Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton architektoniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Betony inne niż wszystkie
PL
W artykule przedstawiono wybrane, najciekawsze rodzaje betonu architektonicznego, które oprócz walorów dekoracyjnych mają funkcje dodatkowe. W tekście opisano warunki wdrażania nowych technologii, takich jak fotobeton, beton fotokatalityczny, beton transparentny i beton z eksponowanym kruszywem. Te rodzaje betonu wykonuje się dzięki odpowiedniemu pod względem jakościowym i ilościowym doborowi podstawowych komponentów betonu, lecz także dzięki komponentom dodatkowym, które, w połączeniu ze specjalną technologią produkcji i osadzania, pozwalają na uzyskanie unikalnych właściwości, takich jak: odwzorowania obrazu na powierzchni – fotobeton, możliwość redukcji tlenków azotu – beton fotokatalityczny, przezroczystość – beton transparentny lub „powierzchnie podświetlone” – beton z eksponowanym kruszywem. Przedstawione w artykule rodzaje niewątpliwie różnią się od zwykłego betonu, choćby ze względu na jakość, i przyciągają uwagę dzięki unikalnej powierzchni i oddziaływaniu na środowisko.
EN
The paper presents selected, the most interesting types of architectural concrete, which have additional functions in addition to their decorative value. The conditions for implementing new technologies such as photoconcrete, photocatalytic concrete, transparent and luminescent aggregate concrete were described. These concretes are made due to the appropriate qualitative and quantitative selection of basic concrete components but also additional components, which, combined with a special production and embedding technology, allow to obtain special properties such as: image mapping on the surface – photoconcrete, the possibility of reducing nitrogen oxides – photocatalytic concrete, transparency – transparent concrete, or “luminous surfaces” – concrete with luminescent aggregate. These are certainly different than any concrete, if only because of quality and attract attention form the visible surface and the preset function in the environment.
2
Content available remote Trendy w tynkach dekoracyjnych
3
Content available remote Problemy eksploatacyjne elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych
PL
W artykule opisano problemy eksploatacji elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych. Wskazano typowe uszkodzenia betonu architektonicznego prefabrykatów. Przyczyny powstawania uszkodzeń podzielono na błędy projektowe, prefabrykacji i montażu.
EN
The article describes problems with the operation of a facade made of prefabricated concrete panels. Typical damages of architectural concrete are indicated. The causes of damage were divided into design errors, prefabrication errors and assembly errors.
PL
W artykule omówiono rozwiązania techniczne związane z projektem i budową budynku biurowego w Gdańsku. Przedstawiono problemy związane z głębokim posadowieniem na terenie zagrożonym podtopieniami, wymagającym wykonania poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej połączonej z obudową ścianami szczelinowymi. Opisano sposób modularnego kształtowania konstrukcji z betonu architektonicznego i dochodzenia do efektu metodą prób na budynku wzorcowym (mock-up). W rozwiązaniach projektowych znalazły się nietypowe stropy monolityczne z zatopionym układem chłodzącym BKT i wbudowanymi profilami stalowymi dla podwieszenia oświetlenia oraz dach szedowy, indywidualizujący charakter budynku.
EN
In this paper, technical solutions, connected with the project and construction of the office building in Gdansk, have been discussed. Solutions and problems of waterproof barrier (horizontal jet-grouting diaphragm connected with slurry walls), required due to the deep foundation in the flood danger area, have been presented. Modular shaping of the RC structure of architectural concrete and testing the final effects on mock-up, have been described. In the design solutions there have been developed: non typical floor slabs with embedded cooling system BKT and build in steel profiles (due to suspended lighting) as well as the roof folded plate structure, which distinguishes the building form.
PL
Stosowanie półprzejrzystych farb zolowo-krzemianowych na betonowych i żelbetowych obiektach inżynierskich ma za zadanie poprawę walorów estetycznych, podkreślenie architektury obiektów historycznych oraz wpisanie ich w otaczające środowisko – np. w teren pozamiejski poprzez zastosowanie lokalnego materiału kamiennego, w teren miejski lub wręcz w enklawę zabudowy historycznej poprzez zastosowanie obudowy licowej dopasowanej do epoki – lub wyeksponowanie obiektu poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i materiałów [1, 3]. Ideą wykorzystania półprzejrzystych farb zolowo-krzemianowych do powierzchniowego scalania kolorystycznego betonowych obiektów inżynierskich nie jest naniesienie kryjącej powłoki malarskiej, ale jedynie poprawa estetyki poprzez nieznaczne (w większym lub mniejszym stopniu) ujednolicenie koloru powierzchni betonu, z zachowaniem jego naturalnego wyglądu, tak aby przypominał on surowy, niemalowany beton lub imitację kamienia naturalnego [1]. Choć głównym celem stosowania tych farb jest poprawa estetyki, to pełnią one również funkcję ochronną dla betonu [2]. W artykule przedstawiono wyniki badań próbek badawczych wykonanych z zastosowaniem samodzielnej powłoki z laserunkowej farby zolowo-krzemianowej, z zastosowaniem tej samej powłoki z laserunkowej farby zolowo-krzemianowej i dodatkowej hydrofobizacji oraz próbek kontrolnych (niezabezpieczonych powłoką oraz hydrofobizacją). Badania przeprowadzono w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów – Filii Wrocław, Ośrodku Badań Mostów Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie.
