and then moving to environmental sociology). However, their essence was shown from the perspective of a specific, concise philosophy (vision) of perceiving the human environment that can be found in these social sciences. The human environment can be understood in various ways, not necessarily coinciding with what is considered the environment in natural sciences. This vision of perception of the human environment in the publication is a useful criterion for the interpretation and division of these disciplines into two basic variants – traditional (typical humanistic and social, currently applicable) and postulated model (socio-natural). It is also able to guarantee sustainable environmental (ecological and health) security.
PL
Zagadnienia środowiskowe to coraz chętniej podejmowana obecnie problematyka naukowa. Wynika to zapewne ze współczesnej sytuacji, w których zagrożenia dla zamieszkiwanego przez ludzi środowiska są coraz większe. I co ważne tego typu problemy badane są nie tylko w ramach nauk środowiskowych czy ekologicznych, ale również w obrębie nauk społecznych i humanistycznych. I nie ma w tym nic dziwnego, przecież społeczeństwo, w którym żyje człowiek, to ważny element ludzkiego środowiska. Życie każdego człowieka przebiega bowiem w pewnym środowisku, którego stan oddziałuje w odpowiedni sposób na ludzi, ich zdrowie psychofizyczne i samopoczucie, realizację potrzeb życiowych, czy zachowanie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Tego typu zagadnienia podejmowane są w ramach społecznej psychologii środowiskowej i socjologii środowiskowej. Właśnie tym dyscyplinom poświęcono niniejszy artykuł. W publikacji przybliżono zwięźle istotę tych środowiskowych nauk społecznych (poczynając od charakterystyki społecznej psychologii środowiskowej, a następnie przechodząc do socjologii środowiskowej). Natomiast ich istotę ukazano z perspektywy pewnej zwięzłej filozofii (wizji) postrzegania ludzkiego środowiska, jaką można odnaleźć w tych naukach społecznych. Środowisko człowieka bowiem może być różnie rozumiane, niekoniecznie zbieżne z tym co za środowisko uznaje się w naukach przyrodniczych. Owa wizja postrzegania środowiska człowieka stanowi w publikacji użyteczne kryterium interpretacji i podziału tych dyscyplin na dwie podstawowe odmiany – tradycyjną (typowo humanistyczno-społeczną, obecnie obowiązującą) oraz na model postulowany (społeczno-przyrodniczy). Jest on w stanie zagwarantować również zrównoważone bezpieczeństwo środowiskowe (ekologiczne i zdrowotne).
PL
Światowy kryzys wodny, związany z niedoborami wody i jej zanieczyszczeniem, staje się w XXI wieku coraz bardziej poważny. Kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego wody dotyczy wszystkich wodociągów. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami to problem globalny i krajowy.
EN
With contemporary challenges and threats, health safety is more and more often taken into account in various European safety and health programmes. The European Union plays an important role in the improvement of public health, prevention and treatment of diseases, reduction in the number of sources of hazards to human health, and alignment of health strategies between member states. This paper presents the problems related to the management of health safety in the European Union. Furthermore, based on the analysis of EU documents, the strategic objectives of health safety management in member states were enumerated, with examples of coordination, cooperation and exchange of practices.
EN
This paper focuses on the methods to reduce social inequalities through appropriate public health management implemented within the EU. In the initiatives taken by the EU, it is important to contribute to the achievement of greater equality in terms of health in all social groups in the member states, and to reduce heterogeneity between countries in combating health inequalities by focusing on their socioeconomic determinants related to health and lifestyles. The research method adopted in this paper was the analysis of documents related to direct actions on health safety and health policy within the European Union.
