Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo statku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zasady tworzenia procedur oceny ryzyka wykonania danej pracy na statku. Konieczność ich wykonania, przez członków załogi z poziomu zarządzania, wynika z wprowadzenia przez armatora systemu zarządzania bezpieczną eksploatacją statku jako obowiązku wynikającego z „Międzynarodowego systemu zarządzania bezpieczną eksploatacją statku i ochroną środowiska morskiego”. Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji statku oraz zmniejszenie zagrożenia wypadkowego na statkach i ich skutków dla ludzi i środowiska. Ocena ryzyka polega na określeniu iloczynu poziomu (skutków) określonego zagrożenia wypadkowego i jego prawdopodobieństwa. Przekroczenie określonego progu liczbowego wymaga przeprowadzenia czynności zmniejszających ryzyko do akceptowalnego lub podjęcie decyzji o niewykonywaniu danej czynności.
EN
It was presenting the rules creation of risk assessment procedures the analyzed activity executing on vessels. The necessity of procedure executing results from ship-owner safety management system as an effect of requirements from International Management Code for the Safe Operations of Ships and for Pollution Prevention (ISM code). The increasing safety of ship operations and the decreasing of accident threats and their effects on people and environment were the aim of implementation. The risk assessment relies on calculation the product of definite accidental hazard level (effects) and its probability. Exceeding definite number threshold requires carried out the actions decreasing the risk to the acceptable level or undertaking the decision of abandonment the analyzed activity.
2
PL
Zjawisko kołysań parametrycznych opisane zostałojuż w połowie XX wieku, przy czym początkowo uznawane było,jako zagrożenie bezpieczeństwa statków małych. Podejście do zagadnienia uległo zmianie, gdy w 1998 roku w wyniku kołysań parametrycznych kontenerowca klasy post-Panamax, doszło do utraty 400 kontenerów a kolejnych 400 uległo zniszczeniu. Artykuł przedstawia opis zjawiska rezonansu parametrycznego kołysań bocznych oraz modeli matematycznych stosowanych do jego analizy ze szczególnym uwzględnieniem równania Mathieu, którejest podstawowym narzędziem wykorzystywanym do wyznaczania warunków wystąpienia kołysań parametrycznych. Głównym elementem artykułu są wyniki symulacji numerycznych wykonanych przy wykorzystaniu równania Mathieu obrazujące wzrost kołysań parametrycznych w funkcji czasu w tzw. obszarach niestabilności jak i możliwość wystąpienia kołysań parametrycznych w obszarach stabilnych. W oparciu o literaturę oraz wyniki obliczeń własnych określone zostały rozszerzone warunki wystąpienia i rozwoju kołysań parametrycznych statku. Przedstawiono również stan bieżący, proponowanych przez IMO, kryteriów oceny podatności statku na wystąpienie rezonansu parametrycznego kołysań bocznych.
EN
The parametric roll resonance is a phenomenon, which has already been described in the mid-twentieth century. However initially it was only considered as a threat to the stability of small ships. The approach to the issue changed after the year 1998, when on board of a post-Panamax containership, 400 containers were lost and additional 400 were devastated due to parametric roll. The paper presents a description of the phenomenon and the mathematical models used in its analysis with particular emphasis put on the Mathieu equation. Nowadays the Mathieu equation is a key instrument used in the process of determining the conditions of the parametric roll resonance onset, since it allows to define the criteria of the ships vulnerability for the parametric rolling. The main goal of the paper is presentation of the results of the numerical simulations performed by employing the Mathieu equation and showing the parametric roll increase in time for a ship in a resonance area. It is also shown that parametric rolling can occur outside the resonance area. The extended conditions for the parametric rolling onset and increasing are defined based on literature and own calculations. The paper also presents the current state of the vulnerability criteria for the parametric rolling failure mode proposed by the IMO.
