Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo jazdy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Assessment of ride properties of a tricycle by means of simulation computations
EN
This contribution introduces process and results of assessment of the ride properties of a tricycle in terms of driving safety as well as in terms of ride comfort for passengers. The analysed tricycle has been designed at the authors’ workplace. Ride comfort for passenger of road vehicles is one of the most important performances of a vehicle. The research of automotive passenger ride comfort is still very important. Values of vertical wheel forces were evaluated as critical parameters for assessment of driving safety and values of total accelerations were assessed in terms of ride comfort. At the same every vehicle has to meet quite strict criteria for driving safety. All calculation and evaluation of results were carried out by means of multibody software package.
PL
Praca prezentuje proces oceny i wyniki badań właściwości jezdnych pojazdu trójkołowego pod względem bezpieczeństwa jazdy, a także pod względem komfortu jazdy dla pasażerów. Analizowany trójkołowiec został zaprojektowany w miejscu pracy autorów. Komfort jazdy dla pasażerów pojazdów drogowych jest jednym z najważniejszych parametrów pojazdu. Badania komfortu jazdy pasażerów samochodów są nadal bardzo ważne. Wartości sił pionowych kół oceniono jako parametry krytyczne do oceny bezpieczeństwa jazdy, a wartości przyspieszeń całkowitych oceniono jako najważniejsze w kwestii komfortu jazdy. Jednocześnie każdy pojazd musi spełniać dość surowe kryteria bezpieczeństwa jazdy. Wszystkie obliczenia i oceny wyników przeprowadzono za pomocą pakietu oprogramowania wieloobiektowego.
EN
Vibration properties of road vehicles can be in principles evaluated using two ways, i. e. by simulation computations using a virtual model of a vehicle and by measuring on a real vehicle prototype, whereby, their dynamical properties are usually assessed in compliance with to two criterions, namely from the ride comfort for passengers point of view and from the driving safety point of view. The topic of this article is focused on evaluation of passenger’s ride comfort of a tricycle. In this regard, vertical movements of a vehicle are most important. In respect of ride comfort for passengers, accelerations in vertical direction are critical. Accelerations are usually detected on a seat. In regard of driving safety, value of the contact force between a wheel and a road are decisive. In our research we present process of investigation of level of ride comfort for passengers and level of driving safety of a tricycle based on simulation computations using the tricycle multibody model.
EN
The article presents the cause of derailment of empty two-axle wagons placed in long freight train-sets together with bogie wagons, as well as research conducted to prevent this phenomenon, which was concluded by introducing appropriate statements in the UIC leaflet 530-2, and then in the European Standard EN 15839. It also presents activities undertaken during the preparation and performance of the tests, requirements for the test track and for the wagons’ composition in the train-set, conditions during the tests, values being measured and respective evaluation criteria, principles applicable to the result analysis, as well as a sample chart for a single ride and regressions for various criterions. Examples of wagons which were tested in this way are also given.
PL
W artykule opisano przyczynę zjawiska wykolejeń próżnych wagonów dwuosiowych, umieszczonych razem z wagonami wózkowymi w długich składach towarowych oraz scharakteryzowano prace badawcze prowadzone w celu zapobieżenia temu zjawisku. Wynikiem tych prac było wprowadzenie odpowiednich zapisów do karty UIC 530-2, a następnie do normy europejskiej EN 15839. Opisano czynności wykonywane podczas przygotowania i prowadzenia badań, wymagania dotyczące toru badawczego i składu wagonów, warunki panujące podczas badań, wielkości mierzone i kryteria oceny, zasady analizy wyników oraz przykładowe wykresy dla jednej z jazd i regresje dla różnych wielkości kryterialnych. Podano przykłady wagonów poddanych tym badaniom.