PL
Osoby zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia ze względu na charakter pracy, z racji wykonywanego zawodu są szczególną grupą eksponowaną na szereg czynników szkodliwych i niebezpiecznych znajdujących się w ich miejscu pracy, co oznacza zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia oraz naraża ich na wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Etiologia tych zagrożeń jest bezpośrednio związana z miejscem i specyfiką ich pracy. W artykule, spośród zagrożeń towarzyszących personelowi medycznemu podczas ich codziennej pracy, przedstawione zostaną następstwa zdrowotne stosowania leków przeciwnowotworowych, potocznie zwanych cytostatykami. Leki cytostatyczne (inaczej leki cytotoksyczne) to grupa substancji naturalnych i syntetycznych używanych w chemioterapii nowotworów, które działają toksycznie na komórki nowotworowe. W przypadku personelu, który ma długotrwały kontakt z nimi (tj. podczas ich rozpuszczania, podawania czy nawet pielęgnowania pacjentów poddanych terapii cytostatykami) mogą one stanowić poważne zagrożenie zdrowotne dla tychże pracowników. Natomiast problematyka wymienionych zagrożeń zdrowia ujęta zostanie w kontekście zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników ochrony zdrowia i leczonych pacjentów.
EN
Due to the type of their work and profession practised, people employed in the health protection sector are particularly exposed to a number of harmful and dangerous factors which exist in their workplace, posing a thread to the health and even life of medical personnel and putting them at risk of workplace accidents and occupational diseases. The etiology of those threads is directly connected with the workplace and specific nature of work of medical personnel. This paper discusses, from among other threads to which medical personnel is exposed in their everyday work, the adverse health effects of handling antineoplastic agents popularly referred to as cytostatics. Cytostatic (or cytotoxic) drugs are natural and synthetic substances used in chemotherapy to treat cancer, having a toxic effect on neoplastic cells. Cytostatic drugs can constitute a serious thread to health of medical personnel, having prolonged contact with those agents (i.e. while dissolving and administering the drugs or even looking after the patients undergoing cytostatic treatment). The aforesaid health threads are discussed with a view to increasing the feeling of health safety among healthcare personnel and patients.
PL
W artykule, spośród różnorodnych zagrożeń zdrowia dotyczących jednostek, jak i szerszych zbiorowości społecznych, omówione będą jedne z najbardziej znanych i powszechnych uzależnień o charakterze chemicznym a jednocześnie psychoaktywnym (tj. alkoholizm i narkomania). Są to uzależnienia stanowiące ogromny problem dla współczesnych społeczeństw, będąc jednocześnie swoistym przejawem patologii społecznej, gdyż generują coraz więcej problemów medycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych. W pierwszej części artykułu przedstawiona zostanie problematyka narkomanii w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedstawione zostaną definicje narkomanii, jako zespół psychicznego i fizycznego uzależnienia, charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi reakcjami o charakterze patologicznym. Również przywołane zostaną czynniki powodujące pojawienie się zależności psychicznej, somatycznej i społecznej od danej substancji. W kolejnej części opisane zostaną zagadnienia dotyczące tematyki alkoholizmu. Wyróżnione zostaną stadia choroby alkoholowej, tj. faza: wstępna (prealkoholowa), ostrzegawcza (zwiastunów), krytyczna (ostra), przewlekła (chroniczna). Zostanie podkreślone, że proces wychodzenia (zdrowienia) z choroby alkoholowej jest bardzo trudny oraz skomplikowany i uzależniony jest przede wszystkim od chęci i dobrej woli takiej osoby a także ich rodzin, jak również, że istnieje konieczność pogłębienia współpracy instytucji zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu z instytucjami z obszaru pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, urzędów pracy, nie tylko celem ich wyleczenia, jak też ograniczenia lub wyeliminowania negatywnych społecznych skutków uzależnień. W ostatniej części artykułu zostanie skonstatowane, że osoby uzależnione nie są w stanie same odstawić substancji odurzającej i pomocy w leczeniu tych dolegliwości powinny poszukiwać u psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów oraz w placówkach zajmujących się leczeniem uzależnień (np. Punkty konsultacyjne ds. uzależnień, Poradnie ambulatoryjne, Oddziały detoksykacyjne, Oddziały leczenia uzależnień – krótko-, średnio- i długoterminowe), jak również, a może nawet przede wszystkim, w gronie osób najbliższych, tj.: rodziny, przyjaciół, znajomych. Z kolei, w końcowej części, pomimo, że do dzisiaj nie wypracowano prawdziwie skutecznych sposobów leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ukazane zostały coraz powszechniej uznawanei stosowane standardy leczenia, polegające na integracji modelu abstynencyjnego i redukcji szkód (w tym leczenia substytucyjnego) z uwzględnieniem cech indywidualnych pacjenta (terapia zindywidualizowana).
