Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  belka mostowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the paper is to assess the values of shear (delaminating) stress in the composition plane between the concrete (RC) deck slab and wood girder from concrete shrinkage, and shrinkage and swelling of wood, as well as difference in temperature between the wood web and concrete slab.
PL
W artykule omówiono optyczną metodę pomiaru odkształceń DIC (Digital Image Correlation). Zastosowano ją do pomiaru odkształceń stalowych belek teowych poddanych gięciu na zimno. Odwzorowano proces nadawania podniesienia wykonawczego w stalowych belkach mostowych z wyciętym środnikiem o kształcie linii MCL. Otrzymane rezultaty badań doświadczalnych porównano z wynikami analiz numerycznych.
EN
The paper presents non-contact optical technique for measuring strains DIC (Digital Image Correlation). The method was used to measured cold strains of steel T-beams during cold bending. The process of cambering of bridge beams with steel shape MCL dowel was simulated. The obtained results were compared to numerical analysis.
PL
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. [1] ma już ponad 10 lat. Od tamtej pory w zakresie jakości przygotowywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zmieniło się bardzo dużo, jednakże z punktu widzenia producenta prefabrykatów mostowych nadal wiele zapisów musi zostać poprawionych.
EN
The Regulation of the Minister of Infrastructure of 2 September 2004 [1] has been in force for more than 10 years. Since then, much has changed in terms of the quality of the development of technical specifications for the completion and acceptance of construction works, but from the point of view of a manufacturer of bridge prefabricated elements still many provisions should be revised. The main issues are the lack of detailed adaptation of the specifications to a specific task, referring to non-binding norms or combining the so-called ‘old standards’ with harmonized standards. Sometimes, the authors of the specification expose their ignorance of the production process, certification rules, and currently available building materials. The lack of proper specificity and groundless regulations negatively affect the entire construction process by increasing the laboriousness of a contractor and a manufacturer and generating unnecessary additional costs (e.g. of additional concrete tests). It is hoped that each subsequent year of the Regulation’ duration will have a positive impact on the content of STWiOR (Specifications for Work Completion and Acceptance).
PL
Artykuł traktuje o belkach mostowych w ujęciu historycznym, poprzez ewolucję prefabrykatów związaną z rozwojem technologii, wiedzy i możliwości produkcyjnych zakładów prefabrykacji. Przegląd rozpoczynamy od popularnych belek strunobetonowych typu Kujan i Kujan NG, belek typu „T”, kończąc na belkach dużej rozpiętości: GT, IG, oraz nowatorskim rozwiązaniu w postaci prefabrykatów GTU. Omówione zostały również prefabrykowane elementy konstrukcyjne realizowane w technologii mieszanej struno- i kablobetonu.
EN
The article addresses bridge beams from a historical perspective, presenting the evolution of prefabricated components associated with the development of technology, knowledge and manufacturing capabilities of prefabrication plants. The overview of bridge beams includes popular prestressed Kujan and Kujan NG beams, T-type beams, as well as long span beams: GT beams, IG beams and an innovative solution in the form of the prefabricated GTU components. Moreover, prefabricated construction components implemented in a mixed technology of pretensioned prestressed and posttensioned prestressed concrete have been also discussed.
5
Content available remote Laboratory tests of old reinforced concrete precast bridge beams
EN
Every year all over the world many concrete structures are being disassembled for various reasons. The idea of reuse of whole structural members from disassembled or renovated structures is not a new problem but still it is not well recognized. In Department of Structural Engineering of Silesian University of Technology a wide research program was undertaken concerning acquisition and reuse of steel members [1], RC and PC members [2], [3], [4] and timber ones [5], [6]. Especially reinforced concrete precast members seems to be appropriate to be subjected the procedure of reuse [7]. The paper presents the tests and investigations focused on precast elements typical for bridge structures. These are reinforced concrete I-shaped beams, obtained from the demolition of road viaduct on the route from Gliwice to Mikołów. The elements have been in service for more than 40 years. The laboratory tests consisted of the mechanical part and chemical part. The overarching goal of conducted analyses is to work out the method of usefulness evaluation of structural elements and to provide the guidelines for required tests preceding their reuse.
