Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 495

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  baza danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
BDO to wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (patrz PP 4/2020 s. 192). Inicjatywa ta miała na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom pojawiającym się w sektorze gospodarowania odpadami, uszczelnienie systemu, zwiększenie skuteczności walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawę poziomu recyklingu.
EN
An important task of the Polish Geological Institute acting as the state geological and hydrogeological surveys is to collect geological data and information for the entire country. One of the most important components of the Institute's data processing system is the HYDRO Bank, whose information resources include attribute and spatial information on groundwater intakes. Since its establishment in the early 1970s, the HYDRO Bank has been using IT high technologies. Currently, the database resources are being updated and made available exploiting the web application SPD PSH enabling users to access information in a controlled way using a web browser. The information from the database is the basis for the majority of national studies in the field of hydrogeology, cartography, environmental protection, and regional development, carried out by geological enterprises, research institutes, universities, and government administration.
PL
Stosowanie różnych systemów wysokości i różnych poziomów odniesienia w Europie utrudnia wykorzystanie danych wysokościowych do prac wykraczających poza obszar jednego kraju. Z tego powodu wprowadzono jeden europejski układ wysokości – EVRF2007. Wprowadzenie w Polsce nowego wysokościowego układu odniesienia powoduje konieczność transformacji wysokości z układu PL-KRON86-NH na PL-EVRF2007. W artykule szczegółowo przedstawiono algorytmy transformacji i ich zastosowanie w bazach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru Krakowa. Przedstawiono charakterystykę danych wykorzystywanych do opracowania algorytmu transformacji wysokości, metodykę tworzenia algorytmu oraz jego weryfikację. W artykule omówiono również aspekty transformacji pomiędzy różnymi historycznymi układami odniesienia obowiązującymi na terenie Krakowa, w tym Układem Lokalnym Krakowskim i Układem Lokalnym Huty. Opisano również metodykę konwersji danych zgromadzonych w bazie GEO-INFO, a także organizację prac Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podczas aktualizacji bazy danych.
EN
The use of different height systems and different reference levels in Europe makes it difficult to use height data for work that goes beyond a single country. Because of this, a single European height system/frame EVRF2007 was introduced. The introduction of the new height reference system in Poland makes it necessary to convert heights from PL-KRON86-NH to PL-EVRF2007 frames. This paper presents, in detail, transformation algorithms and their use in databases of the National Surveying and Cartographic Resource (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny) for the area of Cracow. Characteristics of data used to develop an algorithm of height transformation, methodology of algorithm development and its verification are presented. Moreover, the article discusses historical aspects of transformations between various reference systems, which were valid in the area of Cracow, including the Układ Lokalny Krakowski and the Układ Lokalny Huty. Methodology of conversion of data stored in the GEO-INFO database is also described, as well as the organisation of works of the Surveying and Cartographic Documentation Centre (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) during database updates.
EN
The use of expert systems in the world of civil engineering, and in particular for roads, has become a necessity for the reason of the particularity, complexity, and diversity of the influencing parameters at the level of the design calculation, the latter of which represents the major source of subsequent degradation. This system consists of proposing a tool for helping the user firstly to size the body of the roadway, with several analytical methods and models (Pre-project, Boussinesq, Westgaard, and Burmister), and secondly, to offer different design possibilities (thickness and type of the material) that make up the layers. Lastly, it is to calculate the stresses and strains in order to compare them with admissible limits. The management of a knowledge base of complex natures (words, sentences, numbers, symbols, tables, calculation methods, equations, conditions, etc.) requires an adequate methodology which goes beyond the simple use of the technology but enables you to imagine the process of regrouping this mass of complex data and classifying the data, which can then be integrated into a database or spreadsheets and external programs designed with code compatible with the expert system generator. Our contribution relates initially to the formulation, organization, and preparation of the algorithms, and then the starting of the programs in order to conceive fully executable programs, the latter of which we can call the expert system. The validation of such a system was made as the work progressed, changes were made in the formulation of the rules, and the order and orientation of the data in the knowledge that the advantage of this type of system is the possibility of permanently reinforcing the database with human expertise in the field, or in books, especially so that we can avoid data loss due to illnesses, retirement, etc.