EN
The paper deals, among various threats to health of individuals and wider communities, with the best known and most common types of chemical and psychoactive substance dependence (i.e. alcoholism and drug addiction). These addictions constitute a tremendous problem for contemporary societies, being also a characteristic symptom of social pathology because they generate more and more medical, social, legal and economic problems. The first part of the paper discusses the problems of drug addiction with interdisciplinary approach. Definitions of drug addiction have been presented as a syndrome of mental and physical dependence with characteristic behavior changes and other reactions of pathological nature. Factors causing mental, somatic and social dependence on the particular substance are also discussed here. The following part deals with the issues of alcoholism. Stages of alcohol use disorder have been distinguished, namely: the preliminary phase (pre-alcohol), warning phase (precursors), critical (acute) phase and long-standing (chronic) phase. It has been emphasized that the process of overcoming an addiction to alcohol (recovery) is very difficult and complicated and depends first of all on the intentions and good will of the affected person, but also on their family, that it is necessary to strengthen the cooperation between institutions involved in alcohol addiction therapy and social assistance institutions, non-governmental organizations, job centres, not only to cure alcohol use disorder but also to limit or eliminate negative social consequences of alcohol abuse. The final part of the paper concludes that addicted persons are unable to give up narcotic drugs on their own and to overcome their addiction they should seek help of psychologists, psychotherapists, psychiatrists and addiction treatment facilities (e.g. addiction consultation service, outpatient clinics, detoxication wards, long-, medium- and shortterm addiction treatment wards), but also, and perhaps first of all, among their close ones i.e. family and friends. Finally, despite the fact that until now really effective methods of treatment of psychoactive substance dependence have not been developed, the author presents more and more generally recognized and applied treatment methods which involve integration of the abstinence and harm reduction models (including substitution treatment), taking into account the patient’s individual features (individualized therapy).
PL
W artykule porównano systemy zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego produkcji żywności w zakładach przemysłu spożywczego i zakładach gastronomicznych, wyszczególniając różnice w systemowym podejściu do aspektów bezpieczeństwa żywności i jakości. W zakładach gastronomicznych wdrożenie systemów w takim wymiarze jak w przemyśle spożywczym jest utrudnione ze względu na specyfikę pracy w gastronomii. Wdrożone są głównie GHP, GMP i HACCP. Więcej uwagi zapewnieniu i zarządzaniu jakością oraz bezpieczeństwu żywności poświęcają duże firmy gastronomiczne i cateringowe. Praktycznym aspektem pracy jest prezentacja możliwości poprawy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w gastronomii przez współpracę z zakładami przemysłu spożywczego.
EN
Quality and safety systems of food production in food industry plants and catering establishments were compared, specifying differences in the system approach to the aspects of food safety and quality. The implementation of the mentioned systems in catering establishments to the same extent as in the food industry enterprises is difficult due to the specificity of work in catering. The implemented systems include mainly GHP, GMP and HACCP. Large gastronomic and catering firms dedicate more attention to ensuring and managing the quality and safety of food. The practical aspect of the study means that it presents the opportunities of food quality and safety improvement in catering as a result of collaborating with food industry companies.
EN
In this study, for the first time we developed a mathematical model showing that the reduction in parameters such as total body mass, total fat mass, visceral fat mass, waist circumference, hip circumference and body mass index (BMI) can be described using exponential equations. Constants kt, kf, kfv, kBMI, kp, kb that occur in particular equations characterize individual features related to these anthropometric parameters. The presented model was verified using experimental data obtained by analysis of body composition. These individuals were overweight in the initial moment of the experiment and eliminated or limited easily digestible products containing sugar from their diet. We showed that there is a critical time, when each individual achieved normal values of body mass index, fat mass, visceral fat mass, waist circumference, hip circumference, and waist-hip ratio. This critical time ranged between 35 and 46 weeks.