PL
Każdego roku na całym świecie wiele budowli betonowych z różnych przyczyn poddanych zostaje rozbiórce. Pomysł ponownego użycia całych elementów konstrukcyjnych z rozbieranych lub remontowanych obiektów nie jest zagadnieniem nowym, ale wciąż nie do końca dobrze rozpoznanym. W Katedrze Inżynierii Budowlanej Politechniki Śląskiej przeprowadzony został szeroki program badań obejmujący zagadnienia pozyskiwania i ponownego wykorzystania elementów stalowych [1], elementów betonowych i żelbetowych [2], [3], [4] oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych [5], [6]. Zwłaszcza żelbetowe elementy prefabrykowane wydają się być najbardziej odpowiednie do poddania ich procedurze ponownego wykorzystania [7]. Przedstawione w artykule badania laboratoryjne koncentrują się na elementach prefabrykowanych typowych dla konstrukcji mostowych. Są to żelbetowe belki dwuteowe, pozyskane z rozbiórki wiaduktu drogowego na trasie z Gliwic do Mikołowa. Elementy te użytkowane były przez ponad 40 lat. Badania laboratoryjne składały się z części mechanicznej i chemicznej. Celem nadrzędnym przeprowadzonych analiz jest opracowanie metod oceny przydatności elementów konstrukcyjnych i określenie wytycznych dotyczących niezbędnych badań poprzedzających ponowne wykorzystanie takich elementów.
PL
Dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie projektowania i wykonawstwa wykazują, że racjonalne zastosowanie prefabrykacji może w istotny sposób przyśpieszyć i obniżyć koszty budowy obiektów mostowych. Umiejętne zastosowanie prefabrykatów pozwoli również na budowę obiektów trwałych i estetycznych. Jako prefabrykaty można stosować zarówno konstrukcje strunobetonowe jak i kablobetonowe. Prefabrykowane belki sprężone mogą być wykonywane w całości, w zakładzie prefabrykacji lub na miejscu wbudowania, jak też scalane i sprężane na budowie. Przy obecnych możliwościach technologicznych nie należy obawiać się wykonywania betonu na budowie, ponieważ dostawa z wyspecjalizowanej wytwórni betonu zapewnia jego odpowiednią jakość. Również nie należy unikać konstrukcji kablobetonowych, ponieważ newralgiczny zabieg w tej technologii – iniekcja kabli, został opanowany całkowicie przez stosowanie odpowiednich technologii.
EN
Current experience in the sphere of the designing and the execution shows us, that the rational use of the precast concrete elements can into the essential manner accelerate and reduce building expenses of bridges. The skilful use of precast elements will allow also for the construction of durable and aesthetical structures. Precast beams may be used as both kind of structural elements, as pre-tensioned and post-tensioned beams. Prestressed precast beams can be executed en bloc in the factory of the precast elements or on the building site, and also they may be assembled and prestressed on the building site. At present technological possibilities, no one ought to avoid the exercise of the concrete on the construction site, because the delivery from the specialized factory of the concrete assures its suitable quality. Also, no one ought to avoid the posttensioned structures, because the most important intervention in this technology - the injection of cables, became completely safe by the usage of suitable technologies.
PL
Efekt "shear lag" można zaobserwować w każdym przekroju skrzynkowym. Autor omawia skalę zmian naprężeń wywołanych pierwotnie przez sprężenie oraz prezentuje metody pozwalające oszacować wpływ efektu "shear lag".
EN
The effect of shear lag can be observed in every box section. The author discusses the scale of stress changes caused primarily by compression and he then presents methods used to estimate the impact of the shear lag effect.
