Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bank
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Relationships between enterprises and banks
EN
Cooperation with banks is an integral element of enterprisal operations. However, the needs, as well as models of cooperation can be diverse. The goal of the paper is to present and identify the nature of relationships between enterprises and banks. On the basis of literature studies and analysis of examples from practice, the paper presents existing models of enterprise-bank cooperation, both theoretical and those observed in practice. Attention is also paid to the problems observed in this sphere and the need of further changes, necessary to improve cooperation between enterprises and banks.
EN
The article discusses current trends and directions of research related to diagnosing the level of customer satisfaction in retail banking. The authors review the literature and organize the main research areas. In addition, they undertake a discussion and review of current directions of customer satisfaction studies and propose new directions resulting from current research gaps. The problem of customer satisfaction surveys has been presented both ways – from the research and scientific perspective, as well as from the viewpoint of customer satisfaction surveys completed by one of the biggest banks in the world.
EN
Outplacement is a rare HRM tool; hence there is also a lack of research on it. In turn, banks are treated as enterprises that implemented modern management solutions faster than other companies in the countries of Central and Eastern Europe. The bank is a good entity for outplacement testing. Both Poland and Russia belong to the CEE countries. The Polish economy has been promoted to a group of developed countries. The Polish banking sector relies much more on foreign capital than in Russia, which may be important for the development of outplacement. The main aim of this paper is to reveal and explain the differences in the popularity of outplacement in Russian and Polish banks. This article uses survey data collected in Poland and Russia from over 2,000 bank employees. Mann-Whitney test, correlations and discriminant analysis were used. Employees of the Polish banking sector more often than Russian workers noted the absence of any support for dismissed workers (Poland 30%, Russia 23%). Available outplacement forms differentiated in Poland and Russia. A little more focus on counselling support was observed in Poland, and on material support in Russia. The most important factors influencing outplacement were: occupied position, size of locality, sex, work experience in banking, country.
PL
Outplacement jest rzadko spotykanym narzędziem HRM; stąd brakuje również badań na jego temat. Z kolei banki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej są traktowane jako przedsiębiorstwa, które szybciej niż inne wdrażały nowoczesne rozwiązania zarządcze. Bank jest dobrym podmiotem do badania outplacementu. Zarówno Polska, jak i Rosja należą do krajów EŚW. Polska gospodarka awansowała do grupy krajów rozwiniętych. Rosyjski sektor bankowy w znacznie mniejszym stopniu niż w Polsce opiera się o kapitał zagraniczny, co może mieć znaczenie dla rozwoju outplacementu. Głównym celem tego artykułu jest pokazanie i wyjaśnienie różnic w popularności outplacementu w bankach rosyjskich i polskich. W niniejszym artykule wykorzystano dane ankietowe zebrano w Polsce i Rosji od ponad 2000 pracowników banków. Zastosowano test Manna-Whitneya, korelacje oraz analizę dyskryminacyjną. Pracownicy sektora bankowego w Polsce częściej niż w Rosji zauważyli brak wsparcia dla zwolnionych (w Polsce 30%, w Rosji 23%). Dostępne formy outplacementu różniły się w Polsce i Rosji. W Polsce nieco większy nacisk położono na wsparcie i poradnictwo, a w Rosji na wsparcie materialne. Najważniejsze czynniki wpływające na outplacement to: zajmowane stanowisko, wielkość miejscowości, płeć, doświadczenie zawodowe w bankowości oraz kraj.