EN
The paper presents current regulations relating to track maintenance and their impact on running safety and dynamic properties of freight wagons. Selected issues related to the above mentioned problems are examined in national and foreign regulations (UIC cards and PN-EN European standards). The track parameters required by particular regulations are compared to each other. The problems of track maintenance become particularly significant in the case of the railway infrastructure separated in its organizational terms from the structure of individual railway management boards.
PL
W artykule przedstawiono aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utrzymania toru i ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz własności dynamiczne wagonów towarowych. W przepisach krajowych oraz zagranicznych (karty UIC oraz normy europejskie PN-EN) przeanalizowano wybrane zagadnienia, które wiążą się z ww. problematyką. Zaprezentowano porównania wymaganych parametrów toru ww. przepisach. Zagadnienia związane z utrzymaniem toru nabierają szczególnego znaczenia w przypadku, kiedy infrastruktura kolejowa jest wyodrębniona pod względem organizacyjnym ze struktury poszczególnych zarządów kolejowych.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z konstrukcyjnymi rozwiązaniami aktywnych zawieszeń kół jezdnych stosowanych w pojazdach. Przedstawiono ogólna ideę stosowania aktywnych zawieszeń. Problematykę omówiono w oparciu o przykłady stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych różnych rodzajów aktywnych zawieszeń. Podkreślono istotne charakterystyczne cechy tych rozwiązań. Zwrócono uwagę na kompromis pomiędzy wymaganiami komfortu, a bezpieczeństwem jazdy.
EN
The article discusses issues related to structural solutions of active suspensions of road wheels used in vehicles. There is presented the general idea of using active suspensions. Discussed issues are based on the examples of design solutions for various types of active suspensions. It underlines the relevant characteristics of specific solutions. Attention was drawn to a compromise between the requirements of comfort, safety and driving.
7
PL
W artykule przedstawiono symulacyjne badania bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdu szynowo-drogowego, zbudowanego na bazie ciągnika Claas Arion 620. Badania zostały wykonane w programie Simpack, który jest jednym z wiodących systemów wykorzystywanych do symulacji zachowania dynamicznego pojazdów szynowych. Symulacja przejazdu po torze wichrowatym została wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 14363. W modelu symulacyjnym pojazdu uwzględniono zarówno współprace koła kolejowego jak i koła ogumionego z szyną. Podczas symulacji zbadano wpływ siły docisku siłowników działającej na szynowy układjezdny na wartość uzyskanego współczynnika wykolejenia Y/Q.
EN
This paper presents simulation studies of a rail-road vehicle safety against derailment. The railroad vehicle includes the tractor ClaasArion 620. Studies made in Multibody Simulation (MBS) software Simpack. This simulation software is used to simulate the dynamic behavior of rail vehicles. The analysis on twist track was made according to PN-EN 14363 requirements. The simulation model of the vehicle ensures cooperation between railway wheels, road tires and rails. The effect of different forces exerted by pneumatic cylinders on the rail chassis was tested and compared to the limit value of derailment coefficient Y/Q.
8
Content available remote Saffety of riding of freight wagons equipped with 1XTa bogies with leaf springs
EN
The paper presents the problem of safety against derailment of freight wagons, equipped with 1XTa bogies with leaf springs. One of the important safety elements is the leaf spring, which is installed in the primary suspension. It discusses the ways of qualifying the springs for the further use, aimed at ensuring the safe riding against derailment.
PL
W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa przed wykolejeniem wagonów towarowych, wyposażonych w wózki 1XTa z resorami piórowymi. Jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa jest resor piórowy, który jest zainstalowany w zawieszeniu pierwszego stopnia. Omówiono sposoby kwalifikacji resorów do dalszej eksploatacji, mające na celu zagwarantowanie bezpiecznej jazdy przed wykolejeniem.
EN
This article is a continuation of the previous publication [3], which presents the method of testing the leaf springs and their impact on the safety of freight wagons riding. The leaf springs are in the 1XTa bogie, which is not an ERRI/UIC standard bogie, but it is used in both domestic and international traffic. The article presents the spring strength calculations and analysis of its parameters in a specific population.