3
Content available remote Bezpieczeństwo transportu ładunków drogą morską
PL
Bezpieczeństwo na morzu jest głównym elementem, polityki w dziedzinie transportu morskiego, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia na morzu, ochronę pasażerów i załóg statku oraz ochronę środowiska i mienia. W pracy przedstawiono szerokie spektrum niebezpiecznych zdarzeń z udziałem jednostek morskich, w szczególności przewożących ropę naftową i jej produkty drogą morską. Omówiono także rolę i znaczenie transportu ropy naftowej drogą morską dla funkcjonowania różnych gałęzi przemysłu na świecie. Przeprowadzone powypadkowe analizy, wykonane przez upoważnione instytucje, czy powoływane komisje badania wypadków morskich, wskazują, że zbiornikowce należą do grupy statków podwyższonego ryzyka. Wypadki z ich udziałem nie tylko powodują starty materialne, ale degradują środowisko naturalne na wiele lat. Proces transportu ropy i jej produktów musi być skutecznie zabezpieczany oraz monitorowany. Raporty po wypadkowe wskazują, że główne przyczyny wypadków związane są z: oddziaływaniem czynników hydrometeorologicznych, wpływem czynnika ludzkiego, brakiem właściwej dbałości o eksploatację statku, awarią techniczną oraz ciągiem niekorzystnych zdarzeń lub także zdarzeniem losowym.
EN
Safety at sea is a main element of policy in the field of maritime transport, aimed at ensuring the safety of life at sea, protection of passengers and crew of the ship and the environment and property. The article presents a wide spectrum of emergencies involving naval units, in particular carrying crude oil and its products by sea. Also discusses the role and importance of oil transport by sea for the operation of different branches of industry in the world. Conducted accident analyzes made by the authorized institutions and appointed committee investigation of marine accidents, indicate that the tankers are at high risk ships. Accidents involving them not only cause loss of property, but degrade the environment for many years. The process of the transportation oil and its products must be effectively protected and monitored. Reports after the accident indicate that the main causes of accidents are associated with: the impact of hydro-meteorological factors, the influence of the human factor, the lack of proper care for the operation of the vessel, technical failure and a string of adverse events or as a random event.
4
Content available Urządzenia ratunkowe na statku
PL
W artykule przedstawiono wykaz środków ratunkowych, które powinny znajdować się na każdym statku. Podano również rozmieszczenie takich środków. Ważne są dokładne oznaczenia takich środków znajdujących się na statku. Ważne jest aby były oznaczone wyraźnie znaki ewakuacyjne i znaki nakazu. W artykule wymieniono również przykłady instrukcji, które powinny być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie środków ratunkowych na statku.
EN
The article presents a list of rescue measures that should be on every ship. Are given the location of such measures. Important is an exact description of such measures on board. It is important to be clearly marked evacuation signs and warrant signs. The article also lists examples of instructions that should be placed in the immediate vicinity of the rescue measures on ship.
5
Content available Tratwy ratunkowe : sztywne i pneumatyczne
PL
W artykule omówione zostały zbiorowe środki ratunkowe, które powinny być na pokładzie statków pasażerskich. Do nich należą tratwy ratunkowe sztywne oraz pneumatyczne. Wymieniono 10 prób, którym poddawane są wszystkie typy tratw. Dla każdej tratwy przypisana jest odpowiednia ilość ludzi i w związku z tym należy przeprowadzić próby wyporności. Najważniejsze z nich to próby szczelności i wytrzymałości materiału poszycia oraz szwów.
EN
The article discusses the collective rescue measures, which should be on board passenger ships. Belong to them a life rafts rigid and pneumatic. Listed 10 attempts, which are subjected to all types of rafts. For each raft is assigned a number of people and therefore should be carried of buoyancy trials. The most important of them are trials to tightness and strength of material the plating and seams.
PL
W artykule omówiona została procedura obliczeń dla wystąpienia zjawiska rezonansu parametrycznego kołysań bocznych w kryteriach statecznościowych drugiej generacji. Zjawisko rezonansu parametrycznego kołysań bocznych statku jest zjawiskiem znacząco wpływającym na poziom bezpieczeństwa statecznościowego, przy wystąpieniu szczególnych parametrów ruch statku i falowania morskiego. Ze względu na trwające prace na kryteriami statecznościowymi drugiej generacji, zjawisko to zostało uwzględnione w projekcie nowych kryteriów jako jeden z tak zwanych defektów statecznościowych. W pracy przedstawiono kolejne etapy obliczeń na poziomie pierwszym i drugim procedury celem określenia podatności statku na wystąpienia badanego defektu statecznościowego. Omówiono kolejność obliczeń, zakres potrzebnych danych wejściowych oraz interpretację otrzymanych wyników.