EN
Excessive distribution of holdings is one of the most important barriers which causes that in a great part of Poland rational use of farms in impossible. This problem particularly concerns the south and east region of the country. Correct spatial distribution of lands belonging to holdings is one of the most crucial factors that enable an economically profitable activity of these farms. The aim of the paper was verification of the applicability of the prepared spatial data base, farm-land configuration of agricultural plots of the selected agricultural farms to indicate the areas of optimization of the internal transport. As a result, based on the developed spatial data base, an impact of the land configuration of agricultural plots in the investigated group of agricultural producers on organization of the field transport between the holding and agricultural plots was determined. The scope of the paper covered a vegetable producer group, which associates 5 farms that have in total 620 ha of agricultural land.
PL
Nadmierne rozdrobnienie gospodarstw jest jedną z najważniejszych barier, która uniemożliwia racjonalne użytkowanie gruntów w dużej części obszaru Polski. Problem ten szczególnie mocno dotyczy południowo-wschodnich regionów kraju. Prawidłowe przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających prowadzenie przez te gospodarstwa opłacalnej ekonomicznie działalności. Celem pracy było zweryfikowanie aplikacyjności wykonanej przestrzennej bazy danych, rozłogu działek rolnych wybranej grupy producentów rolnych, w celu wskazania obszarów optymalizacji transportu wewnętrznego. W efekcie na podstawie wykonanej przestrzennej bazy danych określono wpływ rozłogu działek rolnych w badanej grupie producentów rolnych na organizację transportu polowego pomiędzy siedzibą gospodarstwa a działkami rolnymi. Zakresem pracy objęto grupę producentów warzyw, która zrzesza 5 gospodarstw rolnych, posiadających łącznie 620 ha użytków rolnych.
EN
Spreadsheets are commonly used in nearly every organization. The tools created by their means may be used to support a multitude of diversified information processes handled in businesses. Such tools can be built in accordance with the concept of ‘Microtools Based on the Relational Data’. One of the problems that must be addressed while such a tool is being created is to ensure the integrity of the data stored in the tool. The article addresses a selection of solutions proposed and applied in this respect in a tool supporting a process in which the working time of maintenance department employees is scheduled.
7
Content available remote Osuwiska w Polsce : od rejestracji do prognozy, czyli 13 lat projektu SOPO
EN
Theintensification of disastrous landslide movements in southern Poland occurring at the end of the 20th century, showed that there was a need to create a unified system of acquiring and collecting landslide data. It also indicated the importance of raising awareness of the existence of landslide hazard for both residents and public administration (decision-makers). This was also the reason for launching a nationwide project, the Landslide Counteracting System (LCS; SOPO in Polish). This system is a platform for acquiring and processing information about mass movements in order to support mainly for government and local administration. The main goal of the project is to reduce the landslide riskin Poland,and to limit damages caused by the development of landslides.
8
Content available remote Historia monitoringu wód podziemnych w Państwowym Instytucie Geologicznym
EN
The Polish Geological Institute has been carrying out the tasks of the geological survey since its establishment in 1919. Hydrogeology was present from the very beginning and the groundwater monitoring became the systematic activity in the 2nd fifty years of the Institute’s life. Groundwater quantity monitoring expressed as measurements of groundwater table fluctuations was put into practice in 1972, while the groundwater quality monitoring that includes determination of chemical composition of water started in 1991. Both types of monitoring cover the entire area of Poland. Systematic hydrogeological observations and tests are one of the most important tasks carried out by hydrogeologists of the Polish Geological Institute. Results of these observations are used for many studies, analyses and forecasts carried out as part of the tasks of the hydrogeological survey, often in cooperation with universities and geological enterprises, for the needs of governmental and local administration and for reporting to the EU structures.
