Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bean
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W uprawie roślin często występują czynniki stresogenne, które wpływają na ograniczenie intensywności procesu fotosyntezy, co z kolei może powodować spadek wielkości i jakości plonu roślin. W takich przypadkach uzasadnione staje się stosowanie biostymulatorów w celu poprawy wielkości i jakości uzyskiwanych płodów rolnych, przy jednoczesnym braku negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. W związku z powyższym w prezentowanej pracy analizowano wpływ biostymulatora Asahi SL na efektywność aparatu fotosyntetycznego fasoli zwykłej Phaseolus vulgaris L. Badania polowe zostały przeprowadzone w 2013 i 2014 roku, na dwóch odmianach fasoli, powszechnie uprawianych w Polsce i przetwarzanych przez przemysł spożywczy. Odmiana Aura – posiada białe nasiona a Toska – czerwone. W sezonach wegetacji przeprowadzono dwa pomiary fotosyntetycznej aktywności liści rośliny fasoli (liście z sześciu roślin z każdego poletka): pomiar I – tydzień po pierwszym zastosowaniu biostymulatora; II pomiar – tydzień po drugim zastosowaniu biostymulatora. W przypadku pojedynczego opryskiwania drugi pomiar przeprowadzono w drugim terminie na odpowiednim etapie rozwoju rośliny. W przeprowadzonych badaniach z fasolą podjęto próbę oceny wydajności aparatu fotosyntetycznego przez pomiar niektórych parametrów fluorescencji chlorofilu po dolistnej aplikacji biostymulatora Asahi SL. Aktywność fotosyntetyczną roślin określono przez pomiar indukcji fluorescencji chlorofilu przy pomocy fluorymetru. Oznaczono następujące parametry w stanie adaptacji ciemniowej: Fv/Fm – maksymalna sprawność fotosystemu PS II. Natomiast w stanie adaptacji do światła zmierzono: DF/Fm’ – efektywna wydajność fotosystemu PS II, współczynnik fotochemicznego qP oraz niefotochemicznego qN wygaszania fluorescencji. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych doświadczeń polowych wskazują na wielokierunkowy wpływ biostymulatora Atonik na aktywność fotosyntetyczną roślin doświadczalnych, o czym świadczą niższe wartości niektórych parametrów indukcji fluorescencji chlorofilu (FC) w porównaniu z serią kontrolną. Ponadto zaobserwowano, że fasola traktowana roztworem Asahi SL charakteryzowała się większą sprawnością fotosyntetyczną, o czym świadczy wzrost rzeczywistej wydajności fotochemicznej związanej z efektywnością transportu elektronów (DF/Fm’). Jednakże nie we wszystkich kombinacjach zaobserwowano wzrost tego parametru w porównaniu z kontrolą. W warunkach przeprowadzonych badań odmiana Aura charakteryzowała się lepszą sprawnością aparatu fotosyntetycznego. Świadczą o tym między innymi wartości współczynnika fotochemicznego wygaszania fluorescencji chlorofilu (qP). Ponadto badania wykazały także, że tendencja wzrostowa współczynnika qNu odmiany Aura nie wystąpiła tylko po dwukrotnej aplikacji biostymulatora na rośliny fasoli. Identyczną tendencję stwierdzono u odmiany Toska po dwukrotnym opryskiwaniu roślin 0,1% roztworem Asahi SL. W przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzono większy wzrost wartości wskaźnika wygaszania niefotochemicznego u roślin odmiany Toska w porównaniu z odmianą Aura.