PL
Artykuł jest kontynuacją poprzedniej publikacji [3], w której przedstawiono sposób badania resorów piórowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy wagonów towarowych. Resory piórowe występują w wózku 1XTa, który nie jest wózkiem standardowym ERRI/UIC, ale jest stosowany w ruchu krajowym oraz w ruchu międzynarodowym. W artykule przedstawiono obliczenia wytrzymałościowe resoru oraz analizę jego parametrów w określonej populacji.
EN
This article is a summary of analytical considerations from previous works on the qualification of springs in 1XTa bogies for use in four-axle wagons. The article presents the calculation of an example test drive of wagon in quasi-static conditions through an arc of radius R = 150 m. The results of calculations of the derailment coefficient for rail tankers equipped with four groups of springs of various rigidity were presented along with the conclusions derived from analytical calculations.
PL
Artykuł jest podsumowaniem rozważań analitycznych w poprzednich pracach dotyczą- cych kwalifikacji resorów w wózkach 1XTa, przeznaczonych do wagonów czteroosiowych. W artykule przedstawiono obliczenia przejazdu przykładowego wagonu cysterny w warunkach quasi-statycznych przez łuk o promieniu R=150 m. Przedstawiono wyniki obliczeń wskaźnika wykolejenia dla wagonów cystern wyposażonych w cztery grupy resorów o różnych sztywnościach oraz wnioski z obliczeń analitycznych.
EN
The article presents the problem of security against derailment of freight wagons in the light of new theoretical and empirical studies. It also presents the problem of security against derailment in light of the current legislation, outlined in ORE/ERRI reports, European EN standards and UIC cards.
PL
W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa przed wykolejeniem wagonów towarowych w świetle nowych prac studialnych oraz prac empirycznych. Przedstawiono również problem bezpieczeństwa przed wykolejeniem w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, przedstawionych w raportach ORE/ERRI, w normach europejskich EN oraz kartach UIC.
PL
Bezpieczeństwo realizacji usługi transportowej stanowi jeden z kluczowych elementów podczas prowadzenie działalności. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kierowców zawodowych. Przeprowadzone ankiety dotyczyły oceny skuteczności oraz zasadności zastosowania systemów wspomagających pracę kierowcy, które wpływają głównie na komfort jazdy, ale pośrednio mają również wpływ na bezpieczeństwo, która została dokonana przez kierowców zawodowych. Badanymi systemami były tempomat i tempomat adaptacyjny.
EN
The security of the transport service is one of the key elements of the business. This article presents the results of surveys conducted among professional drivers. The questionnaires concerned the assessment of the effectiveness and appropriateness of the driver-assisted driving systems that primarily affect driving comfort, but indirectly also affect the safety of drivers. The tested systems were cruise control system and adaptive cruise control.
PL
Bezpieczeństwo realizacji usługi transportowej stanowi jeden z kluczowych elementów podczas prowadzenie działalności. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kierowców zawodowych. Przeprowadzone ankiety dotyczyły oceny skuteczności oraz zasadności zastosowania nowoczesnych systemów kontroli kierowcy, która została dokonana przez kierowców zawodowych.
EN
The security of the transport service is one of the key elements of the business. This article presents the results of surveys conducted among professional drivers. The questionnaires concerned the assessment of the efficiency and validity of the use of modern driver control systems, which were carried out by professional drivers.