EN
The purpose of applying semi-transparent silica sol paints on concrete and reinforced concrete engineering structures is improving their aesthetic value, emphasising the architecture of historical buildings, and including them in the surrounding environment, e.g. in the out-of-town area by using the local silica material, in the urban area or in an enclave of a historical building by using litz enclosure adjusted to the era or exposing the building by using modern solutions and materials [1,3]. The idea of using semi-translucent silica sol paints to surficial merging the colours of concrete engineering structures is not to apply opaque paint coating but to improve the aesthetics by slight (to a greater or lesser extent) unification of the colour of the concrete surface, maintaining its natural look so that sit resembles raw, unpainted concrete or an imitation of a natural stone [1]. Although the main purpose of applying those paints is improving the aesthetics, they also protect the concrete [2]. This paper outlines the results of tests of test samples made with the use of self-supporting coating made from glaze silica sol paint, with the use of the same glaze silica sol paint and additional hydrophobizing, and control tests conducted in the Road and Bridge Research Institute, Branch in Wrocław, in the Bridge, Concrete and Aggregate Research Center.
7
Content available remote Kierunki rozwoju prefabrykacji
8
Content available remote Rodzaje okładzin w systemach elewacji wentylowanych
PL
Przedmiotem artykułu są okładziny stosowane w wentylowanych systemach elewacji. Zawiera on charakterystykę okładzin z różnorodnych materiałów, takich jak płyty włókno-ceramiczne, okładziny z płyt HPL, z metalu oraz z kamienia. Autorzy wspominają także o betonie architektonicznym znajdującym zastosowanie w elewacjach, których powierzchnie muszą przybrać nietypową formę oraz o okładzinie ceramicznej służącej do wykańczania nietypowych detali architektonicznych.
EN
The subject of the article are coverings utilised in ventilated facade systems. It includes a description of coverings of diverse materials, such as fibre-ceramic panels, HPL panel coverings, metal and stone coverings. The authors also mention architectural concrete utilised for facades, the outer surfaces of which must have unique forms, and ceramic coverings used as finishing for atypical architectural details.
PL
Celem pracy dyplomowej była analiza zastosowania betonu architektonicznego ze szczególnym uwzględnieniem produkcji elementów prefabrykowanych oraz ocena wpływu barwników na wybrane właściwości betonu, jak również sprawdzenie wysokości kosztów wytwarzania elementów z betonu barwionego. W ramach pracy wykonano badania laboratoryjne wpływu rodzaju i ilości barwnika oraz współczynnika w/c na konsystencję mieszanki betonowej oraz na wytrzymałość, gęstość objętościową i nasiąkliwość betonu. Analizowano wpływ trzech barwników różniących się kolorem. Ilość barwnika oraz wartość w/c rozpatrywano na trzech poziomach zmienności. Przeprowadzono analizę wyników badań własnych. Ponadto przeprowadzono analizę ekonomiczną zastosowania betonu barwionego. Na zakończenie podsumowano wyniki analiz i sformułowano wnioski.
EN
The aim of this thesis was to analyze the use of architectural concrete with particular emphasis on the production of prefabricated elements and to assess the effect of dyes on selected concrete properties, as well as to check the amount of manufacturing costs for colored concrete. As part of the project, laboratory testing was performed. The tests included the type and amount of dye and the w/c ratio on the consistency of a concrete mix as well as the strength, volume density and concrete water absorption. The influence of three different dyes was also analyzed. The amount of dye as well as the value of w/c were considered at three different levels of variability. The results of the data collection were a starting point for further analysis. In addition, an economic analysis of the use of colored concrete was carried out. The results were summarized and on this basis the conclusions were formulated.
PL
Architektura Przestrzeni Magicznej, to pewien rodzaj poezji sztuki kształtowania przestrzeni bliskiej sztuce surrealizmu i architekturze postfunkcjonalizmu. Kategoria bliska idei „pretekstów architektonicznych”, jako teorii postępowania projektowego. Tam jest także miejsce dla poetyki transmutacji betonu.
EN
The architecture of the Magic Space is a kind of poetry of the art of shaping space close to the art of surrealism and the architecture of post-functionalism. This is a category close to the idea of “architectural pretexts” as a theory of design process. It is also a place for the poetics of the transmutation of concrete.