PL
W artykule opisano wyniki badań w zakresie identyfikacji struktury baz danych o infrastrukturze drogowej oraz infrastrukturze kolejowej przygotowanej dla systemu EPLOS (Europejski Portal Usług Logistycznych). EPLOS jest narzędziem wspomagającym planowanie procesów logistycznych oraz ich realizację poprzez udostępnianie w jednym miejscu aktualnych i zweryfikowanych danych potrzebnych uczestnikom rynku TSL. System ten jest tworzony w ramach inicjatywy EUREKA. W kolejnych częściach artykułu opisano: rolę baz danych w funkcjonowaniu aplikacji dedykowanych logistyce oraz wyniki badań w zakresie identyfikacji potrzeb uczestników rynku TSL odnośnie baz danych systemu EPLOS o infrastrukturze liniowej transportu, jak i zakres danych o sieci drogowej oraz zakres danych o sieci kolejowej dla systemu EPLOS.
EN
The article describes the results of research in the field of identifying the structure of databases on road infrastructure and railway infrastructure prepared for the EPLOS system (European Portal of Logistics Services). EPLOS is a tool that supports the planning of logistics processes and their implementation by providing in one place the current and verified data necessary for TSL market participants. This system is created as part of the EUREKA initiative. The following parts of the article describe: the role of databases in the application of logistics-dedicated applications and research results on identifying the needs of TSL market participants regarding EPLOS system databases with linear transport infrastructure, as well as the scope of road network data, the scope of railway network data and the integrated concept databases for the EPLOS system.
10
Content available remote BIM – z pomocą współczesnej praktyce
PL
Model informacyjny jako wizualna reprezentacja bazy danych BIM może bardzo korzystnie wpłynąć na przebieg przygotowania i realizacji inwestycji. Nawiązując do tradycyjnych metod warsztatu projektowego posługującego się modelami fizycznymi, model informacyjny ułatwia interpretację założeń projektowych, identyfikację problemów i stanowi bazę dla organizacji pracy wielobranżowego zespołu projektowego. Model informacyjny, wspierając proces wymiany informacji, może znaleźć szczególne zastosowanie w projektach obiektów wielkopowierzchniowych, o wysokim poziomie komplikacji technicznej i znaczącym ryzyku wystąpienia błędów na etapie koordynacji międzybranżowej.
EN
An information model as a visual representation of BIM database can have a significant impact on investment preparation and execution process. Referring to traditional methods of the designing practice relying on physical models, the information model makes the interpretation of designing decisions and problems identification easier and serves as a base for the cooperation of an interdisciplinary team. The information model, supporting the process of information exchange, can be particularly useful for designing large-area, technically complicated buildings, prone to communication and coordination errors.
11
Content available Dlaczego Big Data?
PL
Ilość danych jest ogromna i cały czas rośnie w szalonym tempie. Jednocześnie przybywa danych zbędnych, a wykonanie bardziej efektywnej, rzetelnej analizy wymaga ich przefiltrowania i usunięcia. Umiejętność wyodrębniania ze zbiorów danych prawidłowych i przydatnych informacji staje się czymś nieodzownym. Dzięki analizie Big Data przedsiębiorstwo zyskuje możliwość oddzielenia „ziarna od plew” i poszerzenia swojej początkowo dość wąskiej perspektywy. Istotą Big Data nie jest objętość (ilość) danych, szybkość ich przepływu ani różnorodność, lecz poszerzenie horyzontów myślowych oraz inne spojrzenie na dane. Chcesz zobaczyć cały las? To nie wychodź z niego, ale wespnij się na szczyt góry. Podobnie rzeczy mają się z Big Data. Szukasz istotnych informacji? Wzbij się niczym ptak w przestworza, a im wyżej się wniesiesz, tym szersze będzie twoje pole widzenia. Aby zobaczyć z zewnątrz to, czego się nie da uchwycić, pozostając wewnątrz, potrzebny jest punkt widzenia obejmujący cały las. I tutaj właśnie wkracza Big Data.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z monitorowaniem parametrów stanu technicznego uzbrojenia, zwłaszcza rakiet przeciwlotniczych. Omówiono postać matematyczną macierzy obserwacji parametrów pochodzących z kontroli okresowej stanu technicznego uzbrojenia. Szczególną uwagę zwrócono na opis przyjętych rozwiązań programowych opracowanej aplikacji bazodanowej.
EN
The paper presents issues related to the performance and parameter monitoring of armament equipment, in particular antiaircraft missiles. A mathematical model of parameter observation matrix from periodic inspections of technical condition of armament equipment is described. Particular attention was paid to the presentation of the assumed software solutions of the developed database.