EN
In the 1990s the financial sector of Pakistan underwent massive reforms. The primary aim of restructuring was to privatize state-owned institutions, abolish entry barriers for new players, and consequently increase the efficiency of the whole system. This study uses an unbalanced panel of 21 commercial banks listed at Pakistan stock exchange throughout 2000 to 2017 from “BankFocus” and “Bloomberg”. This research measures the effect of ownership, competition, and management practices on banks efficiency. The authors found a higher efficiency of private banks in comparison to state-owned counterparts. The empirical analysis suggests that an increase in foreign ownership and institutional ownership impact positively on all measures of efficiency. The relationship between competition and efficiency supports “competition-efficiency hypothesis” and proposes regulatory measures to regulate the market further. Additionally, banks with a higher standard of management practices tend to be more efficient. These findings imply that there is a need to regulate the bigger banks and ease the market entry for foreign and institutional owners, who brings superior managerial standards and hence efficiency.
PL
W latach 90tych XX wieku sektor finansowy w Pakistanie przeszedł ogromne reformy. Głównym celem restrukturyzacji była prywatyzacja państwowych instytucji, zniesienie barier wejścia dla nowych graczy, a w konsekwencji zwiększenie efektywności całego systemu. W przeprowadzonym badaniu wykorzystano niewyważony panel 21 banków komercyjnych notowanych na giełdzie w Pakistanie w latach 2000-2017 z "BankFocus" i "Bloomberg". Badanie to mierzy wpływ własności, konkurencji i praktyk zarządzania na efektywność banków. Autorzy stwierdzili wyższą efektywność banków prywatnych w porównaniu do państwowych odpowiedników. Analiza empiryczna sugeruje, że wzrost własności zagranicznej i własności instytucjonalnej wpływa pozytywnie na wszystkie miary efektywności. Związek między konkurencją a wydajnością wspiera "hipotezę efektywności konkurencji" i proponuje środki regulacyjne w celu dalszego uregulowania rynku. Ponadto banki o wyższym standardzie praktyk zarządzania wydają się być bardziej wydajne. Ustalenia te sugerują, że istnieje potrzeba regulacji większych banków i ułatwienia wejścia na rynek dla zagranicznych i instytucjonalnych właścicieli, którzy wprowadzają lepsze standardy zarządzania, a tym samym efektywność.
5
Content available remote Zarządzanie ryzykiem kredytowym w działalności bankowej
PL
Omawiając funkcjonowanie systemu bankowego, nie sposób pominąć kwestii zarządzania ryzykiem. Spośród wszystkich rodzajów zagrożeń związanych z zaburzeniem płynności finansowej, ryzyko kredytowe jest jednym z największych. Działalność bankowa opiera się w znaczącym stopniu o kupowanie i sprzedawanie ryzyka. Umiejętne zarządzanie nim jest kluczem do dobrego funkcjonowania banku. W niniejszym opracowaniu przedstawiona została istota zarządzania ryzykiem kredytowym. Omówiono najistotniejsze elementy związane z klasyfikacją kredytobiorcy oraz zapobieganiem po wstawania zagrożeń. Zaprezentowano przykładowy schemat segmentacji klienta. Opisano praktyczną stronę oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, ideę scoringu i ratingu kredytowego.
EN
During discuss about the functioning of banking system it couldn’t be separated from questions of risk management. All the types of risks associated with the disorder liquidity, credit risk is one of the largest. Banking activity is based significantly on the buying and selling of risk. Skilful management is the key to the bank good functioning. This article presents the essence of credit risk management. It shows discussed key elements related to the classification. Present a sample chart segmentation of the customer. Described the practical side of capacity assessment and creditworthiness, idea of scoring and credit rating.
PL
W artykule omówiono wyniki pomiarów jakości powietrza wewnętrznego, takie jak wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla i temperatura powietrza. Zaproponowano również dwa rozwiązania wymiany powietrza w pomieszczeniu. Instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną przeanalizowano pod kątem technicznym, eksploatacyjnym i ekonomicznym. Wilgotność względna w pomieszczeniu banku była zbyt niska, stężenie CO2 przekraczało dopuszczalne normą wartości. Natomiast temperatura powietrza była zbyt wysoka z punktu widzenia ochrony cieplnej budynku, ale pracownicy uznali ją za odpowiednią. Całkowity koszt instalacji wentylacyjnej jest niższy o 15% niż instalacji klimatyzacyjnej. Pod względem eksploatacyjnym układ z centralą wentylacyjną może być bardziej trwały, ponieważ znajduje się w nim mniej urządzeń podatnych na uszkodzenia, takich jak np. nawilżacze. W przypadku instalacji klimatyzacyjnej możliwy jest natomiast odzysk wilgoci w obrotowym wymienniku ciepła. Dodatkową zaletą tej instalacji jest możliwość nawilżania powietrza.
