Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  basket willow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem mineralnym i wariantów koszenia pędów w pierwszym 4-letnim cyklu na plon biomasy 10 genotypów wierzby wiciowej (Salix viminalis) oraz na zawartość w niej suchej masy, azotu ogólnego i popiołu w drugim 4-letnim cyklu uprawy. Doświadczenie polowe, w czterech powtórzeniach, wykonano w latach 2012-2015 w Kościernicy, gmina Polanów (16°24´N i 54°8´E). Gleba pod doświadczeniem była lekka, klasy bonitacyjnej RIVa-IVb, kompleksu żytniego dobrego, bielicowa właściwa – pseudobielicowa o składzie piasku gliniastego lekkiego do głębokości 100 cm, a głębiej – gliny lekkiej. Zawartość próchnicy w warstwie 0-30 cm gleby wyniosła 1,41%. Pierwszy 4-letni okres odrastania pędów był realizowany w latach 2008-2011, a drugi – w latach 2012-2015. W ramach doświadczenia, rozlosowano na dużych poletkach cztery dawki azotu mineralnego: 0 kg N·ha-1, 60 kg N·ha-1, 120 kg N·ha-1 i 180 kg N·ha-1. Natomiast w zakresie dawek azotu na małych poletkach, rozlosowano 10 genotypów wierzby wiciowej (Salix viminalis L.): 1047, 1054, 1047D, Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr i Tordis. Corocznie w kwietniu w latach 2008-2015 stosowano nawożenie azotem mineralnym. W 2007 roku na poletku o powierzchni 25,3 m2 wysadzono łącznie po 56 zrzezów wierzby w dwóch rzędach tj. 22134 szt.·ha-1. Podczas zbioru w latach 2011 i 2015 koszono oddzielnie odrastające pędy wierzby na poszczególnych rzędach poletka. W pierwszej 4-letniej rotacji na pierwszym rzędzie koszono 2-krotnie (po 3 latach i po 1-rocznym odrastaniu), a na drugim rzędzie – jednokrotnie (po 4 roku odrastania). Plon świeżej masy oceniono po ścięciu wszystkich pędów wierzby oddzielnie na każdym rzędzie poletka oraz pobrano próby biomasy do analiz laboratoryjnych (suchej masy w świeżej masie, popiołu oraz azotu ogólnego). W badaniach wykazano, że plony biomasy w drugiej 4-letniej rotacji najsilniej zależały od wariantu koszenia pędów w poprzedniej rotacji, genotypu wierzby, a w mniejszym stopniu od zastosowanej dawki azotu mineralnego. Dwukrotne koszenie pędów w pierwszej 4-letniej rotacji obniżyło w następnej rotacji plon suchej masy i roczny przyrost tego plonu o 71,3%, zmniejszyło zawartość suchej masy w pędach o 1,7%, a powiększyło zawartość azotu ogólnego w pędach o 0,019%. Genotypy wierzby reagowały w plonie biomasy w zróżnicowany sposób na warianty koszenia. Coroczne nawożenie azotem podwyższyło plon suchej masy wierzby przeciętnie o 66,2%, ale ten efekt bardzo silnie zależał od wariantu koszenia pędów w pierwszej 4-letniej rotacji oraz genotypu wierzby. Genotypy 1047, 1047D, Start, Sprint i Turbo nie reagowały w plonie biomasy pędów na wzrastające dawki nawożenia azotem, a u pozostałych genotypów reakcja była zróżnicowana. Uszeregowanie genotypów reagujących na nawożenie azotem, od największego do najmniejszego przeciętnego rocznego przyrostu plonu suchej masy, było następujące: Ekotur – 11,32 t·ha-1, Olof – 7,19 t·ha-1, Tordis – 4,73 t·ha-1, klon 1054 – 3,54 t·ha-1 i Jorr – 3,03 t·ha-1. Coroczne nawożenie azotem zwiększyło zawartość azotu ogólnego w pędach wierzby przeciętnie o 0,017%, ale nie miało to wpływu na zawartość w nich popiołu surowego.