PL
W artykule autorka przedstawia technologię wytwarzania prefabrykowanych belek mostowych typu T i wymagania stawiane wytworzeniu tego typu elementów. Następnie prezentuje przykład zastosowania wcześniej omówionych belek – w ramach przebudowy wiaduktów nad drogą ekspresową S1 na południu Polski, w Sosnowcu.
EN
General rules of computation of bearing capacity of steel-concrete composite beams according to PN-EN are described. Method of static analysis of such structures and method of computation of their bearing capacity are presented. Requirements concerning computations of action effects on the basis of global elastic analysis are given. Principles of computation of cross-sectional bearing capacity in flexure (in elastic and plastic range) as well as bearing capacity in vertical shear and fatigue bearing capacity are discussed.
10
Content available remote Zastosowanie techniki georadarowej do ustalenia parametrów belek mostowych
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie techniki georadarowej do ustalenia parametrów belek mostowych. Metoda georadarowa wykorzystuje zasadę rozpraszania fal elektromagnetycznych. Przedmiotem tej pracy jest trójprzęsłowy wiadukt drogowy położony nad torami kolejowymi. Dzięki zastosowaniu techniki georadarowej ustalono nieznane parametry geometryczne belek mostowych i zlokalizowano położenie zbrojenia stalowego.
EN
The paper presents the application of the GPR technique for determination of the parameters of bridge beams. The GPR method uses the principle of electromagnetic waves dispersion. The subject of this study is a three spans road viaduct located over the railway line. The main objective of experimental tests was to determine the geometric parameters of bridge beams and establish the localization of steel reinforcements. Conclusions drawn from the conducted tests can be helpful in the measurements using the GPR technique, especially for the reinforced concrete bridges.
PL
W artykule opisano badania mostu drogowego o konstrukcji sprężonej. Przedstawiono zakres i sposób przeprowadzenia badań doświadczalnych oraz wyniki badań w formie graficznej i tabelarycznej. Przedstawiono również wykonaną analizę konstrukcji z wykorzystaniem MES i wyniki obliczeń numerycznych. Badania prowadzono w dwóch różnych etapach remontu mostu, tj. przed jego wyremontowaniem oraz po zakończeniu prac naprawczych i zastosowaniu wzmocnienia w postaci Taśm CFRP i nadbetonu.
PL
W artykule przedstawiono badania laboratoryjne żelbetowych belek mostowych wzmocnionych taśmami kompozytowymi. Badania te stanowią pierwszą część podjętego projektu badawczego mającego na celu określenie efektywności wzmocnienia materiałami kompozytowymi belek w funkcji obciążenia, przy których zostało zaaplikowane wzmocnienie. Opisano przygotowania i przebieg badań laboratoryjnych oraz sformułowano wstępne wnioski. Wykonane badania materiałowe i badania belek wzmocnionych taśmami CFRP posłużą w kolejnym etapie realizacji projektu badawczego do wykonania modeli numerycznych, które zostaną wykorzystane w analizach MES pozwalających wysunąć ostateczne wnioski szczegółowe na temat efektywności zastosowanego systemu wzmocnienia.
EN
In the paper the laboratory tests of ten RC bridge beams strengthened using CFRP strips were presented. The described laboratory tests are the first part of the research program which focuses on effectiveness of flexural strengthening of bridge RC beams using CFRP strips. The beams were strengthened by CFRP strips on their bottom surfaces at different levels of load applied first. Arrangements and performance of laboratory tests were described and first conclusions were drawn. In the second part of the research program RC beams as well as CFRP strips are modeled by FEM. Numerical analysis will help to draw final conclusions with more details about effectiveness of flexural strengthening of bridge RC beams using CFRP strips.
13
Content available remote Development of funicular structures from plane to space
EN
The paper presents the origin of the idea of funicular structures from the mathematical equation: y=ax2 + bx + c till the three dimensional folded structures of single, double and triple curvature chords. About 1860 they were used as effective bridge beams in Great Britain and Germany - and after the Second World War in Poland for industrial and sport halls as elegant shape structures space.