EN
The article discussed the procedure for the calculation of parametric rolling failure mode in the second generation criteria. The phenomenon of parametric rolling of the ship is significantly affects the level of ship stability safety, occurrence in specific parameters of ship movement and sea waves. Due to the present work on second generation stability criteria, phenomenon it has been included in the draft new criteria as one of the so-called failure mode. The paper presents the stages of the calculation in the first and second levels in order to determine the vulnerability of a ship on this failure mode. Discussed the order of evaluation, the scope of the necessary input data and interpretation of results.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6503--6512, CD 2
PL
Rezonans parametryczny kołysań jest zjawiskiem będącym dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa statku, ładunku jak i załogi. Może doprowadzić do uzyskania przez statek kątów przechyłu przekraczających 40°. Statkami najbardziej narażonymi na to zjawisko są nowoczesne kontenerowce. Problem został zauważony w 1998 roku, gdy na kontenerowcu klasy post-Panamax, w wyniku kołysań parametrycznych, doszło do utraty 400 kontenerów a kolejnych czterysta uległo zniszczeniu. Bezpośrednią przyczyną kołysań parametrycznych są okresowe zmiany momentu prostującego statek przy falowaniu o znacznej wysokości z sektora dziobowego oraz rufowego. Analizy rezonansu kołysań parametrycznych przeprowadzane są najczęściej dla modelu kołysań opartego na jednym lub trzech stopniach swobody. Wnioski ogólne pozwala jednak uzyskać zastosowanie modelu dla jednego stopnia swobody, gdzie równanie kołysań statku sprowadzane jest do postaci równania Mathieu. Artykuł przedstawia metodykę zastosowania równania Mathieu do opisu kołysań parametrycznych oraz wnioski ogólne, jakie można przy jego zastosowaniu uzyskać.
EN
Parametric roll resonance is phenomenon, which poses a great threat for the ship, its cargo as well as the crew safety. It can lead the ship to reach significant roll motions with amplitude exceeding 40 degrees. The ships that are most vulnerable to this phenomenon are modern containerships. The problem was first identified in 1998, when on board of a post-Panamax containership 400 containers were lost and additional 400 were devastated due to parametric roll. The direct reason for the occurrence of parametric roll are periodic variations in the ship transverse stability due to changes in the underwater hull geometry in the presence of high and moderate longitudinal waves. Investigations of the phenomenon are mostly carried out for the ship motions model using one or three degrees of freedom. The generalized conclusions can be obtained only from the one degree of freedom equation which can be reduced to the well-known Mathieu equation. This paper presents the methodology of using the Mathieu equation to describe the parametric roll resonance and general conclusions, which can be obtained.
PL
W artykule przedstawiono złożony problem zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy na morzu. Warunki hydrometeorologiczne, stan techniczny jednostki, wyposażenie w konstrukcyjne i eksploatacyjne środki zabezpieczeń, środki ratownicze i ratunkowe, wyszkolenie załogi, to niektóre z czynników determinujących bezpieczeństwo żeglugi. Obecność zwielokrotnionych w stosunku do lądowych obciążeń psychicznych i fizycznych to czynniki, które mają wpływ na komfort pracy, ale również bezpieczeństwo. Do najistotniejszych obciążeń należą hałas, drgania, promieniowanie cieplne, niekomfortowa, ograniczona przestrzeń pracy, śledzenie wielu parametrów i podejmowanie szybkich decyzji oraz długoczasowa izolacja od rodziny i społeczeństwa.
EN
In this paper the very complex problem of the acceptable level of safety and comfort on board assurance was presented. Weather conditions, the technical condition of the vessel, passive and active safety equipment and installations, emergency and rescue means, crew trainings are only some of the factors determining the safety of sea voyage. The presence of multiplied compared to on and psychological stresses and physical factors that affect the comfort but also safety of work at sea. The most significant factor are noise, vibration, thermal radiation, uncomfortable, limited space of work, the need of keeping track of multiple parameters and make quick decisions, also long term isolation from family and society.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy badań związanych z opracowaniem modelu do szybkiego modelowania sekwencji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu statku . Przedstawiono podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa w transporcie morskim i zarządzania tym bezpieczeństwem. Podano zasadnicze informacje na temat identyfikacji zagrożeń i modelowania scenariuszy wypadku mogących prowadzić do katastrofy statku na morzu. Przedstawiono propozycję systemu do szybkiego modelowania sekwencji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu statku w warunkach operacyjnych. W końcowej części artykułu opisano zasadnicze elementy modelu matematycznego do szybkiego modelowania sekwencji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu statku i modelu matematycznego do szybkiego modelowania zachowania się statku w warunkach operacyjnych przy użyciu symulacji komputerowej. Informacje zawarte w artykule stanowią wybrane elementy prac związanych z realizacja przewodu doktorskiego.