EN
The article was presented results of measurement for example indoor air quality, such as relative humidity, carbon dioxide concentration and temperature of the air. Also was proposed two solutions for the air change. Ventilation and air conditioning were analyzed in terms of technical, operational and economic. Relative humidity in the room of the bank was been too low, CO2 concentration was exceeded the acceptable standard values. The air temperature was been too high from the point of view of the thermal protection of the building, but the people were recognized it as appropriate. The total cost of the ventilation system is lower by 15% than air conditioning system. In terms of operating system of the air handling unit can be more durable, because there is a device less susceptible to damage such as humidifiers. In the case of air-ventilation it is, however, possible to recover the moisture in a rotating heat exchanger. An additional advantage of the air conditioning system is the ability to humidify the air.
PL
Przedstawiono sposób postępowania przy doborze wytrzymałości na ścinanie bez odpływu do analizy stateczności nasypu w okresie budowy, uwzględniając różne mechanizmy zniszczenia podłoża. Stateczność oceniono na przykładzie zapory czołowej Nielisz. Omówiono udział poszczególnych mechanizmów zniszczenia wzdłuż powierzchni poślizgu pod nasypem bez ławki i z ławką.
EN
The paper presents the problem of selection of the undrained shear strength due to different failure mechanisms of the subsoil to assess the stability of the embankment with a bank on organic soils. Stability assessment was performed on the example of Nielisz dam. In the paper a method of selection of the zones with different failure mechanisms of the subsoil for stability analysis of embankment with bank on soft subsoil is proposed.
8
Content available Innowacje produktowe w bankowości
PL
W niniejszym artykule wyjaśniono pojęcie innowacji produktowej występującej w bankowości. Pokazano najnowsze innowacje produktowe w wybranych bankach w 2013 roku. Dokonano przeglądu sytuacji w bankach odwzorowującej bieżącą pracę w oddziale, sytuację klientów oraz naturalne skutki wdrożenia innowacyjnych produktów.
EN
This article explains the concept of product innovation that occurs in banking. Shown are the latest product innovations in selected banks in 2013. An overview is made of the situation in banks reflecting current work in the branch, the situation of clients and the natural effects of the implementation of innovative products.
9
Content available remote Znaczenie temperamentu w zarządzaniu organizacją
PL
W opracowaniu przedstawiono istotę znaczenia temperamentu menadżera w organizacji. Wyjaśniono pojęcia temperamentu, organizacji. Przedstawiono hierarchię oraz modele organizacyjne. Podjęto próbę analizy problemu w organizacji bankowej, przedstawiając okoliczności i zależności temperamentu menadżera z zarządzaniem organizacją.
EN
This study is to present the essence of the importance of temperament manager in the organization. It explains the concept of temperament, of the organization. Shows the hierarchy and organizational models. An attempt to analyze the problem in the banking organization presenting circumstances and depending on temperament manager with the management of the organization.
PL
W niniejszym artykule wyjaśniono pojęcie systemów motywacyjnych. Dokonano analizy systemów motywacyjnych występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym i banku, wyjaśniając, jakie czynniki pracowników produkcji i pracowników bankowych motywują. Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na postawione pytanie. Czy poziom wynagrodzenia wpływa na zarobki? Jak uniknąć współczesnych problemów zarządzania związanych z brakiem świadomości środków jakie motywują pracowników?