14
Content available Eco-driving, przegląd stanu zagadnienia
PL
Doskonalenie techniki jazdy ze względu na korzyści ekonomiczne, ekologiczne oraz eksploatacyjne pojazdu określane terminem eco-driving, jest rozwiązaniem posiadającym duży potencjał aplikacyjny w różnych warunkach użytkowania pojazdów. W artykule przybliżono ideę eco-drivingu oraz zaprezentowano obszerny przegląd literatury w zakresie tej tematyki. Zaprezentowano też dostępne na wyposażeniu pojazdów układy wspomagające kierowcę, w zakresie ekonomiki jazdy. Artykuł jest wprowadzeniem w problematykę eko-jazdy i możliwości płynących z jej stosowania popartych doniesieniami literaturowymi z kraju i ze świata realizowanych przez różne ośrodki badawcze, a także doświadczeń autorów.
EN
The driving techniques improvement because of economic, environmental and operating benefits of vehicle referred to as eco-driving, is a solution having a large application potential in different conditions of vehicle use. The article brought closer the idea of eco-driving and presented an extensive review of the literature regarding this subject. Driver assistance systems available as vehicle equipment in the field of driving economics were also presented. The article is an introduction to the issues of ecodriving and capabilities resulting from its application supported by literature reports from around the country and the world carried out by various research centers and experienced authors.
PL
W artykule omówiono różne aspekty jakie wpływają na warunki pracy kierowcy i bezpieczeństwo pasażerów w różnych modelach autobusów komunikacji miejskiej. Wśród wielu elementów szczególną uwagę zwrócono na komfort i ergonomiczność kabiny kierowcy, oświetlenie oraz fotel prowadzącego pojazd. Po przeanalizowaniu kilku marek można wysnuć wnioski, na jakie elementy producenci powinni zwrócić uwagę w przypadku projektowania nowych pojazdów. Jednocześnie można stwierdzić, że niektóre z problemów można usunąć we własnym zakresie w prosty i ekonomiczny sposób.
EN
This article is intended to describe the various aspects that affect the working condition of drivers as well as passenger safety in different types of city buses. Among many issues the particular attention was paid to the comfort and ergonomics of the cockpit, lighting and driver’s seat. Having analyzed several brands one can come to conclusions what elements should be taken into account while designing new vehicles. One can also claimed that some of the problems can be easily solved in a simple and economical way.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacyjnych badań dynamicznych „Modułowego sytemu transportu kombinowanego”, służącego do przewozu naczep siodłowych. Z racji specyficznej konstrukcji platform do transportu kombinowanego konieczne jest sprzęgnięcie dwóch takich pojazdów. W innym przypadku nie było by możliwe skonfigurowanie pociągu w skład którego wchodzą inne wagony, dlatego omawiane badania zostały przeprowadzone właśnie dla takiego składu. Zaprezentowano sposób przeprowadzenia oraz wyniki badań odnoszących się do stabilności ruchu pojazdu, badań liniowych (eksploatacyjnych) obejmujących bezpieczeństwo jazdy, obciążenie toru i spokojność biegu. Podczas badań liniowych wykonano serię przejazdów po prostej jak i w łuku przy uwzględnieniu rzeczywistych, zmierzonych nierówności toru. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN-14363. Scenariusze badań oraz wyniki odnoszące się do pojazdu modułowego do transportu kolejowo-drogowego, prezentowane w referacie, są wynikiem prac badawczych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu rozwojowego nr R10-0065-10 „System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu kolejowo-drogowym”.
EN
This article presents the results of dynamic, simulation tests of „Modular combined transport system” used for the transport of semi-trailers. Due to the specific construction of platforms for the combined transport it is necessary to couple two such vehicles together. In another case, it would not be possible to configure the train, whose set includes other wagons. Therefore, the discussed studies were carrying out for such a set. It is presented the way of conducting and results of studies relating to the stability of vehicle motion, linear studies (operating) including the driving safety, track loading and calmness of movement. During the linear studies the series of passages on the straight line and on the curve taking into account the actual, measured irregularity of track was carried out. The studies were conducted based on the requirements contained in PN-EN-14363 standard. The scenarios of studies and the results relating to the modular vehicle for the rail-road transport, presented in this article, are result of the research works carried out as part of realization of development project No R10-0065-10 „ System of road semitrailers transport on the railway bogies in the combined rail-road traffic”.