EN
In cultivation of plants, stress factors often occur, which affect the limitation of the intensity of the photosynthesis process, which in turn may cause a decrease in the size and quality of the plant yield. In such cases, it is justified to use biostimulants to improve the size and quality of the obtained crops, with no negative impact on the natural environment. Therefore, the presented work analyzed the effect of the Asahi SL biostimulant on the efficiency of the photosynthetic apparatus of Phaseolus vulgaris L. bean. Field research was carried out in 2013 and 2014, for two varieties of beans commonly grown in Poland and processed by the food industry, Aura – white seeds and Toska – red seeds. In the growing seasons two measurements of photosynthetic activity of the bean plant leaves (leaves from six plants from each plot) were carried out: measurement I – the week after the first use of the biostimulant; II measurement – a week after the second application of the biostimulator. In the case of a single spray, the second measurement was carried out at the second stage of the plant's development. In the studies with beans, an attempt was made to assess the performance of the photosynthetic apparatus by measuring some parameters of chlorophyll fluorescence after the foliar application of the Asahi SL biostimulant. The photosynthetic activity of plants was determined by measuring the fluorescence induction of chlorophyll using a fluorimeter. The following parameters were marked in the darkroom adaptation state: Fv / Fm – maximum efficiency of the PS II phototype. Whereas, in the state of light adaptation, the following measurements were measured: DF/Fm’ – effective performance of the PS II photosystem, photochemical qP and non-chemical qN quenching of fluorescence. The results obtained from the field experiments indicate the multidirectional effect of the Asahi SL biostimulant on the photosynthetic activity of experimental plants, as evidenced by the lower values of some parameters of chlorophyll fluorescence (FC) induction as compared to the control series. In addition, it was observed that beans treated with Asahi SL solution were characterized by greater photosynthetic efficiency, as evidenced by the increase in real photochemical efficiency related to the efficiency of electron transport (DF/Fm’). However, not all the combinations showed an increase in this parameter compared to the control. In the conditions of the tests, it was found that the Aura cultivar was characterized by a better efficiency of the photosynthetic apparatus. This is evidenced, among others, by the photochemical coefficient of quenching of chlorophyll fluorescence (qP). In addition, the studies also showed that the upward trend in the qura coefficient of the Aura cultivar did not occur only after the biostimulant application for bean plants was applied twice. The identical trend was found in the Toska cultivar after spraying the plants with 0.1% Asahi SL solution twice. In the conducted experiment, a higher increase in the non-chemical quenching index was observed in Toska cultivars in comparison with the Aura cultivar.
EN
Vegetables are considered to be plants with high water requirements. A greater susceptibility to water deficit occurs in the periods of intensive growth and yield formation. At that time even a slight reduction in water supply can deteriorate yielding, thus those periods are referred to as critical periods in terms of water supply. The aim of this paper has been to analyse the pattern of precipitation deficits for the ground cultivation of cucumber, tomato, beans and peas in the Bydgoszcz region in the thirty-year period 1981-2010. The basic of analysis were results of standard meteorological measurements from the Research Station of the Faculty of Agriculture and Biotechnology ‚Mochełek’, University of Technology and Life Sciences. Values of optimal precipitation for medium soils were calculated according to Klatt. Atmospheric precipitation deficits in subsequent month of selected vegetables cultivation were calculated by diminish between the real and optimal precipitation. The trends of deficiency of precipitation in the examined period were estimated too. Very frequent occurrence of the atmospheric precipitation deficits during the entire cultivation period of selected vegetables, and especially in critical periods was demonstrated. Slight decreasing tendency of precipitation deficits in a vegetation periods was indicated, however in a critical periods in terms of water supply, the trend line remains at a practically constant level. The results obtained indicate the necessity of the irrigation in the cultivation of peas, beans, cucumbers and tomatoes.
EN
This study aimed at evaluating the physiological activity of common bean grown under the conditions of stress being induced by salinity and nitrogen deficiency and its lack in substrate. Three series of two-factorial hydroponic experiment with the common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivar Basta were carried out from May to July in 2013–2014. The first experimental factor was three levels of nitrogen content in a Hoagland hydroponic medium (level 1 – a complete medium, level 2 – without 50% N, level 3 – without 100% N). The second experimental factor was three levels of medium salinity (level 1 – no NaCl addition, level 2 – 30 mM NaCl addition, level 3 – 50 mM NaCl addition). Nitrogen deficiency in a Hoagland hydroponic medium, together with increased salinity level, significantly affected the changes in the physiological parameters of the common bean cultivar Basta being tested, i.e. assimilation pigment concentration (chlorophyll-a, chlorophyll-b and chlorophyll-a+b and carotenoids), assimilation and transpiration intensities, and RWC (relative water content). The 50% nitrogen deficiency in medium induced a significant increase in the concentration of all assimilation pigments in common bean leaves and was by far the highest among the experimental variants being tested. A significant decrease in the content of assimilation pigments was observed in the hydroponic mediums without nitrogen and salined with 30 and 50 mM sodium chloride. The interaction of these two experimental factors being analysed, i.e. nitrogen deficiency and its lack in a Hoagland hydroponic medium and its salinity, significantly decreased the intensity of assimilation in bean leaves, while a significant increase in transpiration was observed in the variant without nitrogen and with 50 mM NaCl. The experimental variants being tested had a significant effect on the changes in leaf water balance of the common bean cultivar being tested. Salinity, in interaction with nitrogen deficiency in medium, decreased relative water content (RWC) in leaves, irrespective of their level.