EN
The purpose of the present paper was an assessment of impact of the mineral nitrogen fertilization and variants of shoots mowing in the first 4-year cycle on the yield of 10 genotypes of basket willow (Salix viminalis L.) and dry matter, ash and total nitrogen content in the second 4-year cycle of cultivation. The field experiment, in four repetitions, was realized in 2012-2015 in Kościernica, (16°24´N and 54°8´E). The soil used in the experiment was light, RIVa-IVb soil quality class, a good rye soil complex, appropriate podsolic – pseudopodsolic with a composition of light loamy sand up to the depth of 100 cm, and deeper: light loam. The humus content in the layer of 0-30 cm of soil was 1.41%. The first 4-year cycle of the regrowth of the shoots was in 2008-2011, the second – in 2012-2015. As part of the experiment, four doses of mineral nitrogen were randomized on large plots: 0 kg N·ha-1, 60 kg N·ha-1, 120 kg N·ha-1 and 180 kg N·ha-1, and within these doses on small plots – 10 genotypes of basket willow (Salix viminalis L.): 1047, 1054, 1047D, Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr and Tordis. Nitrogen fertilization was applied in 2008-2015 each year in April. In 2007, on the plot sized 25.3 m2, in two rows 56 willow cuttings were planted per row, that is 22,134 pcs.·ha-1. During the harvest in 2011 and 2015, growing willow shoots on individual rows of the plot were mowed separately. In the first 4-year rotation, the first row was mowed twice (after 3 years and after annual regrowth), and the second row was mowed once (after 4 years of regrowth). The yield of fresh matter was assessed after cutting all the willow shoots separately on each plot row and biomass samples for laboratory analyzes were taken (dry matter in fresh matter, ash and total nitrogen). The research showed that biomass yield in the second 4-year rotation most depended on variants of shoots mowing in previous rotation, willow genotype and less depended on adopted mineral nitrogen doses. Twice shoots mowing in the first 4-year rotation was the reason of dry matter yield reduction and annual regrowth of this yield by 71,3% in the next rotation and dry matter content reduction in the shoots by 1,7% and increasing total nitrogen in the shoots by 0,019%. The reaction of willow genotypes to the variant of shoots mowing, in biomass yield, was varied. Annual nitrogen fertilization was the reason increase in dry matter yield of willow, average by 66,2% but that effect depended very strongly on variants of shoots mowing in the first 4-year rotation and willow genotype. Genotypes 1047, 1047D, Start, Sprint and Turbo, in biomass yield, did not react to the increasing doses of nitrogen fertilization, and the reaction in the other genotypes was varied. The arrangement of the genotypes reacting to nitrogen fertilization, from the largest to the smallest average annual increase in yield of dry matter was as follows: Ekotur – 11,32 t·ha-1, Olof – 7,19 t·ha-1, Tordis – 4,73 t·ha-1, 1054 – 3,54 t·ha-1 and Jorr – 3,03 t·ha-1. Annual nitrogen fertilization was the reason increase in content of total nitrogen in the willow shoots, average by 0,017%, but that effect had not an impact on the raw ash content.
2
Content available remote Comparable analysis of an investigation of biomass energetic properties
EN
This paper presents the comparable analysis of the investigation of energetic properties of two types of biomass. The research was made on the manual and semi-automatic oxygen-bomb calorimeter KL-12Mn. The basic energetic properties include calorific value and heating value. Calculations were made according to the PN-ISO 1928 standard. The research was made for basket willow and paulownia tomentosa samples. To determine the average value of each parameter samples of each kind of biomass were researched three times on both devices, which increased the accuracy of methods. The paper also includes the uncertainty analysis.
