Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  belka betonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W konstrukcjach z betonu coraz częściej stosuje się pręty kompozytowe FRP (ang. Fiber Reinforced Polimer) wykonane z różnych materiałów. Właściwości wytrzymałościowe dostępnych na rynku prętów kompozytowych są bardzo zróżnicowane. Pręty kompozytowe mają bardzo wysoką wytrzymałość, moduł sprężystości większości z nich jest niski. Pręty te nie mają cech plastycznych, ich zniszczenie następuje w sposób nagły. Dlatego zachowanie się belek zbrojonych prętami kompozytowymi odbiega od znanego zachowania się belek ze zbrojeniem stalowym; nośność na zginanie i odkształcalność tych belek są bardzo zróżnicowane. W artykule przeanalizowano wpływ rodzaju zastosowanego zbrojenia w belkach na ich nośność i odkształcalność. Belki ze zbrojeniem niemetalicznym w stosunku do belek ze zbrojeniem stalowym charakteryzują się większą nośnością i mniejszą sztywnością, a tym samym większymi ugięciami.
EN
Reinforced concrete constructions use nonmetallic rebar (FRP) made of various materials. The strength properties of FRP rebar available on the market are very diverse. FRP rebar have very high strength, the modulus of elasticity of most of them is low. These rebar have no plastic features, their failure occurs suddenly. Therefore, the behavior of reinforced beams with FRP rebar differs from the known behavior of steel reinforced beams; the flexural strength and deformability of these beams vary widely. The article analyzes the impact of the type of FRP rebar used in beams on their load-bearing capacity and deformability. Beams behind non-metallic reinforcement in relation to steel-reinforced beams are characterized by higher load capacity and lower stiffness, and thus greater deflections.
PL
W pracy omówiono wyniki badań belek zbrojonych prętami HFRP, zawierającymi kompozycję włókien bazaltowych i węglowych. Określono doświadczalnie podstawowe parametry wytrzymałościowe zbrojenia kompozytowego oraz odkształcenia, ugięcia i zarysowanie belkowych elementów modelowych. Wartości ugięć belek, obliczone na podstawie procedur ACI 440:1R-06 (2006), ISIS Design Manual No. 3 (2007), Model Code 2010 (2010) oraz PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1 (2010) odniesiono do wyników pomiarów. Przeanalizowano zakresy i poziomy zbieżności wartości ugięć określonych eksperymentalnie i obliczonych.
EN
The test results of beams reinforced with HFRP bars made of a composition of basalt and carbon fibers were discussed. The basic strength parameters of composite reinforcement as well as strains, deflections and crack pattern of model beams were experimentally determined. Beam deflections values calculated on the basis of procedures such as ACI 440 1R-06 (2006), ISIS Design Manual No. 3 (2007), Model Code 2010 (2010) and PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1 (2010) were referred to the measurement results. The ranges and levels of convergence of experimental and calculated deflections’ values were analyzed.
PL
Przedstawiono mechanizmy zniszczenia belek na ścinanie. Celem badań było określenie wpływu zbrojenia podłużnego na nośność na ścinanie oraz odkształcalność belek. Program obejmował siedem belek o przekroju teowym. Zastosowano trzy stopnie zbrojenia belek: 1,0; 1,4 oraz 1,8%. Do analizy rozwoju zarysowania zastosowano system cyfrowej korelacji obrazów.
EN
Mechanisms of shear failure are presented in the paper. The aim of the research was to investigate the influence of longitudinal reinforcement on the shear capacity and beams deformability. The test program consisted of seven T-section beams. Three reinforcement ratios were applied: 1.0; 1.4 and 1.8%. The digital image correlation system was used to analyse crack development.
PL
W artykule omówiono metody obliczania nośności na ścinanie fibrobetonu z wykorzystaniem wytrzymałości resztkowych. Scharakteryzowano również właściwości fibrokompozytu na bazie piasków odpadowych, opracowanego przez Katedrę Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu Politechniki Koszalińskiej. Obliczono jego nośność na ścinanie dwiema metodami: RILEM TC-162-TDF oraz fib Model Code. Celem obliczeń było wykazanie, że opracowany ekologiczny fibrokompozyt może być przydatny do wykonywania elementów konstrukcyjnych w aspekcie nośności na ścinanie.
EN
The article describes the method for calculating shear capacity fiber concrete using residual strengths. Characterized physical parameters fiber composite based on waste sand developed by the Koszalin University of Technology. For the test material were calculated shear capacity in two ways: RILEM TC-162-TDF and fib Model Code. Point of the calculations was face that ecological fiber composite can be use to produce structural elements in case of shear capacity.