EN
This article explains the concept of incentive schemes. An analysis of existing incentive schemes the production company and the bank explaining the factors of production workers and bank employees motivated. This publication is the answer to the question. Is the level of wages affect earnings? How to avoid contemporary management issues related to the lack of awareness of the measures to motivate employees?
11
Content available remote Zarządzanie marketingowe usługami bankowymi
PL
W niniejszej pracy pokazano istotę zarządzania marketingowego usługami bankowymi. Wyjaśniono pojęcia marketingu, strategii marketingowej i jej składowe oraz orientację marketingową na bank. Przedstawiono wybrane strategie stosowane przez banki w latach 2009-2014. Dokonano analizy wybranych elementów strategii marketingowych banków, wskazując na elementy podlegające ewolucji. Przedstawiono kierunki marketingowe banków na kolejne lata działalności.
EN
In this paper, showing the essence of marketing management in banking services. Explained the concept of marketing, marketing strategy and its components and the orientation of marketing at the bank. Presents selected strategies used by banks in the period 2009-2014. An analysis of selected elements of the marketing strategies of banks indicating the elements of the subject of evolution. Presents trends in bank marketing activities for the coming years.
12
Content available Game-Theoretic Approach to Bank Loan Repayment
EN
This paper presents a model of bank-loan repayment as a signaling game with a set of discrete types of borrowers. The type of borrower is the return on an investment project. A possibility of renegotiation of the loan agreement leads to an equilibrium in which the borrower adjusts the repaid amount to the liquidation value of its assets (from the bank’s point of view). In the equilibrium, there are numerous pooling equilibrium points, with values rising according to the expected liquidation value of the loan. The article additionally proposes a mechanism forcing the borrower to pay all of his return instead of the common liquidation value of subset of types of the borrower. The paper contains also a simple numerical example explaining this mechanism.
13
Content available remote Nowoczesne narzędzia do poprawy działania organizacji bankowej
PL
W niniejszym artykule przedstawiono nowoczesne pojęcia usprawniające działalność organizacji, takie jak: diagram relacji, etapy jego tworzenia, burza mózgów oraz zasady jej tworzenia. W badaniu analizy problemów bankowych zastosowano ankietę, diagram scentralizowany, obserwacje uczestniczącą oraz burzę mózgów. Artykuł ten ma wskazać przydatność nowoczesnych narzędzi do poprawy działania organizacji bankowej.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14594--14601, CD 6
PL
W gospodarce globalnej konkurencji organizacje stosują strategie optymalizacji kosztów, przywództwa jakościowego, niszy rynkowej i innowacji. Powszechnie stosowane są nowoczesne koncepcje, metody i techniki zarządzania, które są adoptowane z innych dziedzin nauki i branż. Turbulentne otoczenie stawia wymogi ustawicznej elastyczności i dostosowywania się względem zmieniających się warunków, technologii, wiedzy. Przedsiębiorstwa usługowe kreując strategie wzrostu konkurencyjnego stosują zarządzanie logistyczne i adoptują metody i instrumentu przewag konkurencyjnych. Przykładem takim są charakteryzowane zmiany strategiczne w bankach polskich, które wykorzystały łańcuch wartości (łańcuch logistyczny) jako instrument przewagi konkurencyjnej. Efekty tej strategii konkurencyjnej stały się celem prezentowanego artykułu.
EN
In a competitive global economy organizations comply with cost optimization strategies, leadership quality, niche market and innovation. Commonly used modern concepts, methods and management techniques that are adopted from other fields and industries. Turbulent environment puts continual requirements of flexibility and adaptability in relation to changing conditions, technology and knowledge. Service companies creating competitive growth strategies apply logistics management and adopt methods and instrument competitive advantages. An example of such a strategy are characterized changes in Polish banks that took advantage of the value chain (supply chain) as a tool for competitive advantage. Competitive effects of this strategy have been the target of the article.