PL
W pracy zawarto analizę porównawczą właściwości energetycznych dwóch rodzajów biomasy stałej, wyznaczonych przy pomocy kalorymetru ręcznego oraz półautomatycznego KL-12Mn. Do podstawowych właściwości paliw stałych, które zostały wyznaczone, należą ciepło spalania i wartość opałowa, których obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z normą PN-ISO 1928. Analizie poddano próbki wierzby energetycznej oraz paulowni puszystej. Próbka każdego z paliw została poddawana trzykrotnym pomiarom, zarówno w urządzeniu ręcznym, jak i półautomatycznym, dzięki czemu można było wyznaczyć średnią wartość każdego z parametrów Analizę uzupełniono o rachunek niepewności pomiarowych.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych biomasy roślinnej: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego, topinambura, trawy turzycowej i wierzby wiciowej. Określono wilgotność, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsionym, kąt zsypu, kąt usypu surowców oraz zawartość tłuszczu, białka, popiołu, włókna i węglowodanów. Wyniki poddano ocenie statystycznej. Obliczono średnie wartości, odchylenia standardowe oraz określono istotność różnic średnich wartości właściwości fizycznych i ilości składników chemicznych w zależności od surowca. Stwierdzono, że występuje różna zmienność rozrzutu wartości poszczególnych właściwości fizycznych i chemicznych oraz, że właściwości te zależą istotnie od rodzaju surowca.
EN
The research results of physical and chemical properties of the following plant biomass were presented: miscanthus giganteus, Virginia mallow, topinambour, carex grass and basket willow. The research determined humidity, grain-size composition, average size of fractions, bulk density, shaked density, slip angle, angle of repose of raw materials and fat, protein, ash, fiber and carbohydrates content. The results were subjected to statistical assessment. Average values, standard deviation were calculated and importance of average values of physical properties and amount of chemical ingredients depending on the raw material were determined. It was determined, that various variability of values scatter of selected physical and chemical properties occurs and that these properties depend considerably on the kind of the raw material.
PL
Rozwój produkcji roślinnej na cele energetyczne jest zagadnieniem często poruszanym w ostatnich latach. Aktualnie spośród roślin uprawianych na cele energetyczne w krótkiej rotacji największym zainteresowaniem cieszy się wierzba wiciowa. W pracy omówiono plonowanie i cechy biometryczne dziewięciu klonów/odmian tej wierzby, uprawianej w trzech siedliskach. Uzyskiwane plony suchej masy wierzby zbieranej co roku wynosiły, w zależności od warunków siedliska i przebiegu pogody, od 11,1 do 20,4 t x ha-1. Średnio z 5 lat, niezależnie od klonu i odmiany wierzba plonowała od 12,7 t x ha-1 na glebie średniej (kompleks 4) do 14,1 t x ha-1 na glebie lekkiej (kompleks 5). Plon suchej masy wierzby zbieranej w cyklu 3-letnim, średnio dla wszystkich porównywanych klonów i odmian, był na glebie ciężkiej o 28%, a na glebie średniej o 21% większy niż suma plonów z trzech corocznych zbiorów. Zaobserwowano dużą zmienność plonowania w latach, uzależnioną od przebiegu warunków pogodowych, które - oprócz siedliska - determinują poziom uzyskiwanych plonów.
EN
The development of crop production for energy purposes is an issue enjoying in last years with the strong interest. Currently, among the crops grown for energy purposes in short rotation, the interest is in the basket willow (Salix viminalis). This paper described the yielding and biometric characteristics of eight willow cultivars grown in three localizations. Dry matter yields of the willow obtained in one year cycle harvest, depending on the habitat and weather conditions, fluctuate between 11.1 and 20.4 t x ha-1. On average for the five years, regardless of cultivar, the willow yielded from 12.7 t x ha-1 on the medium soil to 14.1 t x ha-1 on sandy soil. The yield of willow dry matter per year as harvested in three year cycle - on average for all cultivars compared - was higher by 28% on heavy soil and by 21% on medium soil, than the sum of yields from 3 annual harvests. In the course of experiments high variability of yielding was observed in particular years, as dependent on the weather conditions, which - apart from the habitat - determine the level of yields.