PL
W tym badaniu jako pierwsi opracowaliśmy model matematyczny pokazujący, że zmniejszenie parametrów, takich jak całkowita masa ciała, całkowita masa tłuszczu, trzewna masa tłuszczowa, obwód talii, obwód bioder i wskaźnik masy ciała (BMI), można opisać za pomocą równania wykładniczego. Stałe kt, kf, kfv, kBMI, kp, kb występujące w poszczególnych równaniach charakteryzują poszczególne cechy związane z tymi parametrami antropometrycznymi. Przedstawiony model zweryfikowano za pomocą danych eksperymentalnych uzyskanych poprzez analizę składu ciała. Osoby badane miały nadwagę w początkowym momencie eksperymentu i wyeliminowały lub ograniczyły z diety łatwo przyswajalne produkty zawierające cukier. Pokazaliśmy krytyczny czas, kiedy każdy człowiek osiąga normalne wartości wskaźnika masy ciała, masy tłuszczu, masy trzewnej, obwodu talii, obwodu bioder i stosunku talii do bioder. Ten krytyczny czas waha się od 35 do 46 tygodni.
PL
Na podstawie wyników analiz składu chemicznego wód geotermalnych rozpoznanych w około sześćdziesięciu ujęciach w różnych regionach Polski, wskazano czynniki warunkujące ich wykorzystanie do różnych celów. W opracowaniu tych wskazań uwzględniono: temperaturę wody, ogólną zawartość rozpuszczonych składników mineralnych oraz ich rodzaj (zwłaszcza dominujących ilościowo), a także zawartość składników biochemicznie aktywnych, tj. swoistych leczniczych lub potencjalnie szkodliwych dla zdrowia człowieka. Stężenie tych składników, zwłaszcza radonu, jodków i związków siarki (II), decyduje o sposobie wykorzystania wody i formach zabiegu, a także systemie funkcjonowania basenów kąpielowych.
EN
On the waters intakes basis of obtained of the chemical composition analyses results of about 60 geothermal waters recognized in different regions in Poland, the conditions of their usefulness for various purposes were indicated. In determining of these conditions, the fallowing were defined water temperature, total amount of dissolved mineral compounds and types of mineral compounds (especially quantitative predominantly) and the content of biochemically active compounds – of specific therapeutic effectiveness or potentially harmful to human health. Concentration of biochemically active compounds, especially radon, iodides and sulphur (II) compounds determines usefulness of different kinds of water and forms of treatment among them procedures of functioning basins for recreation and therapeutic purposes.
EN
The article presents a health security organization in the state of crisis. Dynamically changing types of threats kind of forced state bodies to organize the National System of Emergency Medicine. It also elects other entities and their powers that have an impact on the safety-relevant health. In addition it also presents current threat of biological weapons.
PL
W artykule autorzy zaprezentowali organizację bezpieczeństwa zdrowotnego w stanach kryzysowych. Dynamicznie zmieniające się rodzaje zagrożeń, wymusiły nie, jako na organach państwowych organizację Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wytypowano również inne podmioty i ich kompetencje mające relewantne znaczenie na bezpieczeństwo zdrowotne. Ponadto przedstawiono współczesne zagrożenie bronią biologiczną.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poziomu hałasu środowiska na dwóch wybranych ulicach tzw. osiedlowych. Hałas jest problemem cywilizacyjnym, lokalizowanym nie tylko w centrach miast ale także ulicach wewnątrz osiedli mieszkaniowych. Zagrożenie hałasem zwiększa wraz z nie stosowaniem się kierowców do Prawa o ruchu drogowym, zbyt słabą infrastrukturą drogową i słabą jakością nawierzchni. Badania przeprowadzono zgodnie z wymogami metodyki referencyjnej, którą określa Uchwała Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. (Dziennik Ustaw Nr 140 Poz. 824). Do pomiarów zasto-sowano całkujący miernik dźwięku SON – 50 o pierwszej klasie dokładności o zakresie pomiarowym 15 – 135 dB. Poziom dźwięków na obu ulicach różnił się zależnie od pory dnia. W dzień średni poziom hałasu przekraczał ujęte w normach prawnych wartości. Dla samochodów lekkich wynosił on LAeq D = 59,3 dB; zaś dla samochodów ciężkich d LAeq D = 57 dB. Natomiast w ciągu nocy poziom dźwięków był niższy od wartości dopuszczalnych. Dla samochodów lekkich wynosił on LAeq N = 49,4 dB, zaś dla samochodów ciężkich LAeq N = 50 dB. Na podstawie uzyskanych wyników z badań stwierdzono, że ko
EN
In this publication we’ve analyzed noise pollution on two „estate roads”. Noise is a problem, not only in urban centers but also the streets within residential areas. Noise pollution increases with no driv-ers use to the Law on Road Traffic, too poor road infrastructure and poor quality of roads. The study was conducted in accordance with the requirements of the reference methods to be determined by resolution of the Minister of Environment of 16 June 2011. (Journal of Laws No. 140 pos. 824). For measurements used integrating sound meter SON - 50 for first class precision with a measuring range of 15 - 135 dB. On both roads noise level varied on the time of the day. During the day, the noise level exceeds included in the nor-legal framework of values. For passenger cars LAeq D = 59.3 dB, heavy cars LAeq D = 57 dB. While during the nightsound level was lower than the limit value. Passenger cars LAeq N = 49.4 dB, for heavy cars LAeq N = 50 dB. The results of the research can be concluded that analyzed traffic noise on the streets is not exceeded in relation to the acts.