EN
For years, the International Federation of Surveyors (FIG) has been working on subsequent updates of guidelines for cadastral systems [Wilkowski and Rabin 2006], in order to ensure optimum management of land in the face of food shortage, urbanization and environmental degradation, as well as climate change and social conflicts [Noszczyk et al. 2017, Cegielska et al. 2018]. An initially well-developed and well-functioning cadastral system continuously evolves and transforms into an increasingly better tool for real estate management [Jones and Land 2012, Williamson and Ting 2012] while also adapting to the level of economic development of particular countries. The article presents changes in the manner of representing buildings in the Land and Property Register (EGIB) database based on seven documents constituting the legal foundation for keeping Land and Property Register in Poland in the period of 1955–2018. The scope of the graphic part, the descriptive part including distinguishing the building status, the definitions of the contour and the built-up area, as well as attention to the types of buildings and building registration data were subjected to comparison. For the guidelines as to the building’s contour included in descriptive part, the numerical image of three selected buildings for the 5 analysed time periods has been presented in order to illustrate the changes that have occurred, relating to the graphic part.
PL
Międzynarodowa Federacja Geodetów (FIG) od lat pracuje nad kolejnymi wytycznymi dla systemów katastralnych (Wilkowski, Karabin, 2006) tak, by zapewnić optymalne zarządzanie ziemią w obliczu niedostatku żywności, urbanizacji i degradacji środowiska, a także zmian klimatu i konfliktów społecznych (Noszczyk i in., 2017; Cegielska i in., 2018). Początkowo dobrze opracowany i funkcjonujący system katastralny z biegiem lat ewoluuje i przekształca się w coraz lepsze narzędzie do gospodarowania i zarządzania nieruchomościami (Williamson, Ting, 2012; Jones, Land, 2012) jednocześnie dostosowując się również do poziomu rozwoju gospodarczego państwa. W artykule przedstawiono zmiany w sposobie ujęcia budynków w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o siedem dokumentów stanowiących podstawę prawną dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Polsce w latach 1955- 2018. Porównaniu poddano zakres części graficznej, część opisową z wyodrębnieniem statusu budynku, definicji konturu, powierzchni zabudowy, a także zwrócono uwagę na wprowadzone rodzaje budynków oraz gromadzone dane ewidencyjne o budynkach. Dla zawatych w części opisowej wytycznych dotyczących konturu budynku, przedstawiono numeryczny obrys trzech wybranych budynków dla 5 analizowanych przedziałów czasowych w celu zobrazowania powstałych zmian odnoszących się do części graficznej.
EN
The article describes a discussion on the issue of data protection in databases. The discussion attempts to answer the question about the possibility of using a transactional database system as a system capable of data protection in a statistical database. The discussion is preceded by a reminder of the basic issues related to data protection in databases, including reminder of flow control models, access control models and the inference. The key element of the article is the analysis, based on the example of the Oracle database management system, whether data protection mechanisms in transactional databases can be effective in case of data protection in statistical databases.
PL
Artykuł prezentuje dyskusję dotyczącą problematyki ochrony danych w bazach danych zawierającą próbę odpowiedzi na pytanie o możliwości użycia transakcyjnego systemu bazodanowego jako systemu zdolnego do ochrony danych w statystycznej bazie danych. Dyskusja poprzedzona jest przypomnieniem podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych w bazach danych, w tym modeli sterowania przepływem, sterowania dostępem oraz wnioskowaniem. Kluczowy element artykułu stanowi analiza, na przykładzie systemu zarządzania bazą danych Oracle, czy mechanizmy ochrony danych w transakcyjnych bazach danych mogą być skuteczne w przypadku ochrony danych w statystycznych bazach danych.
17
Content available remote Wyszukiwanie tematyczne w międzynarodowych zasobach informacyjnych
PL
Biblioteka CIOP-PIB od ponad 10 lat tworzy tematyczne zestawienia bibliografii polskojęzycznej, wybierając tematykę identyfikowaną jako szczególnie potrzebną na podstawie napływających pytań czytelników. W tworzonych zestawieniach wykorzystywane są wyniki systematycznie prowadzonego przeglądu krajowych czasopism.