EN
In the paper some elements on the research connected with development of a model for rapid modeling of a sequence of events which may have an impact on the ship safety are presented. The fundamental information on the safety of maritime transportation and safety management is given. The basic information on the hazard identification and modeling of the accident scenarios which may cause a catastrophe at sea is described. A proposal of a system for rapid modeling of the sequences of scenarios causing a danger for the ship safety in operational conditions is shown. In the final part of the paper both the main elements of the mathematical model for rapid modeling of the accident scenarios causing a danger to the ship safety and mathematical model for rapid modeling of the ship performance in operational conditions by a computer simulation are presented. The information include in the paper are the chosen elements of research associated with preparing a Ph.D. thesis by the first author.
EN
This paper presents observations and remarks on the work of ship's steering gear controlled by the autopilot in high seas. Attention is drawn to the insufficient power of steering gear operated by the autopilot in high waves and the consequent possibility of overloading and damage to the gear, creating a threat to the ship. Standard safeguards against damage are discussed. It is suggested that the alarm system should be extended to indicate the load of steering gears. The authors propose a method for assessment of the steering gear load by using a signal that is a nonlinear function of the actual rudder angle, based on the solution used in TS-type autopilot adaptation blocks. The results of computer simulations to obtain such signals for autopilot-controlled ship movement in irregular waves (sea state ranging from 3 to 6) are presented. The conclusion reached is that the signal can be used to assess the steering gear load, which may contribute to increasing ship’s safety in high sea states.
PL
W artykule przedstawiono uwagi o pracy maszyn sterowych statków w wysokich stanach morza sterowanych autopilotem. Zwrócono uwagę na niewystarczającą moc maszyn sterowych dla pracy z autopilotem w tych stanach i możliwość ich przeciążania, uszkodzenia i wprowadzenia zagrożenia dla statku. Omówiono standardowe zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wskazując na potrzebę rozszerzenia sygnalizacji alarmowej o układ wskazujący obciążenie maszyn sterowych. Przedstawiono propozycję wykorzystania do oceny obciążenia maszyn sterowych signal będącego nieliniową funkcją rzeczywistego kąta wychylenia steru bazującego na rozwiązaniu stosowanym w blokach adaptacji autopilota TS. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych uzyskiwania takiego signal dla realizacji prowadzenia statku autopilotem na nieregularnej fali przy stanie morza 3, 4, 5, 6. We wnioskach stwierdzono, że signal taki może służyć do oceny obciążenia maszyn sterowych, co może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji statku w wysokich stanach morza.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe elementy hybrydowego modelu do oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Model ma charakter hybrydowy z uwagi na fakt, że ukierunkowany jest na ocenę zachowania się statku z hydromechanicznego punktu widzenia, ocenę ryzyka wypadku i zarządzanie bezpieczeństwem. Zastosowano całościowe podejście do bezpieczeństwa. Szacowanie ryzyka oparte jest na ocenie zachowania się statku na podstawie jego charakterystyk hydromechanicznych w stanie uszkodzonym. Do oceny ryzyka można wykorzystać macierz ryzyka lub koncepcję ALARP. Miarą bezpieczeństwa statku jest poziom ryzyka. Przedstawiono podstawowe elementy procedury zarządzania bezpieczeństwem statku w stanie uszkodzonym, która stanowi integralną część modelu. Procedura oparta jest na szybkim modelowaniu sytuacji na morzu, zachowania się statku, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem.
EN
The main components of the hybrid model for assessment of safety of ships in damaged conditions are presented in the paper. The model is of hybrid character is it is devoted towards assessing the ship behavior from the hydromechanics point of view, risk assessment and safety assessment. The holistic approach to safety has been applied. The risk estimation is based on assessment of the ship behavior based on its hydromechanics' characteristics in damaged conditions. For the risk assessment the risk matrix or ALARP concept may be used. The ship safety measure is the level of risk. The major elements of the procedure for the safety management of ships in damaged conditions which an integral part of the model is presented. The procedure is based on the rapid modeling of the situation at sea, ship behavior, risk assessment and risk management.
