Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bearing damage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The rolling bearings’ diagnosing methods used in exploitation diagnostics are not usually dedicated to the postproduction control. However, this does not mean, that they cannot be used there. A comprehensive comparison of the sensitivity of rolling bearings’ diagnosing methods to occurrence of faults and damage should be based on measurements of new, undamaged bearings and bearings with defects. An accurate determination of the location, size and origin of defects is expected from a set of testing bearings. The paper presents a comparison of three methods of damage introduction: sandblasting, pickling and spark erosion. Procedures for introducing damage into bearing’s races have been described. In addition, race’s geometries and vibration signals generated by operating bearings were compared.
PL
W artykule omówiono opracowane i sprawdzone na stanowisku laboratoryjnym metody diagnostyki silników indukcyjnych klatkowych. Metody te pozwalają na ocenę stanu silnika w oparciu o sygnały akustyczne emitowane przez silnik podczas normalnej pracy. Zaprezentowano wyniki pomiarów uzyskane dla różnych uszkodzeń silników indukcyjnych oraz rezultaty analiz zebranych danych przy pomocy różnych metod. Do analiz diagnostycznych zastosowano analizę czasowo-częstotliwościową STFT i analizę obwiedni funkcji autokorelacji sygnału akustycznego. W podsumowaniu artykułu zawarto propozycję skutecznego algorytmu oceny rodzaju uszkodzenia silników indukcyjnych na podstawie sygnałów akustycznych. Sformułowano wnioski co do możliwości zastosowania tylko sygnałów akustycznych do wykrywania uszkodzeń silników indukcyjnych.
EN
This paper presents elaborated cage induction machine diagnostics methods, tested on laboratory test bench. These methods allow for motor’s condition assessment basing on acoustic signals emitted by the machine during operation. Measurement results obtained for different machine faults were presented together with results of analyses of collected data using different signal processing methods. For diagnostic analyses, time-frequency STFT method and analysis of autocorrelation function’s envelope of acoustic signal were used. In conclusion of the paper, proposition of effective algorithm of fault type detection of induction machine basing on acoustic signal, was presented. Conclusion about possibility of application of acoustic signals only for fault detection of induction machines was developed.
PL
W artykule omówiono wpływ zastosowania powłok diamentopodobnych na zużycie elementów trących w środkach transportu wewnętrznego w zakładzie przemysłu kruszywowego na przykładzie Trzuskawica S.A. Scharakteryzowano warunki środowiskowe w jakich pracują urządzenia w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono przenośnik taśmowy jako urządzenie przeznaczone do transportu kruszywa, oraz omówiono najczęściej występujące w nim uszkodzenia. Zaproponowano zabezpieczenia elementów roboczych przenośników taśmowych w postaci przeciwzużyciowych powłok diamentopodobnych typu a-C:H. Do obserwacji próbek z naniesionymi powłokami użyto skaningowej mikroskopii elektronowej SEM. W pomiarach struktury geometrycznej powierzchni próbek pokrytych powłokami DLC, posłużono się profilometrem optycznym. Badania tribologiczne wykonano na testerze T-01M pracującym w skojarzeniu kula-tarcza. Przedstawione wyniki wykazały, że powłoki DLC charakteryzują się mniejszym współczynnikiem tarcia niż stal 100Cr6.
EN
In the article one has discussed the impact of the application of diamond-like carbon coatings on the wear of friction elements in means of internal transport in the plant of aggregate industry using Trzuskawica S.A. as an example. One has characterized the environmental conditions in which equipment is used in the plant. The conveyor is belt shown as a device intended to transport the aggregates and the most common damage appearing in it were also discussed. One has proposed security elements of operating conveyor belts in form of anti-wear diamond-like-carbon coatings of type a-C:-H. To observe samples with coating , the SEM scanning electron microscopy was used. In the measurements of geometric structure of the surface of samples coated with DLC coatings, optical profilometer was used. The testing was performed on the T-01M tester operating in ball - disc system. The results indicated that the DLC coatings have a lower coefficient of friction than steel 100Cr6.
4
Content available remote Wykrywanie uszkodzeń w silnikach indukcyjnych w oparciu o sygnały akustyczne
PL
W artykule omówiono opracowane i sprawdzone na stanowisku laboratoryjnym metody diagnostyki silników indukcyjnych klatkowych. Metody te pozwalają na ocenę stanu silnika w oparciu o sygnały akustyczne emitowane przez silnik podczas normalnej pracy. Zaprezentowano wyniki pomiarów uzyskane dla różnych uszkodzeń silników indukcyjnych oraz rezultaty analiz zebranych danych przy pomocy różnych metod. Do analiz diagnostycznych zastosowano analizę czasowo-częstotliwościową STFT i analizę obwiedni funkcji autokorelacji sygnału akustycznego. W podsumowaniu artykułu zawarto propozycję skutecznego algorytmu oceny rodzaju uszkodzenia silników indukcyjnych na podstawie sygnałów akustycznych. Sformułowano wnioski co do możliwości zastosowania tylko sygnałów akustycznych do wykrywania uszkodzeń silników indukcyjnych.