PL
Przedstawiono pewną procedurę obliczania naprężeń i przemieszczeń termicznych w dźwigarach zespolonych swobodnie podpartych i ciągłych, która wymaga bardzo prostych narzędzi obliczeniowych. Płyta żelbetowa ma przekrój stały, natomiast przekrój belki stalowej może być zmienny. Rozkład temperatury przyjęto stały na długości dźwigara, a w przekroju poprzecznym - liniowy na grubości płyty i stały na wysokości belki stalowej. Porównano dwa graniczne rozkłady temperatur w płycie - trójkątny i prostokątny.
EN
The procedure of computation of stresses and displacements in composite bridge beams is presented, The procedure requires simple computational tools (i. e. spreadsheet). RC slab cross-section is constant while beam cross-section may vary. Temperature distribution along girder is taken as constant and in cross-section it is assumed to be linear over slab thickness and constant over steel beam height. Two limit temperature distributions over plate thickness - triangular and rectangular - were compared.
PL
Ocena uszkodzeń płyty żelbetowej mostu drogowego w Baranowie przez rzekę Wieprz stanowiła inspirację prac nad problemem szerokości współpracującej i zbrojenia płyty w strefach podporowych żelbetowych teowych belek ciągłych. Na podstawie analiz obliczeniowych i zaleceń nowych norm wykazano, że zbrojenie płyty w strefach nadpodporowych należy stosować nie tylko w obszarze środnika, ale na całej szerokości współpracującej.
EN
The observed damages in carrying deck of Baranow Bridge over the Wieprz river make the authors indicate the problem of the tension normal stress distribution in over-pillar zones of flexural beam of the T shape cross section. The results of numerical analysis show that tension stresses in continuous bridge girders are in the web and flanges as well. Thus reinforcement should be distributed not only in a web but within the whole effective width.
16
Content available remote Prefabrykowane belki mostowe na Węgrzech
PL
Prefabrykowane belki mostowe stosowano na Węgrzech od 1949 roku z różnym powodzeniem. Ułatwienie budowy mostów z prefabrykatów i możliwość zapewnienie lepszej jakości wyrobów prefabrykowanych powoduje zwiększenie zapotrzebowania na te konstrukcje. Węgrzy dostosowali konstrukcję belek do Eurokodów. Polacy muszą zrobić to samo.
EN
Precasted bridge beams have been used in Hungary since 1949 with various success. Facilitation of bridge construction from precasted elements and possibility of better quality of precasted products cause increase of demand for these structures. Hungarians adjusted beam structures to Eurocodes. Poles have to do the same.
PL
W referacie poruszono zagadnienie pracy stalowo-betonowych przekrojów zespolonych narażonych na oddziaływania termiczne w postaci łącznego działania ciepła hydratacji cementu oraz dobowych zmian temperatury otoczenia. Przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska, podstawowe założenia przyjęte w analizie oraz przykład liczbowy oszacowania poziomu wytężenia konstrukcji. Wykazano ostatecznie zwiększone ryzyko zarysowania dojrzewającej płyty pomostu przy działającej w przekroju zespolonym różnicy temperatury wywołanej samoociepleniem betonu i termicznymi oddziaływaniami środowiska.
EN
The problem of the work of steel-concrete integrated sections influenced on thermal interaction in a form of joint action of the warmth hydration of the cement and twenty-four hours changes of the ambient temperature have been presented in the paper. The theoretical bases of the event, basic accepted foundations in the analysis and the numerical example of estimation of the level of the strain in the construction have been also presented. At last the aggravating risk sketchings of ripening plate of the foot-bridge at working in the integrated section of the difference of the temperature called out self-heating of the concrete and with thermal influences of the environment have been shown.