PL
Dzięki nowoczesnym systemom komunikacji informacja o statku w niebezpieczeństwie dociera niezawodnie do wielu statków, które mogą pomóc. Nie wszystkie będą potrzebne, dlatego kapitan statku w niebezpieczeństwie lub koordynator akcji SAR ma prawo wybrać najbardziej odpowiednie jednostki do przeprowadzenia akcji ratunkowej. System wspomagania decyzji pozwoli to wykonać bardzo szybko i obiektywnie. W artykule zaproponowano wykorzystanie sieci bayesowskiej do takiego systemu i pokazano, jak istotne jest dokładne opracowanie wszystkich elementów sieci.
EN
Thanks to modern communication devices a lot of ships are informed about distress situation in the area. Not all of them will be necessary for rescue action and the master of ship in distress or the SAR mission coordinator (SMC) has the right to requisition one or more of those ships as the master of the ship in distress or SMC considers best able to render assistance. Decision Support System allows to make this selection on the basis of objective criteria and very fast. The paper presents proposition of usage Bayesian network for the DSS and shows how important is the study of all nodes of the network.
13
Content available remote Praktyczna ocena stateczności w eksploatacji a bezpieczeństwo statku
PL
Kryteria stateczności opracowane przez Międzynarodową Organizacje Morską oraz towarzystwa klasyfikacyjne statków mają zapewnić ich bezpieczną eksploatację na morzu. Stanowią one podstawę oceny bezpieczeństwa statku. Jednakże ze względu na zmienny charakter środowiska morskiego kompleksowa ocena bezpieczeństwa należy do kapitana jednostki. Wartości kryteriów statecznościowych zostały wypracowane na podstawie wieloletnich badań zachowań statków oraz analizy zaistniałych wypadków. Szybkie zmiany w strukturze przewożonych ładunków wywołują zmiany adaptacyjne konstrukcji statków, co w konsekwencji powoduje „niedostosowanie” statków do przyjętych zasad oceny stateczności. Innym aspektem praktycznego stosowania się do kryteriów stateczności jest subiektywny odbiór kryteriów oraz odniesienie ich do bezpieczeństwa statku. W artykule przestawiono sposób oceny bezpieczeństwa statku z uwzględnieniem zarówno kryteriów statecznościowych, jak i praktycznej eksploatacji statków.
EN
The stability criteria assure the safety of ship operation at sea. The criteria prepared by IMO and the rules of the Classification Societies are the base for the estimation of the ship safety. However, because of the various conditions of sea environment, the complex estimation of the vessel safety belongs to the ship master. The stability criteria limits are worked out on the basis of many years’ research and statistical analysis of accidents. Although, the obtained knowledge is helpful for the safety enhancement, the stability accidents are of very different origin. The paper present the estimation methods of ship stability based on the stability rules and operational experience. The paper also contains the analysis of ship stability according to the different loading conditions met during the ship life.
14
PL
Dokonano syntezy i charakterystyki sezonowych warunków hydrometeorologicznych w obszarze Pacyfiku gdzie położone jest pole Clarion-Clipperton. Zaprezentowano aktualny zakres monitoringu z różnych ośrodków lądowych i boi hydrometeorologicznych wraz z przykładami morskich map. Może być on wykorzystany do budowy programu odbioru informacji pogodowej w trakcie górniczej eksploatacji pola Clarion-Clipperton. Szczególną uwagę zwrócono na problemy i propozycje uwzględnienia warunków hydrometeorologicznych w zachowaniu bezpieczeństwa prac wydobywczych.
EN
One synthetized and characteristicses of seasonal hydrometeorological conditions in the area of Pacific where is put the Clarion-Clipperton zone. One presented the current range of the monitoring from different land centers and hydrometeorological buoys together with examples of marine chart. This monitoring can be used to the construction of the programme of the weather information reception during the mining exploitation on the Clarion-Clipperton field. The special attention was returned on problems and proposals of the regard of hydrometeorological conditions in the preservation of the safety of mining works.
15
Content available remote Bezpieczeństwo prowadzenia prac górniczych na pełnym morzu
PL
Prowadzenie prac górniczych na pełnym morzu wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych. Oprócz zastosowania nowych technologii w zakresie górnictwa morskiego, pozycjonowania statków i rozwiązania problematyki dowozu, przeładunku zaopatrzenia i wydobytego urobku, sprawą systemową jest zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich elementów składowych procesu technologicznego takiego przedsięwzięcia. W artykule przedstawiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa, które powinny być wdrożone przez uczestników biorących udział w wydobywaniu bogactw naturalnych z dna morza oraz dodatkowe uwarunkowania wynikające z prowadzenia nowego rodzaju działalności ludzkiej na morzu.