18
PL
W artykule przedstawiono stan normalizacyjny zestawów kołowych, które należą do najbardziej obciążonych części w kolejnictwie. Omówiono znaczenie parametru qR,, biorąc pod uwagę jego wpływ jak bezpieczeństwo jazdy, konieczność napraw oraz konserwacji. Przedstawiono dopuszczalne wymiary kresowe parametru z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacyjne, które są zdefiniowane w kartach UIC, normach europejskich oraz przepisach TSI.
EN
The article presents the standardization condition of wheelsets that belong to the busiest part in the railway. The significance of qR parameter is discussed taking into account its impact as the safety of riding, necessity of repairs and maintenance. The permissible limited dimensions of the parameter due to the operational safety are presented. They are defined in UIC leaflets, the European standard and the TSI regulations.
PL
Niniejszy artykuł zawiera wyniki analizy bezpieczeństwa jazdy nowej konstrukcji pojazdu do transportu kombinowanego, kolejowo-drogowego w oparciu o symulację komputerową. Bezpieczeństwo jazdy rozumiane jest jako wpływy wzdłużnych sił ściskających powstających podczas przyjazdu przez tory wichrowate jak również podczas przepychania pojazdu na łuku S. Przeprowadzone badania oparte są o wymagania zawarte w karcie UIC 530-2. Scenariusze badań oraz wyniki odnoszące się do pojazdu modułowego do transportu kolejowo-drogowego, prezentowane w artykule, są wynikiem prac badawczych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu rozwojowego nr R10-0065-10 "System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu kolejowo-drogowym".
EN
This article contains the results of riding safety analysis of a new vehicle construction for the combined railroad transport based on the computer simulation. The riding safety is understood as the influences of the longitudinal compressive forces occurred during riding on the twisted tracks as well as during pushing of the vehicle on the curve S. The carried out tests are based on the requirements included in UIC 530-2 leaflet. The scenarios of tests and the results relating to the modular vehicle for the railroad transport, which are presented in this article, are the result of research works carried out as part of the development project No R10-0065-10 " System of road semitrailers transport on the railway bogies in the combined rail-road traffic".
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych możliwości wnioskowania o stanie tłumienia zawieszenia dla modelu zawieszenia samochodu współpracującego z modelem stanowiska do badań stanu amortyzatorów wg metody EUSAMA. Celem badań była analiza możliwości określenia stanu tłumienia przy wykorzystaniu czujników przyspieszeń masy resorowanej i nieresorowanej, wykorzystywanych do potrzeb sterowania tłumieniem w zawieszeniach półaktywnych i adaptacyjnych. Założeniem dla przeprowadzonych badań symulacyjnych jest koncepcja oceny charakterystyk dynamicznych zawieszenia w postaci funkcji wzmocnienia przyspieszeń masy resorowanej w stosunku do przyspieszeń masy nieresorowanej. Uzyskano wyniki wskazujące na wrażliwość i liniowość zmian wartości funkcji wzmocnienia w zależności od poziomu tłumienia dla częstotliwości powyżej 10 Hz.
EN
The paper presents the results of a simulation test which concerned the possibilities to determine the condition of suspension damping of a car suspension model excited by a model of shock absorber testing device which worked according to EUSAMA method. The aim of the research was to analyze the possibilities to determine the damping level with acceleration sensors of sprung and unsprung masses, which are used to control the damping within semiactive and adaptive suspensions. The test assumption was an evaluation of dynamic characteristics of the suspension as transmissibility functions of sprung mass accelerations in relation to unsprung mass acceleration. The results shows that the changes in transmissibility function values are sensitive and linear and correlate with the changes in the damping level for frequencies above 10 Hz. Analysis of the possibilities to determine suspension damping level based on acceleration signals of suspension sprung and unsprung masses.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.