PL
W pracy przedstawiono badania eksperymentalne i numeryczne belek teowych wykonanych z betonu wysokowartościowego oraz betonu z użyciem kruszywa z recyklingu. Belki do badań wykonano w skali półtechnicznej jako teowe o szerokości półki 160 mm i szerokości środnika 80 mm oraz wysokości 120 mm i długości efektywnej 1100 mm. Opisano program badań oraz analizę wyników w zakresie odkształceń betonu w belkach. Badania eksperymentalne potwierdzone zostały analizą numeryczną, co wykazało zgodność uzyskanych wyników.
EN
The paper summarises the experimental and numerical analysis of bearing capacity of concrete beam was prepared from reinforced high performance concrete, another two was made of reinforces high performance concrete containing recycling aggregate. Beams used on the tests were prepared in modeling scale with the T-shaped cross section of upper width 160 mm, bottom width 80 mm, height 120 mm and the effective span of 1100 mm. The program of tests a description of their realization, as well as the results obtained deflections and strains have also been presented. An analysis of the results obtained was carried out, which was compared to the results of the theoretical analysis based on standard regulations.
6
Content available remote Nośność belek zbrojonych na ścinanie prętami GFRP
PL
W artykule opisano metodę SFM (Shear Friction Model) do wyznaczania nośności na ścinanie zbrojonych elementów betonowych. Przedstawiono wyniki badań czterech belek betonowych o małej smukłości ścinania zbrojonych na ścinanie strzemionami GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), bądź prętami GFRP z zakotwieniem główkowym. Porównano nośność na ścinanie badanych belek oznaczoną doświadczalnie z teoretyczną wyznaczoną metodą SFM.
EN
This paper describes the SFM (Shear Friction Model) to determine the shear capacity of reinforced concrete elements. In addition, the results of research of shear strength of concrete beams reinforced with GFRP bars (Glass Fiber Reinforced Polymer) are presented. Four beams with GFRP shear reinforcement (stirrups and headed bars) were analyzed. The article presents the comparison of experimentally investigated shear capacity and theoretical calculated according to SFM.
7
Content available remote Analiza nośności na zginanie belki swobodnie podpartej zbrojonej prętami FRP
PL
W artykule zaprezentowano rodzaje prętów kompozytowych stosowanych do zbrojenia konstrukcji betonowych oraz ich podstawowe cechy mechaniczne i fizyczne. Przedstawiono dostępne zalecenia projektowe dotyczące wymiarowania zbrojenia FRP oraz porównano współczynniki redukujące stany graniczne nośności i użytkowalności. Przeprowadzona została również analiza obliczeniowa nośności na zginanie belki swobodnie podpartej zbrojonej prętami CFRP, AFRP oraz GFRP. Ponadto określono różnice uzyskanych parametrów, wynikające z cech fizykomechanicznych poszczególnych rodzajów prętów FRP.
EN
The article discusses the types of FRP bars and presents their basic mechanical and physical characteristics. The available design recommendations for the FRP reinforcement dimensioning are presented. Moreover, the ultimate limit state (ULS) and the serviceability limit state (SLS) reduction factors are compared. The theoretical design of FRP-reinforced concrete simply supported beam forflexure was analyzed. The CFRP, AFRP and GFRP bars were used. Subsequently, differences between obtained parameters, resulting from the physical and mechanical characteristics of the various types of FRP rebar were determined.
PL
Celem pracy jest omówienie wybranych znormalizowanych procedur obliczania nośności ścinania elementów bez zbrojenia poprzecznego, z niemetalicznym zbrojeniem podłużnym. Na podstawie bazy wyników obcych badań belek zbrojonych prętami szklanymi i węglowymi obliczono ich nośność na ścinanie według norm: japońskiej (JSCE), włoskiej (CNR), amerykańskiej (ACI), brytyjskiej (BS) według fib Bulettin 40, projektu normy europejskiej (CEN) oraz wytycznych kanadyjskich (CSA i ISIS), a także porównano wyniki obliczeń z doświadczalnymi siłami niszczącymi.