PL
Tej fali nie da się zatrzymać. W polskich szkołach zamontowano już dziesiątki źródełek z wodą kranową do picia, a wkrótce może ich być nawet dziesiątki tysięcy. Wałbrzych wyposażył w nie 35 szkół, Gdańsk 42. Jakie wymagania techniczne powinny spełniać urządzenia, gdzie i jak je montować, jak serwisować i kto ma za to zapłacić?
EN
The article presents the results from drinking water sanitary assessment from water supply system. Water samples were collected during five months period. Based on the selected lowest and highest water flows during the five months period, water samples from water distribution system were collected through sixteen sampling programs. Samples were taken on the well meter, domestic lines with water main and water installation inside the buildings (tap water). The collected samples were analyzed for number of microorganisms after 72 h of incubation at 22±2°C temperature. Samples points were classified according to the defined risk levels.
PL
W artykule omówiono wyniki badań dotyczących oceny sanitarnej wody transportowanej miejską siecią wodociągową. Badania prowadzono w szesnastu seriach badawczych przez pięć miesięcy. Próbki wody pobierano w godzinach największych i najmniejszych przepływów wody, w reprezentatywnych punktach systemu dystrybucji: w studni wodomierzowej oraz na przyłączach i w instalacjach wewnętrznych wybranych obiektów użyteczności publicznej. Jako kryterium oceny zmian jakości wody w systemie dystrybucji przyjęto liczebność mikroorganizmów inkubowanych w temperaturze 22±2°C przez 72 godziny. Dodatkowo przeprowadzono ocenę ryzyka, na podstawie której sklasyfikowano miejsca poboru próbek wody według zdefiniowanych poziomów ryzyka.
PL
Niniejszy artykuł jest przeglądem aktów prawnych dotyczących wymagań dla materiałów i wyrobów przeznaczonym do kontaktu z żywnością obowiązujących aktualnie na terenie Unii Europejskiej. Jednolite zasady oceny jakości materiałów i wyrobów gwarantują ich bezpieczeństwo zdrowotne oraz umożliwiają swobodny przepływ towarów. W artykule szczegółowo omówiono wymagania unijne dla grupy materiałów i wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych. Artykuł prezentuje stan prawny na koniec maja 2014 r.