EN
The objective of the paper was to evaluate the impact of microwave stimulation of bean seeds on their germination process. Laboratory tests were carried out in 2012-2014 with the use of certified bean seeds (Phaseolus vulgaris L.) of Igołomska cultivar. Shortly before sowing, bean seeds were radiated with microwaves for 10, 30 and 60 seconds. Microwaves came from a magnetron which operated with 100 W power and produced waves of 2.45 GHz frequency. The germination process was described and parameters, which define the sowing value of bean seeds, were determined. Germination ability, relative germination ability (Maguier's index) and average germination time (Pieper's index). Fresh and then dry mass of plant mass were determined. The obtained results allow the statement that microwaves modify the germination process of bean seeds.
PL
Celem pracy była ocena wpływu stymulacji mikrofalowej nasion fasoli na proces ich kiełkowania. Badania laboratoryjne prowadzono w latach 2012-2014 z wykorzystaniem kwalifikowanych nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.) odmiany Igołomska. Bezpośrednio przed siewem nasiona napromieniowano mikrofalami przez czas 10, 30 i 60 s. Źródłem mikrofal był magnetron działający z mocą 100 W i wytwarzający fale o częstotliwości 2,45 GHz. Zobrazowano przebieg procesu kiełkowania oraz wyznaczono parametry określające wartość siewną nasion fasoli: zdolność kiełkowania, względną szybkość kiełkowania (wskaźnik Maguiera) oraz średni czas kiełkowania (wskaźnik Piepera). Określono świeżą a następnie suchą masę roślin. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że mikrofale modyfikują proces kiełkowania nasion fasoli.
EN
Ozone-sensitive and -resistant tobacco plants and an ozone-sensitive bean were employed in this experiment. Plants were exposed at two different sites varying in ozone level, within Poznań city and in a remote forestry area. Net photosynthetic rate (PN), stomatal conductance (gs) and intercellular CO2 concentration (Ci) were measured every 7th day until the 28th day of the experiment. The ozone concentrations were higher at the forest site (called here the high ozone site) than in the city (low ozone site). Mean hour ozone concentrations at forest site varied between 34.2–45.5 ppb and 30.2–39.2 ppb, while cumulative ozone concentrations (AOT 40) were 2032 ppb h-1 and 611, respectively. The aim of the study was to compare the results of exposed ozone-sensitive and resistant test plants according to the potential effect of tropospheric ozone on natural vegetation. The experiment revealed the variability between exposure sites and plant species, as well as changes of photosynthetic parameters during the whole experimental season. Common bean assimilation parameters revealed the best correlation with the tropospheric ozone level. Tobacco test plants – ozone-sensitive and -resistant – varied in response to stress factors. There were no statistical differences between exposure sites and plant response. However, both ozone-sensitive and -resistant tobacco plants revealed lower levels of PN at the low ozone site, while ozone-sensitive bean revealed the opposite relation. Moreover, plants revealed gas exchange relations which were not previously observed in fumigation experiments (such as small differences in Ci levels of tobacco plant in the first three weeks). This might be a result of relatively low levels of tropospheric ozone during the experimental period. Hence, it is suggested to continue ambient air investigations to confirm or reject the results of this experiment.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu kopru włoskiego oraz kolendry siewnej uprawianej współrzędnie z bobem (Vicia faba L.) na stopień uszkodzenia liści i brodawek korzeniowych przez oprzędziki Sitona sp. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2009 - 2010 w Stacji Doświadczalnej - Prusy należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obserwacje prowadzono na bobie (Vicia faba L.) odmiany Windsor Biały uprawianym w siewie czystym (kontrola) oraz współrzędnie z kolendrą siewną (Coriandrum sativum L.) lub z koprem włoskim (Foeniculum vulgare Mill.). Nie stwierdzono istotnego wpływu zastosowanych roślin współrzędnych na stopień uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy Sitona sp. Wpływ kolendry i kopru na żerowanie postaci dorosłych był niejednoznaczny. Uprawa bobu współrzędnie z kolendrą siewną w 2009 roku przyczyniała się do ograniczenia odsetku liści uszkodzonych przez chrząszcze w początkowym okresie ich żerowania, natomiast w 2010 roku w późniejszym okresie żerowania chrząszczy przyczyniała się do wzrostu liczby uszkodzonych liści, powierzchni wyżerek oraz w rezultacie tego ubytku blaszki liściowej. Różnice pomiędzy sezonami 2009 i 2010 mogły być spowodowane odmiennymi warunkami pogodowymi. Obfite i częste opady deszczu w roku 2010 hamowały żerowanie szkodników i mogły także modyfikować efekt wynikający z sąsiedztwa rośliny uprawianej współrzędnie.