11
Content available Beton i mistrzowie transmutacji materii
PL
Beton w architekturze jest stosowany w konstrukcji budynków z motywacji racjonalistycznych i z powodów estetycznych. Najbardziej znaczące dokonania odbywały się nie bez udziału mistrza transmutacji. Takich przypadków naznaczonych wielkością architektury czas zweryfikował pozytywnie. Dziś wciąż powstają dzieła architektury, w których beton gra rolę zasadniczą.
EN
Concrete is used in architecture for the construction of buildings with rationalistic motives and for aesthetic reasons. The most significant accomplishments could not occur without the participation of the master of transmutation. Time has verified positively such cases marked by the greatness of architecture. Today there are still works of architecture in which concrete plays an essential role.
12
Content available remote Zastosowanie zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego
PL
W artykule przedstawiono rozważania nad zastosowaniem zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego. Opisano budowę typowej powłoki cynkowej, a także dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem tego zbrojenia na świecie. Przedstawiono także potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem zbrojenia ocynkowanego.
EN
The article presents considerations on the use of hot dip galvanized reinforcement in facades made of architectural concrete. The structure of a typical zinc coating was described, as well as previous experience related to the use of this type of a reinforcement in the world. The potential benefits and risks associated with the use of galvanized reinforcement are also presented.
PL
W artykule omówiono między innymi zmiany, jakich byliśmy świadkami w ostatnim półwieczu, a także pokazano współczesne zastosowania betonu w budownictwie mostowym. Wskazano również spodziewane i oczekiwane kierunki dalszego zastosowania betonu do budowy obiektów mostowych.
EN
The aim of the article is to discuss the changes we have witnessed in the recent half-century in the application of concrete for bridge construction. The possibilities of using new generation concretes including lightweight aggregate concrete, high performance concrete, self-consolidating concrete, fibre concrete, concrete with non-metallic reinforcement and polymer concrete are presented, as well as architectonic and self-service concrete. The trends of further development of concrete applications are indicated.
15
Content available remote Brzmienie betonu – doświadczenia architekta
17
PL
Powszechnie stosowana definicja betonu, opisująca ten kompozyt mianem „sztucznego kamienia”, odzwierciedla zestaw wymagań stawianych temu materiałowi. Dąży się bowiem do tego, aby właściwości, takie jak wytrzymałość czy nasiąkliwość, były możliwie najbardziej zbliżone do parametrów kamienia naturalnego. Z tego względu należy zapewnić, aby naturalnego kruszywa było w betonie jak najwięcej. W praktyce przemysłowej do produkcji stosowane są najczęściej mieszanki żwirowo-piaskowe. Trzeba jednak mieć na uwadze ograniczoną dostępność dobrych jakościowo kruszyw grubych w centralnej i północnej części Polski. Biorąc to pod uwagę, racjonalnym rozwiązaniem, w konkretnych przypadkach, może być zastosowanie proekologicznych tworzyw piaskowo-cementowych. Niniejszy artykuł dotyczy wybranych zastosowań piasku naturalnego do produkcji tej grupy kompozytów.
EN
A popular definition of concrete, describing this composite as „artificial stone”, reflects a set of requirements for this material. The aim is to achieve values of properties such as resistance or absorption capacity as similar as possible to those of natural stone. Therefore, efforts should be made to ensure the maximum possible natural aggregate fraction in concrete. In industrial practice,gravel and sand mixes are often used for production. However, limited availability of good quality coarse aggregate in central and northern Poland should be taken into account. Therefore, in certain specific cases, it may be reasonable to use environmentally friendly sand-cement materials. This article is about selected applications of natural sand in production of this group of composites.
EN
The “Gate of Poznan” is one of the most unorthodox buildings accomplished in Poland in the last years. It was designed on the basis of the winning project of the international architectural competition. Our team of structural engineers faced and solved many unusual problems mostly caused by a cantilever form of the building with a suspended pedestrian bridge. The main sources of problems were: general structural system consisting of highly strained concrete cantilever walls with openings, irregular loads on the foundations with some areas of an uplift, vast use of an architectural concrete in structural elements both inside and outside of the building. Special system of slabs with internal lightening cavities was used in order to reduce weight of the cantilever part and to cover a span up to 15 m. ExternaI walls were designed as the sandwich structures made of architectural concrete with external layers with no expansion joints. The pedestrian bridge with a span of 62,4 m was analyzed paying special attention to dynamics and vibration.
PL
W artykule omówiono problemy występujące podczas realizacji konstrukcji wykonywanych z betonów architektonicznych. Porównano wyniki badań próbek betonowych zbrojonych stalą z próbkami zbrojonymi kompozytem poddanych działaniu korozji chlorkowej.
EN
The article discusses issues occurring during development of structures made with architectural concretes. Study compares results of concrete samples reinforced with steel rebar and composite rebar, which were exposed to chloride corrosion.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.