Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton niskocementowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań niskocementowych betonów korundowych i tworzywa korundowego formowane po pracy w urządzeniach cieplnych przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Próbki materiałów umieszczono w dopalaczu instalacji reformingu, w konwertorze instalacji półspalania i w kotle Clausa. Badania wykazały, że warunki panujące w tych urządzeniach wpływały w dużym zakresie na stopień korozji materiałów. Ponadto, mechanizm tej korozji zależał od składu chemicznego tworzyw. W betonach ogniotrwałych dochodziło do usuwania krzemionki w postaci lotnego SiO, co prowadziło do zwiększenia porowatości otwartej oraz do obniżenia gęstości pozornej i wytrzymałości na ściskanie. Z kolei w formowanym tworzywie korundowym, w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury, nastąpił rozrost ziaren, co skutkowało pogorszeniem jego wytrzymałości na ściskanie.
EN
The results of investigations of high-alumina low-cement castables and highalumina bricks after working in thermal devices of chemical and petrochemical industry were presented. Samples were placed in afterburner in the reformer, in the converter for partial oxidation and in the Claus boiler. Research has shown that the conditions in these devices heavily affect the degree of corrosion of materials. Furthermore, the mechanism of corrosion depend on the chemical composition of the materials. In the refractory castables removing of silica in form of SiO was occured, thus leading to increase of porosity and to the lower apparent density and compressiv e strength. On the other hand, in the high-alumina brick, grain growth occurred at high temperature, which resulted in a deterioration of its compressive strength.
2
Content available remote Improved additives for high purity low cement castable systems
EN
Many types of organic molecules that are used as deflocculants in refractory castables are derivates from developments for the building industry with either Portland cement or mixed binder systems consisting, e.g., of Portland cement, Calcium Aluminate cement and Calcium Sulphate. Only few products have been developed which fit specifically to pure Calcium Aluminate cements. Two new Polycarboxylate Ethers, PeraminŽ AL200 and PeraminŽ AL300 will be presented in this paper which are molecules tailor-made to deflocculate high purity alumina / alumina spinel castables. PeraminŽ AL defl occulants provide the desired placing properties of these castable systems. Mixing water can be reduced to a minimum to provide castables with an excellent self-fl owing and vibratable consistency. The rapid wet-out during mixing, predictable and sustained fl ow during placing, and effective de-airing during consolidation will be demonstrated. In addition, by using these additives either singly or in combination, depending on the ambient conditions, it is possible to achieve the required hardening profi le without the addition of classical accelerators. PeraminŽ AL additives tailor-made for refractory castables that contain high quality 70 %. Calcium Aluminate cements like SecarŽ 71 and SecarŽ 712 bring improved quality to the installed castable, and ultimately, improve the in-situ performance of the final lining.
PL
Wiele rodzajów cząsteczek organicznych, które wykorzystywane są jako defl okulanty w betonach ogniotrwałych, pochodzi z opracowań dla przemysłu budowlanego na bazie cementu portlandzkiego albo mieszanych systemów spoiwa składających się np. z cementu portlandzkiego, cementu wapniowo-glinowego i siarczanu wapniowego. Opracowano niewiele produktów, które są dostosowane specjalnie do czystych cementów glinowo-wapniowych. W niniejszej pracy zostaną przedstawione dwa nowe etery polikarboksylowe, PeraminŽ AL200 i PeraminŽ AL300, dostosowane do deflokulacji wysokiej czystości betonów glinowo-spinelowych. Defl okulanty PeraminŽ AL zapewniają pożądane własności instalowania tych systemów betonów. Wodę zarobową można ograniczyć do minimum w celu zapewnienia betonom doskonałej samolejności i konsystencji w procesie wibrowania. Pokazane zostanie szybkie nawilżanie betonu w trakcie mieszania, przewidywalny i zrównoważony przepływ w trakcie instalacji oraz efektywne odpowietrzenie w czasie zestalania. Ponadto, używając tych dodatków albo pojedynczo, albo w połączeniu, w zależności od warunków otoczenia, można uzyskać wymagany profil utwardzania bez pomocy klasycznych przyspieszaczy. Dodatki PeraminŽ AL, dostosowane do potrzeb betonów ogniotrwałych zawierających wysokiej jakości 70 % cementy glinowo-wapniowe takie jak SecarŽ 71 i SecarŽ 712, polepszają jakość zainstalowanego betonu, a w konsekwencji jakość wyłożenia in-situ.
PL
Korzystając z analiz wyników warunków eksploatacji wyłożenia kadzi stosowanych w odlewniach, przystąpiono w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach do opracowania nowych materiałów na wyłożenia. Są to nowej generacji betony wysokoglinowe i korundowe, tzw. betony samolejne. Ich własności Teologiczne pozwalają na wykonanie wyłożenia kadzi bez potrzeby wibrowania. Poza łatwością wykonania wyłożenia, wypełniają one trudno dostępne przestrzenie, mają dobrą przyczepność do naprawianego wyłożenia, są trwalsze od betonów wibrowanych. W ten sposób unika się szkodliwych dla zdrowia wibracji i hałasu. Przedstawiono wyniki prób przemysłowych przeprowadzonych w dwóch polskich zakładach produkcyjnych, potwierdzających otrzymane wyniki badawcze. Najlepszy z uzyskanych w badaniach beton, zastosowano w produkcji odlewów ze staliwa średnio- i wysoko-stopowego, a także w produkcji odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego.
EN
Basing on the results of the analysis of the working conditions of lining of ladles which are used in foundries, the elaboration of the new lining materials in Instytut Materiałów Ogniotrwatych (Institute of Refractory Materials) in Gliwice was started. They are a new generation of high-alumina and alumina-based, self-flowing refractory castables. Their Theological properties allow the ladle lining to be installed without vibrating. Besides the easy installing of lining, they can completely fill the narrow and difficult to reach spaces, they have good adhesion to the repaired lining and higher durability in comparison with vibrating refractory castables. In this way vibrations and noise harmful to health can be eliminated.The results of the industrial tests, which were carried out in two Polish production plants and which confirmed the investigation results, are presented. The best from the investigated refractory castables was confirmed in the industrial applications in the production of castings in high- and low-alloy cast steels and also in the production of grey iron and spheroidal graphite iron castings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.