EN
The investigations were conducted to determine the effect of fennel and coriander intercropping with broad bean (Vicia faba L.) on the degree of leaf and verruca injuries by Sitona sp. beetles. The experiment was carried out in 2009-2010 at the Prusy Experimental Station of the University of Agriculture in Krakow. The observations were conducted on broad bean (Vicia faba L.), White Windsor c.v. cultivated as pure culture (Control) and intercropped with coriander (Coriandrum sativum L.) or fennel (Foeniculum vulgare Mill.). No significant effect of the applied intercropped plants was registered on the degree of verruca injuries due to Sitona sp. larvae. The influence of coriander and fennel on feeding of the adult specimens was ambiguous. In 2009 broad bean intercropped with coriander contributed to limiting the percentage of leaves injured by the beetles in the initial period of their feeding, whereas in 2010, in the later period of beetles' feeding it contributed to the increase in the number of injured leaves, consumed area and resulting leaf blade loss. Differences between the 2009 and 2010 seasons might have been due to different weather conditions. Heavy and frequent rainfall in 2010 inhibited pest feeding and might have also modified the effect resulting from the vicinity if intercropped plant.
PL
Celem pracy było zbadanie skuteczności zabiegu fungicydowego z wykorzystaniem trzech rodzajów środków grzybobójczych do ochrony aparatu asymilacyjnego fasoli wielokwiatowej. Do ochrony użyto środków: Dithane NeoTec 75 WG, Sumilex 500 SC, Amistar 250 SC. Zabieg wykonano przy użyciu dwóch rodzajów rozpylaczy szczelinowych płaskostrumieniowych, standartowych RS-MM 110 03 (Marian Mikołajczak) i eżektorowych ID 120 03 C (Lechler). Wskaźnik chorobowy roślin określono na podstawie wzoru McKinney'a. Stwierdzono że rodzaj zastosowanego rozpylacza nie ma istotnego wpływu na skuteczność wykonanego zabiegu ale skuteczność ta zależna jest od rodzaju zastosowanego środka do ochrony roślin fasoli.
EN
The purpose of the work was to examine the effectiveness of fungicidal treatment carried out using three fungicide types in order to protect the multiflorous bean assimilation apparatus. The following agents were used for protection: Dithane NeoTec 75 WG, Sumilex 500 SC, Amistar 250 SC. The treatment was carried out using two types of slotted fan atomisers: standard RS-MM 110 03 (Marian Mikołajczak) and ejector type ID 120 03 C (Lechler). The disease index for plants was determined according to the McKinney's formula. It has been observed that the type of employed atomizer has no significant effect on the effectiveness of the completed treatment, however this effectiveness is dependent on the type of the applied bean plant protection agent.
PL
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania obróbki cieplnej w prażaku nasion grochu i fasoli do wytwarzania nowych produktów będących zamiennikami orzeszków ziemnych. Badania obejmowały procesy nasycania (nawilżania) nasion różnymi wodnymi roztworami soli, cukru i melasy, a następnie prażenie ich w założonych zakresach temperaturowo-czasowych. Tak preparowane nasiona poddane zostaną ocenie sensorycznej. Wyniki badań i ich analiza wykazały, iż odpowiednio dobrane metody przygotowania i nasycania (nawilżania) nasion, a następnie obróbka cieplna w prażaku w temperaturze 150-160°C, dają możliwość otrzymania, nowych, atrakcyjnych i wysokobiałkowych produktów.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using thermal processing of pea and bean seeds in a roaster to make new products constituting substitutes for peanuts. The scope of the research covered seed saturation (humidification) processes using various water solutions of salt, sugar and molasses, and then roasting within the assumed temperature-time ranges. Seeds prepared in this way will be subject to sensory evaluation. Research results and their analysis have proven that properly selected methods for seed preparation and saturation (humidification), and then thermal processing in a roaster at the temperature of 150-160°C, allow to obtain new, attractive, highprotein products.