PL
Artykuł odnosi się do aktualnego problemu badawczego, jakim jest ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży transportu drogowego i towarów w kontekście współpracy z bankiem. Jak wskazały przeprowadzone badania przedsiębior-stwa, które ogłosiły upadłość już 5 lat przed bankructwem miały problemy z terminową spłatą zobowiązań, jak i z rentowno-ścią zainwestowanych kapitałów. Wskaźniki płynności i rentowności dla tych przedsiębiorstw kształtowały się znacznie poniżej poziomu wskaźników dla podmiotów, którym udało się przetrwać na ciągle zmieniającym się rynku.
EN
Article refers to the current research problem, which is to assess the financial condition of companies from road transport sector in the context of cooperation with the bank. As studies have indicated the bankrupted company five years before moment of bankruptcy had problems with the timely payment of liabilities, and with the return of equity. Liquidity ratios and profitability for these companies remained well below the level indicators for entities that have managed to survive in constantly changing market.
16
Content available remote Controlling i zarządzanie ryzykiem w banku. Podobieństwa i różnice
PL
W literaturze dużo rozważań poświęca się modzie i możliwości wykorzystania pojawiających się koncepcji zarządzania. W ostatnim okresie najpopularniejsze z nich to: controlling i zarządzanie ryzykiem. Celem prezentowanej pracy jest porównanie controllingu i zarządzania ryzykiem w banku poprzez wskazanie ich części wspólnych i rozłącznych, wzajemnych uzupełnień oraz wykluczeń, jak i wskazanie wad oraz zalet.
EN
In the literature, much discussion is devoted to fashion and the need for new management instruments. In the last period are most of them: controlling and risk management. This paper shows comparison of these two conceptions in the bank designed to identify their strengths and weaknesses as well as additions or mutual exclusion.
EN
The article examines the impact of significant factors and adaptation of the experience of CEE countries to the current conditions of the banking business development in Ukraine in order to strengthen the competitiveness of domestic banks in the conditions of European financial integration. In order to identify the main sources of risks a regression analysis of formation of the loan portfolio volumes of the banks in CEE has been made.
EN
The conducted analysis of activity of Ukrainian banks allowed to draw conclusion about the general tendencies of banks development within the limits of clusters and testifi ed about the reduction of profi tability of equity in direct ratio to the decline of index of cartoonist of equity of the bank. The crisis processes in national and world economy have an infl uence on the banks of the fi rst cluster , because the structure of their capital is formed mainly by liabilities. The banks of the third cluster, predefi ned by low effi ciency and considerable frequent problem debt, need a recommendation to take part in M&A processes. The banks of second cluster at suffi cient profi tability and insignifi cant statistics of problem credits have a suffi cient provision of equity in case any unforeseeable circumstances arise. Thus, the optima of multiple capital index are 10-20, the proportion of equity to owned capital from 4 to to10.
PL
Zmiany na rynkach finansowych wymagają stosowania coraz bardziej zawansowanych metod analizy sytuacji ekonomicznej oraz wykorzystywania nowych podejść w planowaniu sprzedaży w celu optymalizacji wyników finansowych, osiąganych przez współczesne banki komercyjne. W ramach przeprowadzonych badań podjęto próbę konfrontacji danych statystyczno-ekonomicznych (zewnętrznych) z parametrami bankowymi (wewnętrznymi).
EN
Changes on global financial markets determine the application of more and more sophisticated methods of analysis on economic situation as well as new approach to sales' forecasting in order to optimize commercial banks' financial results. Within the conducted research the attempt has been made to compare statistic and economic data (external) with banking parameters (internal).
EN
This article deals with the importance of integrated marketing communication (IMC), in more details with the theoretical model of IMC designed in accordance with the needs of any commercial bank. The goal of this article is to emphasize segmental orientation applied in communication models as well as the need to implement such important parameters as loyalty, customer satisfaction and its individual value (customer value).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.