PL
Podano historię stosowania belek typu "kujan" oraz ich dokumentacji typowej. Przedstawiono i uzasadniono zasady zbrojenia poprzecznego obiektów mostowych (w tym usytuowanych w skosie) oraz omówiono doświadczenia wynikające z projektowania obiektów mostowych z wymienionych belek w ciągu autostrady A4.
EN
The history of application bridge beams "kujan" and developing of its technical documentation is given. The principles of transom reinforcement of bridges (including skew situated) are rationalized and described.
PL
Przedstawiono metodę obliczania sił wewnętrznych dla hiperstatycznych belek mostowych sprężano-rozprężanych, uwzględniając pięć stanów obciążeń. Opisany sposób nazwano metodą równoważnych obciążeń zewnętrznych. Mając na uwadze charakter sprężania i rozprężania, przyjęto równoważne obciążenia, działające na kable o torach prostoliniowych i krzywoliniowych. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa obszaru betonu wykorzystano uogólnione hipotezy Mohra i Caguota.
20
Content available remote Reliability of bridge beams with hybrid cross-sections
EN
Reliability of bridge beams with hybrid cross-sections is considered. The beams made of elastoplastic material and loaded quasistatically are regarded as failure-free. Dead load and the load caused by a tram described by random variables are taken into account. Furthermore, material capacity and the dimensions of the cross-sections are also described by random values. In order to calculate the reliability shakedown, limit conditions are used. Some theoretical considerations and the results obtained are shown.
PL
Sformułowano algorytm umożliwiający probabilistyczną ocenę niezawodności belek mo-stowych o przekroju hybrydowym z wykorzystaniem rezerwy plastycznej materiału według teorii przystosowania. Uwzględniono losowy charakter wymiarów przekroju, nośności mate-riałów i obciążenia. Algorytm zilustrowano obliczeniami niezawodności hybrydowych stalo-wych belek mostowych obciążonych taborem tramwajowym. Podstawowym założeniem teorii przystosowania, w odróżnieniu od teorii nośności granicz-nej, jest to, że naprężenia resztkowe będące wynikiem odkształceń plastycznych muszą być stałe (niezmienne w czasie), co zapewnia sprężystą pracę konstrukcji poza cyklami obciążeń, w których następuje przystosowanie. Następnie przyjęto przekroje stalowe dwuteowe typu IKSH, dla których granica plastyczności materiału półki jest o tyle większa od granicy plastyczności materiału środnika, że o nośności „sprężystej” przekroju na zginanie decyduje druga z granic. Analizie poddano belki mostowe, zakładając, że działa na nie obciążenie stałe i obciążenie ru-chome taborem tramwajowym złożonym z układu sił skupionych. Przyjęto, że wartość obcią-żenia stałego jest zmienną losową o rozkładzie normalnym, a wartość obciążenia ruchomego – zmienną losową o rozkładzie beta. Przejeżdżające pojazdy zajmują każde z możliwych poło-żeń, dlatego wyznaczając ekstremalne momenty zginające, przyjęto najmniej korzystne poło-żenie względem współrzędnej geometrycznej w sposób deterministyczny. Dynamiczny cha-rakter działającego obciążenia uwzględniono we współczynniku dynamicznym. Nośność układu jest reprezentowana przez momenty graniczne ze względu na nośność „plastyczną” Moi i nośność „sprężystą” Mei. Momenty te są funkcjami parametrów geome-trycznych przekroju i granic sprężystości materiału. Charakterystyki probabilistyczne tych momentów są jednoznacznie określone przez ich łączne funkcje gęstości rozkładów prawdo-podobieństwa. Jako miarę niezawodności przyjęto prawdopodobieństwo nieprzekroczenia no-śności oraz sprzężony z nim wskaźnik niezawodności ß. Prawdopodobieństwo awarii wyzna-czono, budując funkcję gęstości rozkładu łącznego obciążenia unormowanego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.