PL
Na energochłonność produkcji żywności składają się, między innymi, nakłady energii ponoszone na pozyskanie surowców rolniczych. Dla zakładów przetwórczych znaczną ich część stanowią warzywa gruntowe, których towarowe technologie uprawy są w dużym stopniu zmechanizowane. W pracy określono energochłonność produkcji strąków fasoli szparagowej, które są jednym z surowców do produkcji mrożonek i konserw.
EN
Among other things, food production energy consumption consists of energy expenditures incurred for acquiring farm materials. In case of processing plants, vegetables growing in soil constitute their considerable part, where commercial cultivation technologies are to a large extent mechanised. Completed research allowed to determine the energy consumption of French bean pods production. These pods are one of the raw materials used in frozen food and canned food production.
PL
Praca zawiera wyniki badań wpływu nawożenia azotowego na energię potrzebną do otwarcia strąków fasoli uprawianej na suche nasiona odmian Narew, Nida, Warta i Wawelska wykonane w latach 2008-2010. Zastosowano cztery dawki azotu: 0, 30, 60 i 90 kg*ha-1. Najbardziej podatnymi na pękanie strąkami charakteryzowała się odmiana Nida (energia otwarcia 127,1mJ), a najmniej podatne na pękanie strąki odnotowano u odmiany Wawelska (energia otwarcia 273,9mJ). Zwiększenie dawki azotu od 0 do 90 kg*ha-1 spowodowało prawie dwukrotny wzrost wartości energii otwarcia strąków fasoli odmian Nida i Warta, co można wytłumaczyć zmniejszeniem grubości warstwy włókien w ich łupinach.
EN
The study presents results of the research on the influence of nitrogen fertilization on energy needed for opening the bean pods cultivated for dry seeds of Narew, Nida, Warta and Wawelska varieties, carried out in 2008-2010. The following four dozes of nitrogen where applied: 0; 30; 60 and 90 kg*ha-1. A Nida cultivar was characterized by the most cracking susceptible pods (opening energy 127.1 mJ), and Wawelska variety was the least susceptible to cracking (opening energy 273.9 mJ). Increasing a dose of nitrogen from 0 to 90 kg*ha-1 caused a double growth of the opening energy value of bean pods for Nida and Warta varieties, what may be justified by decreasing the thickness of fibers layer in their husks.
PL
W pracy przeprowadzono badania oporu przepływu powietrza przez złoże nasion fasoli w części stożkowej suszarki. Starano się znaleźć zależności spadku ciśnienia na złożu nasion fasoli od prędkości przepływającego powietrza w suszarce stożkowej. Do opisu szukanej zależności posłużono się równaniem Erguna. Otrzymane wyniki podstawiono także do równania Leva, celem wyznaczenia współczynnika oporu nasion fasoli dla przepływającego powietrza.
EN
In this work, tests of the resistance of air flow through a bean seed deposit in the conical part of the drier were carried out. Attempts were made to find the relationship between the drop of pressure on the bean seed deposit and the speed of flowing air in the conical drier. For the description of the relationship being sought, the Ergun equation was used. The received results were also substituted for the Leva equation in order to determine the bean seed resistance coefficient for the flowing air.
12
Content available Reakcja fasoli szparagowej na zasolenie podłoża
PL
W przeprowadzonym eksperymencie wazonowym określono wpływ zróżnicowanego zasolenia podłoża na aktywność katalazy i peroksydazy oraz zawartość chlorofilu całkowitego i karotenoidów w liściach fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L., cv Złota Saxa). Rośliny potraktowano doglebowo roztworami chlorku sodu zawierającymi: 5, 10, 20 i 30 mM NaCl. Uzyskane wyniki wykazały, że zarówno zmiany aktywności badanych enzymów, jak i zawartości barwników asymilacyjnych w liściach roślin były w dużym stopniu zależne od poziomu zasolenia gleby. Zasolenie podłoża prowadziło do wzrostu aktywności peroksydazy w liściach fasoli, wielkość zmian była wprost proporcjonalna do poziomu zasolenia. Aktywność katalazy w liściach fasoli rosnącej na podłożu o niższych poziomach zasolenia była zbliżona do aktywności w roślinach kontrolnych, podczas gdy wyższe zasolenia wywołały spadek aktywności tego enzymu. Zasolenie podłoża wpłynęło także na obniżenie zawartości chlorofilu i karotenoidów w liściach fasoli, przy czym zmiany te były tym większe im wyższy był poziom zasolenia gleby.