EN
To conduct mining activities on the high seas requires the introduction of new technological solutions. In addition to the use of new technologies for mining, ship's positioning and resolve issues more locations, handling supplies and mined material, a matter of the system is to ensure an acceptable level of safety for all components of a technological process of such a venture. The article provides safety requirements, which should be implemented by the participants engaged in the mining of natural resources of the seabed, and additional considerations arising from the pursuit of a new type of human activities at sea.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań cieczy poruszających się w niepełnych zbiornikach okrętowych, nakierowaną na określenie wpływu zmian okresu wymuszenia zewnętrznego na moment przechylający statek wskutek występowania zjawiska sloshingu. Zmienność okresu kołysania bocznego statku jest charakterystycznym elementem manewrowania na morzu, jako jednej z faz żeglugi, co uzasadnia podjęcie prezentowanych badań.
EN
The paper presents the analysis of results of the research into the sloshing phenomenon carried our with regard to the influence of liquid movement in partly filled tanks on the dynamic heeling moment. The investigation was focused on the alternations of the period of wave-induced ship.s rolling excitation which takes place during vessel.s manoeuvring.
PL
Obowiązkowa wymiana wód balastowych, powoduje, że w czasie tego procesu może pojawić się dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa statku. Zagrożenie to dotyczy głownie bezpieczeństwa statecznościowego statku. Podstawowym elementem w analizie bezpieczeństwa jest analiza zagrożeń. Konieczne jest więc zidentyfikowanie zagrożeń jakie mogą pojawić się w czasie procesu wymiany, kiedy na statek w rzeczywistych warunkach pogodowych działa wiatr i fala. Wskazanie rodzaju zagrożeń, a także określenie ich wpływu na poziom bezpieczeństwa, jest konieczne do stworzenia planu bezpiecznej wymiany wód balastowych.
EN
Compulsory ballast water exchange causes that added hazards can appear in time of process for safety of the ship. It concerns mainly on safety of ship stability. The crucial point in safety assessment is identification of all hazards the ship may be subjected. Necessary is identification of hazard, which may appear in time of ballast water exchange when wind and wave influence on ship in real water conditions. Identification a kind of hazard and degree of influence on ship safety is necessary to prepare ballast water management plan in real weather condition
PL
Przedstawiono potrzebę zabezpieczania silników okrętowych przed ich przeciążaniami pędnikami aktywnymi. Wskazano kilka sytuacji pracy pędników w warunkach eksploatacji, w których przeciążenie może wystąpić. Dla większości z nich, nie ma możliwości technicznych przeciwdziałania temu zjawisku, bo ograniczałyby one ich możliwości rownież w pozostałych stanach. Osiągnięto pewien kompromis - nie zaleca się eksploatacji pędników w określonych ustawieniach, a w pozostałych - unikać tych stanów. Stoi to często w sprzeczności w sytuacji manewru awaryjnego, w której bezpieczeństwo statku jest ważniejsze od groźby konsekwencji przeciążania silników.
EN
It was presented an emergency of marine engines protection against their overloading threat by azimuth and cycloidal thrusters. It was shown a few situations in thruster exploitation where the overloading may occur. For many of them there is no technical possibilities to prevent, because it restricts thruster exploitation possibilities. A compromise was achieved – there is no allowed to load in specific configurations, in others – to avoid them. It is often in contradiction to emergency manoeuvre, when the ship safety is first before engine overloading consequences.
PL
Tereny portów oraz przylegające do nich przybrzeżne strefy są narażone na ataki terrorystyczne. Z tego względu wiele organizacji międzynarodowych podjęło prace legislacyjne, których celem jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa portów oraz cumujących w nich statków. W artykule zaprezentowane zostało rozwiązanie będące przykładowym modelem struktury centrum monitoringu basenów portowych, które może być praktycznie wykorzystane.
EN
New radio navigational equipment was introduced on the ships for improvement of marine transport safety. In the same time on land ship movement monitoring systems and data bases about ship and cargoes was built. In the article main systems supporting s arch and rescue action and new rescue transponder –SART AIS and its influence for raising level marine transport safety were introduced.
EN
The paper presents the accuracy of five analytical and one simulation methods used for dimensioning the safety waterways for maneuvering vessels. The accuracy of above methods has been estimated on the basis of results obtained from the real experiments. The analysis of accuracy enables to assess the usefulness of above mentioned methods and their applicability to waterways designing.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.