EN
The aim of the paper is to discuss selected design standards for calculation of the shear capacity of concrete members reinforced with nonmetallic reinforcement without transverse reinforcement. Based on the test data base of concrete beams reinforced with glass and carbon reinforcement the design shear strength was calculated according to the Japanese (JSCE), Italian (CNR), American (ACI), British (BS), European (CEN) and Canadian (CSA and ISIS) standards and compared with the experimental shear strength.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnych badań belek bez zbrojenia poprzecznego zbrojonych na zginanie prętami wykonanymi z włókien szklanych. Celem badań była analiza zachowania się belek pod obciążeniem wraz z określeniem wpływu intensywności tego zbrojenia na sposób niszczenia i nośność ścinania. Do analizy odkształcalności i rozwoju zarysowania elementów badawczych użyto systemu cyfrowej korelacji obrazu ARAMIS. Korzystając z kinetycznego modelu ścinania opisano proces niszczenia belek oraz określono położenie i nachylenie ukośnych rys niszczących. Badania wykazały, że niszczące naprężenia ścinające rosną wraz ze wzrostem stopnia zbrojenia głównego, przy czym wpływ liczby prętów i ich średnicy - w ramach grupy belek o jednakowym stopniu zbrojenia - na ogół nie był istotny, większe znacznie miała liczba warstw prętów, zwłaszcza przy najwyższym stopniu zbrojenia.
EN
The paper presents experimental test results of concrete beams with longitudinal GFRP reinforcement without transversal reinforcement. The aim of the test was analysis of the beams’ behavior under loading and influence of the flexural reinforcement on the failure mechanism and the shear capacity. For analysis of the beams’ deformability the digital image correlation system ARAMIS was used. Based on kinematic shear model the process of failure was described in details with location of the critical shear crack and its inclination. Test results indicated that the ultimate shear stress increases with increase in the flexural reinforcement ratio, while the shear stress is not affected by a number of the bars and their diameter. Much more affected was a number of the reinforcement levels, especially in the beam with the highest longitudinal reinforcement ratio.
EN
The aim of this paper is to study the effect of using Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBS) as a partial replacement to cement in reinforced concrete (RC) beams. A total of eight beams were cast with different percentages of GGBS replacement of 0%, 50%, 70%, and 90%, respectively. The performance of the tested specimens were evaluated and compared to that of a control beam without GGBS (0%). In addition, the concrete compressive and tensile strength of the different concrete mixes were evaluated and compared. Overall, test results indicated that the compressive and tensile strength of the different mixtures were quite similar. In addition, the performance of RC beams with GGBS replacement up to 70% is similar to that without GGBS. However, the stiffness and strength for the beam specimens with 90% GGBS were lower than that without GGBS by 16% and 6%, respectively. It was also concluded that the use of high percentage of GGBS up to 70% as a replacement to cement is practical and will not comprise the performance of RC beams. Furthermore, such replacement will contribute to the reduction in CO2 emission (carbon footprint) and therefore encourage the use of such sustainable and green concrete.
11
Content available remote Badania belek zbrojonych na ścinanie prętami GFRP
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań belek betonowych zbrojonych na ścinanie prętami GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer). Analizowano cztery belki zbrojone strzemionami GFRP bądź prętami z zakotwieniem główkowym. W artykule przedstawiono zaobserwowane mechanizmy zniszczenia oraz porównano oznaczone doświadczalnie nośności na ścinanie badanych belek z nośnościami teoretycznymi wyznaczonymi wg dostępnych zaleceń projektowych.
XX
This paper presents the results of research of shear strength of concrete beams reinforced with GFRP bars (Glass Fiber Reinforced Polymer). Four beams with GFRP shear reinforcement (stirrups and headed bars) were analyzed. The article presents the observed failure mode and the comparison of experimentally investigated shear capacity and theoretical calculated according to available design recommendations.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczeń dotyczących efektu skali podczas trzypunktowego zginania belek geometrycznie podobnych. Wyniki porównano z wynikami normowymi. Podkreślono wady i zalety zbrojenia bazaltowego.
EN
The results from experimental investigation of size effect in geometrically similar concrete beams reinforced with BFRP (Basalts Fiber Reinforced Polymer) bars subjected to 3-point bending are presented. Experimental results are compared with theoretical results evaluated based on design codes. Advantages and disadvantages of BFRP bars are emphasized.
PL
Na podstawie wyników badań obcych obejmujących 203 belki zbrojone prętami szklanymi, węglowymi, aramidowymi oraz stalowymi, przeanalizowano wpływ parametrów zmiennych na mechanizm niszczenia oraz nośność belek na ścinanie. W analizie wzięto pod uwagę smukłość ścinania, rodzaj zbrojenia podłużnego i jego stopień zbrojenia, wytrzymałość betonu na ściskanie oraz wymiary elementu.