EN
The effect of various soil salinities on changes of catalase and peroxidase activity, content of total chlorophyll and carotenoides in leaves of French bean (Phaseolus vulgaris L., cv Golds Saxa) in the pot experiments was determined. The plants were watered with a solution of sodium chloride containing 5, 10, 20 and 30 mM NaCl. The results have proved that the salinity levels applied to the basis influenced not only the change in the activity of the enzymes studied but also assimilation pigments content in leaves of plants. The basis salinity caused increase the peroxidase activity in leaves of bean and was directly proportional to the level of basis salinity. Activity of the catalase in leaves of bean growing in soil containing lower levels of salinity was similar to the activity in control plants, while higher salinities caused considerable drop in activity of these enzyme. As expected excessive salinity of soil caused decrease of chlorophyll and carotenoides level in tested plants. The higher salinity level was, the more erident changes were observed.
PL
W latach 2007-2008 prowadzono badania nad oceną kilku gatunków roślin pod kątem ich wykorzystania w ochronie fasoli przed zmienikiem. Fasolą uprawiano na polu doświadczalnym Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, posiadającym certyfikat zgodności ze standardami dla uprawy ekologicznej. Wysiewano po 5 rządów fasoli na poletku, którego skrajne rządy obsadzano lub obsiewano rośliną sąsiedzką. Zastosowano następujące gatunki roślin sąsiedzkich: cząber (Satureja hortensis L), majeranek (Origanum majorana L.), szałwia lekarska (Salria officinalis L), aksamitka wzniesiona (Tagetes erecta L), burak ćwikłowy (Beta vulgaris L), cebula (Allium cepa L.J, koper ogrodowy (Apium graveolens L). W obiekcie kontrolnym w miejsce rośliny sąsiedzkiej wysiewano fasolę. Oceniano wysokość i jakość plonu nasion z poletka wyróżniając następujące frakcje: nasiona zdrowe, z plamami, pomarszczone, ospowate, uszkodzone przez strąkowca. Wysokość plonu nasion oraz jego jakość zależały od roku badań. W roku 2007 uzyskano wyższy plon ogólny nasion (średnio 3.67 kg/10 m 2) oraz bardzo wysoki udział nasion ospowatych w strukturze plonu (średnio 31.0%) . W roku 2008 średni plon nasion był wyraźnie niższy(2.77 kg), a, udział nasion ospowatych znikomy (średnio 2.6%). W obu latach badań najmniej nasion ospowa­tych stwierdzono w obiektach, w których fasola była uprawiana w sąsiedztwie kopru, cebuli i aksamitki.
EN
During 2007-2008 the studies were conducted to examine a protective effect of selected plant species against lygus bugs (Lygus spp.) in organic production of bean. The plants were cultivated on the experimental organic field of Research Institute of Vegetable Crops at Skierniewice. The experiment run in the following scheme: 5 rows of bean, 2 side rows of examined companion species. The examined species were: summer savory (Satureja hortensis L.), marjoram (Origanum majorana L), sage (Salvia officinalis L), big marigold (Tagetes erecta L.), red beet (Beta yulgaris L), onion (Allium cepa L), dill (Apium graveolens L). In the control the side rows were taken by bean plants The seed yield quantity and quality was examined by dividing total yield into following groups : healthy seeds, spotty seeds, wrinkled seeds, pitted seeds, common bean weevil damage seeds. The seed yield depended on the year of research. In 2007 the total seed yield was higher amounting on 3.67 kg per 10 m2 average. The share of pitted seeds in total yield was also high (31.0%). In 2008 the mean seed yield amounted 2.77 kg, and the pitted seeds made only 2.6 % of the total yield. In both years of research the smallest amount of pitted seeds was found when dill, marigold and onion were used as companion plants.