EN
This paper presents elaborated cage induction machine diagnostics methods, tested on laboratory test bench. These methods allow for motor’s condition assessment basing on acoustic signals emitted by the machine during operation. Measurement results obtained for different machine faults were presented together with results of analyses of collected data using different signal processing methods. For diagnostic analyses, time-frequency STFT method and analysis of autocorrelation function’s envelope of acoustic signal were used. In conclusion of the paper, proposition of effective algorithm of fault type detection of induction machine basing on acoustic signal, was presented. Conclusion about possibility of application of acoustic signals only for fault detection of induction machines was developed.
5
Content available remote Procedury i analiza usterek w silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi
PL
Silniki elektryczne są coraz częściej stosowane na Ziemi, w gospodarstwach domowych, przemyśle itp., ich liczba wzrasta z każdym rokiem na całym świecie. To wszystko wymusza pewne podejście do ich diagnostyki, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie ich niezawodność jest kluczowa, tzn. w zastosowaniach strategicznych czy wojskowych. Następnie należy zastosować odpowiedni rodzaj diagnostyki oparty na sygnale czasowym, częstotliwościowym, bądź innym. W szczególności istotne jest badanie silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM), gdyż mając wiele zalet (jak stosunek oddawanej mocy do ich masy) i stają się bezkonkurencyjnie stosowane w każdej gałęzi przemysłu. Z uszkodzeń mechanicznych najbardziej im grożących wymienia się ekscentryczność (mimośrodowość) statyczną i dynamiczną, demagnetyzację (rozmagnesowanie), uszkodzenia łożyska czy uszkodzenia międzyzwojowe. W przemyśle każde przewidzenie takiej awarii może zapobiec ogromnym stratom finansowym albo narażeniem na niebezpieczeństwo pracowników.
EN
Electric motors are being increasingly utilized on Earth, in the households, industry etc., their number is augmenting every year worldwide. This enforces a certain procedure at the approach to the diagnosis of such motors, especially in locations where their reliability is very important, i.e. in strategic or military applications. Then one must apply the right kind of diagnosis based on the frequency or time signal, or another type. In particular, synchronous motors with permanent magnets (PMSM) should be examined, because of the many advantages they possess (such as the ratio of power output to its mass) and they become unrivaled in every industry aspect. The most common mechanical failures which are a jeopardy for them are static and dynamic eccentricity, demagnetization of the magnet, bearing damage or inter-turn faults. In the industry it is very crucial to predict such failures in order to avoid huge human or financial losses.
PL
Omówienie przyczyn powstałych przed rozpoczęciem pracy łożyskowania, głównie w transporcie i skutkiem błędów montażu.
EN
Faults made before and during assembly.
EN
This paper presents a procedure for early detection of rolling bearing damages on the basis of vibration measurements. First, an envelope analysis is performed on bandpass filtered signals. For each frequency range, a feature indicator is defined as sum of spectral lines. These features are passed through a principal component model to generate a single variable, which allows tracking change in the bearing health. Thresholds and rules for early detection are learned thanks to decision trees. Experimental results demonstrate that this procedure enables early detection of bearing defects.
8
PL
Uszkodzenia kół zębatych i łożysk tocznych zakłócają prawidłową pracę przekładni. W artykule przedstawiono wpływ kilku, najbardziej interesujących (z punktu widzenia eksploatacji przekładni) uszkodzeń, na zmiany sił dynamicznych w zazębieniu. Uwzględniono następujące defekty: lokalne uszkodzenie bieżni zewnętrznej łożyska tocznego, pękniecie podstawy zęba oraz częściowe wykruszenie wierzchołka zęba. Do określenia sił w zazębieniu wykorzystano model dynamiczny, którego najważniejsze parametry zidentyfikowano, ponieważ jedynie użycie takiego modelu pozwala na osiągnięcie wiarygodnych wyników.
EN
The identified model of power transmission system with toothed gear was used to determination of influence of gear elements failure on the dynamic forces in meshing. The investigations included influence following damages: local damage of external race of rolling bearing, crack of root tooth and chipping of tooth.
PL
W artykule zaprezentowano badania sygnałów emisji akustycznej pochodzących od procesu spalania i wtrysku w silnikach okrętowych. Przedstawiono także wpływ oporów ssania i tłoczenia występujących w sprężarce tłokowej oraz zaprezentowano badania wybranych uszkodzeń łożysk tocznych na zmianę sygnału emisji akustycznej. Na przykładzie procesu toczenia gniazd zaworowych dokonano próby wykazania, że emisja akustyczna mogłaby być przydatna również w ocenie stanu technicznego ostrza narzędzia skrawającego.
EN
On ships demand more security and crew safety it's necessary to develop engine diagnostic systems. We can apply AE signals to diagnosis of fuel injection and combustion process, compressors and to diagnosis of rolling bearings. Fuel injected to a combustion chamber, the increase of suck and press resistance in compressors and defects of bearings are a source, of acoustic emission. So is the condition of an outlet nozzle. The emitted signals are dependent on their technical condition.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.