PL
W Polsce toczy się obecnie dyskusja nad legislacją komercyjnych upraw GMO. Ważne miejsce w debacie publicznej zajmuje również kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i paszy wytworzonej z udziałem genetycznie modyfikowanych składników. Pojawiają się zarówno argumenty o szkodliwości jak i o zupełnym bezpieczeństwie tej żywności. Dlatego podjęliśmy się analizy opublikowanych polskich prac badawczych, które są cytowane jako dowód na bezpieczeństwo GMO. Nasza analiza pozwoliła wyciągnąć następujące wnioski. Powszechnym zjawiskiem jest przywoływanie na dowód bezpieczeństwa żywieniowego GMO prac badawczych z innego zakresu, np. prac dotyczących wydajności produkcyjnej pasz GMO, w których w ogóle nie oceniano wpływu tych pasz na zdrowie zwierząt doświadczalnych. Część badań rodzi zastrzeżenia metodyczne; przykładowo, ziarno roślin odpornych na herbicyd używane w badaniach pokarmowych pochodzi z roślin uprawianych bez stosowania oprysków. Takie doświadczenie nie ocenia rzeczywistego narażenia zwierząt i konsumentów, gdyż w praktyce będą oni spożywać zarówno GM ziarno jak i pozostałości herbicydu. Poza tym zauważyliśmy, że w sprawozdaniach i opracowaniach popularyzatorskich częste jest powoływanie się na dane niepublikowane, które nie przeszły procesu recenzji naukowej. To podważa wiarygodność takich opracowań. Z kolei w niektórych badaniach obserwowano przypadki odchyleń od normy fizjologicznej u zwierząt doświadczalnych karmionych paszami z dodatkiem GMO, ale wyniki te nie są zbyt szeroko dyskutowane w publikacjach oryginalnych, a całkiem pomijane w popularnych opracowaniach czy informacjach prasowych. Wobec powyższego, należy ocenić, że szeroko rozpowszechniony przekaz, o udowodnionym braku zagrożeń zdrowotnych ze strony żywności/pasz GMO, jaki dociera do opinii publicznej i decydentów, nie jest całkowicie obiektywny. Może to być jedną z przyczyn powszechnie obserwowanej nieufności i braku społecznej akceptacji GMO oraz źródłem obaw przed manipulacjami sprzecznymi z interesem społecznym.
EN
There is an ongoing discussion whether to legally accept commercial GM crops in Poland. The public debate is mainly concentrated on the safety of GM food/feed and opposing statements are constantly presented - either about the risks concerned with GM products or about the absolute safety of GMOs. Thus, we decided to review research papers published in Polish which cite evidence that prove the safety of GMOs. After analyzing these works we came to the following conclusions. Very often the papers that are cited in the context of GMO safety assessment are devoted to quite different questions; mainly they concern nutritional efficiency and productivity of GM feed and do not analyze health status of the animals in the study. Some papers raise other methodological concerns, e.g., the herbicide tolerant varieties used in feeding experiments which have been grown without herbicide application. This experimental setting is inconsistent with every-day practice, as livestock and consumers are exposed to both factors: the GM product and residual herbicide. In addition, we found that many reports and popular articles refer to unpublished, non-peer-reviewed data which cannot be considered credible. In some published papers, observations are made concerning unfavorable changes in animal physiology, but they are poorly discussed in scientific papers and ignored in popular articles and press releases. Taking into account these data we assume that the widespread statement that the safety of GM food is undoubtedly scientifically proven is not entirely reasonable. This may be a reason for the widespread public distrust and lack of GMO acceptance.
PL
Naczelnym zadaniem Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody (DBZW) w Głównym Inspektoracie Sanitarnym jest, zgodnie z intencją dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody do spożycia (Drinking Water Directive - DWD), doprowadzenie do wdrożenia zapisów zalecających maksymalną ochronę zdrowia każdego konsumenta wody i propagowanie systemu zarządzania jej jakością, opartego na ocenie ryzyka, obejmującego wszystkie etapy produkcji i dystrybucji wody - od ujęcia do kranu u konsumenta.
PL
Jednym z nowych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, które pojawiło się w krajach wysoko rozwiniętych, jest terroryzm żywnościowy, który oznacza zamierzone użycie środków spożywczych do rozprzestrzeniania patogennych czynników biologicznych, chemicznych i radioaktywnych w celu dokonania aktów terrorystycznych. W artykule opisano podstawowe czynniki zagrożenia terrorystycznego, a także przedstawiono zarys działań związanych z zapobieganiem terroryzmowi żywnościowemu w USA, UE i w Polsce.
EN
One of the new food safety hazards, which appears in highly developed countries is food terrorism. The term means deliberate use of foodstuffs as a vehicle of biological, chemical and radio-nuclear agents for terrorist acts. In this article some fundamental agents of potential terrorist threats and some basic information on prevention of food terrorism in USA, EU and Poland are discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.