PL
Przeprowadzono badania polowe nad wykorzystaniem sąsiedztwa roślin w zwalczaniu zmieników z rodzaju Lygus i Orthops. Doświadczenia prowadzono z fasolą odm. Aura uprawianą na suche nasiona. Doświadczenie prowadzono na ekologicznym polu doświadczalnym Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach z zachowaniem standardów przewidzianych dla upraw ekologicznych. Fasolę wysiewano w sąsiedztwie takich gatunków, jak szałwia lekarska, aksamitka zniesiona, koper ogrodowy, burak ćwikłowy, Fasolę wysiewano pasowo po 5 rzędów w odległości co 45 cm. Po bokach każdego pasa wysiewano wybrany gatunek sąsiedzki. Dynamikę występowania szkodników badano metodą czerpakową, a skutki żerowania określano przez obliczanie liczby tzw. ospowatych nasion. Stwierdzono wpływ wszystkich badanych gatunków roślin sąsiedzkich na ograniczenie żerowania zmieników na fasoli. Najmniejszą ilość ospowatych nasion stwierdzono w sąsiedztwie kopru ogrodowego i szałwi lekarskiej.
EN
Field investigations dealt with the utilization of immediate plant vicinity to pest control - the het-eropters of Lygus and Orthops genera. The experiments with bean, Aura cultivar, grown for dry seeds, were carried out on an ecological experimental field at the Research Institute of Vegetable Crops, Skierniewice, in accordance with the standards provided for ecological croppings. The bean was sown in the vicinity of such plant species as Salvia officinalis, the tagetes, dill and the red beets. The bean was belt sown into 5 rows at 45 cm distance in between. On the sides of each belt selected neighbouring plant species were sown. The dynamics of occuring pests was tested using the scoop method and the results of preying were determined by counting the number of so-called pock-marked seeds. All tested neighbouring plant species reduced the heteropters' preying effects on the bean grown. The smallest numbers of pock-marked bean seeds were observed at the vicinity of dill and Salvia officinalis.
PL
Produkcja warzyw z siewu wprost do gruntu w uprawie ekologicznej jest obarczona wysokim ryzykiem z powodu braku skutecznych zapraw nasiennych dopuszczonych do stosowania w tym systemie uprawy. W praktyce nierównomierne i słabe wschody są przyczyną powtarzania siewów niektórych gatunków warzyw. W latach 2004-2007 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach przeprowadzono badania nad wschodami fasoli oraz ogórka w uprawie ekologicznej. Przed siewem wykonano testy kiełkowania i zdrowotności nasion, a następnie oceniano wschody z uwzględnieniem siewek uszkodzonych oraz nasion nie kiełkujących. U fasoli oceniano wschody w zależności od terminu siewu oraz od odmiany. Wykazano podatność niektórych odmian fasoli na żerowanie mietek. Wykazano korzystny wpływ opóźniania terminu siewu na liczebność wschodów fasoli. W przypadku ogórka określano skuteczność środków Grevit 200 Sl i Biosept 33 oraz wyciągów roślinnych dopuszczonych do ochrony przed chorobami i szkodnikami w rolnictwie ekologicznym. Przeprowadzono badania porównawcze wschodów ogórka z uprawy polowej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Zastosowane naturalne zaprawy nasienne wykazywały pewien efekt zwiększania liczby wschodów, jednakże ich skuteczność była istotnie słabsza niż zapraw chemicznych. Wskazano na ważność struktury gleby podczas wschodów ogórka.
EN
Direct field sowing of vegetable seeds in organic farming is an adventure, because of the lack of effective seed treatments admitted to this kind of cultivation. In practice uneven and poor field emergence often cause reiterate sowings of some vege- table species. During 2004-2007 in the Research Institute of Vegetable Crops at Skierniewice the research was conducted on bean and cucumber field emergence in organic cultivation. Before field sowing the seed germination and healthness tests were taken and then field emergence were counted considering damaged seedlings and non germinating seeds. In the bean experiment the field emergence was examined in relation to the cultivar and date of sowing. The susceptibility of some cultivars to maggots was found. The advantage of delayed sowing in relation to the number of seedlings was proved. In the cucumber experiment the efficacy of Grevit 200SL and Biosept 33SL as well as plant extracts admitted to pest control in organic farming were evaluated. The comparative analysis of cucumber field emergence in organic and conventional cultivation were taken. The biological treatments increased the number of field emergence to some extent, but their efficacy was significantly lower as compared to chemical treatment. The soil structure was of a great importance in the cucumber field emergence.