PL
Zobowiązania przyjęte przez Polskę wobec Unii Europejskiej w zakresie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w łącznym bilansie energii, szczególnie zaś udział celowych upraw roślin energetycznych w ilości spalanej biomasy, oznacza włączenie do upraw rolnych znacznych areałów szybko rotujących roślin energetycznych, w tym wierzby krzewiastej (Salix viminalis). Efektywne pozyskanie powstałej biomasy oznacza konieczność wprowadzenia mechanizacji na wszystkich etapach uprawy roślin. W cyklu produkcyjnym wierzby największa pracochłonność wiąże się z jej zbiorem i rozdrobnieniem. W Polsce i innych krajach europejskich pracuje kilka rodzajów maszyn (kombajnów) do jednofazowego zbioru roślin z jednoczesnym ich rozdrobnieniem. W celu oceny efektywności ich pracy poddano obserwacji maszyny pracujące w okresach zbioru w ostatnich trzech latach. W wyniku przeprowadzonych badań określono, że stopień efektywnego wykorzystania czasu pracy kombajnów (tg/tpr) wynosił 73%, a rzeczywista wydajność robocza wynosiła 0,4*ha*h-1. Na czas nieefektywny składały się głównie przerwy wynikające z przyczyn logistycznych i wynosiły 6% czasu pracy (too/tp) oraz prowadzonych napraw bieżących, odpowiednio 8% (tot/tpr). Łączne jednostkowe koszty pracy kombajny przekraczały kwotę 900 zł*ha-1.
EN
Poland's obligations to the EU, concerning the share of energy from renewable sources in the overall energy balance, in particular the share of proper energy crops in the amount of burned biomass, mean the including to agricultural cropping quite large areas of fast rotating energy plants, the basket willow (Salix viminalis) including. Effective gaining of growing biomass creates the need to substitute manpower with mechanized work at all stages of plant cultivation. Under Polish conditions the basket willow plays the main role among the plants grown for energy biomass. In its production cycle harvesting and chipping are the most time-consuming processes. There are a few types of available machines for single-phase harvesting and chipping of energy crops. In order to evaluate their efficiency the machines were observed during last three seasons. As a final research result the degree of effective use of harvesters was defined, as well as their real working efficiency and rate of down-times. Reasons of the down-times and inefficient use of work time were identified as well.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na doświadczalnej plantacji wierzby energetycznej założonej na Wydziale Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Określono wpływ wybranych czynników na przyrosty wierzby energetycznej. Do czynników tych zaliczono: termin sadzenia (wiosna, jesień), poziom wód gruntowych, rodzaj wysadzonego klonu i okres wegetacji (maj, czerwiec, lipiec, sierpień-listopad). Uzyskane wyniki opracowano z wykorzystaniem analizy wariancji w klasyfikacji wielokrotnej.
EN
The paper presents results of tests carried out at experimental basket willow plantation created at the Faculty of Engineering and Energetics in Agriculture at Agricultural University of Cracow. The effect of selected factors on basket willow increments was determined. These factors included: planting period (spring, autumn), ground water level, type of planted maple and vegetation period (May, June, July, August-November). Obtained results were handled using variance analysis in multiple classification.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania istniejących urządzeń do określania wilgotności pędów i zrębków wierzby. W przypadku wilgotności pędów testowano wilgotnościomierz rezystancyjny do drewna, natomiast w przypadku zrębków wierzby analizie poddano urządzenie pojemnościowe do oznaczania wilgotności materiałów sypkich oraz urządzenie rezystancyjne do określania wilgotności pasz objętościowych (siana, słomy). Uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami pomiaru metodą suszarkowo-wagową. Stwierdzono że, do pomiaru wilgotności pędów wierzby energetycznej możliwe jest wykorzystanie mierników rezystancyjnych po wcześniejszej ich kalibracji. Natomiast przy pomiarze wilgotności zrębków wierzby nie jest możliwe zastosowanie istniejących urządzeń pomiarowych. Konieczne jest opracowanie nowej metody pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przygotowania materiału przed badaniem.
EN
The paper presents the analysis of possible ways to use existing equipment for determining moisture content in willow sprouts and chips. In case of sprout humidity, the test involved using resistance hygrometer for wood, whereas in case of willow chips, the subject of analysis was a capacity device for determining moisture content in loose materials and resistance device for determining moisture content in bulky feed (hay, straw). Obtained results were compared to the results of measurement by the dryer-weight method. It was proved that it would be possible to use resistance meters after calibration to measure moisture content in basket willow sprouts. However, it is not possible to use existing measuring equipment to measure moisture content in basket willow chips. It is required to develop a new measuring method with particular consideration of the method applied to prepare material before testing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.