EN
Based on the collected test data base published in the literature consisting of 203 concrete beams reinforced with bars made of glass, carbon, aramid fibers and steel, the authors performed an analysis of an influence of variable parameters on the failure mechanisms of beams and their shear strength. The following investigated parameters were taken into account: shear slenderness, type of longitudinal reinforcement and its percentage of reinforcement, concrete compressive strength and dimensions of the beam.
14
Content available remote Influence of polymer flexible joint on concrete beams in three-point bending test
EN
Problem of three-point bending test for concrete beam with polymer flexible joint is described in this paper. The aim of this work is to present selected potential applications of flexible joint for concrete structures. The results of experimental researches for concrete beams before failure and after repairing with flexible joint method are presented. Behaviour of members repaired (bonded) with flexible joint is analysed in comparison to the test results of concrete beam before failure. Attention is paid to beneficial, due to a higher load capacity, stress redistribution in repaired element. Numerical finite element (FE) analysis of influence of polymer flexible joint on the behaviour of elements is conducted. Stresses concentration with their redistribution and displacement pattern are presented. In conclusion, beneficial in- fluence of application of polymer flexible joints as a method of repairing concrete elements is highlighted. Furthermore, their potential applications in concrete structures are specified.
15
Content available remote System stropów gęstożebrowych z belkami strunobetonowymi
PL
W artykule omówiono system stropów gęstożebrowych o nazwie Rectobeton i Rectolight, w którym zastosowano belki strunobetonowe pozwalające osiągnąć rozpiętość do 10 m. W przypadku stropu rozpiętości do 4,5 m nie jest wymagane stosowanie podpór pośrednich w czasie montażu, co można uznać za jedną z zalet systemu.
EN
The article shows the rib and block slab systems named Rectobeton and Rectolight. In both systems the ribs are pre-stressed which allow to achieve span up to 10 m. For span of 4,5 m the ceiling is not requires the use of intermediate supports during assembly, which is one of the major advantages of the slab design solution.
PL
Jak poprawić parametry techniczne betonu z dodatkiem włókien stalowych przy wykorzystaniu optymalnych czynników składu WSBSZ oraz metod formowania?
EN
This paper presents results of analysis of Polymer Flexible Joint (PFJ) connection between concrete elements subjected to bending. Airfield concrete pavements are often subjected to high bending moments coming from plane loads. In order to properly design the pavements there is a necessity of testing elements constructed with PFJ. This paper presents both laboratory experimental and numerical results of specimens under bending load. There is shown PFJ stiffness, capacity and deformability values depending on type of specimen geometry. All tests concern PFJ made by PM type polymer. Several test results are presented and conclusions are drawn.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej Polimerowego Złącza Podatnego (PZP) łączącego elementy betonowe poddane zginaniu. Wobec dużych obciążeń od kół samolotów nawierzchnie lotniskowe są często poddane znacznemu zginaniu. W celu ustalenia praktycznych wytycznych projektowych istnieje potrzeba gruntownego przebadania zachowania się PZP, dlatego praca prezentuje numeryczną oraz eksperymentalną analizę PZP poddanego zginaniu. Pokazano wpływ geometrii złącza na jego sztywność, nośność oraz maksymalną odkształcalność. Rozważono PZP wykonane za pomocą polimeru typu PM. Przedstawiono wyniki analiz oraz wyciągnięto wnioski.
18
EN
In the paper, the method of a numerical simulation concerning diagonal crack propagation in concrete beams was presented. Two beams reinforced longitudinally but without shear reinforcement were considered during the Finite Element Method analysis. In particular, a nonlinear method was used to simulate the crack evaluation in the beams. The analysis was performed using the commercial program ANSYS. In the numerical simulation, the limit surface for concrete described by Willam and Warnke was applied to model the failure of concrete. To solve the FEM-system of equations, the Newton-Raphson method was used. As the results of FEM calculations, the trajectories of total stains and numerical images of smeared cracks were obtained for two analyzed beams: the slender beam S5 of leff = 1.8 m and the short beam S3k of leff = 1.1 m. The applied method allowed to generate both flexural vertical cracks and diagonal cracks in the shear regions. Some differences in the evaluation of crack patterns in the beams were observed. The greater number of flexural vertical cracks which penetrated deeper in the beam S5 caused the lower stiffness and the greater deformation in the beam S5 compared to the short beam S3k. Numerical results were compared with the experimental data from the early tests performed by Słowik [3]. The numerical simulation yielded very similar results as the experiments and it confirmed that the character of failure process altered according to the effective length of the member. The proposed numerical procedure was successfully verified and it can be suitable for numerical analyses of diagonal crack propagation in concrete beams.
19
Content available remote Zastosowanie prefabrykacji w budownictwie komunikacyjnym
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.