PL
W artykule przedstawiono wpływ nawożenia i zagęszczenia fasoli na wzrost oraz rozwój roślin. Rolnictwo i przemysł spożywczy są podstawową dziedziną gospodarki, której celem jest wyprodukowanie i przetworzenie żywności do konsumpcji jak najlepszej jakości. Wzrost roślin i powiększanie się masy organizmu roślinnego jest zależne od dostarczanych związków mineralnych podczas rozwoju roślin oraz od rozmieszczenia osobników roślinnych na powierzchni.
EN
In the paper the effects of fertilization and bean density on plant growth and development are presented. Agriculture and food industry are the basic fields of economy the aim of which is to produce and process food so as to obtain consumable products of the best possible quality. The growth of plants and an increase in their mass depend not only on the supply of mineral compounds during their development but also on plant spacing.
PL
Ogrzewanie nasion promieniami podczerwonymi jest oparte na ich zdolności do absorpcji i następnie zamiany promieniowania elektromagnetycznego na ciepło. Zjawisko to, z uwagi na niewielką głębokość wnikania promieni podczerwonych, zachodzi tylko w wierzchnich warstwach materiału. Stąd też, celem badań było wyznaczenie rozkładu temperatur w nasionach o różnej wilgotności w trakcie ogrzewania promieniami podczerwonymi. W badaniach wykorzystano nasiona fasoli odmiany Piękny Jaś o wilgotności odpowiednio: 13.5, 15.0, 20.0, 22.0 i 26.0%. Surowiec o różnej wilgotności ogrzewano promieniami podczerwonymi rejestrując jednocześnie zmiany temperatury wewnątrz i na powierzchni nasion. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wartość temperatury w nasionach ogrzewanych promieniami podczerwonymi uzależniana jest zarówno od miejsca jej pomiaru jak i wilgotności nasion. Najwyższą temperaturę zarejestrowano na powierzchni nasion, najniższą zaś między liścieniami. W miarę wzrostu wilgotności nasion wartości temperatur były niższe.
EN
Treating seeds with infrared light is based on their ablility to absorb and change the electromagnetic radiation into heat. This phenomenon happens only in the superficial layer of the material as infrared radiation has a limited penetration ability. Thus, the aim of the research was to establish the temperature location in the material of different moisture content treated by infrared radiation. The Piekny Jas bean seed was used with moisture content of 13.5, 15.0, 20.0, 22.0 i 26.0%. The temperatures inside the bean and on the surface were measured. In the result it has been estimated that the temperature of the infrared heated seeds depends both on the part of the seed where the temperature is measured and its moisture content. The highest temperature was registered on the surface of the seeds, the lowest in between the cotyledons. Higher moisture content of the seed was accompanied by lower temperatures observed.
PL
Określono wskaźniki jakości zbioru strąków fasoli szparagowej polskim kombajnem jednorzędowym, z dwustopniowym zespołem czyszczącym. Porównano jakość zbioru strąków, przy różnym ich plonie, podczas pracy kombajnu z wyłączonym tylko pierwszym wentylatorem zespołu czyszczącego oraz z włączonymi dwoma wentylatorami. Stwierdzono, że stosowanie dwóch wentylatorów jest zasadne przy plonie strąków przekraczającym 10 t*ha-1.
EN
The crop quality indicators were determined for string bean pods harvested with a Polish-made single row harvester, with a two-step cleaning system. The crop quality was compared, with different yield, during the harvester work with only one cleaning system fan being switched on, and with two fans switched on. It was established that using two fans should be recommended with the yield exceeding 10 t*ha-1.
PL
Przedstawiono wyniki badań strat ilościowych i uszkodzeń mechanicznych strąków fasoli szparagowej powstających podczas ich zbioru kombajnem dwurzędowym. Badania prowadzono przy zbiorze dwóch odmian fasoli i przy różnych parametrach pracy zespołu zrywającego strąki. Stwierdzono, że straty ilościowe powstają głównie w wyniku pozostawiania strąków na powierzchni pola, a uszkodzenia strąków wynoszą kilka procent.
EN
Presented are the results of research on quantity losses and mechanical damages to the string bean pods, occurring during harvesting with a double row harvester. The research was done during the harvesting of two varieties of bean and with different work parameters of the pod harvesting unit. It was found that quantity losses are due mainly to leaving the pods on the surface of the field, and the damaged pods amount to a few percent.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.