PL
Od końca 2017 roku na portalu internetowym Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dostępna jest Geobaza HAŁDY. Zawiera ona informacje i dane o mineralnych surowcach odpadowych zgromadzonych na starych hałdach, składowiskach przemysłowych i w osadnikach poeksploatacyjnych, z terenu polskiej części Sudetów. W artykule przedstawia się rodzaje danych i informacji zawarte w geobazie oraz metodykę ich gromadzenia. W rezultacie czteroletnich prac badawczych, zwiadu terenowego, kwerendy archiwów i geologicznych badań podstawowych zinwentaryzowano 445 obiektów dawnego górnictwa i przetwórstwa kopalin. Są to 403 hałdy kopalniane, 16 osadników przemysłowych, 23 składowiska i 3 zwałowiska zewnętrzne. Głównie są to obiekty po górnictwie węgla kamiennego i rud metali, w tym pouranowe. Największe możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów wiążą się z mułami węglowymi, zgromadzonymi w osadnikach zlikwidowanego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Do łatwego wykorzystania jest również materiał z kamiennych hałd po górnictwie rud polimetali, żelaza i fluorytu. Wciąż otwarta pozostaje kwestia gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych rud miedzi, czy też odzysku metali (w tym złota) z hałd górnictwa arsenowego. Ograniczeniem jest tu efektywność technologii odzysku metali oraz obostrzenia środowiskowe. Część obiektów znajduje się na terenach chronionych, co wyklucza możliwość zagospodarowania odpadów. Niektóre składowiska i hałdy powinny być starannie zrekultywowane i objęte monitoringiem środowiskowym, ze względu na ich szkodliwe oddziaływanie na komponenty środowiska.
EN
As of the spring of 2017, the HAŁDY Database is available on the Polish Geological Institute – NRI website. The geodatabase contains information and data on waste mineral raw materials collected on old heaps, 148 industrial waste stock-piles and in post-mining settlers, from the Polish part of the Sudety Mountains. The article presents the types of data and information contained in the geodatabase and the methodology for their collection. As a result of four-year research works, field reconnaissance, archives and geological basic research, 445 objects of former mining and mineral processing were inventoried. There are 403 mine heaps, 16 industrial settlers, 23 stock-piles and 3 external dumps. These are mainly objects after coal mining and metal ores, including post-uranium. The greatest opportunities for the economic use of waste are associated with coal sludge accumulated in settlers of the liquidated Lower Silesian Coal Basin. The material from stone heaps after polymetallic, iron and fluorite ore mining is also easy to use. The issue of the economic use of post-flotation copper ore waste or the recovery of metals (including gold) from dumps of arsenic mining remains open. The limitation here is the efficiency of metal recovery technologies and environmental restrictions. Some of the objects are located in protected areas, which excludes the possibility of waste management. Some stock-piles and heaps should be carefully reclaimed and covered by environmental monitoring, due to their harmful impact on environmental components.
PL
Każdy ma dostęp do informacji na temat planowanych inwestycji realizowanych w Polsce oraz ich wpływu na środowisko, w tym oddziaływania na ludzkie zdrowie. Zapewnia to baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko, którą prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
EN
The paper presents an analysis of the content of the PIG-PIB databases in terms of information on discharges of springs in Poland. In general, the information covers about 87 springs. They are compiled in two databases: the Quantitative Monitoring Database (MSI) and the Central Hydrogeological Data Bank (CBDH). The measurement series concerns the period 1973-2016, and there are 41 springs still monitored. Most of the observed objects are small springs (class VI) with the average discharge of only 0.33 dm3s-1. Unfortunately, the biggest problem is the lack of series synchronization. Their length ranges from a few months to almost 40 years, but 39 outflows is observable for less than a decade. Most of the springs (57) represent Paleogene Carpathian flysch sediments, 27 Sudetic rocks, 2 karst springs are in the Cracow- Częstochowa Upland, and only one is located in Pomerania. The lack of data synchronization makes it difficult to conduct some analyses, but does not exclude the use of other quantitative characteristics of springs, e.g. in the research of seasonal and long-term discharge variability. The variety of selection of objects can also help in an evaluation of the impact of environmental factors on the spring outflow.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.